Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kendinizden aþaðý olanlara bakýnýz

Kendinizden aþaðý olanlara bakýnýz en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6574
ilahi dinle  
Ýnsan, nefsine tâbi olduðu müddetçe, hiçbir þeyden memnun ve razý olmaz daha doðrusu olamaz. Çünkü insanýn nefsi ilâhlýk peþindedir. Ortaklýða bile tahammül edemez. Hâl böyle olunca, eline geçene kanaat edemez, gözü hep yükseklerde, baþkasýnýn malýnda, makamýndadýr. Mal, mevki, makam bakýmýndan kendinden üstün olanlarý gördükçe, sinir krizlerine girer. Onlarý kýskanýr, kötüler, gýybetini yapar. Hata üstüne hata iþler. Huzuru kalmaz ve çevresinde bulunanlarýn da huzurunu kaçýrýr. Halbuki Peygamber efendimiz; (O kimseye bakma ki, dinde senden aþaðýdýr, zirâ kendini beðenip, helak olursun. Dinde senden yukarýsýna bak ki, senden hayýrlýdýr. Malý çok olana bakma ki, Allah’ýn kýsmetine gazap edersin. Þu kimseye bak ki, yiyeceðini zahmet çekerek alýn teri ile hazýrlar, o zaman da, Hak teâlânýn sana verdiði nimete þükredersin) buyurmaktadýr.

Din büyükleri, talebelerine ve kendilerini sevenlere hep; “Dünyalýðý kendinizden az ve aþaðý olanlara bakýn. Böyle yaparsanýz, elinizdekine ve halinize þükredersiniz. Ahiret için böyle deðil, bunun tersi yapýlýr. Ahiret için çalýþýp verdiðine þükretmekle beraber daha çok isteyin. Ahireti bizden yüksek olanlara, üstün olanlara bakýp onlar gibi olmaya çalýþýn. Bunlar, ehl-i sünnet âlimleridir. Böyle yaparsanýz, hem kendinizi bir þey zannedip kibre düþmezsiniz hem de makbul olanlarýn yolunda olmuþ olursunuz” buyurarak nasihat etmiþlerdir.

Malýn, paranýn çok olmasý, mevkinin, makamýn yüksek olmasý, insaný saadete kavuþturmaz, ebedi azaptan kurtarmaz. Bunlar, Allahü teâlânýn rýzasýna uygun kullanýlýrsa, hesabý var, aksi halde azabý vardýr. Zira Peygamber efendimiz; (Bir kimsenin dünyasý selametli olursa, dini eksik olur) buyurmuþtur. Ýslam âlimleri, bu hadis-i þerifi, dünya lezzetlerine kavuþmak için, Ýslamiyet’in dýþýna taþan kimse, ahiret lezzetlerine kavuþamaz diye açýklamýþlardýr.

Abdurrahman bin Mehdi hazretleri; "Bir kimse, ilim bakýmýndan kendinden üstün bir kimse ile karþýlaþýnca, bunu fýrsat ve ganimet bilmelidir. Çünkü onun ilminden istifade eder. Kendi dengi birisi ile karþýlaþýnca, birbiriyle müzâkere eder ve birbirlerinden faydalanýrlar. Kendisinden aþaðý bir kimse ile karþýlaþýnca, ona tevâzu gösterir ve bir þeyler öðretir” buyurarak, insanýn her durumdan istifade edebileceðini ve böylece huzurlu bir yaþayýþa kavuþacaðýný iþaret etmektedir.

Vehb bin Münebbih hazretleri; "Þu üç þey zulümdür: Kendisinden yukarýdakilere karþý gelip, emirlerini yerine getirmemek. Kendinden aþaðýdakilere güç ve kuvvet kullanarak haksýzlýk yapmak. Zâlimlere yardým etmek" buyurmaktadýr.

Ebu Bekr Verrâk hazretleri buyurdu ki:
“Kul, gizli ve açýk her zaman Allahü teâlâya itaat eder, hiç bir an Onun emrinden çýkmaz. Kendisine kötülük edene iyilik eder, nefsin arzusuna uymaz, nimet zamanýnda þükreder, þiddet zamanýnda sabreder. Kendinden aþaðý olana ikram eder. Kendisiyle istiþare edenin sözünü dinler."

Ebu Süleyman Dârani hazretleri ise; "Dünya, kendisini isteyenden kaçar, kendinden kaçaný kovalar. Kendinden kaçaný yakalayabilirse, yaralar. Kendini isteyip baðlananý ise öldürür. Çünkü dünya ile güreþ etmeye gelmez. Ýnsaný yener, sýrtýný yere getirir. Dünyaya baðlanmak, Allahü teâlânýn rýzasýný kazanmaya mani olan bir perdedir. Ahireti düþünmek ise, gönlün canlanmasýna sebep olur. Dünya sevgisinin yerleþtiði bir kalbde, ahiret düþüncesi göç edip gider" buyurmuþtur.

Dünyalýk ele geçirmek için dinini vermek, aklý olanýn yapacaðý þey deðildir. Din büyükleri; “Sohbet-i agniyâdan yani dünyalýk toplayanýn sohbetinden kaçýnmak lazýmdýr” buyurmuþlardýr. Hâl böyle olunca, onlara özenmek ve böylece kendini huzursuz etmek, akýllý bir kimseye yakýþmaz. Ebu Süleyman Dârani hazretleri; “Ahireti düþünmek aklýn alameti ve kalbin hayatýdýr. Kadýn olsun, çocuk olsun, mal olsun, seni Allahü teâlâyý anmaktan alýkoyan her þey hayýrsýzdýr. Allahü teâlâyý tanýdýktan sonra, Ondan baþkasýna meyletmeyin” buyurmuþtur.

Celaleddin-i Devâni hazretleri, oturup kalkmakta ve insanlar arasýnda uyulmasý gereken edepleri anlatýrken; “Bir meclise gidince, kendinden aþaðý olanlarýn veya yüksek olanlarýn yerlerine oturmamalýdýr. Ama meclisin büyüðü o ise, istediði yerde oturabilir. Anlamadan bu yerlerden birinde oturmuþsa, hâtýrýna geldiði zaman münasip yere gitmelidir. Orada boþ yer yoksa, hiç sýkýntý ve dert etmeden geri dönmelidir” diye buyurmaktadýr.

Muhammed bin Aliyyân hazretleri de; “Cömert, cömertliðini küçük görmedikçe ve onu kabul edeni kendinden üstün görmedikçe sofi olamaz” buyurarak, yaptýklarýmýzý büyük görmenin ve baþkalarýnýn malýna, mevkiine göz dikmenin çirkinliðini açýklamakta ve huzurun, saadetin nelerde olduðunu bize göstermektedir.

Ýmam-ý Þâfii hazretleri ise; “Ýlmi, kibirlenmek, kendini büyük görmek için isteyenlerden hiçbiri felah bulmamýþtýr. Ama ilmi tevâzu için, insanlara hizmet için isteyen, elbette kurtulur" buyurmuþtur.


Osman Ünlü

..  

  Yorumlar

 
Ramazan Fýkralarý - Bir gün fazla tutmuþ


yeni 2015 abdullah akbulak Efendime selam söyle


Hanife Mert


Þikayet Masasý


SoNer KöSe --- MumLar Gibi


DoSt SiteLer


Online ezan dinle


Mp3...BayRam BüyükOruç - Rahmet EyLe


PazaR Günü iÇin TarifLer


PeCeLi BüLbüL - Aþýk oLdum Allah'a


Adem Karaca - Dünya Malý


Adil Ýslamoðlu - Biçare


Celaleddin Ada - Sürgün - Ýlahi Sözleri


Selçuk Kubalý - bunca yýldýr dinle


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Ulu Dergahýna


Nihat Hatipoglu - Peygambere Özlem


NuR Kundak Ýçinde YataR MuhammeD


Zubeyir Haksever - yar muhammed


Mustafa Yýlmaz - Gözleri Sürmeli


Mehmet Gökçe - Yetiminim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe