Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Seccadenin Feryadý

Seccadenin Feryadý-Seccadenin Feryadýný oku-Seccadenin Feryadý-naaz-seccade en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

9151
ilahi dinle  

Seccadenin Feryadý


Gün ýþýmamýþ sabah yakýndýr…

Yorgunluðun verdiði aðýrlýkla hemen uykuya dalmýþtý. Bir iniltiyle uyandý adam.Etraf halen karanlýktý. Ýniltiyi rüya gördüðüne yordu. Dudaklarý susuzluktan çatlýyordu, öyle susamýþtý. Iþýklarý yakmadan mutfaða gidip suyunu içti ve yataðýna döndü. Tam uyumak üzereyken, ayný inleme sesi tekrar kulaklarýný týrmalamaya baþladý. Ama rüyamýydý uyanýk mýydý farkýnda deðildi. Sesin geldiði yöne doðruldu. O an rüyada olduðuna iyice emin oldu. Çünkü duyduðu sesin sahibi evin tek seccadesiydi. Adam þaþýrdý ve korkulu bir sesle


-Ýnleyen sen miydin?
-Evet dedi seccade
-Niçin aðlýyorsun?
Seccade yine içe iþleyen bir sesle:
- Seni uykundan uyandýran susuzluðunu, doyuncaya kadar, su içerek giderdin. Oysa benim susuzluðumu giderecek kimsem yok!
- Nasýl susarsýn, sen canlý bile deðilsin dedi adam.
Seccade:
- Benim ihtiyacýmda bir nevi sudur ama içtiðin deðil. Benim susuzluðumu ancak tövbekar kullarýn gözyaþlarý giderir.
- Anlamadým dedi adam meraklý gözlerle seccadeye
- Aðlarým çünkü ALLAH’ýn kullarý; kabrinin aydýnlýða ulaþmasýný, karanlýklarda kalmamayý, o kutlu günde aydýn olmayý isterler. Ýsterler de bu vakitte kalkýp iki rekat teheccüt namazý kýlmazlar. Hep bakarým sana, bir günde kalkýp þükür için iki rekat namaz kýlmazsýn.
-Beni rahat býrak deyip döndü adam.

Seccade devam etti.
- Ey ALLAH’ýn kulu; bak iþte sabah namazýnýn vakti geldi. Ezanlar; namaz uykudan hayýrlýdýr diye sesleniyor. Ah sabah namazý , ah bu sabah namazý ! Namazlar arasýnda müstesnadýr. Hem kalbe hem de ruha hayat veren bir iksirdir o . Yetmiyor mu ? gece gündüz dünya için koþuþturduðun , Aziz ve Kahhar olan ALLAH’ýn çaðrýsýna neden icabet etmezsin!!!
Adam iyice sýkýlarak:
-Ey seccadem, beni rahat býrak . Gündüz yeterince yoruluyorum, biraz daha uyuyayým deyip yataðýn sýcaklýðýna býraktý kendini.
- Seccade yýlmadan adamý uyarmaya ve uyutmamaya uðraþýyordu.
- Demek ki sen dünyaya ahretten daha çok önem veriyorsun.
Adam iyice öfkelendi:
-Yeter artýk lütfen konuþma diye baðýrdý.

Seccade bu çýkýþýn karþýsýnda önce sustu. Daha sonra sesini iyice alçaltarak ;
-Ah o fecir vaktindeki adamlar, ah o fecir vaktindeki adamlar dedi. Sen O nurlu peygamberin bu vakit için neler söylediðini bilmez misin. “Her kim ki güneþ doðmadan ve batmadan evvel namazlarýný eda ederse ateþe girmeyecek”, “ Ve yine O güzel insan “Kim þu iki namazý (sabah - ikindi veya sabah - yatsý) kýlarsa cennete gider.” Ve nihayet “Münafýklara en aðýr gelen namaz sabah ve yatsý namazýdýr. Onlar ki o iki namazdaki ecri bilselerdi sürüne sürüne giderlerdi…”
Bunun üzerine adam yataðýndan doðrulup;
-Haklýsýn sabah namazý gerçekten önemli dedi..
Seccade:
-Öyleyse kalk ve namaz kýl dedi.-Yarýn inþALLAH , mutlaka kalkacaðým ama bugün çok yorgunum dedi adam.

Seccade son bir ümitle ;
-Kiþi Salih amellerin ne kadar büyük ecri olduðunu idrak edemezse tüm zamanlarda bu ameller zor gelir. Sorun uyumaksa, kabir de uykudan çok ne var! Gel sözümü dinle Ey ALLAH’ýn Kulu!
Bu andan sonra adamda tek kelime duyulmadý. Seccade de bir süre sessiz kaldý. Adam uykuya devam etti.

Ama heyhat! Adam ömründeki en uzun uykuyu dalmýþtý bile. Seccadenin son sözlerini duyamadý. O an seccade adamýn öldüðünü anlayýnca kýsýk bir sesle þunlarý söylüyordu.

-Ey tövbesini yarýna erteleyen, bilir misin yarýna çýkabileceðini !!!
Ölüm pusuda hep, biz dünya için günah iþlerken. Süresi de kýsýtlý. Gün gelip atar, farkýnda olmadan

 

 

  Yorumlar
bahar
siz siz olun namazdan asla caymayýn vazgeçmeyin mümün kardeþlerm 
Müziksiz ilahiler - Ben Derviþem Diyene


Cemal Kuru - Kuru Kafa


ýSLanDý SeccaDem --- iLahi SözLeRi


Cemal Kuru - Zikreyle


AdeM PaLa__KeRVaN GiDeR...


Müziksiz ilahiler - Bir Kez Gönül Yýktýn Ýsen


TevekküL Ne Demektir...?


Sami Yusuf - Eid Song


Abdurrahman Önül - Rahman Allah izle


Zain Bhikha - Welcome- Ramadan izle


HaSan DurSun - Mp3 - NerdeSin DinLe


Abdurrahman Önül - Mevlana Gibi


Ana Hakký


Muzaffer Gürler - Anne


Yemek Tarifleri - Barbunya Izgara


Ahmet ÇALIÞIR - Ýsmi Subhan Virdin mi Var


Uður ýþýLak - Bir oLana baðLanmýÞým


2012 Mevlid-i þerif dinle


Müziksiz ilahiler - Daim Salat Olsun


senai demirci - bütün ümitler sendendir


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe