Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Namazla ilgili hadisler

Namazla ilgili hadisler-namaz en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

15208
ilahi dinle  

1- “ان بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة”
“Muhakkak ki, kiþi ile þirk ve küfür arasýnda namazýn terki vardýr ”
(Müslim, Îmân 134)
2-
” بين الرجل و بين الشرك و الكفر ترك الصلاة “
“Kiþi ile þirk ve küfür arasýnda namazýn terki vardýr ”
(Müslim, Îmân 134)
3-
” بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة “
“Kul ile küfür arasýnda namazýn terki vardýr ”
(Ebû Dâvut, Sünnet 14; Tirmizî, Îman 9; Ýbn Mâce, Ýkâmes-Salah 77)
4-
” بين الكفر و ايمان ترك الصلاة “
“Küfür ile iman arasýnda namazýn terki vardýr ”
(Tirmizî, Ýman 9)
5-
” بين العبد و بينالشرك او الكفر ترك الصلاة “
“Kul ile þirk veya küfür arasýnda namazýn terki vardýr ”
(Tirmizî, Ýman 9)
6-
” ليس بين العبد و الشرك الا ترك الصلاة فادا تركها فقد اشرك “
“Kul ile þirk arasýnda namazýn terkinden baþka bir þey yoktur Onu terk ederse, þirk koþmuþ olur ”
(Ýbn Mâca, Ýkâme’s-Salâh 77)
7-
” ليس بين العبد و بين الشرك او بين الكفر الا ترك الصلاة “
“Kul ile þirk arasýnda veya küfür arasýnda, namazýn terkinden baþka bir þey yoktur ”
(Darîmî, Salat, 29)
8-
” العهد اللدي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”
“Onlarla (kafirlerle/münafýklarla) bizim aramýzdaki ahit (fark), namazdýr Her kim onu terk ederse, küfretmiþ olur ”
(Tirmizî, Ýman 9; Ýbn Mâce, Ýkâme’s-Salah 77)
9-
” ان العهد اللدي بيننا و بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”
“ Muhakkak ki, onlarla (kafirlerle/münafýklarla) bizim aramýzdaki ahit (fark), namazdýr Her kim onu terk ederse, küfretmiþ olur ”
(Neseî, Salat

10-
” كان اصحاب محمد صلي الله عليه و سلم لا يرون شيأ من الاعمال تركه كفر غير الصلاة “
“Rasûlullâh (SAS)’in ashabý, namazdan gayrý hiçbir amelin terkini küfür bilmezlerdi ” (Tirmizî, Ýman 9)
“Rasulullah bir sahabeye: “Allah’ýn huzurunda çok çok secde et, çok çok namaz kýl Çünkü Allah her secde sebebiyle bir derece yükseltir ve suçlarýndan birini affeder ” Buyurmuþtur
“Muhakkak ki namazýn terki insan için küfür ve þirk arasýnda bir durumdur ” Yani insaný þirke veya küfre götürücüdür
“Yedi yaþýna varmýþ olan çocuða namazý öðretin On yaþýna vardýðý zaman kýlmazsa sýkýþtýrýn, baský yapýn Yataklarýný ayýrýn ”
“Münafýklarla bizim aramýzdaki ahit namazdýr Bunun için, kim namazý terk ederse, muhakkak küfretmiþtir ”
“Peygamberin ashabý, namazdan baþka hiçbir ibadetin terkini küfür saymazlardý ”
“Hýrsýzýn en kötüsü namazýndan çalandýr”
“temizliðini güzel yapýp,
“Temizliðini güzel yapýp, namazýný vaktinde kýlan, ruku ve secdeleri hakkýyla yerine getiren, kalbi huþu ve hudu içerisinde bulunan kimsenin namazý beyaz ve parlak olarak arþa çýkýp der ki: “Sen beni koruduðun gibi Allah da seni korusun ” Namazý vaktinde kýlmayan, temizliðine tam riayet etmezse, bu þekilde olan namaz siyah ve karanlýk olarak göðe çýkar ve der ki: “Sen beni zayi ettiðin gibi Allah da seni zayi etsin ” Sonra Allah’ýn dilediði zamana kadar orada durur, ve eski kaftan gibi onu dürüp yüzüne çarparlar ”


“Allah TeÂla, kullarýna þehadet kelimesinden sonra, namazdan daha sevgili bir ibadeti farz kýlmamýþtýr Eðer namazdan daha sevgili bir ibadet olsa idi, onu melekler yapardý Halbuki onlar daima namaz üzeredir Bir kýsým rükuda, bir kýsýmý secdede, bir kýsmý ayakta bir kýsmý da oturmaktadýr ”
“Bir kimse bile bile, bir vakit namazýný terk ederse, kafir olur (kafire benzer)
“Suyun kiri temizlediði gibi, beþ vakit namaz da günahlarý siler temizler ”
“Namaz dinin direðidir onu býrakan dinini harap etmiþ olur ”
“sahabeden birisi Rasulullah (Sallallahu Aleyhi Vessellem’e) “Dinin en faziletli ameli hangisidir” diye sorduklarýnda, Rasulullah, “vaktinde kýlýnan namazdýr” buyurmuþlardýr
“Cennetin anahtarý namazdýr”
“Kýyamet gününde ilk önce namaza bakýlýr Eðer þartlarý, rükunlarý tamam ise, diðer amelleri ile birlikte sahibinin yüzüne çarparlar ”
“namazý ilk vaktinde kýlanýn, son vaktinde kýlana göre üstünlüðü, ahiretin dünyaya olan üstünlüðü gibidir ”


“Rasulullah bir sahabeye þöyle dedi: “Alah’ýn huzurunda çok çok secde et, çok çok namaz kýl Çünkü Allah, her secde sebebiyle, bir derece yükseltir ve suçlarýndan birini affeder ”

“Hiçbir Müslüman yoktur ki, namaz vakti gelince, abdestini güzelce alýp, ruku ve huþuyu tam manasýyla yerine getirerek namazýný kýlsýn da, bu namaz, büyük günahlardan olmayan geçmiþ günahlarýna kefaret olmasýn Ve bu kefaret ömrü boyunca devam edip gider ”

“rasulullah bir kutsi hadiste þöyle buyurmuþtur: ‘Allah Teâla buyurdu ki:”Ben Muhammed ümmeti üzerine beþ vakit namazý farz kýldým Bunlarý vakitlerinde kýlýp gelen kimseyi de cennete koyacaðýmý ahdettim Namazlarýna devam etmeyen kimseye ise hiçbir ahdim yoktur ”


“Uyku sebebiyle, namazý terk etmek bir kusur sayýlmaz Uyanýk halde iken farzýn terk ve geciktirilmesinde günah vardýr ”

 

..  

  Yorumlar

 
Vakti Saati Gelince Olur


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 30 Aðustos 2010 sohbeti izle 3. Bölüm


Deri üzerine sürülen merhem orucu bozar mý?


mustafa yilmaz - cehennem atesi


Ahmet Tetik - Hu Hu Allah


18 MaRt 1915 ÇanaKKaLe ZaFeri


Abdurrahman Onul - Yetis Ya Resul


Ramazan Sarý - Yakma Allahým


Lag Lag Lag


Evden Çýkarken Okunacak Dua


ÝnCi YaþLarým Ezgi DinLe


Cuma Gunu RuhLar TopLanir..


KeLime-i ÞehaDet...


Derviþ suadi - Ramazan izle


Ahmet Feyzi - Gül Yüzlü SUltaným


MevLana SözLeRi...


AGaH__Büþra Lena__2013


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 2 Eylül 2010 sohbeti izle 2. Bölüm


Grup Kardelen - Kavgalara Meydan


Fatih Dur-Allaha Kul olamadim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe