Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ney olup aðlamak.....

Ney olup aðlamak-ney dinle-ney-mevlana-ney ve mevlana-neyin hikayesi-islami hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

11924
ilahi dinle  

Ney olup aðlamak.....


Dinle neyden ki hikâye etmede,
Hep ayrýlýktan þikayet etmede


Mevlânâ' nýn mesel dünyasýnda, ney insaný temsil eder. Ýnsan da, týpký ney gibi, içinde nefes saklamaktadýr. Ýnsanýn her sözü, bir özleyiþin ve bir ayrýlýðýn ifadesidir. Ýnsanýn iç çekiþleri, aslýndan ayrý olmanýn hüznünü, yuvadan uzak olmanýn sancýsýný yansýtýr.

Kamýþlýktan kopardýklarýndan beri beni,
Feryadým aðlatýr her kadýný ve erkeði.


Kamýþlýk neyin anayurdu ve evidir. Ýnsan da týpký ney gibi cennetten, yani yuvasýndan ayrýlmýþtýr. Kalbinin ebedî muhabbetle doyduðu cennetten dünya gurbetine sürülmüþtür. Ýnsan kalbi, týpký ney gibi, fena ve zevalin, ayrýlýk ve yokluðun yaþandýðý bu dünyada, inceden inceye feryad etmektedir. Ýnsan ruhu olmasý gereken yerde deðildir; geçmiþe ait hüzünler ve geleceðe ait kaygýlar, aslýnda hep bu uzaklýðýn sözsüz ve sessiz aðlayýþýndan ibarettir.

Ayrýlýk parça parça eyledi sinemi,
Anlaþýlýr eyleyeyim diye aþk derdini.


Ýnsan duygularý göðsünde açýlan yaralar gibidir. Týpký neyin göðsündeki deliklere benzer duygular. Ýnsana üflenen ruh da, bu deliklerle ifade eder kendini. Evden uzak kalmanýn derdi, Ebedî Sevgili' den ayrý düþmenin sýzýsý, insanýn kalbinden dýþa doðru açýlan duygularla sese gelir, söze dökülür.

Her kim ki, aslýndan uzak ve ayrý kalýrsa,
Kavuþma zamanýný bekler durur ya.


Ýnsan, En Sevgili' den uzak olup asýl yurdundan ayrý kaldýkça, kalbi hep bir buluþmanýn ardý sýra koþar. Kalbi gurbete razý olmaz, ruhu ayrýlýða dayanamaz. Dünyaya razý deðildir; sevince ebediyen sevecekmiþ gibi sever insan. Sevdiðini, hiç ölmeyecekmiþ farzedip öyle sever. Sýnýrlý bir zamanda sevmek, ölünceye kadar sevmek insan kalbinin iþi deðildir. Ölümlü dünyada her aþk yarým kalmýþtýr, belki hiç baþlamamýþtýr insan için. Bir baþka yerde, hiç ayrýlmamak üzere kavuþacaðý zamaný bekler durur. Çünkü onun yurdu burada deðil ötelerdedir.

Ben ki her cemiyetin aðlayanýyým,
Ýyilerin de kötülerin de yârânýyým.


Ýnsan, dünyada tamamlanmamýþlýk hissiyle yaþar, her daim eksiði vardýr. Eksikliðini çektiði þeyler sayýsýnca özlemleri vardýr. Eriþmek istediði ufuklar kadar geniþ idealleri vardýr. Her nerede olursa olsun aðlar haldedir insan. Ýyiler de kötüler de ayný hal içredirler ki, hepsine sýrdaþtýr neyin aðlayýþý.

Herkes kendince bana dost olmaya bakar,
Sohbetimden sýrlar öðrenmeye yol arar.Her insan, adýný ne koyarsa koysun, bu derin ayrýlýðýn sancýsýný çeker. Dile gelen her þikayet, kalbe düþen her hüzün, bu ayrýlýktan kaynaklanýr. Ayrýlýðýn farkýna varmayacak denli gafil olanlar da, ayrýlýðý inkâr edip bu dünyaya razý olanlar da, baþlarýný kalplerini bu ayrýlýk sýzýsýndan kurtaramazlar. Ýnsanlýðýn temel acýlarý deðiþmez; ama bu acýlarýn sýrrý da herkese açýk deðildir.

Sýrrým aðlayýþýmdan uzak deðil gerçi,
Ancak her göz ve kulaða âþinâ deðil ki.Aþkýn sýrrý, ötelere aþina olanlarýn kârýdýr. Gördüðünü gördüðünden ibaret bilen, duyduðunu duyduðundan ibaret bilen gözler ve kulaklar öteleri görmeye hazýr deðildir. Ýnsanýn aðlayýþýnýn sýrrýný, insanýn tamamlanmamýþlýðýnýn hikmetini, ancak gördüðüne razý olmayan gözler görebilir, duyduðundan ötesini duymak isteyen kulaklar iþitir. Feryat herkesin kulaðýna eriþiyor, aðlamanýn göz yaþý herkesin gözüne deðiyor ama sýr gözün gördüðünden ve kulaðýn duyduðundan ötededir.

Can ile ten gizli deðil birbirinden,
Lâkin caný görmeye izin yok tenden.


Bu âlem ruh ile cesedin birlikte olduðu, mânâ ile maddenin eþ olduðu bir âlemdir. Görünmeyen gayb âlemi görünen þehadet âlemine komþudur. Ancak alemdeki her þeyi bir baþkasýný gösterir bir harf olarak görmeyen için gaybý görmeye izin yoktur. Oysa, görünen alem görünmeyene þahit olmak için yaratýlmýþtýr. Ancak tende kalýp caný aramayan, görünen alemin þahitliðine perde olmaktadýr.

Neyin sadâsý ateþtir hava sanma,
Kimde bu ateþ yoksa yazýk ona.


Ney, ayrýlýðýn acýsýný seslendirmededir; o halde ona söylettiren hava deðil ayrýlýðýn ateþidir. Bu ateþ olmasaydý, ney böylesine aðlamazdý. Gurbette olduðunu farketmeyen için de ayrýlýk ateþi diye bir þey yoktur; sýlayý özlemeyenin sesi sedâsý çýkmaz. Sevgili' den ayrýlýk derdi olmayanýn diline yakarýþ deðmez. Sürgün olduðunu bilmeyen ateþsiz ve heyecansýzdýr; onun dudaðýna aþkýn sözü eriþmez, onun kalbine aþkýn ateþi düþmez.

Neyin tesiri aþk ateþinden,
Þarabýn hâli aþk cilvesinden.


Þarab, yaratýlýþý temsil eder Mevlânâ' nýn mesel dünyasýnda. Serap gibi aldatýcý deðildir þarab. Yokluk acýsý serap gibi ümitsiz bir acý verir. Varlýk ise, Sevgili' ye yakýnlýðý haber veren ümit dolu bir hüzün verir. Zaten bütün bir alemin coþkusu, zerre zerre hareket etmesi de, Sevgili' ye eriþmenin, O' na dönmenin cilvesindendir. O' ndan gelip O' na gitmenin heyecanýdýr kâinatý velveleye veren. Ýnsana bu heyecandan daha fazlasý düþmüþtür; onun kalbinde aþkýn heyecanýndan fazlasý, yani aþkýn ateþi vardýr. Cilveyi besleyen ateþtir, hareketi saðlayan ateþtir.

Yârden ayrýlmýþýn derdiyle dertlendi ney,
Kavuþmanýn önündeki perdeleri parçaladý ney.


Ayrýlýk derdinin kendisi, kavuþmanýn devasýdýr. Çünkü aramadýkça bulunmaz. Bizi dertsiz eyleyen her türlü rahatlýk, bize ayrýlýðýn acýsýný unutturan her türlü gaflet, asýl derdimizdir bizim. Aðlayýþýmýz ve yakarýþýmýz, özlemlerimiz ve arzularýmýz yaramýza devadýr. Derdimiz devamýnýzýn kendisidir. Dertsizliðimiz en büyük derdimizdir. Neyin ayrýlýk derdiyle dertlenmesi, Sevgili' yi gizleyen perdeleri yýrtýp parçalýyor; duamýzý dillendirdiðimiz anda gözümüze ve gönlümüze pencereler açýlýyor.

Ney gibi zehir ve tiryak olamaz,
Ney gibi dost ve müþtak olamaz.


Ýnsanýn ney gibi aðlayýþý ve inleyiþi, görünüþte bir zehirdir ama çareye götürdüðü için en güzel ilaç ve tiryaktýr. Neyin inleyiþine benzeyen dualarýmýz ve yakarýþlarýmýz sayesinde Sevgili' nin yoluna düþeriz ki, yakarýþlarýmýzýn ne kadar dost ve müþtak olduðunu gösterir.

Ney kana bulanmýþ yoldan söz açar,
Mecnun' un kýssasýný anlatýp açýklar.


Neyin sýzýsý kanlý gözyaþlarýna konu olmuþ bir aþk yolunun habercisidir. Ýnsan da, Sevgili' ye ulaþmak için kanlý gözyaþlarýný dökmelidir. Mecnun gibi, Leylâ' nýn yolunda çöllere düþüp, baþka her þeyi yok bilmedikçe, bu aþkýn hakkýný vermiþ olamayýz. Þükür ki, bize düþen Leylâ deðildir sadece. Leylâ' dan Mevlâ' ya yol vardýr ki, Mevlâ' ya götüren Leylâ' lar da bizim çölümüzdür. Bu yüzden, Mecnun' dan çok daha fazlasý beklenir Mevlâ' nýn yoluna düþmüþ olandan. Leylâ' larýn hepsine ' Lâ ilâhe' demeli ki, Mevlâ için ' Ýllallah' diyebilsin...


alýntýdýr

..  

  Yorumlar

 
Rüyada açalya görmek


Mp3 - AnKa iLahi Grubu - BirLik oLun MüsLümanLar


Ender Tekin__Sana Yandým


Muzaffer Gürler - Anne


2015 - Ammar AcarLýoÐLu - öLdük Mü Sandýn


Rüyada ev görmek


Mehmet Karakus - Selam Sana


EþRef ZiYa TeRzi --- HüZün TüRküSü


Bir ÇiFt TurNa Gördüm Kabe YoLunda DinLe


Grup Antakya - Zeyyinul Haram


Padiþah ve Genç


Erkan Mutlu - Dertli Dolap


Oruç.....


fatih öztürk - Vuslat dinle


ÞemSi TebRizi SözLeri


EmRuLLah CoþKun --- YaN YüReÐim...


Bir Yeriniz Aðrýdýðý Zaman


Muzaffer Yalcin - Cagirayim Dost


Seçmeler - Erhan Güleryüz - Size Ýlahisi


Adem PaLa__ZemzeM ÝçtiM....


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe