Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 SeNai DemirCi - GençLiÐim

Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halýk-ý Kerim'im, Savruldum bir ömür boyu. Savurdum günleri. Bitmeyecekmiþ sandým. Bitti ömrüm. Son nefese vardým. Gençliðim ziyan olup gitti. Ömrümün acý meyvesi þimdi elimde. Sözleri - Senai Demirci Dinle - Senai Demirci Gençliðim Eserini Dinle - Gençliðim Þiirinin Sözleri - Birbirinden Güzel þiirleri ile Senai Demirci Mp3 Dinle en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6696
ilahi dinle  

~ GenÇLiÐim ~ Þiirinin SözLeri

Ey Rabbi Rahim'im ve ey Halýk-ý Kerim'im, Savruldum bir ömür boyu. Savurdum günleri. Bitmeyecekmiþ sandým. Bitti ömrüm. Son nefese vardým. Gençliðim ziyan olup gitti. Ömrümün acý meyvesi þimdi elimde. Elem verici günahlar, utanç verici hatalar, gençliðimden bana kalan piþmanlýklar… Ah keþkelere sarýyorlar bedenimi. "Niye bana söylemediler, neden beni uyarmadýlar" diye baðlanýyor gözlerim. Yüzümü topraða sunacaklar ey Rabbim, topraða. Gözlerimi çevirdiðim haramlar þimdi ne kadar dilsiz. Çare umduðum dudaklar þimdi ne kadar sözsüz, ne kadar tesellisiz. Yüz bulmaya çalýþtýðým güzel yüzler ne kadar çaresiz. Ýltica edip sýðýndýðým can alýcý gözler, þimdi ne kadar ilgisiz, ne kadar ýþýksýz. Aðýr ve soðuk bir bedenden ibaretim. Koskoca bir ömrün içinde hatýrýný saydýðým ten, hatýrý için senin hatýrýný kýrdýðým bu ceset, þimdi sahipsiz. Omuzlarda uzaða götürülesi, gözden ýrak tutulasý, topraða konasý, el üstünde kalmayasý. Neþesiz, çaresiz, sessiz... Omuz verenler bilmiyor, bilmezler, bilmeyecekler. O cesedin aðýrlýðý en çok benim omuzlarýmda þimdi. Bir ömrü hesaba verilmeyeceklerle aðýrlaþtýran o yük þimdi benim omzumda. Dünyanýn cezbesinde daðýlmýþ, yanlýþ sevdalara kanmýþ. Hüzünlere bulanmýþ, sonsuz hüsrana aday olmuþ bu hastalýklý kalp benim göðsümde. Fanilerin fani yüzünden medet ummuþ, Aynalarýn yansýmasýna takýlmýþ, Rabbi Rahim’inden yüz çevirmiþ bu utançlý yüz benim baþýmda bela. Ey Rabbi Rahim’im ve ey Halýk-ý Kerim’im Her gelecek yakýndýr. Ýþte geldi gelecek. Görüyorum ki þimdi kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarýma veda eyledim. Kabrime doðru yürürken, ölümüme doðru eriyip giderken Senin dergah-ý rahmetinde cenazemin suskun diliyle, ruhumun can havliyle baðýrarak derim, el Aman, ya Hannan, ya Mennan, Beni günahlarýmýn utançlarýndan kurtar. Yangýnlardan, günahlardan al kurtar beni, Deliler gibi muhtacým sana baðýþla beni... Ýþte kabrimin baþýndayým Boynuma kefenimi takýp, kabrimin baþýnda kendi cesedimin üzerine uzanýyorum. Baþýmý dergah-ý rahmetine kaldýrýp, bütün kuvvetimle feryat edip, nida ediyorum El Aman, el Aman, ya Hannan, ya Mennan Beni günahlarýmýn aðýr yüklerinden halas eyle, kurtar. Ýþte kabrime girdim kefenime sarýldým. Dostlarým, yakýnlarým, çocuklarým beni býrakýp gittiler. Þimdi yalnýz senin af ve rahmetini bekliyorum. Gördüm ki senden baþka sýðýnaðým yok, gördüm ki senden baþka kurtuluþum yok. Ey Halýk-ý Kerim’im ve ey Rabbi Rahim’im Senin Mehmet ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin Hem asi, hem aciz, hem gafil, ham cahil, hem hastalýklý, hem rezil, hem yaramaz, hem ele avuca sýðmaz, hem yaþlý, hem isyankar, hem efendisinden kaçmýþ bir köle olduðu halde 40 sene sonra nedamet edip, piþman olup Senin dergahýna dönmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatalarýný itiraf ediyor. Vehimlerle, vesveselerle yaralý, türlü türlü hastalýklara müptela olmuþ halde Sana tazarru ve niyazda bulunuyor. Eðer kemal-i rahmetinle onu kabul edersen, maðfiret edip rahmet edersen Zaten o senin þanýndýr. Çünkü Erhamürrâhimînsin Bütün þefkatleri senden bildik, senden gördük. Sen izin vermezsen, kim þefkat eder bize, sen irade etmezsen kim merhametini eriþtirir bize. Sen Erhamürrâhimînsin Affedersen senin þanýn. Eðer affetmezsen, eðer kabul etmezsen bu özrü, Senin kapýndan baþka hangi kapýya gideyim Hangi kapý var Senden baþka rab yok Senden baþka rab yok ki dergahýna gideyim Senden baþka mabud yok ki ona sýðýnayým Senden baþka affedici yok ki ondan medet umayým Ey Halik-i Kerim’im ve ey Rabbi Rahim’im Huzurundayým, rahmetinin dergahýnda boynum eðri, yüzüm kara, sözüm geçersiz. Özür, özür, özür diliyorum ey rabbim özür diliyorum...

...SENAÝ DEMÝRCÝ...

Yine Her zamanki gibi dinlemeye doyamayacaðýnýz bir þiir daha Senai Demirci'nin Dilinden ''Gençliðim'' Adlý Þiiri Sizlerle Sitemizden Dinleyip Sözleri ile Katýlabilirsiniz...

..  

  Yorumlar

 
MevLid KandiLi DuaSý


Esat Aydoðan - Bülbülden Bir Nida


Yusuf Ýslam - Söyle O Allah


Rüyada deniz görmek


Ender Doðan - Müþtak oLup izle


HiLmi TunaLý - GüLLer GüzeLi


islami script indir


Hasan Dursun - Medine Ýncisi ( Yeni 2011 )


Sami Yusuf - You


GeRide KaLan - MevLana


Cami Resimleri - Ayasofya - Ýstanbul


Bir Hasret GözYaþý - CeLaLeddin aDa


ZikirLi Hareketli iLahi - Medine'Ye


Rüyada ADAY görmek


ertugrul erkisi - avare gonul


Ramazan’da Hiç Tutulmayan Oruç Kazayamý Kalýr..


TüRKiYeM Caným Benim DinLe


Rüyada ACIKMIÞ görmek


Muhittin Yurttaþ - Ya Rasulallah


Zara - Sevdim Seni Ýlahisi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe