Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 el-Afüvv Günahlarý mahveden

el-Afüvv Günahlarý mahveden en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7320
ilahi dinle  
AFÜV ( el-Afüvv)


Günahlarý mahveden


“Fiil tecelliyatý olmadan, ne affedebilir, ne de kötülüðe iyilikle mukabele edebilir. Fiil yansýmasý ise her þeyin Allah’tan olduðunu bilmektir. Yani kahrý ve lûtfu ayný kaynaktan görüp, sebep olaný aradan çýkarmadýkça, affetmek,unutmak ve iyilikle mukabele etmek mümkün deðildir.”


Kur’an-ý Kerim’de:
1)“Gafûr” ismi ile birlikte, Ýlâhi Affý pekiþtiren bir muhteva içinde: Nisâ 43/ Hacc 60/ Mücâdele 2

2)“Kâdir” ismi ile beraber: Nisa 149

3)“Onlar affetsinler, hoþ görsünler. Allah’ýn sizi baðýþlamasýný istemez misiniz.?” Nûr 22. Âyette buyurulduðu gibi, Müslümanlar da bu fazilete davet edilmiþlerdir. Ayrýca Âl-i Ýmrân 134. Âyette de insanlarý affedenler övülüyor. Bakara 178. Âyette, yakýnlarýmýzýn katilini affetmemiz tavsiye ediliyor.(Kýsas âyeti)

4)Þirk ve küfür dýþýndaki bütün günahlarýn baðýþlanacaðýný gösteren : Nisâ 48/ Zümer 53

5)Nisâ 14,31,93/ Yunus 27/ Zuhruf 74. Âyetlerdeki, tevbe etmeden ölen günahkârýn affý konusu (þirk ve küfür hariç) ortada kalmýþtýr. Ehl-i sünnet bu gibilerin de Ýlahi Af’dan yararlanabileceðini düþünmektedir.

6)Bakara 52. Âyette, Allah-ü Teâlâ, buzaðýya tapan Ben-i Ýsrâil’i affettiðini; Âl-i Ýmrân 152. Âyette de Uhud savaþýndan kaçan Müslümanlarý affettiðini haber verir.

Allah , günahlarý imha eder, yok eder. Afüv ismi manâca Gafûr ismine yakýn olduðu halde, Afüv isminde daha bir derinlik vardýr. Gufran isminde günahlarý görmeyivermek vardýr. Afüv isminde ise günahlarý mahvetmek, yok etmek vardýr. Allah-ü Teâlâ asilere de kâfirlere de iyilik eder, nimetlendirir. Cezayý hemen vermez. Tevbelerine mukabil günahlarýný siler. Biliyoruz ki tevbe edip, bir daha ayný günaha dönmemeye azmeden, hiç günah iþlememiþ gibidir. Afüv isminin mahiyeti ise, günahý silinen kiþinin, aynen hiç günah iþlememiþ kiþi gibi olmasýdýr.

Afüv isminin kemali, cezalandýrmaya kadir olan Allah’ýn, lûtuf ile baðýþlamasýdýr. Burada baðýþlayan, adaletinin gereði olan cezalandýrmaktan gönüllü olarak vazgeçerek ve affetmek suretiyle suçluya bir ihsanda bulunmuþ olur.

Ýlâhi Af, Allah’ýn kullarýnýn günahýný tamamen silmesi, hatta Kiramen Kâtibin’e günahlarýn kayýtlarýný sildirmesi, kýyamet gününde bu günahlar ile ilgili kullarýna hesap sormamasý, hatta günahý iþleyen kullara da mahcup olmamalarý için bunlarý unutturmasýdýr. Özet olarak Allah’ýn Aff’ýný sýnýrlandýrmamak gerekir. Þirk ve küfür hariç bütün günahlar, þartlarý yerine getirilmek üzere affa uðrar. Esas mesele, kiþinin imanýndadýr. Eðer iman ediyorsa, yukarýda sayýlan þartlarý da yerine getiriyorsa , ameli eksik bile olsa, Ýlâhi Af’dan yararlanýr. Çünkü imaný sebebiyle Mü’min olarak kabul edilir.

Bu ismin insana yansýmasý: Allah’ýn Ahlâkýna uygun bir þekilde olur. Kendisine kötülük yapanlarý affeder, hatta iyilikle mukabele eder. Affýn bu þekilde olmasý demek, kalbde kinin kalmamýþ olmasý, hatta hatanýn unutulmuþ olmasý demektir. Bunun için de iþlerin sahibinin Allah olduðunun bilinmesi lâzýmdýr. Yoksa hiçbir insan kendisine yapýlaný unutmaz. Bu kadar affediciliðin oluþu , o kiþide fiil tecelliyatýnýn tamamlanmýþ olduðunu gösterir. Yani insanda fiil tecelliyatý olmadan, ne affedebilir, ne de kötülüðe iyilikle mukabele edebilir. Fiil yansýmasý ise her þeyin Allah’tan olduðunu bilmektir. Yani kahrý ve lûtfu ayný kaynaktan görüp, sebep olaný aradan çýkarmadýkça, affetmek,unutmak ve iyilikle mukabele etmek mümkün deðildir. Kahrý da hoþ, lûtfu da...
..  

  Yorumlar

 
Abdulkadir sehitoglu - subhaneke


Muzaffer Gürler - Ahmed Yasin


Rüyada bacak görmek


2012 Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun


ÝSmaiL BeyhaN - Sevdim Bir KeRe


Abdurrahman Önül - Ya Muhammed


Abdulbaki Kömür - Yalnýzlýðýn Þarkýsý


Hidayet Doðan - Veysel Karani


Çocuk Ýlahileri - Kurþun Kurþun Üstüne


Ufuk Akýn - Gel Gör Beni


Mehmet Emin Ay - Sordum Sarý Çiçeðe


Kuran-ý Kerim 90 Sayfa Dinle


Sami ÖZER-Ey -Yansýn Ya Rasulallah


Abdussamed Selam - Hu Allah


Ney Sololarý - Bülbül


Ali Ercan - Adaletin Bu Mu Dünya


Kime benziyoruz


Abdurrahman ÖnüL__LebbeyK...


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - YaLancý DünYa


Sedat Uçan - Yandým Aþkýna


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe