Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dâra düþtüm Ey Rab bana bir inþirah..

Dâra düþtüm Ey Rab bana bir inþirah.. en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

24010
ilahi dinle   Dâra düþtüm Ey Rab bana bir inþirah..

--------------------------------------------------------------------------------


Ýnþirâh…Ýnþirâh…Ýnþirâh…Hâra düþtüm,dilime kan deðdi yüreðime od.Dâra düþtüm Ey Rab bana bir inþirah..Ah-u efgânýmý bir dinleyiver, bu gece çok karanlýk…katran karasý olmuþ göðsümü bir açýver…Daraldým…Bir bakýver..

“Biz senin göðsünü açýp geniþletmedik mi?”(inþirah/1)

Geniþlettin ey yar! Dünyadan bunaldýðým her vakit,yaðmur yaðmur yüreðime,damla damla gözlerime düþtün.Semalarda yerim yok bilirim,arþlardan ta ki gönlüme düþtün.Yaralar bedenimde yol çizerken adeta,tuz deðil ,sen gönlüme týlsým sürdün.Dünya zemininde ayaklarým kayarken bir bilinmezliðe, tut n’olursun býrakma bilmediðim alemlere…Gece ve ben iki biçâre yine kapýndayým.Soluklanmak istiyorum Ya Rab! Gece yeminli konuþmuyor benimle.Gece küskün bana, yalnýz býraktým onu gelirim diye.Gitmedim ona Ya Rab! Geceler bensiz geçti,seccadeler eþsiz,yýldýzlar yoldaþsýz kaydý.Geceye söz verdim gelirim diye,gitmedim.Ýhanetim var ona..Gece yeminli..Ben sana bugün yalnýz geldim.Terkedilmiþ sevdalarýn mekanýndan geliyorum.Yýllanmýþ sevgilerin koynundan.Ayrýlýklardan geliyorum.Yalnýzlýktan…Gönlümün tenhasýndan geliyorum.Gecenin günahlarýmý örtmeyen mahremiyetinden geliyorum.Dünyanýn arkamdan yýrttýðý gömleðimle.Kimsenin duymadýðý ama kulaðýmý çýnlatan aff sesleriyle geliyorum.Ademin utangaç bakýþlarýyla,Nuh’un terk-i diyarýyla bir yunus affý edasýyla geliyorum.Daraldým Ya Rab! ‘kabul’ ümidinin ferahlýðýyla geliyorum.Yüreðim üþüyor artýk,mahþeri bir yalnýzlýkla geliyorum.Aç Ya Rab n’olursun aç göðsümü tekrar bir köz deðdir.Ýçimin vahalarýndan kurtar beni.Ýnþirah inþirah inþirah…ayet ayet geniþlet beni.


“Yükünü senden alýp atmadýk mý? O senin belini büken yükü .”(inþirah/2)

Attýn ey yar! Ben bilemedim yükümün azaldýðýný ama sen hafiflettin beni.Dünyanýn omuzlarýma yüklediði bu aðýrlýk, yüzümü yere düþürmeye baþlamýþken,bu yükü benden alarak belimi sen doðrulttun.Rükuya eðilen bir beden senin karþýnda yüce makama erdi.Secdeye deðen baþ,merhametinle sana erdi.Oysa ben bilemedim.Kirlenmiþ yüreðimle,sözlerimi dünyaya aþina ettim kapýldým bu misafirhanenin iþvesine.Þimdi temaþa bile edemiyorum masivayý.Aydýnlanmýyor gözlerim,yeþermiyor kýrýk düþlerim.Yoksa Ey Rab ben,sen olan benliðimi çoktan mý tükettim…Züleyha kadar günahkarým,Yusuf kadar masum olmak isterdim oysa ama ben düþtüðüm zindanda ezilecek kadar günah topladým.yüküm aðýr…Tüm zerrelerim affýna sýðýndý…Mecalsizim,hissizim,bir o kadar da cahilim…Al yükümü Ya Rab n’olursun al belimi büken bu yükü tekrar hafiflet beni.Doðrult ki beni,yüzüm sana dönebileyim.Elimi sana açabileyim.Ýnþirah inþirah inþirah…ayet ayet doðrult beni.


“Senin þânýný ve ününü yüceltmedik mi?”(inþirah/4)

Yücelttin ey yar! En þerefli varlýk olarak açtým dünyaya gözlerimi.Mahlukata halife eyledin.Ýns-an makamýnda ruhuma can verdin..verdin de ben kýymetimi bilemedim.Aklýmý sürgün ettim mantýðýn hiç uðramadýðý yalancý uðraþlara.Her mevsim yaðmur yaðarken ruhuma,nadasa býraktým kurak gönlümü.Her insan ektiði biçer deðil mi Ya Rab! Günah ektiðim bahçelerde kara güller büyüdü,kokusuz renksiz.Iþýðým bir mumun aydýnlandýðý kadar,verdiðim bir aldýðým kadar fakat ben olamadým bir senin bana biçtiðin deðer kadar.biraz maðrur,biraz bizâr,biraz da kendimi þekva ile geldim.Deðersizliðimi bilerek,mecruh bir hal ile geldim iþte…Sen þanýmý yüceltirken,ben bir o kadar acziyetimle,nasýr tutmuþ ayaklarýmla,kör olmuþ gözlerimle,karalanmýþ hanemle geldim.Kalbimi avcuma sýkýþtýrarak,rengini kimse görmesin diye saklayarak getirdim.Amansýzým,dermansýzým,fermansýzým.N’olurs un Ya Rab yeniden yücelt beni gönül gözümden geçir beni.Gözyaþýna gark eyle beni eyle ki insan bileyim kendimi.Ýnþirah inþirah inriþah ayet ayet yücelt beni.


“Yalnýz Rabbine yönel.” (inþirah/8)

Hayatýn koylarýndan çýkýp senin limanýna yöneldim Yar Rab!Sen ki sana gelmeyene dahi lütfederken,bilirim geri çevirmezsin beni kapýndan.Nihayetsiz acziyetimle,dünyevi arzularýn kývrýmlarýndan,yokuþlu yollarýndan,ben kendimden geçerek sana geldim bu gece.’kün’ diyerek eyleyiverirsin diye bir ferman,ben ahvalimi dökerek sana geldim Ya Rab!.Benim sana anlatmaya halimi kelama ne hacet,sen beni bilirsin benim halim zaten aþikâr.Kurtar n’olursun bitsin artýk bu esaret! Nefsanîyetin haysiyetini huzurda kýrmaya geldim.Bakýp görmeyen gözlerimi sende açmaya,atýp yanmayan kalbimi sende yakmaya,her boþluða sayan ama her daim seni anmayan dilimi konuþturmaya,sana muhtaçlýðýn þerefini baþýma taç etmeye geldim.Sevdasý her þeyden âlâ n’olursun aç yüreðimi ben senden bir inþirah istemeye geldim…Ýnþirah inþirah inþirah ayet ayet

..  

  Yorumlar

 
Burhan Çaçan - Merhaba Bahri


Mustafa Caymaz - Þefaat 2012


SoRu__CeVaP


M-ozcan Gunesdogdu amentu


Online ezan dinle


Orhan Hakalmaz - Güllerin Efendisi


Rüyada kuþ görmek


Abdülkadir Þehitoðlu - Fatiha-ý Þerif


Zubeyir Haksever - yar muhammed


Abdurrahman ÖnüL__Lebbeyk (Mekke Yolunda)


sabah namazi Muezzinligi


Allah'ýn Emaneti


Mehmet KarakuÞ__2013__YeÞiL KuBBe...


Muhammed Ýlhan - Söyle Dostum


Ahmet ZeyD Tetik - KaYboLan GenÇLik


Zalimin Hasmý Bizzat Hz.Allah'týr!


Abdurrahman Toprak - Tevhit


Nihat ULU-Elveda Ramazan


Mustafa Demirci - Bilmem Nideyim


Timurtaþ Hoca - Güzellik Yarýþmalarý


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe