Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Allahi anmada gevþeklik göstermemek

Allahi anmada gevþeklik göstermemek,Allahi anmada- gevAllahi anmada gevþeklik göstermemekþeklik- göstermemek,Allahi anmada gevþeklik- göstermemek,Allahi anmada gevþeklik göstermemek,Allahi anmada- gevþeklik göstermemek en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6312
ilahi dinle   Allahi anmada gevþeklik göstermemek
Kendileri Allah'ý unutmuþ, böylece O da onlara kendi nefislerini unutturmuþ olanlar gibi olmayýn. Ýþte onlar, fasýk olanlarýn ta kendileridir. (Haþr Suresi, 19)

Ýnsanýn, Allah'ý anmada gösterdiði gevþeklik O'na olan yakýnlýðýný azaltýr. Din ahlakýný yaþamayan insanlar Allah'ý hiç anmadýklarý, günlerce akýllarýna bile getirmedikleri için helal-haram demeden günahýn her türlüsünü iþlemeyi, Allah'ýn emirlerine riayet etmemeyi bir yaþam biçimi haline getirmiþlerdir.

Müminler ise gerek sözleriyle gerekse zihinlerinden geçirdikleri düþünceleriyle hayatlarýnýn her anýnda Allah'ý anýp zikretmelidirler. Ýnsanýn kimi zaman gafletle Allah'ý aklýndan çýkarmasý, imanlý bir kiþinin dahi bilerek ya da bilmeyerek çeþitli hata ve günahlarý iþlemesine sebep olabilir. Çünkü Allah'tan gafil olarak geçirilen bir süre içinde, insanýn olaylarý doðru algýlayýp deðerlendirmesinde, iyiyi kötüden ayýrt etmesinde, hareket, davranýþ ve konuþmalarýnda Kuran'ýn sýnýrlarýný gözetecek bir bilinci korumasýnda önemli aksaklýklar meydana gelir.

Kuran dýþý her türlü tavýr bozukluðunun altýnda yatan neden Allah'ý anmada gösterilen gevþekliktir. Allah'ýn hükümlerine karþý duyarlýlýðýný yitiren kiþi bazen öyle olmayacak hatalar yapar ki, sonradan durumunu düzeltince, bunlarý nasýl yaptýðýna kendisi de þaþýrýr. Bu tür olmadýk hatalar, Allah'ý unutmanýn önemini hatýrlatan uyarý ve iþaretlerdir. Gafletin süresi ve derecesi arttýkça yapýlan yanlýþlarýn sayýsý ve büyüklüðü de artar. Allah'ý anma konusunda gösterilen gafletin sýklýðý ve sürekliliði ise kiþinin imaný için büyük bir tehdittir.

Oysa, Allah'ý her an akýlda tutmak, O'nun ayetlerini tefekkür etmek insanýn aklýnýn ve þuurunun sürekli açýk olmasýný saðlar. Böyle olunca da, kiþi Kuran'ýn emirlerine ve yasaklarýna uymada büyük titizlik gösterir. Allah'ý sürekli zikreden bir insan kendi aczini daha iyi idrak eder, hiçbir konuda kendine ait bir güce ve iradeye sahip olmadýðýný daha iyi fark eder. Bunun sonucu olarak, Allah'a sürekli dua eder ve talep içerisinde olur. Yalnýzca Allah'tan ister, her konuda Allah'a baþvurur, kendini tamamen Allah'a teslim eder. Hiçbir konuda kendine müstakil ve baðýmsýz bir kiþilik verip, büyüklenmez. Hareketleri, davranýþlarý, konuþmalarý Allah'ýn korumasý altýnda olur. Böylece Allah ona her an nasýl, ne þekilde davranmasý gerektiðini, en doðru hareketi, en güzel sözü ilham eder. Ona, "insanlar arasýnda yürüyeceði bir nur verir." (Hadid Suresi, 28) Güzel bir ahlaka kavuþmasýný saðlar.

Bunun tersine insan Allah'ý anmaktan uzaklaþtýkça, kendi baþýna, yapayalnýz ve yardýmcýsýz kalýr. Doðru düþünebilme, doðru karar verebilme yeteneðini kaybeder. Yaptýðý iþler baþarýsýz olmaya, ters gitmeye baþlar. Çünkü Allah'ýn yardýmý, desteði olmadan hiç kimse hiçbir sorunun üstesinden gelemez. Hiçbir sorunu Allah'tan baðýmsýz olarak kendi gücü ve iradesi ile çözemez. Kuran'da övülen, takva sahibi bir mümin haline gelemez. Çünkü o daha baþta Allah'ý unutarak en büyük hatayý yapmýþ ve gafillerden olmuþ olur.

Bir mümin için Allah'ý anmak önemli bir ibadettir. Ýman eden bir insan günlük hayatýn karmaþasý içinde Allah'ý geçici de olsa aklýndan çýkarmaz, Allah ile olan manevi baðlantýsýný bir an bile koparmaz. Aksi takdirde yukarýda saydýðýmýz sýkýntýlarla karþý karþýya kalacaðýnýn bilincindedir.

Kuran'da bu konuya, Allah'ýn Hz. Musa'ya olan hatýrlatmasýnda da dikkat çekilmiþtir:

Sen ve kardeþin ayetlerimle gidin ve Beni zikretmede gevþek davranmayýn. (Taha Suresi, 42)

Allah, Firavun'a giderek onu hak dine davet edecek olan Hz. Musa ve kardeþi Hz. Harun'a Kendisi'ni zikretmede gevþek davranmamalarýný hatýrlatmýþtýr. Zira yukarýda da anlatýldýðý gibi onlarý Firavun'un karþýsýnda asýl baþarýlý kýlacak olan Allah'týr.

Bunun yanýnda Allah'ý az anmak münafýklarýn bir özelliðidir. Bu duruma Kuran'da þöyle dikkat çekilir:

Gerçek þu ki, münafýklar (sözde), Allah'ý aldatmaktadýrlar. Oysa O, onlarý aldatandýr. Namaza kalktýklarý zaman, isteksizce kalkarlar. Ýnsanlara gösteriþ yaparlar ve Allah'ý ancak çok az anarlar. (Nisa Suresi,142)

Allah'ý anmanýn üstünlüðü bazý ayetlerde þöyle bildirilir:

... Allah'ý zikretmek ise muhakkak en büyük (ibadet)tür. Allah, yaptýklarýnýzý bilir. (Ankebut Suresi, 45)

Öyleyse (yalnýzca) Beni anýn, Ben de sizi anayým; ve (yalnýzca) Bana þükredin ve (sakýn) nankörlük etmeyin. (Bakara Suresi, 152)Onlar yol kesecek ve sen yürüyeceksin. Davan için yürüyeceksin. Ardýna bakmadan, davasýný satanlara aldýrmadan yürüyeceksin. Gerekirse öleceksin; ölsende þehadetinle yürüyeceksin. Çünkü bu dava senin...Sen RABBÝNE SÖZ VERDÝN

 

  Yorumlar

 
EþRef ZiYa TeRzi --- GöNüL


mustafa yilmaz - selam sana uhut dagi


ResimLi SaLavatLar


mp3 iLahi DinLe


FitRe Nedir?


Rüyada - YýLan Görmek


Kuran-ý Kerim 48 Sayfa Dinle


Talip Altin - Bu Gidis Nereye


Ey TopRak...


Erdoðan Arabul - Anne


HareketLi iLahiLer - GüL MisaLi


Seyfullah Çakmak - Sevgim Sana


~ 2014 ~ GruP TaiF ~ Eyub EL EnSari


Peygamber Sevdalilari - Ey Ustad


Abdurrahman Önül - Yan Semaver


Adnan Aydýn - Af Allahým


Fatih Dur - Medineye Varamadim


kres icin guzel ilahiler


Küçük Ahmet Gel Zikret Mevlayý


FaNi DünYa iLahisi DinLe


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe