Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 GAYRETULLAH nedir?

GAYRETULLAH nedir?,GAYRETULLAH -nedir?,GAYRETULLAH, nedir?,GAYRETULLAH nedir? en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

7915
ilahi dinle  
YENÝ GAYRETULLAH nedir?

Helâk olan eski kavimler için: “Onlar günah ve isyanda sýnýrý aþtýklarý için gayretullaha dokundu. Allah da onlarý helâk etti” denilir. Ancak Allah’ýn gayreti, insanlarýn gayretine asla benzemez. Cenâb-ý Hakkýn yüce Zâtýna yakýþýr ve kutsiyetine lâyýk bir gayreti vardýr. Onun bu yüce gayreti, çoðu kez, günah ve isyanda sýnýrý aþanlarý cezalandýrma þeklinde tecellî eder.

Gayret sahibi bir mü’min de, dine aykýrý ve zararlý durumlar, hâdiseler ve tecavüzler karþýsýnda lâkayd ve duygusuz kalamaz, müteessir olur, hamiyeti galeyana gelir. Nitekim Kur’an (48:29) âyetinde sahabelerin yüksek meziyetlerini beyan ederken, “küffar üzerinde çetin ve metin” olduklarýný kaydeder.

Buhari’nin 67. Kitabü’n-nikah l07. babýndan alýnan bir hadis-i þerifte þöyle buyurulur:
“Allah Teala, mü’minler hakkýnda gayret ve hamiyet gösterir (hayýr ve saadet diler). Ve Allah’ýn gayreti, haram kýldýðý fena þeyleri (günahlarý) mü’minin iþlememesi içindir.”

Allah Teala’ya nisbet olunan gayretle, insanlardaki gayret hiçbir cihetle birbirine benzemez. Allah’ýn gayretinden, kullarýna merhameti, hayýr ve saadet dilemesi anlaþýlýr.

Bunu FETHULLAH GÜLEN hocaefendiden nakledeceðim bir kýssa ile tamamlamak istiyorum ...

.................................................. ............................................

Bir deve kervaný yola çýkmýþ giderken yolda fakir bir derviþle karþýlaþýrlar. Derviþ kervancýbaþýna kendisini de almalarýný rica eder. Kervancýbaþý bu isteði kabul eder, yola revan olurlar. Bir zaman sonra yolda haramiler kervaný basar ve neleri var neleri yok hepsini alýrlar. Derviþe de malý olup olmadýðýný sorulunca o, "Benim hiç param yok; ama kervancýbaþýnýn deðerli bir yeleði vardý, onu almayý unutmuþsunuz." der. Haramiler yeleði alýrken kervancýbaþý hiçbir þey söylemez; ama derviþe çok gönül koymuþtur. Öyle ya; ona o kadar iyilik yapmasýna karþýlýk böyle bir tavýrla karþýlaþmýþtýr.

Bir zaman sonra, kervan ahalisi bütün varlýðýný kaybetmiþ bir halde bekleþirlerken devletin askerleri çýkagelir. Haramiler derdest edilmiþtir. Bütün gasbedilen mallar sahiplerine iade edilir. Ýþte o anda kervancýbaþý derviþe yanaþýr ve der ki: "Baba aþkolsun! Ben sana o kadar iyilik yaptým, sen de tuttun eþkýyalara benim yeleði haber verdin." Derviþ de der ki: "Oðlum, bu haramiler o kadar zulmettiler ki; baktým gayretullaha dokunmasýna dört parmak kalmýþ. Senin yelek iþte o dört parmak yerine geçti."

Evet, Allah (cc) zalimleri iflah etmez. Ancak mazlumun Allah'ýn gayretine dokunduracak liyakati kesbetmesi gerekir. Eðer o, bu seviyenin eri deðilse ve yöneleceði kapýya tam yönelememiþse ceza te'cil edilebilir. Bugün Müslümanlara revâ görülen zulmü ve bu zulmün gayretullaha dokunmasýný da bu zaviyeden ele almak gerekir.

Bir mümin yabancý dil öðrenirken gönlünün derinliklerinden içeri "Ýngilizcem, Almancam, Fransýzcam olsun, kariyer yapayým, aranan adam ben olayým." düþüncesi girerse ve bu, tek derdi haline gelirse Cenâbý Allah razý olmaz. Her þey "O'nu nasýl anlatýr, rýzasýný nasýl kazanýrým?" duygu ve düþüncesine bina edilmelidir.

Bir transatlantikle yolculuk yapanlar için güvenlik seviyesi ne kadar yüksek olursa olsun bir kaza ihtimaline binâen gemiye flikalar koyuyorlar.. can yelekleri ve iþaret fiþekleri koyuyorlar.. acil kurtarma plânlarý hazýrlýyorlar... Rica ederim, þu dünya yolculuðunda öbür hayatýmýzý garanti altýna almamýz için bir hazýrlýk yapmýyorsak buna ne denebilir? Muhtemel bir kaza için bu kadar hazýrlýk yapan bir Ýnsan, gelmesi yarýn kadar kesin ebedî ahiret hayatý adýna hazýrlýk yapmýyorsa o divane deðil midir?

Sahih midir bilemiyorum; ama oldukça ibretli bir hikayedir Hazreti Ali'nin bir dehrî (materyalist) ile diyaloðu. Dehrî Hz. Ali'ye; "Bu dünyada boþ yere yorulup duruyorsunuz. Ya cennet cehennem yoksa?" der. Hazreti Ali'nin cevabý þu þekilde olur: "Sizin dediðiniz doðruysa ben bir þey kaybedecek deðilim. Ama benim dediðim doðruysa ve cennet var ise siz ne kaybedeceðinizin farkýnda mýsýnýz?"

 

  Yorumlar

 
Aþk-ý Ýlahi - Durmaz Lisaným


Mahmut Durgun - Ya Hüseyin


Hüseyin Sandýklý - Gidiyorum 2012


2011 Nihat Hatipoðlu - Berat Kandili


AbduRRahman ÖnüL - GüzeL Mekke


Wherever You Are – Sami Yusuf


Mehmet Karakus - Ne cileler Gordum


2012 - 2013 ÝLAHÝLERÝ


Musa (a.s) ve Cennetteki Arkadaþý


Ýyi niyet haramý helal yapmaz


SiyeR Ne DemektiR...?


Abdurrahman Önül - Gül Yüzlü Peygamberim


Seçmeler - Murat Göðebakan - Sultaným Ýlahisi


Mustafa Caymaz - Ona yandim


Taha - Yusuf


Ýlk Ýnsan Haklarý Mahkemes


TebrizLi ÞemS'ten ÝnciLeR....


Timurtaþ Hoca - Güzellik Yarýþmalarý


Mehmet Akça - Kerim ALLAH


Abdurrahman ÖnüL - Ah MedineM ( 2015 Haziran )


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe