Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Allah Baðýþlayandýr, Esirgeyendir

Allah Baðýþlayandýr, Esirgeyendir,Allah -Baðýþlayandýr, Esirgeyendir,Allah Baðýþlayandýr-Esirgeyendir en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

7065
ilahi dinle   Allah Baðýþlayandýr, Esirgeyendir...
Ýnsan, gaflet sonucunda unutarak veya yanýlarak hata yapmaya yatkýn bir varlýktýr. Zira Allah, “Allah, sizi bir za'ftan yarattý...” (Rum Suresi, 54) ayeti ile insanýn bu durumunu haber vermiþtir.
Ýnsan farkýnda olmadan ya da nefsinin ve þeytanýn telkinlerine uyduðundan dolayý pek çok hata yapabilir. Ýnsan, Allahýn kendisi için yarattýðý hayat süresince hata yapabileceði konularla sýnanýr. Kuran ahlakýný öðrendikçe de olgunlaþýp, içinde bulunduðu hatalardan kurtularak, Rabbimiz’in razý olacaðý üstün ahlaka ulaþýr. Affý bol Rabbimiz, cehalet sebebiyle hata yapýp, fark ettiðinde hemen tevbe ederek tavýrlarýný düzelten kiþilerin hatalarýný baðýþlayacaðýný bir Kuran ayetinde þu þekilde bildirmiþtir:

"Allah'ýn (kabulünü) üzerine aldýðý tevbe, ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanlarýn, sonra hemencecik tevbe edenlerin(kidir). Ýþte Allah, böylelerinin tevbelerini kabul eder. Allah, bilendir, hüküm ve hikmet sahibi olandýr. " (Nisa Suresi, 17)
Kuran ahlaký ile ahlaklanan müminler, hata yaptýklarýnda Allah’ýn kendilerini affetmesini nasýl istiyorlarsa, kendileri de ayný güzel tavrý sergileyerek diðer müminlere karþý son derece hoþgörülü ve affedici olmalýdýrlar.
… affetsinler ve hoþgörsünler. Allah'ýn sizi baðýþlamasýný sevmez misiniz? Allah, baðýþlayandýr, esirgeyendir. (Nur Suresi, 22)
Kuran’da "Kim sabreder ve baðýþlarsa, þüphesiz bu, azme deðer iþlerdendir." (Þura Suresi, 43) ayeti ile baðýþlamanýn üstün bir ahlak özelliði olduðu bildirilmiþtir. Dolayýsýyla Kuran’ý kendilerine rehber edinen müminler de affedici ve merhametli olmak konusunda kararlý olmadýrlar. Bir ayette bildirildiði gibi onlar, "öfkelerini yenenler ve insanlar(daki haklarýn)dan baðýþlama ile (vaz)geçenlerdir."(Al-i Ýmran Suresi, 134)
Dünya hayatýnda imtihan olduklarýný ve bütün olaylarýn Rabbimizin kontrolünde ve bir kader üzerine geliþtiðini bilen müminler, ne kendi yaptýklarý hatalardan dolayý sýkýntýya girerler, ne de diðer müminleri hatalarýndan dolayý yargýlarlar. Affetmek konusunda samimidirler ve defalarca ayný hatayý yapsa da hiçbir koþulda karþýsýndakine karþý kiþisel bir kýzgýnlýk içine girmezler. Hatanýn büyük ya da küçük olmasý veya kendilerinin haklý olmasý da onlar için önemli deðildir. Hatayý yaptýranýn Allah olduðunu ve yapýlan her hatada öðrenmeleri gereken bir ders olduðunu bilirler. Bu nedenle kendi kendilerine ve çevrelerine zulmetmezler. Ýnsanýn hata yaparak öðrenen aciz bir varlýk olduðunu bilen müminlerin bu özellikleri bir Kuran ayetinde þu þekilde bildirilmiþtir.

“(Bunlar,) Büyük günahlardan ve çirkin -utanmazlýklardan kaçýnanlar ve gazablandýklarý zaman baðýþlayanlar(dýr.)” (Þura Suresi, 37)

Kuran ahlakýndan uzak yaþayan insanlar ise her þeyin bir kader üzere gerçekleþtiðinden habersiz olduklarý için yapýlan her hatada öfkeye kapýlarak tahammülsüz tavýrlar sergilerler. Oysa ayný insanlar bir hata yaptýklarýnda etraflarýndaki insanlarýn bu hatalarýný affetmesini ve hoþ görmesini isterler. Allah’ýn kendilerini affetmesini isteyen her insan, Kuran ahlakýna uygun yaþayarak, karþýsýndakini rencide etmek yerine kusurlarýný örtüp, kendisinin de ayný hatalarý yaptýðýný düþünerek ona göre davranmalý ve tek amacýnýn Allah’ýn rýzasý olmasýna dikkat etmelidir. Tüm insanlarýn bu þekilde yaþar hale gelmeleri yeryüzünde barýþ, huzur ve refahýn tesis edilmesinde büyük önem taþýr.

... Yine de affeder, hoþ görür (kusurlarýný yüzlerine vurmaz) ve baðýþlarsanýz, artýk elbette Allah, baðýþlayandýr, esirgeyendir. (Teðabün Suresi, 14)
Kuran’ý rehber edinen sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)’in hoþgörüsü, müminlere olan düþkünlüðü, merhameti, kendisini izleyen Müslümanlar için güzel bir örnek olmuþtur. Onun bu tavrý, pek çok insanýn kalbinin Ýslam’a ýsýnmasýna vesile olmuþtur.
Andolsun size, içinizden sýkýntýya düþmeniz O’nun gücüne giden, size pek düþkün, mü'minlere þefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiþtir. (Tevbe Suresi, 128)
Peygamberimiz (sav)’in güzel ahlaký tavsiye ettiði hadis-i þeriflerinden biri þöyledir:

"Rabbim bana dokuz þey emretti: Gizli halde de aleni halde de Allah'tan korkmamý, öfke ve rýza halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamý, benden kopana da sýla-ý rahim (dostluk) yapmamý, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasýný, konuþma halimin zikir olmasýný, bakýþýmýn ibret olmasýný, marufu (doðru ve güzel olaný) emretmemi."( Kütüb-i Sitte, Muhtasarý Tercüme ve Þerhi, Prof. Dr. Ýbrahim Canan, 16. cilt, Akçað Yayýnlarý, Ankara, s. 317)

Kuran-ý Kerim’i ve Peygamber Efendimiz (sav)’in sünnetlerini kendilerine rehber edinen müminler, Allah’ýn sonsuz rahmetine ve cennetine kavuþabilmek için hoþgörülü ve baðýþlayýcý olmaya ve Kuran'ýn tüm hükümlerini titizlikle yerine getirmeye çabalarlar. Yeryüzünde barýþýn, huzurun ve refahýn kaynaðý olan baðýþlayýcýlýk, merhamet ve hoþgörü müminlerin ahlakýnýn en önemli parçalarýndan biridir.

 

  Yorumlar

 
Yakup Kilic - Gesandtergottes


Grup vusLat - niyaz


sami yusuf - hasbi rabbi


Burhan Çaçan - Gelin Gidelim Allah Yoluna


Ali Ýnan - Kundak Ýçinde


2016 - KemaL Faruk - DerdiNe DüþtüK DinLe


Metin Kara - Güzel Allah


Kuran-ý Kerim 88 Sayfa Dinle


Ahmet Basri Hoca - arafat ilahisi


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - EfendiLer EfendiSi


Esat Aydoðan - Gönül Dostunda


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan-ýn 1. Gunu


Abdurrahman Önül - Uyan Müslüman


YuReðimDeki Sisi KaLdýr RabbiM__


Ali Ercan - Anadir Baslarin Taci


Dursun Ali Erzincanlý - Hz Alinin Duasý


aLi KýnýK - 2015 - YýkýLma


Sami Yusuf - Çiçekler


Kuran-ý Kerim 7 Sayfa Dinle


HayýrLý CumaLar


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe