Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Fetih SureSi - MeaLi

fetih suresi oku - fetih suresi meali - fetih suresi açýklamasý - sureler ve mealleri - fetih suresi arapça oku - fetih suresi meali oku - mekkenin fethi fetih suresi oku - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5523
ilahi dinle  

 

48-FETÝH:

1 - Doðrusu biz sana apaçýk bir fetih ihsân ettik.

2 - Böylece Allah senin geçmiþ ve gelecek günahýný baðýþlar. Sana olan nimetini tamamlar ve seni doðru yola iletir.

3 - Ve sana Allah, þanlý bir zaferle yardým eder.

4 - Ýmanlarýna iman katsýnlar diye müminlerin kalplerine güven indiren O'dur. Göklerin ve yerin ordularý Allah'ýndýr. Allah bilendir, herþeyi hikmetle yapandýr.

5 - Mümin erkeklerle mümin kadýnlarý, içinde ebedi kalacaklarý, altlarýndan ýrmaklar akan cennetlere koymasý, onlarýn günahlarýný örtmesi içindir. Ýþte bu, Allah katýnda büyük bir kurtuluþtur.

6 - Ve o Allah hakkýnda kötü zanda bulunan münâfýk erkeklere ve münâfýk kadýnlara, Allah'a ortak koþan erkeklere ve ortak koþan kadýnlara azap etmesi içindir. Kötülük onlarýn baþlarýna gelmiþtir. Allah onlara gazap etmiþ, lânetlemiþ ve cehennemi kendilerine hazýrlamýþtýr. Orasý ne kötü bir yerdir!

7 - Göklerin ve yerin ordularý Allah'ýndýr. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

8 - Þüphesiz biz seni, þâhit, müjdeleyici ve uyarýcý olarak gönderdik.

9 - Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip, O'na saygý gösteresiniz ve sabah akþam O'nu tesbih edesiniz.

10 - Herhalde sana bey'at edenler ancak Allah'a bey'at etmektedirler. Allah'ýn eli onlarýn ellerinin üzerindedir. Kim ahdi bozarsa ancak kendi aleyhine bozmuþ olur. Kim de Allah'a verdiði ahde vefa gösterirse Allah ona büyük bir mükâfat verecektir.

11 - yakýnda a'râbilerden geri kalmýþ olanlar sana diyecekler ki, "Mallarýmýz ve ailelerimiz bizi alýkoydu. Allah'tan bizim baðýþlanmamýzý dile." Onlar kalplerinde olmayaný dilleriyle söylerler. De ki: Allah size bir zarar gelmesini dilerse veya bir fayda elde etmenizi isterse O'na karþý kimin bir þeye gücü yetebilir? Hayýr! Allah yaptýklarýnýzdan haberdardýr.

12 - Aslýnda siz Peygamber ve müminlerin, ailelerine geri dönmeyeceklerini sanmýþtýnýz. Bu sizin gönüllerinize güzel göründü de kötü zanda bulundunuz ve helâki hak etmiþ bir topluluk oldunuz.

13 - Kim Allah'a ve Rasulüne iman etmezse þüphesiz biz, kâfirler için çýlgýn bir ateþ hazýrlamýþýzdýr.

14 - Göklerin ve yerin mülkü Allah'ýndýr. O, dilediðini baðýþlar dilediðini azaplandýrýr. Allah çok baðýþlayan çok merhamet edendir.

15 - Siz ganimetleri almak için gittiðinizde geri kalanlar: "Býrakýn biz de arkanýza düþelim." diyeceklerdir. Onlar, Allah'ýn sözünü deðiþtirmek isterler. De ki: Siz bizimle gelemeyeceksiniz. Allah daha önce böyle buyurmuþtur. Onlar size: "Bizi kýskanýyorsunuz." diyeceklerdir. Bilakis onlar, pek az anlayan kimselerdir.

16 - A'rabilerin geri býrakýlmýþ olanlarýna de ki: Siz yakýnda çok kuvvetli bir kavme karþý savaþmaya çaðýrýlacaksýnýz. Onlarla savaþýrsýnýz veya müslüman olurlar. Eðer itaat ederseniz, Allah size güzel bir mükâfat verir. Ama önceden döndüðünüz gibi yine dönecek olursanýz sizi acýklý bir azaba uðratýr.

17 - Köre vebal yoktur, topala da vebal yoktur, hastaya da vebal yoktur. Bununla beraber kim Allah'a ve peygamberine itâat ederse, Allah onu, altýndan ýrmaklar akan cennetlere sokar. Kim de geri kalýrsa, onu acý bir azaba uðratýr.

18 - Andolsun o aðacýn altýnda (Hudeybiye'de) sana bey'at ederlerken Allah, müminlerden razý olmuþtur. Kalplerinde olaný bilmiþ onlara güven indirmiþ ve onlarý pek yakýn bir fetih ile mükâfatlandýrmýþtýr.

19 - Allah onlarý elde edecekleri birçok ganimetlerle de mükâfatlandýrdý. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

20 - Allah size, elde edeceðiniz birçok ganimetler vaad etmiþtir. Bunu size hemen vermiþ ve insanlarýn ellerini sizden çekmiþtir ki bu, müminlere bir iþaret olsun ve Allah sizi doðru yola iletsin.

21 - Bundan baþka sizin güç yetiremediðiniz, ama Allah'ýn sizin için kuþattýðý ganimetler de vardýr. Allah herþeye kâdirdir.

22 - Eðer kâfirler sizinle savaþsalardý arkalarýna dönüp kaçarlardý. Sonra bir dost ve yardýmcý da bulamazlardý.

23 - Allah'ýn öteden beri gelen kanunu budur. Allah'ýn kanununda asla bir deðiþiklik bulamazsýn.

24 - O sizi onlara karþý muzaffer kýldýktan sonra Mekke'nin göbeðinde onlarýn ellerini sizden, sizin ellerinizi de onlardan çekendir. Allah, yaptýklarýnýzý görendir.

25 - Onlar inkâr eden ve sizin Mescid-i Haram'ý ziyaretinizi ve bekletilen kurbanlarýn yerlerine ulaþmasýný men edenlerdir. Eðer kendilerini henüz tanýmadýðýnýz mümin erkeklerle, mümin kadýnlarý bilmeyerek ezmek suretiyle bir vebalin altýnda kalmanýz ihtimali olmasaydý, Allah savaþý önlemezdi. Dilediklerine rahmet etmek için Allah böyle yapmýþtýr. Eðer onlar birbirinden ayrýlmýþ olsalardý elbette onlardan inkâr edenleri elemli bir azaba çarptýrýrdýk.

26 - O zaman inkâr edenler, kalplerine taassubu, câhiliyet taassubunu yerleþtirmiþlerdi. Allah da elçisine ve müminlere sükûnet ve güvenini indirdi. Onlarý takva sözü üzerinde durdurdu. Zaten onlar buna pek layýk ve ehil kimselerdi. Allah herþeyi bilendir.

27 - Andolsun ki Allah, elçisinin rüyasýný doðru çýkardý. Allah dilerse siz güven içinde baþlarýnýzý týraþ etmiþ ve saçlarýnýzý kýsaltmýþ olarak, korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediðinzi bilir. Ýþte bundan önce size yakýn bir fetih verdi.

28 - Bütün dinlerden üstün kýlmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Þahit olarak Allah yeter.

29 - Muhammed Allah'ýn elçisidir. Onun yanýnda bulunanlar da kâfirlere karþý çetin, kendi aralarýnda merhametlidirler. Onlarý rükûa varýrken secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rýza isterler. Yüzlerinde secdelerin izinden niþanlarý vardýr. Bu, onlarýn Tevrat'taki vasýflarýdýr. Ýncil'deki vasýflarý da þöyledir: Onlar filizini yarýp çýkarmýþ, gittikçe onu kuvvetlendirerek kalýnlaþmýþ, gövdesi üzerine dikilmiþ bir ekine benzerler ki bu, ziraatçýlarýn da hoþuna gider. Allah böylece onlarý çoðaltýp kuvvetlendirmekle kâfirleri öfkelendirir. Allah inanýp iyi iþler yapanlara maðfiret ve büyük bir mükâfat vaad etmiþtir.

 

..  

  Yorumlar

 
Dört Dirhemlik Gömlek


Celaleddin Ada - Yarab


Abdurrahman Önül – Zahid Sultan


UmuT YoLCuLuðu......


Abdurrahman Önül - Sende birgün öleceksin Ýlahisi Dinle -


Mehmet Akça - Kerim ALLAH


Mustafa Bozkurt - Can Ahmedi Hatýrla


2014 ~ SüLeyman Erkiþi - Çýktýk DikenLi YoLLara


zalimsevdalar.blogcu.com


Hasan Dursun - Kurban Olam


Hasan Dursun__2012__NefSim Sen ÖLmezmisin....


Cemal Kuru - Cennette Cennette


Evvabin Namazý


AþuRe Günü KýsaLarý


Ey SevgiLi - ÞemS-i Tebrizi


Ahmet ÇALIÞIR - Aþkýn ile Aþýklar


Bir deliye bir veli rolü


Diþ macunu ile diþleri fýrçalamak orucu bozar mý?


TýkLa BakaLým BeyeniCek MiSin...


Âþýða Baðdat Irak Deðildir


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe