Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kur’an-ý Kerim RUH tur

Kur’an-ý Kerim RUH tur,Kur’an dirilere ÞÝFA, ölülere ise NUR, yani aydýnlýktýr en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

9061
ilahi dinle   Ýþte bu Kur’an muazzam bir kitabdýr. Onu biz indirdik.
Çok mübarektir. (Fayda ve bereketi çoktur). Artýk buna uyun, emirlerine baðlanýn ve ALLAH’tan korkun. Tâ ki merhamet olunasýnýz” (En’âm: 155).

Evet, Kur’ân “biz”e indirildi; biz “insan”lara: Kur’ân’ý eline alýp sayfalarýný þöyle bir karýþtýrmaya baþlayanlar, hemen her sayfasýndaki “ey insân!” ya da “ey nâs: ey insanlar!” ifadesiyle irkilip kendilerine gelirler!

Evet, Kur’ân “biz”e gönderildi, “biz”e seslendi; yani biz “inananlar”a, ilahî mesajýn hak olduðuna iman edenlere:
Müminler, her adým baþý “yâ eyyühellezîne âmenû: ey iman edenler!” hitabýyla imanlarýný tazelerler!

Evet, Kur’ân “biz” akýl, fikir, anlayýþ sahiplerine ve mantýðýný kullananlara hitap etmektedir.

Kur’ân, biz insanlara, biz inananlara, biz akýllýlara ve düþünenlere onu gereði gibi okuyup anlayarak mesajlarý üzerinde düþünelim, zihinlerimizi ve gönüllerimizi onunla arýndýralým, emirlerini yerine getirip yasaklarýndan kaçýnalým; kýsaca ALLAH’a hakkýyla kul olalým diye gönderildi.

Kutsal kitaplar içinde yalnýzca Kur’ân, kendisinin nasýl okunup anlaþýlmasý lazým geldiðine ve nasýl hayata aktarýlmasý gerektiðine iliþkin þaþmaz ilkeler ortaya koymaktadýr.

1-E’uzü Besmele ile Kur’ân okumaya baþlamalý:

Kur’ân okurken saptýrýcý þeytanýn vesvesesinden ALLAH’a sýðýnýp “e’ûzü bi’llâhi mine’þ-þeytani’r-racîm Bismillahirrahmanirrahim” demek gerekir: (16/9 (96/1)

2- Kitabý gereði gibi; “tilâvetin hakkýný vererek” okumak:

(Bakara/121) Bize verilen Kitab’ý, “tilâvetin hakkýný vererek okumak” ise; onun her âyetinin manasýný anlayýp hükümlerini düþünerek, kalbimizde hissederek, içimize sindire sindire, yavaþ yavaþ kýrâat etmek ve bütün emirlerine uyup bütün yasaklarýndan kaçýnmaya azmetmek demektir.

3- Kur’ân’ý peyderpey okumak:

Ýsrâ/106’da ilâhî mesajýn iyice anlaþýlýp anlatýlarak gönüllere yavaþ yavaþ sindirilmesi için Kur’ân’ýn bölüm bölüm indirildiði belirtilir. Dolayýsýyla Kur’ân, ara ara, dura dura, azar azar, bir bir uygulaya uygulaya okunmalýdýr.

4- ALLAH’ýn âyetlerini düþüne düþüne ve Vahyi yüreðinde hissedip duygulanarak okumak:

Kur’ân’ý, ALLAH’ýn sonsuz gücü ve kudreti karþýsýnda heyecan duyup tüyleri ürpererek (39/23), cehennem azabýndan korkup titreyerek (59/21) ve zaman zaman gözleri yaþararak (5/83) okumak gerekir.

5- Kur’ân’ý kendi bütünlüðü içinde okumak:

Kur’ân’ýn bütününü bilmeden bir kýsmýný, bir âyetini ihmal ederek diðer âyetlerini anlayamayýz. Onun kendi kendini açýklayan diðer ayetleriyle birlikte okunmasý gerekir.

6- Kitâb’ý ders yaparak okumak:

Kur’ân, “Tedris etmekte olduðunuz Kitâb uyarýnca Rabbe halis kullar olun”(3/79) buyurur.
Rasûlüllah (s) da Kur’ân’ý cemaat/ekip halinde ders yaparak, birlikte müzakere ederek okumayý önerir ve böyle yapanlarýn üzerine Allahu Teâlâ’nýn “sekinet” indireceðini de müjdeler.

7- Kur’ân’ý yaþamak için okumak:

Çünkü mümin, kýyamet gününde bu Kur’ân’a uyup uymadýðýndan dolayý hesaba çekilecektir. (43/44)

8- ALLAH’ýn Kitabýyla irtibatý kesmemek:

Þeytanýn gayesine hizmet etmeyerek Kur’ân’ý sürekli ve kesintisiz olarak okumalý, onu “terkedilmiþ”(25/30) býrakmamalýyýz.
Bilmeliyiz ki, Kitâb’dan bir süre uzak kalmak, kalplerimizin katýlaþmasýna (57/16), kararýp paslanmasýna ve nihayet helak olmamýza yol açar.

Biz, müminler olarak, her fýrsatý deðerlendirerek, yukarýdaki ilkeler doðrultusunda bol bol Kur’ân okumalýyýz.
Onun ebedi hakikatlerini anlamaya çalýþmalý ve hayatýmýza aktarmalýyýz.
Bilmeliyiz ki “gerçek kurtuluþ”a ermenin þaþmaz ölçüleri Kur’ân’da ve “Yaþayan Kur’ân” olan Hz. Rasûl (s)’ün nezîh sünnetindedir.

Unutmayalým ki biz Kýyamet Gününde Kur’ân’a uyup uymadýðýmýzdan dolayý hesaba çekileceðiz
Sohbet SiLa - MircteSohbet - Sohbetsila ilahiler, - iSlami Forum - ilahi dinle - DiniSite - Dini Forum- iLahi Sevenlerin Paylaþmayý Bilenlerin Buluþma Noktasý > SohbetSila sohbet - Ýslam ve Genel > Ýlahiler dinle> Kur'an-ý Kerim hakkinda bilgiler

..  

  Yorumlar

 
Hz Ali'den Yemek iLe iLgiLi NaSihatLar....


Nihat Hatipoðlu - Aðlatan Sohbet


Ey Ýman EdenLer


ÖmeR KoçeR__ReSuL ÞehRi MeDiNe....


MehteR - GenÇ Osman


Mustafa Yýlmaz - Bülbüllerin Ötüþünde


Ali Ercan - Köylüyüm ben


Nihat Hatipoðlu - Sahur Özel 13 Aðustos - 2010 izle 2. bölüm


Allah-u Allah (Hicaz)


AdeM PaLa - GüL ÞehRi


Abdurrahman Önül - Seydam Ýlahisi Dinle -


MuStafa DuRsun - Medine AþkýyLa


ADEMÝN KALBÝ HASTA


Aþk-ý Ýlahi - Baðrýmda Biten Baþlar


2015 Mp3 iLahi - Cengiz Çelikel - Aþkýnla Yandýr


EmruLLah CoþKun - DerviþLik YoLu


Mahmut Durgun - salatullah selamullah


2015 SeDaT uCaN - GüL EfeNDim Mp3 DinLe


~ 2014 ~ GruP TaiF ~ ALLahümme SaLLi


Adem PaLa__DemeDim Mi....


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe