Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 BeRat KandiLi

berat kandili kutlamalarý - berat kandili dini bilgiler - berat kandili nasýl ihya edebiliriz - Efendimiz Bu gecede neler yaþadý - en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5308
ilahi dinle  

Berat Kandili Ýslam dininde mübarek kabul edilen gecelerden biridir. Her yýl Þaban ayýnýn ondördüncü gününü onbeþinci gününe baðlayan gece Berat gecesidir.
 
Mübarek Berat Kandili gecesini ibadet ve taatle geçirmenin pek çok sevabý ve feyzi vardýr. Mübarek Berat Kandili hakkýnda Peygamber Efendimiz HZ.Muhammed (s.a.v) hadisi þeriflerinde þöyle buyurmuþtur;
 
“Þaban ayýnýn on beþinci gecesi olduðu zaman, gecesinde ibadete kalkýn. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneþ batýnca Allah'u Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: "Benden maðfiret dileyen yok mu, onu maðfiret edeyim. Benden rýzýk isteyen yok mu, onu rýzýklandýrayým. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluþ vereyim" diye buyurur.” (Ýbn Mâce)
 
Hadis-i Þerifte anlaþýlacaðý gibi O Gece (Berat Kandili Gecesi) Ýlâhi rahmet coþmuþtur. Berat Gecesi beþer mukadderatýnýn programý çizilirken insanlara verilen eþsiz bir fýrsattýr. Bu fýrsatý deðerlendirip günahlarýný affettirebilen, gönlünden geçirdiklerini bütün samimiyetiyle Cenab-ý Hakka iletip isteklerini Ondan talep eden ve belalardan Ona sýðýnan bir insan ne kadar bahtiyardýr. Buna karþýlýk, her tarafý kuþatan rahmet tecellisinden istifade edemeyen bir insan da ne kadar bedbahttýr, ziyandadýr.
 
Berat Kandilinin önemi hakkýnda diðer bir Hadis-i Þerifte ise þöyle buyuruluyor;
 
Hz.Âiþe vâlidemiz, Peygamber efendimizin Berât gecesinde, sabaha kadar ibâdet ettiðini görünce sordu:
 
Yâ Resûlallah, Allahü teâlânýn en sevgili kulusun! Buna raðmen niçin bu kadar kendini yoruyorsun?
 
Peygamber efendimiz þöyle cevap verdi:
 
Ey Âiþe, ben þükredici kul olmýyayým mý? Ey Âiþe, sen bu gecede, ne olduðunu bilir misin?
 
Aiþe vâlidemiz tekrar sordu:
 
Bu gecenin diðer gecelerden üstünlüðü nedir yâ Resûlallah?
 
Peygamber efendimiz þöyle cevap verdi:
 
Bu sene içinde doðacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir. Bu sene içinde öleceklerin isimleri bu gece özel deftere yazýlýr. Bu gece herkesin rýzký tertip edilir. Bu gece herkesin ameli ve iþleri Allahü teâlâya arz olunur.
 
Bir kimse, evinden ayrýlýp yolculuða çýkar. Hâlbuki, onun adý yaþýyanlar defterinden, ölüler defterine geçirilmiþtir.
 
Gâfil olmamalý, bu geceyi mutlaka ihyâ etmelidir. Kazâ namazý kýlmalý, Kur"ân-ý kerîm okumalý, duâ, tevbe etmeli, sadaka vermeli, müslümanlarý sevindirmelidir. Bunlarýn sevâbýný ölülere de göndermelidir.
 
Bu gecelere saygý göstermek, günâh iþlememekle olur.
 
Bu gece, Allahü teâlânýn ihsân ettiði bütün ni"metlere þükretmeli, yapýlan hatâlar, günâhlar için de tevbe istigfâr etmeli, Cehennem ateþinden kurtulmayý istemelidir.
 
“Yâ Rabbî, bize dünya ve âhýret saâdeti ihsân eyle, bize hidâyet verdikten sonra, kalblerimizi kaydýrma” diye duâ etmelidir.
 
Diðer bir Ayeti Kerimede ise Berat Gecesi”ni idrak eden herkes, Yüce Allah”ýn Kur”an-ý Kerim”deki; “De ki: “Ey kendilerinin aleyhine aþýrý giden kullarým! Allah”ýn rahmetinden ümidinizi kesmeyin. ÞüphesizAllah bütün günahlarý affeder. Çünkü O,çok baðýþlayan, çok merhamet edendir” müjdesinin farkýna vararak kendi özüne dönmeli, ümitlerini canlandýrmalý,baðýþlama ve baðýþlanma duygularýný güçlendirmelidir.
 
Berat gecesiyle af kapýsýndan giren, Ramazan ve Kadir gecesinin bereketine gönlü uyananlardan olmamýz dileðiyle…

                iLahi.Be AiLesi

 

  Yorumlar

 
ishak Danis - Berat Kandili


Abdurrahman Önül - Ne Zaman Anarsam Seni


Müziksiz ilahiler - Bugünün Yarýný Var


dini sohbetler


Grup Hacegan - Cennet Kapýsý Hizmet


Nihat Hatioðlu - Hz. Zeynep 2011 Sahur Özel - 1 bolüm


Mehmet Karakus - ille Hu - 2013


Grup571 - Ya ilahi


Eþref Ziya - Gür Seda


resimli Yüreði sizlatan Sözler


Ali Ercan Resulumuz Var


Abdurrahman Önül - Mescid-i Aksa


Esat Aydoðan - Ben Görmeyince


Evli Bir Bayanýn Rüyada Gelinlik Giymesi..


ARAYU ARAYU


Metin Kara - Göresim Geldi


ilahi dinle


Mehmet Emin Ay - Ýmanlý Genç


MevLana SözLeri


Adem Karaca - Gönlümdeki Sultan


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe