Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 BeRat KandiLi DuaSý

dualar - berat kandili duasý - dua bölümü - berat gecesinde yapýlacak dualar - berat kandilinde ediclecek dua - berat kandil duasý - Ey Bizleri varlýða erdiren, Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran, Güzeller Güzeli Rabbimiz! en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

4876
ilahi dinle  

dua-eden-cocuk

Euzu Billahi Mineþþeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim

Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahým (peygamberimiz) Hz.Muhammed'e ve aline (evladu iyaline) salatu selam ve esenlikler eyle )

Ey Bizleri varlýða erdiren,
Var olmadaki sonsuz zevki gönüllerimize duyuran,
Güzeller Güzeli Rabbimiz!
Sana sonsuz hamd ü senalar olsun.
Kainatýn Ýftihar Tablosu peygamber efendimize Sonsuz salât ü selam olsun.
Gufranla ufkumuzda tüllenen þu mübarek berat ve gufran gecesinde bir kere daha dergâh-ý ilahînin önünde el açýp yalvarýyoruz:
 
YA ÝLAHE'L-ALEMÝN!
Bize verdiðin isteme duygusu ve istenenleri vereceðin inancýyla rahmetinin vüs'ati geniþliðindeki kapýna dayanýyor, þu mübarek berat gecesinde bir kere daha hâlimizi arz etmek istiyoruz. Hâlimiz Sana ayan, söyleyeceklerimiz bildiklerinin bir kýsmýný beyan. Beklediðimiz asýrlardan beri bizi kývrým kývrým kývrandýran dertlerimize derman.. icabet buyur ey Rahîm ü Rahmân!
 
EY ÇARESÝZLER ÇARESÝ!
Senin dualara icabet etme mecburiyetin yoktur; ama bizim ona ihtiyacýmýz hissettiklerimizden de çoktur. Bütün dileklerimizi kabul buyur ve bunlarý kabulünü vicdanlarýmýza duyur; aç ve yalnýzlýkla tir tir titreyen kalblerimizi iman ve itminanla doyur.

Ciddi bir yol almýþ sayýlmasak da yýllar var hep yollardayýz. Ufkumuz gam ve kederle tülleniyor. Önümüzdeki engebeler beþer takatini aþkýn görünüyor. Ümmet-i Muhammed (aleyhissalatü ve't-teslîmât) periþan, derbeder ve ýzdýrap içinde.. müslümanlýk gelenek ve göreneklerin darlýðýna mahkum.. ibadet ü tâat kültür televvünlü.. duygular, düþünceler fantezilere emanet.. mücadelelerin esasý da çýkarlar, menfaatler, ýrkî mülahazalara dayalý. Sen bizlere çýkar yol lutfeyle ya rabbi!
 
YA RABBÝ!
Önümüzdeki þu upuzun hayat yolculuðunda, bizi kendi idrak ve ihsaslarýmýzýn darlýðýyla baþbaþa býrakma; akýllarýmýzý inhiraf ve sürçmelerden, nefislerimizi cismânîliðin baskýlarýndan, gönüllerimizi de hevâ ve heveslerin öldürücü oklarýndan sýyanet eyle. Kapýnýn kullarýný; ilimde kibir u gururdan, ibadette riya ve gafletten ve duygularýna renk attýran ülfetten koru. Senin yolunda yürüyor gibi görünüp Senden uzaklaþmak, kurbet atmosferinde içiçe firkat yaþamak, hep rýzadan söz edip gazap arkasýndan koþmak ne acýdýr! Sen bizi kazanç yolu sanýlan bu tür haybet vadilerinde ömür tüketmekten muhafaza buyur ya Rabbi.
 

EY GÜNAHLARI BAÐIÞLAYAN RABBÝM!
Þu mübarek gece hürmetine Bizleri baðýþla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtýk ve öyle bir alemde yaþýyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamýzda tuzak; uðrayýp geçtiðimiz her yerde nefis, þeytan ve ayný takýmdan binlerce ifrit aðýný germiþ av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocaðý ve isi-dumaný gelip sinelerimize oturuyor. Ýnayetine ihtiyacýmýz açýk, çaresizliðimiz her halimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaþtýrabilir ve bu güne kadar elli defa çatlamýþ, kýrýlmýþ ruh dünyamýzý da ancak Sen tamir edebilirsin. Ýçimizi Sana döküyor, kusurlarýmýzý Sana açýyor ve bize yeniden insan olma yollarýný göstermeni diliyoruz ya Rabbi!
 

EY KENDÝSÝNE YÜKSELEN ELLERÝ BOÞ ÇEVÝRMEYEN ALLAH'IM!
Bir süre ayrý düþtükten sonra dönüp Sana gelenleri kovmayacaðýný vadediyorsun. Sana yönelenlere hep “Gelin, gelin” diyorsun. Ey Rab! Böyle emekleye emekleye sürünmeyi de gelme kabul edeceksen, müsaade buyur “Biz de geldik” diyelim. Geldik ve Sana, yollarýn amansýzlýðýný, nefis, þeytan ve hevânýn imansýzlýðýný, bizim de dermansýzlýðýmýzý þikayet ediyoruz. Bilhassa, her zaman hatalara açýk duran, mâsiyetlere meyyal bulunan ve ululuðuna karþý hep saygýsýz davranan, serkeþ nefsimizi Sana þikayet ediyoruz. Sen bizleri nefsin ve þeytanýn þerrinden muhafaza buyur ya rabbi!
 

Bizleri büyük-küçük hatalardan, günahlardan ve emirlerine karþý isyan kokan tavýr ve davranýþlardan arýndýr.. ya Rabbi lisanlarýmýzý yalandan, gýybetten, Senin sevmediðin, hoþnut olmadýðýn bütün kirli sözlerden temizle..
 
Kalblerimizi gösteriþten ve iki yüzlülükten muhafaza buyur ya Rabbi!
 
Her hal ve tavrýmýzý rýzan istikametinde eyle.. Niyetlerimizi ihlaslý kýl ve bize lütfettiðin bütün þeylerde de bereket ihsan eyle ya Rabbi!
 
EY TALÝHSÝZLERÝN SIÐINAÐI, EY ÂCÝZLERÝN GÜÇ KAYNAÐI, EY DERTLÝLERÝN TABÝBÝ VE EY YOLDA KALMIÞLARIN YOL GÖSTERENÝ!

Þu anda duygularýmýz derbeder, davranýþlarýmýz ahenksiz, ruhlarýmýz kirli, ayaklarýmýz titrek, ellerimiz mefluç, çoðumuz itibarýyla ümitlerimiz sarsýk, havalar boz-bulanýk, maðripler hicranla tül tül, maþrýklar lütfuna kalmýþ... Ýþte böyle bir daðýnýklýk içinde Sana geldik. Böyle gelenlerin ilki deðiliz, sonuncusu da olmayacaðýz. Rahmetin, bu garip piþmanlarýn ümit kapýsý, bizler de bu kapýnýn önündeki liyakatsiz dilenciler. Þimdiye kadar gelip Senin kapýnda ihtiyaç izhar edenlerden boþ dönen hiç olmamýþ; hiçbir kaçkýn ve piþman da o kapýdan kovulmamýþtýr. O kapý Senin kapýn, onun baþkalarýndan farký da her gelene affýndýr. Bizi hilm ü silminle güçlendir. Zalimlere de varlýðýný duyur.
 

EY HER DUADA BULUNANA ÝCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!
Þu mübarek berat gecesinde binler, yüz binler Senin karþýnda divan durarak ellerimizi Sana açýyor ve külliyet kesbetmiþ niyaz edalý soluklarýmýzla, kullarýna her zaman açýk bulunan, hiç olmazsa aralýk duran rahmet desenli kapýnýn tokmaðýna inleyerek dokunuyor ve "Biz geldik" diyoruz. Herkesi ve her þeyi görüp gözettiðine, her sese ve herkese merhamet ettiðine gönülden inanarak kaçkýnlýðýmýzý muvakkat dahi olsa görmüyor, günahlarýmýzý af çaðlayanlarýn içinde tasavvur ediyor, karýþtýrdýðýmýz haltlara deðil, Senin afv u safhýna bakýyor ve ümitlerimizi ona baðlýyoruz; Enîsimiz Sen isen, çevrenin vahþetinden bize ne! Her yanda þeytan ve avenesi içten içe homurdanýp duruyorlarmýþ, Sen bizimle olduktan sonra ne ifade eder ki! Sen her þeyin biricik hâkimisin ve hükmünü engelleyecek bir güç de yoktur. Sen saltanat dairen içinde en küçük þeyleri görür, en cýlýz sesleri iþitir, hiçbir þeyi ve hiçbir kimseyi cevapsýz býrakmazsýn.
 

EY YÜCELER YÜCESÝ!
Sen biliyorsun, biz de bunun farkýndayýz; ömrümüzün hasenât kefesi bomboþ, pek çoðumuz itibarýyla bir ihlâs bezginliði içindeyiz. Çoðumuz gafil, bedbin, dünsüz-yarýnsýz sefil birer hâlzede gibi aktüalite ile iç içeyiz. Her hâlimizde âlâyiþ, gösteriþ, köpük köpük hevâ ve heves; sürekli zevk u sefâya, makama, mansýba, þöhrete, þana ve dünyevî hülyalara oynuyoruz. Yýðýnlarýn rüya ve hülyalarýekonomive refah; taptýklarý da dolar, dinar ve euro. Ruhlar meflûç, kalbler kötürüm, basîret âmâ, düþünceler kirli, davranýþlar da tam buna göre... Gece ve gündüz gibi iki yüzlü yaþýyoruz, ak görünüyor kapkara davranýyoruz; idare ve siyaset deyip hem ýþýk türküleri söylüyor hem de karanlýk aðýtlarý mýrýldanýyoruz. Devirlere, dönemlere göre renkten renge giriyor, bukalemunlarý þaþýrtacak mârifetler (!) sergiliyor ve aldatmayý beceri kabul ediyoruz.
 

YA RABBÝ!
Ellerimiz-aðýzlarýmýz, gözlerimiz-kulaklarýmýz, dillerimiz-dudaklarýmýz yaratýlýþ gayelerinden fersah fersah uzak ve âdeta nankörlüðe kilitli; eller memnû meyvelerde, aðýzlar harama açýk duruyor; gözler baþkalarýnýn kusur müfettiþi.. yalan revaçta, hýyanet âdiyattan bir þey, hakkýn ismi var sadece; adalet "sayyâd-ý bîinsaf"larýn hazýrladýðý kapanlarýn önüne saçýlmýþ birkaç dane gibi bir þey; vefa Kafdaðý'nýn arkasýnda, ahde hürmet unutulup da bir köþede kalmýþ; buna karþýlýk haksýzlýk firavunlarý utandýracak dorukta. Makam sevgisi, þöhret hissi, rahat etme düþüncesi, tenperverlik duygusu boyunlarýmýzda âdeta çelikten bir kement; her biri birer gayya olan bu duygulardan bir türlü kurtulamýyor ve mahiyet-i nefsü'l-emriyemize göre kendimiz olamýyoruz. Dünya ve ukbâ kazancý adýna ne ciddî bir hesap ne de tutarlý bir plâna sahibiz. Kazançlar kuþaðýnda sürekli kaybediyoruz; kaybederken de muhtemel daha kötü durumlarla teselli olmaya çalýþýyoruz. Zamaný suçlama, þartlara lânetler yaðdýrma da ayrý bir avunma yolu.
 
Bütün bunlara raðmen ya Rab! , bizi bize býrakmaman en büyük dileðimiz. Kendimiz edip kendimiz bulsak da, rahmetin, istihkaklarýmýza lütuf televvünlü haklar bahþedecek vüs'atte. Sen bizlere lütfunla muamelede bulun ya Rabbi!
 
Dua edenlere cevap veren Sen, ýzdýraplarý dindirip ihtiyaçlarý gideren Sen, devrilenleri kaldýrýp doðrultan Sen, çatlayýp kýrýlanlarý sarýp-sarmalayýp tedavi eden de Sensin! Senden ayrý kalýþýmýz ruhumuza renk attýrdý; nefsânîlik ve gaflet, ibadetlerimizin mânâ ve özünü alýp götürdü; samimiyetsizlik dualarýmýzýn kolunu-kanadýný kýrdý. Sinelerimiz bomboþ, düþüncelerimiz tutarsýz, kalbî ve ruhî hastalýklarýmýz bizi yere sermek üzere.. Var eden Sensin, yok eden de Sen; uzak tutan Sensin, yaklaþtýran da Sen; Sen bizi biz etmeseydin biz bu duyduklarýmýzý duyamaz ve bize imanýn neþ'esini tattýrmasaydýn þu söylediklerimizi mýrýldanamazdýk. Verdiklerin vereceklerinin referansý; diliyor ve dileniyoruz, bize yakýnlýðýný duyur ve benliðimizde Sana karþý yaklaþma heyecanlarý uyar.
 

EY ALLAH'IM!
Elimizden tut, dostlarýnýn yüzüne baktýðýn gibi bize de rahmetinle teveccühte bulun.. iç dünyamýzý varlýðýnýn ziyasýyla nurlandýr ve bizi Sensizliðin zulmetlerinden, zindanlarýndan halâs eyle; halâs eyle ve eþiðine baþ koymuþ kapýnýn þu sadýk kullarýný yalnýz býrakma. Senden kalblerimize ýþýk, iradelerimize güç, düþüncelerimize istikamet, niyetlerimize de hulûs istiyoruz. Bizleri iç dünyamýzla yeniden inþa ederek ruhlarýmýza ahsen-i takvîm sýrrýný duyur.
 

EY AFFI TECZÝYESÝNÝN ÖNÜNDE RAHMET TAHTININ SULTANI!
Kelb kabilesinin koyunlarýnýn tüyleri sayýsýnca günahkarýn affedileceði bu mukaddes berat gecesinde bizleri de baðýþla, öyle bir dünyada hayata gözlerimizi açtýk ve öyle bir âlemde yaþýyoruz ki, önümüzde tuzak, arkamýzda tuzak; uðrayýp geçtiðimiz her yerde nefis, þeytan ve ayný takýmdan binlerce ifrit aðýný germiþ av bekliyor; yol boyu yüzlerce fitne ocaðý ve isi-dumaný gelip sinelerimize oturuyor. Ýnayetine ihtiyacýmýz açýk, çaresizliðimiz her hâlimizden belli; bizleri yara-bere almadan hedefe ancak Sen ulaþtýrabilir ve bugüne kadar elli defa çatlamýþ, kýrýlmýþ ruh dünyamýzý da ancak Sen tamir edebilirsin. Ýçimizi Sana döküyor, kusurlarýmýzý Sana açýyor ve bize yeniden insan olma yollarýný göstermeni diliyoruz.
 

Ey yüceler yücesi!
Efendimiz Hazreti Muhammed'e,
Muallâ aile efradýna
ve bütün ashab-ý güzînine salât u selam ederek bunlarý Senden
dileniyoruz; dualarýmýzý kabul buyur ya rabbi!..
amin amin amin
velhamdü lillahi Rabbil alemine'l-fatiha

..  

  Yorumlar

 
Emre Ermiþ - Her yerde sen Varsýn


Azrail araya girdi


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 26 Aðustos 2010 sohbeti izle 1. Bölüm


DinLe - VATANýna Göz Dikeni Vur OðLum


Her GönüL Bir Tek SevgiLiye DönültüR..


Dursun Ali Erzincanlý - Elli Ýki Gün


CanSýn...


Grup vusLat - dönüþ onadýr ilahisi


Murat Günes - Aglar Yakub


Chat Arkadaþlýk Siteleri


Grup Tillo - Asikam Yare 2013


Fatih Koca - El Açanlar


en güzel 2012 Miraç Kandili Mesajlarý


Celaleddin Ada - Ahmedim Gülüm


Maðaradaki Kuþun Sýrrý


Ertuðrul Erkiþi - Dünya


Mehmet Gökçe - Geldim Efendim


Dursun Ali Erzincanlý -- Medine'de Zaman


KeRamet Ne DemektiR..?


MüsLüm Gürses - iLahi Kaside


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe