Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Dursun Ali Erzincanlý - Sen YokTuN

Dursun Ali Erzincanlý - Sen YokTuN - ilahi sözleri, ilahi ezgi sözleri, ilahi sözleri ara, yeni ilahi sözleri, en güzel ilahi sözleri, bedava ilahi sözleri,ilahi,ilahiler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7012
ilahi dinle  

Dursun Ali Erzincanlý – Sen Yoktun

Sen yoktun sultaným,
Hazreti Adem’deydi nurun,
Önce cenneti,
Sonra yeryüzünü þereflendirdin,
Adem nuruna affedildi,
Arafat bu affa þahitti.

***

Sen yoktun,
Nuhun gemisindeydi nurun,
Dalgalar yeryüzünü boðarken,
Tapraðýn baðrýndaki su,
Gökyüzüyle buluþurken,
Ve bu bir ilahi azap derken,
Allah nurunu taþýdý binbir sebeple,
Tufan nurunu selamladý edeple.

***

Sen yoktun,
Hazreti Ýsmail’in alnýndaydý nurun,
Ýbrahimi bir dua yükseldi kimsesiz çöllerden,
“Rabbimiz” dedi,
Onlara kendi içlerinden,
Senin ayetlerini okuyacak,
Kitap ve hikmeti öðretecek onlara,
Onlarý temizleyecek bir elçi gönder,
Amin dedi on sekiz bin alem,
Nurunla aydýnlanan minicik ellerini semaya kaldýrarak,
Amin dedi Ýsmail,
Hira Nur daðý amin diyerek ayaða kalktý,
Medine’den adý Uhut olan bir amin yankýlandý Sevr daðýnda.

***

Sen yoktun sultaným,
Hazreti Ýsa, Ahmed diye muþtuladý seni,
Alemlerin efendisi diye sana seslendi,
Artýk ben sizinle çok söyleþmem dedi havarilerine,
Çünkü bu alemin reisi geliyor,
Bekleyin Ahmed geliyor,
Kainata rahmet geliyor,
Havarilerin yüzünü okþayan,
Ölüleri dirilten bir nefes oldun,
Ama sen yoktun,

***

Sen yoktun,
Hazreti Abdullah’ýn alnýndaydý nurun,
Baþý eðik gezerdi mazlum,
Kuteyle göklerden seni sorardý,
Varaka seni arardý semada,
Anneler kýz çocuklarýný hep aðlayarak sevdiler,
Aðlayarak süslediler ölüme,
Aðlayarak “hadi dayýna gidiyorsun” dediler,
Sen yokken sultaným,
Canlý, canlý topraða gömülmenin adýydý dayýya gitmek,
Anne yüreðinin çýldýrtan çaresizliðiydi,
Ve yavrusunun ölüme gidiþini seyretmesiydi,
En son çocuk atýlýrken çukura,
Annesinin suretinde bir melek tuttu onu,
Ve tebessüm ederek Hira Nur daðýný gösterdi,
Melekler süslüyordu Hira’yý,
Efendisine hazýrlanýyordu Cebel-i Nur,
Efendisine hazýrlanýyordu Mekke,
Alem efendisine hazýrlanýyordu,
Kainatýn gözü Hazreti Amine’deydi,
Toprak yalvarýyordu Rabb’ine,
Gel diye aðlýyordu mazlumlar gözleri semada,
Ve bir geliþin vardý Ya Rasulallah !
Bir iniþin vardý yer yüzüne !
Önünde cebrail !
Ardýnda yalýn kýlýç melekler !
Bir iniþin vardý yer yüzüne,
Yetimler en huzurlu geceyi geçirdi belki de,
Öksüzler annelerine sarýldý doya, doya.

***

Sonra bir sessizlik kapladý seher vaktini,
Herþey sus pus olmuþtu,
Hadi diyordu yýldýzlar, hadi diyordu ay,
Kainat bir isim duymak istiyordu,
Ve bir ses yükseldi Amine’nin evinden;
Muhammed !
Karanlýklar aydýnlýða býraktý yerini,
Muhammed !
Melekler öptü o nurdan ellerini,
Muhammed !
Seni yaratan Allah’a kurbanýz ey dürri yekta !
Sana o adý veren Rahman’a kurbanýz,
Artýk sen vardýn,
Susuz topraklara rahmet indi seninle,
Annenden sonra, anne Halime sevindi seninle,
Yaðmura mý ihtiyaç var ?
Kaldýr þehadet parmaðýný,
Yaðmurlarý salsýn Allah.
Sonra tut aðacýn yapraðýný,
Köklerini çýkarttýrýp yanýnda yürütsün Allah,
Yeterki sen iste,
Sen iste Ya Rasulallah,
Deki ben kimim ?
Daðlar, taþlar dile gelsin,
Dilsiz çocuklar ellerinden tutup,
Ente Rasulallah desin,

***

Sen vardýn,
Bedir kardý,
Uhut dardý,
Hendek yardý,
Yiðitlerin vardý,
Ölmek için yarýþan yiðitlerin,
Hele bir Enes’in vardý Ya Rasulallah !
Uhut’ta öldüðünü duyunca arkadaþlarýna,
“Niye burada oturuyorsunuz ?” diye sormuþtu,
Onlar da;
“Allah’ýn Rasulü öldürülmüþ” deyince,
“Peki o öldükten sonra yaþayýp da ne yapacaksýnýz ?”
“Kalkýn ve onun gibi ölün!” demiþti,
Ve savaþýn en yoðun olduðu yerde þehit düþmüþtü,
Hem de ne þehit ey nebi !
Vücudu yaralardan tanýnmaz haldeydi.
Kýzkardeþi ancak parmaklarýndan tanýdý onu,
Musab Bin Umeyr’in vardý senin,
Uhut’ta sancaðýný taþýyan,
Öyle bir aþkla sana baðlýydý ki,
Allah o gün melekleri Musab’ýn suretinde indirdi,
Ebu Hureyren vardý,
Acýkýnca mescidin önünde durur sana bakardý,
Sen anlardýn,
“Ya Ebâhir gel !” derdin,

***

Ve sen gittin,
Bir gidiþle gittin,
Ardýnda hüznün kaldý,
Hasretin kaldý göklerde,
Bilal ezan okuyamaz oldu,
Ne zaman teþebbüs etse,
Muhammed Rasulullah demeye,
Dizleri üstüne çöker kendinden geçerdi,
Sonra günler ay,
Aylar yýl oldu,
Ve asýrlar oldu,
Sensizliðe açtýk gözlerimizi,
Ama sen býrakmazsýn bizi,
Sen varsýn ey þehitlerin sultaný,
Sen varsýn !
Bir þehit bile ölmezken,
Sana nasýl yok deriz,
Ebu Talip Þam’a giderken devesinin önüne geçip,
“Beni burda kime býrakýp gidiyorsun ?” demiþtin,
“Ne anam var ne babam ?”
Ebu Talip býrakmamýþtý bu yüzden,
Sensizliðin ýzdýrabýyla inleyen ümmetini kime býrakýp gidiyorsun Ya Rasûlallah ?
Býrakma bizi ki;
Allah;
Sen onlarýn içindeyken onlara azab edecek deðiliz buyuruyor,
Býrakma bizi !
Hayatý seninle öðretti Rahman,
Kulluðu seninle tanýdýk,
Duayý senden öðrendik sevgili !
Hazreti Ömer Umre için senden izin isteyince,
“Kardeþcik” dedin ona,
“Kardeþcik duanda bana da yer ayýrýr mýsýn ?”
Bizler Ömer deðiliz ama,
Bütün dualarýmýz senin için,

***

Ey Rabbimiz !
Rasulünü anýþýmýzdan haberdar et !
Ona binler salat, binler selam !
Habibine Makam-ý Mahmut’u ver,
Ona vesileyi lutfet,
Onu refik-i Ala’ya yükselt,
Bizi de affet,
Onun hatrýna affet,
Zatýnýn hatrýna affet.
Ne olur affet bizi,
Bizi affet.

..  

  Yorumlar

 
2015 Yeni - OsmaN TutuK - EsmaüL Hüsna


Kuran-ý Kerim 68 Sayfa Dinle


Yusuf Ýslam - Salli Ala Muhammed


islami script indir


Mustafa Caymaz - Þefaat 2012


Cuma Gününün özelliði nedir ?


Mustafa Demirci - Yar GeLsin


AhMet BaÞak - GeL EfenDim


Bilal Kavçakar - Bu Aþk Bir Bahri Ummandýr


Berlin Ýlahi Grubu - Sevdim Seni


HaSan DurSun - Mp3 - KokuSu GeLir DinLe


Mp3 - FeriDun EroÐLu - NediR Bu iSyan DinLe


Mustafa Yýlmaz - Medineye Götür Beni


Rüyada erkek çocuk görmek


Ali Ercan - Evliya Erenler Koyden Cikardi


Rüyada gül görmek


Taha - Savaþlarýn Çocuðu


Müziksiz ilahiler - Bülbüller Þakýr Sana


Eþref Ziya - Özgürlüðün Gölgesinde


Grup Hilal - Yalan Dünya


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe