Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 YoLcuLuða ÇýkaCak KimSeLeR.....

Yolculuða Çýakn Kimseler__Yolculuða Çýkarken Ne Okunmalý__Yolculuða Çýkarken Okunacak Dualar... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5816
ilahi dinle  

Ýnsan, çeþitli sebeplerle yolculuk yapmak zorunda kalmaktadýr
Bu seyahat, gerek ticaret maksadý ile olsun, gerekse hac vazifesini ifa gibi
ibadet düþüncesiyle yapýlsýn, Ýslâmî ölçülere uygun bir þekilde devam ettirilmelidir

Bilgisiz davranýþlarla ve ölçüsüz hareketlerle yapýlan sefer,
hayýrdan uzak olur

Yolculuðumuzu Allah Resûlünün sünnetleri ile renklendirmeli,
Ýslâmî ölçülerle ahenklendirmeli ve dualarla bereketlendirmelidir

Þöyle ki:

a) Yolculuða çýkacaðýnda iki rek'at namaz kýlmalý:

Sefer hazýrlýðý tamam olunca iki rek'at namaz kýlmalý; birinci rek'atte Fâtihadan sonra "Kâfirûn" sûresini, ikinci rek'atte sûrei ihlâsý okumalýdýr Güven içinde ve dinî ölçülere uygun biçimde gidip, salimen dönüþ yapabilmek için duâda bulunmalýdýr

b) Hane halký ile ve dostlarý ile vedalaþma:

Gidip gelememek, gelip de bulamamak ihtimalini dikkate alarak
arkadaþlarý ile, komþularla ve hane halký ile vedalaþmalý ve
"Sizi Allah'a emanet ediyorum" demelidir

Resûl-i Ekrem (s a v ), "Biriniz sefer (e çýkmayý) dilediði zaman
(din) kardeþleri ile vedalaþsýn Yüce Allah, onlarýn dualarý sebebiyle,
muhakkak hayýr ihsan edicidir" (1) buyurmaktadýr

c) Yolculuk için yanýnda azýk bulundurmalý:

Hayatýmýzýn zarûri ihtiyaçlarýndan bulunan yiyeceklerden
yolculuk sýrasýnda da âzâde kalamayýz

Yemek için müsait bir zaman veya mekân bulmak da mümkün olmayabilir
Bu gibi ahvalde yanýnda götür-düðü azýktan yiyerek açlýðýný giderebilir

Hac yolculuðu gibi uzun süren bir seyahatte daha derli toplu olmalý,
hazýr yiyecekleri veya hazýrlan-masý kolay olan gýda maddelerini
beraberinde götürmelidir

d) Yanýnda ilaç, iðne ve iplik gibi þeyleri bulundurmalý:

Devamlý olarak veya arasýra kullandýðý ilaçlarýný yanýna almalý;
sökülen bir yeri veya kopan bir düðmeyi dikmek için yanýna
iðne ve iplik almalýdýr

Vücudun mahremiyatýný açýða koyan bir yýrtýk veya sökük ile
Hakk'ýn veya halkýn huzuruna çýkamayacak duruma gelirsek
iðne ve iplikle "setri avret" mükellefiyetini yerine getirmemiz mümkün olur

e) Yolculuk için iyi arkadaþ edinmeli:

Yol arkadaþlýðý için en uygun sayý, dört kiþidir

Bunlardan birini yol emîri tayin edip, onun tâlimâtý ile disiplinli hareket ederler,
iþlerini istiþâre ile yaparlar

Biri imam olur, diðeri müezzinlik yapar ve üç kiþilik bir cemâat
teþkil ederek namazlarýný toplu halde edâ ederler

Ecdâdýmýz "Selirrefîk kablettarik" (2) vecizesini dikkate alarak
yoldan önce yoldaþ tedarikine çalýþýrlardý

Toplu haldeki bu yolculukta arkadaþlar arasýnda iyi geçinmeye
özen göstermeli, yol refikimizin bir kusuru olursa müsâmaha ile
karþýlamaya çalýþmalýdýr

f) Vasýtaya bindiðinde dua etmeli:

Vapur ve benzeri vasýtalara bindiðinde
Hûd sûresinin 41 âyeti bu-lunan "Bismillâhi mecrâhâ ilh " okumalý;

hayvana bindiðinde
"Elhamdü lillâhillezî sahhare lenâ hâzâ vemâ künnâ lehû mukrinîn
ve innâ ilâ Rabbinâ lemünkalibûn" (3) duasýný okumalýdýr

g) Yolculuk için zaman tesbiti yapmalý:

Ýhtiyârî yolculuklarda seyahatini ayýn (4) son üç günü gelmeden yapmalý;
gün olarak pazartesi veya perþembeyi tercih etmelidir

Peygamber (s a v ), bu günlerde sefere çýkmayý severdi (5)

h) Yolculuðunu hayýrlý iþlerle sürdürmeli:

Yapacaðý seyahatin basit bir gezinti olmaktan çýkmasý için,
gerek yolculuk sýrasýnda gerekse vardýðý yerlerde hayýrlý iþler
ve faydalý sohbetler yapmaya azimli olmalý; fýrsat bulduðu zaman
bu düþüncesini tahakkuk safhasýna koymalýdýr

i) Dilinden duayý eksik etmemeli:

Ýnsan, her zaman ve her yerde Allah'ýn inâyet ve sýyânetine muhtaçtýr
Bu ihtiyaç, yolculukta daha çok kendini hissettirmektedir

Yolculuk sýrasýnda yapýlacak dualara birkaç örnek vermek istiyoruz:

Korkulu yerlerde onbir ihlâs sûresi ile bir âyet-ül kürsî okumalý;

düþmanýn zarar vermesinden endiþelendiði zaman,
"Allâhümme innâ nec'alüke fî nühûrihim ve neûzü bike min þürûrihim"
duasýný tilâvet ederek Cenâb-ý Hakk'a iltica etmeli;

seyahat dönüþünde
"Âyibûne, tâibûne, âbidûne, li Rabbinâ hâmidûn" duasýný okumalý;

memleketine geldiði ve karþýdan þehri gördüðü zaman
"Allâhümme'cal lenâ bihâ karâren ve rýzkan hasenen" diye
niyazda bulunmalýdýr

(1)Ezkâr-ýNevevî,sh 196
(2) Mânâsý: "Yoldan evvel yoldaþ iste"
(3) Ezkâr-ý Neveviyye, sh 197
(4) Gök ayýný kast ediyoruz
(5) Þir'atül-Ýslâm, sh 368

..  

  Yorumlar

 
adiyaman ilahileri


Küçük Ahmet - Duy Ana


Dini Cizgi Film Namaz Önemi ve Nasýl Kýlýnýr Örnekli anlatým 1


Ayaklara çorap giymeden dýþarý çýkmak caiz mi?


Mustafa TopaL__Allah'ýmýn AdýdýR....


Aþkým Sen Ol Allah'ým...


Muhammed ilhan - Cennette


Kutlu doðum haftasý resimli sözleri


CeMaL AkçiL - 2015 - Sen VarSýn


Cuma Namazý KimLere FaRzdýr..?


Grup 571 - sevdim seni ilahiSi


Üzüntü ve Tasa Halinde


Aþk-ý Ýlahi - Baðrýmda Biten Baþlar


Grup DergaH - Gel Yetiþ 2012


Muzaffer Gürler - Mezar bekçisi


Bedirhan Gökçe - Tut Ellerinden


Osman Yanardað - Hu Ye Sultan


Mustafa Caymaz - Kabirde Yüzleþme


Kadir Gecesini nasýl ihya edeceðiz?


CenGiz ÇeLikeL 2015 GeL MevLaYa


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe