Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 ~Hasta Asrýn Hasta ÝnsanLarý ~

Hasta Asrýn HASta Ýnsanlarý__En Güzel Paylaþýmlar... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6117
ilahi dinle  

Dertli, sýkýntýlý, stresli bir toplum haline geldik maalesef. “Bir dokun, bin dinle” misâli hangi insanýmýzý dinleseniz, gam dolu, hüzün dolu, ýztýrap dolu söz ve serzeniþleri iþitebiliyorsunuz. “Adeta dert küpü olmuþ” derler ya, iþte aynen öyle.

Gençlerimiz adeta patlamaya hazýr birer bomba misâli. Gayet normal bir sözünüze veya davranýþýnýza dahi hemen sert tepkilerle karþýlýk veriyorlar. Cevap hakkýnýzý kullanmaya kalktýðýnýzda zaten kavga hazýr demektir. Ýkaz ve nasihatlere karþý zaten karýnlarý tok. En nazik, en yumuþak uyarýlarýnýza veya yönlendirmelerinize hiç mi hiç tahammülleri yok.

Ýhtiyarlarýmýzýn iç dünyalarýný ise, tamamen gam, hüzün, sitem ve karamsarlýklar istilâ etmiþ. Ruh saðlýklarý altüst olmuþ bu pîr-i faniler, herkesten, her yerden ilgi, alâka, tesellî, þefkat ve merhamet bekliyorlar. Bunu da bulamayýnca (ki çoðu maalesef bulamýyor) çareyi gözyaþýnda arýyorlar.


Bu asrýn sýkýntý ve streslerinden en çok etkilenen diðer bir kesim, taife-i nisâ olsa gerek. Çok çabuk kýrýlmaya, incinmeye müsait olan hanýmlarýn dûçâr olduklarý musibet ve belâlara karþý mukavemetleri zayýf olduðundan, bu konuda onlarýn gam ve hüzünleri, sýkýntý ve üzüntüleri çok fazladýr.


Giriftar olduklarý dert ve sýkýntýlardan, üzüntü ve kederlerinden kurtulmak için günümüz insaný çare arayýþýnda. Ýnsanýmýz mutluluðu ve huzuru arýyor. Aradýðýný bulabilmek için belki de varýný yoðunu vermeyi göze almýþ durumda. Çoðu, psikologlarýn, psikiyatristlerin kapýsýný çalmakta, onlarýn verdiði ilâçlarla tedavi olmaya çalýþmakta. Kimisi türbe ziyaretlerinde veya kendince makbul gördüðü, itimat ettiði maneviyât büyüklerinin tavsiyelerinde çareyi aramakta.


Evet bu hasta asrýn hasta insanlarý, çoðu zaman dertlerinin devasýný yanlýþ yerlerde, huzur ve mutluluðu da bulunmayan yerlerde aramakta. Dert ve problemlerinin sebebini bilemediðinden, yanlýþ teþhis ve tesbitlerle hep yanlýþ zeminlerde aramaya devam etmekte.


Bu dünyaya gönderiliþ sebebini ve hikmetini bilemeyen günümüz insaný, bu fani ve geçici mekânýn, her türlü zevk-ü safanýn, her çeþit keyf ve lezzetin yeri olduðunu zannediyor; bunlarý bulamayýnca da hayal kýrýklýðý yaþayarak üzüntü ve sýkýntýlara giriyor.


Halbuki bu dünya hayatýnýn bir imtihan yeri olduðu, ayný zamanda gerçek hayatýn sýkýntýlarla, problemlerle, hastalýklarla, musibetlerle, belâlarla bir anlam kazandýðý ve zâhiren hoþa gitmeyen bu hâllere karþý ancak sabýr ve þükürle mukabele sonucunda imtihanýn kazanýlýp ahirette ebedî huzur ve mutluluða kavuþulacaðý bilinmesiyle, baþa gelen gam ve kederlerden kurtulunup gerçek huzur bulunabilir.


Sýkýntý ve streslere dâvetiye çýkaran bir diðer sebebin de; çoðu insanýn, sahip olduklarý vücudun hakikat-ý hâlde yüce Yaratýcý tarafýndan kendilerine emanet olarak verildiðini; bu emanetin asýl sahibinin Malik-i Hakîkî olduðunu bilemeyiþlerinden kaynaklandýðýný görüyoruz. Halbuki mülkün esas sahibi biz deðil, Mâlik-i Hakikî olduðuna göre; O mülkünde istediði þekilde tasarruf edebilir. Yani isterse hasta eder, musibet ve belâlara maruz býrakýr, þifayý verir veya vermez.


Diðer taraftan dertleri, belâlarý, hastalýklarý veren Yüce , bunlara karþý dayanabilme güç ve kuvvetini de kuluna vermiþtir. En aðýr hastalýklara, en çekilmez gam ve kederlere, musibet ve felâketlere karþý insanlara sabýr kuvvetini ikram etmiþ. Yerli yerinde ve zamanýnda kullanmak þartýyla Cenâb-ý Hakk’ýn verdiði sabýr kuvveti, her belâya, her sýkýntýya kâfî gelebilir.


Gam ve kederleri tetikleyen, sýkýntý ve streslere kapý aralayan en önemli bir sebep de, sanki sýrf bu dünya için yaratýlmýþýz gibi, hiç ahireti hatýra getirmeden dünyaya dört elle sarýlmýþ olduðumuzdur. Þükür ve kanaati kulak ardý ederek, sýnýrsýz bir hýrs ve doyumsuzlukla dünyalýk zevk ve lezzetlerin peþinden koþmak da, mutsuzluklarýn ve huzursuzluklarýn önemli sebepleridir. Halbuki dünya yükü aðýrdýr; onu sýrtýnda taþýmaya çalýþanlar altýnda ezilmekten kurtulamazlar.

alýntý

 

 

  Yorumlar

 
PeCeLi BüLbüL - DünYa BoÞ


Hilmi Tunalý - Ümit kesemem


Rüyada polis görmek


2014 = AbduRRahman ÖnüL = MediNe


Abdulkadir sehitoglu - kunut2


yemen Ezani


Adem KaraBey - ALemLere Rahmet


Azap Melekleri ve Günahkar Genç


Çocuk ilahileri - Aalek Sala Allah


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 1 Eylül 2010 sohbeti izle 4. Bölüm


Oyuncak Satýn Alacaðým


Dursun Ali Erzincanlý - Yaðmur


Metin Kara - Ey Nefsim


Yasin Konevi - Kabre Vardigim Gece


Umut MüRaRe - SeLamun ALeyküm


GruP SeMa --- Hz. ÝBrahiM


Muhammed Ýlhan - Selamun Selam


GüLmeyenLer Bahçesi - DinLe


HaRekketLi GiF KandiL MesajLarý


Fatih Öztürk - Doyamadim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe