Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 HayýrLýsýný Ver AllaH'ým__

Hayýrlýsýný Ver Allah'ým__Yaþanmýþ Dini Hikayeler__En Anlamlý Güzel Dini Hikayeler... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5729
ilahi dinle  

"Kim Allâh'tan korkarsa, Allâh ona bir çýkýþ yolu ihsân eder ve ona beklemediði yerden rýzýk verir. Kim Allâh'a güvenirse O, ona yeter. Þüphesiz Allâh emrini yerine getirendir. Allâh her þey için ölçü koymuþtur." (Talak, 2-3) Fatma haným, sýrtýna ekin destesini aldý ve düþünceyle ilerlemeye baþladý. Birden kayýnvâlidesinin sesiyle kendine geldi: "-Kýz Fatma çabuk buraya gel. Sarý inek doðuruyor, yardým et!.." Can havliyle sýrtýndaki destesini indirdi ve ahýra koþtu. Aman Yâ Rabbi… Hayvan da olsa, ne kadar acý çekiyordu. Fatma haným, kayýnvâlidesiyle birlikte hayvanýn doðum yapmasýna yardým ediyordu. Kayýnvâlidesi: "-Bir hayli zor olacak galiba!.." dedi. "-Evet zora benziyor. Dana toplu herhâlde." diye mýrýldandý Fatma haným da… Fatma, hayvan acý çekmesin diye þifâ âyetlerini, ardýndan bildiði bütün sûreleri okumaya baþladý. Kayýnvâlidesi: "-Deli kýz, ineðe de okunur mu?" dedi. Fatma ise: "-Ana bak, çok acý çekiyor, yüreðim dayanmýyor." diye cevap verdi, gözyaþlarýyla... Bir saat zorlu bir çabanýn ardýndan, sarý kýzýn bir tosunu oldu. Sarý kýz hemen þefkatle onu yalayýp kokladý. Fatma'nýn bütün merhameti, sanki gözlerinden yaþlarla ýlýk ýlýk akýyordu. Kayýnvâlidesi: "-Bak, ineðin bile yavrusu oldu. Dört senedir bu kapýdasýn, bir torun veremedin kucaðýmýza!" dedi. Fatma ise: "-Allâh hayýrlý evlat versin, ana." dedi. Kayýnvâlidesi ise: "-Hayýrlý, hayýrsýz!.. Bir evlâdýn olsun. Bizi ele güne dil ettin ya!.." dedi öfkeyle… Fatma, ikindi namazýndan sonra duâ için secdeye vardý ve: "Rabbim dört yýldýr senden hayýrlý evlâd istiyorum. Olmuyor Rabbim! Hep hayýrlý istiyorum, ben âciz hâlimle nasýl hayýrsýz bir evlâtla baþ edebilirim. Ben kendimi ýslâh edemezken onu nasýl ýslâh edeyim." diye gözyaþlarýyla yýkanan, salavâtlarla taçlanan duâsýný bitirdi. * * * Dört kez hâmile kalmýþ, ama hepsini kaybetmiþti. Ve ýsrarla "hayýrlý evlat ver" diye duâ etti, etti. Birkaç ay sonra rüyasýnda bir ses: "-Kýzým, hayýrlý bir kýz evlâdýn olacak, adýný Hediye koy." dedi. O, yine hep "hayýrlýsýný" istedi. Nihâyet Allâh'ýn lutf u keremiyle yavrucuðuna kavuþtu. Ýsmini, Ayþe Hediye koydu. Yalnýz Ayþe durmadan hasta oluyor, her gece doktora götürüyorlardý. Fatma haným, geceleri nefes alýyor mu diye sürekli onu dinliyordu. Uyku nedir bilmez oldu. Bir gece yine doktora götürdüler. Doktor: "-Kýzým, sen bu çocuða köyün zor imkânlarýnda bakamazsýn, bünyesi çok zayýf ve hassas, ölür! Benim de yýllardýr çocuðum olmuyor onu bana ver!" dedi. Fatma'yý bu teklif iyice bunalttý ve: "-Aslâ!" dedi. Ve çocuðuyla birlikte eve döndüler. O gece, iki rekat hâcet namazý kýldýktan sonra Rabbine yalvardý, duâ etti: "-Rabbim, bu evlât hayýrlý olacaksa onu bana nasip edip sevindir. Bende büyüsün, bir yetimle evlendirip onu sevindireyim." diye duâ etti. Seccâdesini toplarken: "-Veren de O, alan da O, bize sadece duâ düþer." dedi. Ayþe, günden güne iyi oluyordu ve gün geçtikçe büyüdü, þirin bir kýz oldu. Allah, Fatma hanýma ardý ardýna dört evlat daha ihsân etti. O, hep: "-Hayýrlý olursa nasip et, hayýrsýzsa ben nasýl onu ýslâh ederim, ben kendimi bile ýslâh edememiþken!.." diye duâ etmeye devam etti. Ayþe, ilkokulu bitirince Kur'ân Kursuna verdiler. Orada çok baþarýlýydý. Edebiyle, ahlâkýyla, çalýþkanlýðýyla kendini sevdirmiþti hocalarýna. Hocalarý hâfýzlýða baþlatmak için ýsrar ediyorlardý. Çünkü hýfzý çok kuvvetliydi. Ayþe ise "ya onun hakkýný veremezsem, Rabbimin huzûruna nasýl çýkarým" diye iç hesaplarý yapýyordu. Ve nasiptir, bu düþünce sebebiyle hýfzýna baþlamadý. 16 yaþýndaydý, güzelliði ve edebi onu akranlarýndan ayýrýyordu. Yaþý küçüktü, ama çok tâlibi vardý. Bir gün bir genç talip oldu, âilesi oldukça varlýklýydý. Diðer taraftan da fakir, anasýz babasýz bir genç tâlipti: "-Öðretmenlik imtihanlarýna girdim. Kazanýrsam elimde tek hünerim o… Baþkaca verecek hiçbir þeyim yok." dedi. Ýki taraf için de zaman istediler. Fatma haným, kýzýna: "-Ben çok yokluk gördüm, sen görme kýzým. Fakir olan çocuk, kendine baþkasýný bulsun. Seni böyle göz göre göre yokluða atamam." dedi. Karar verildi. Ertesi gün, zengin gencin âilesine haber verilecekti. Fatma haným, o gece rüyâsýnda Kâbe'nin duvarlarýný sývýyordu. Fakir genç de sýrtýnda harç taþýyýp, ona yardým ediyordu. Böylece Kâbe'yi sývayýp bitirdiler. Uzaktan bir ses duydu: "-Bir yetimi sevindirmek Kâbe'yi inþâ etmek gibidir. Kýzým verdiðin sözü unutma, yetimi sevindir. Allâh onu mübârek kýlsýn." Bu sesi tanýmýþtý. 16 yýl önce yine rüyâda kendine çocuðunun olacaðýný müjdeleyen sesti. Uyandý ve rüyâsýný kýzýna anlattý. Ayþe ise: "-Anneciðim sen her zaman en hayýrlýsýný istersin, Rabbimden. Bu apaçýk bir rüya!.. Rabbim gönül evlerimizi lutfuyla zengin kýlsýn." dedi. Kur'ân sadâlarý içinde düðün yapýldý. Her þeyin en sâdesi seçilmiþti evi için... Bir takýsý yoktu Ayþe'nin, ama gönlü îmân dolu bir hazineye sahip olduðu için Allâh'a duâ ediyordu. Unutmayalým biz insanoðlu çok âciziz. Neyin hayýr, neyin þer olduðunu bilemiyoruz. Âyet-i kerimede buyurulduðu üzere, bazen: "Hayýr ister gibi ýsrarla þerri istiyoruz." Onun için Rabbimizden, her zaman her þeyin en hayýrlýsýný isteyelim. "Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eðenlerden kýl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çýkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128)

 

  Yorumlar

 
KutsaL Emanetler Nelerdir......


Grup DergaH - Gel Yetiþ 2012


Kur'an-ý Kerim'den Dualar


YunuSEmRe - Bir Kez GönüL Yýktýn iSe


Pervane - Güzel Muhammed


ResimLi ~ oRuç ~ SözLeri


Ensar Kardeþler - Çay ilahisi


iLahiSözü ~ HASAN DURSUN ~ TÖVBE EYLE


fatih colak ettehiyyatu


Mustafa Cihad - Adý Yok


Senai Demirci__KýL Beni Ey NamaZ....


Abdulkadir Þehitoðlu - Rahim Allaha Yalvar


Osman ÖztunÇ - Mehmedim


CeLaLeddin Ada - Sürgün iLahisi


Abdurrahman ÖnüL - Kabir BiZi BekLiyor ( 2015 Haziran )


Küçük Abdurrahman - yaLan dünya dinle


Fikret ErKaya - Ben Bu Aska


Adem Karaca - Derman Bana


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - RahmetiN BihaD


Mp3 - Grup 571 - SevdiM Seni


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe