Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip Ä°zLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SĂśzLeRi
  iLahi SanatçýLaRĂ˝mĂ˝z
  2016 iLahi aLbĂźmLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnĂźL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MĂźZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLĂ˝
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EĂžReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTĂźRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GßçLĂź SoYDemiR iLahileri
  GĂźzeL SĂśzLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDĂ˝n
  iSLami RĂźYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems SĂśzleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer GĂźrler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkĂ˝N iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 Ă‡anakkaLe DestanĂ˝
 NamaZ DuaLaRĂ˝
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarĂ˝
  Ä°letişim
  Sitemap
sitemap

        

 ramazan bayrami

ramazan bayrami ve ilahi hakkinda yazilarimiz en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5481
ilahi dinle   Peygamberimiz ÞÜyle buyurmuĂžtur: "SevabĂ˝nĂ˝ Allah'tan umarak iki bayram gecesinde  kalkĂ˝p ibadet eden kimsenin kalbi,  kalplerin Ăśldßðß gĂźn Ăślmez."

Ýslam Dünyasý'nýn iki tane dini bayramý vardýr, biliyoruz.

Ramazan ve Kurban BayramĂ˝.

Þimdi kutlamaya hazýrlandýðýmýz Ramazan Bayramýnýn müminler arasýnda ayrý bir yeri vardýr.

Çünkü Ramazan Bayramý, her gün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, bir aylýk orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder.

Hele Ramazan bu yýl ki gibi yaz mevsimine denk geldiðinde... Sýcak gßnlerde nefislerine oruç tutturan mßminler, sabýr imtihanýný vererek manevi sorumluluktan kurtulmanýn sevincini, Ramazan Bayramýnda yaÞarlar.

SEVÝNÇ VE NEÞE GÜNÜ

 Evet, bayramlar sevinç, neĂže, mutluluk ve huzur gĂźnleridir.

Bu mĂźbarek gĂźnlerde YĂźce Rabbimizin bizlere bahĂžettiĂ°i mĂźbarek duygular da alabildiĂ°ine coĂžar.

Mßminler arasýnda sevgi ve saygý hisleri canlanýr.

YardýmlaÞma ve kaynaÞma duygularý son sýnýrýna varýr.

Buna o kadar çok ihtiyacýmýz var ki sevgili okuyucularým.

Çünkü yardýmlaþma ve kaynaþmaya ihtiyacý olan kardeþlerimiz çok fazla.

Onlara elimizi uzatmanýn bizleri nasýl mutlu edeceðini biliyoruz.

Onlarýn mutluluðunu gÜrmek ve yaÞamanýn bizi nasýl mutlu edeceðini biliyoruz.

O zaman sakýn bir saniye bile durmayalým.

Onlara koÞalým.

Kapýlarýný çalalým.

Evlerini bayram sevinci ve bayram mutluluðu ile dolduralým.

KABÝRDE BEKLEYENLER

Þunu unutmayalým ki bayram, insanlarý kaynaþtýrýp, kucaklaþtýrýp bir araya getiren en güzel vesilelerden biridir.

Bayramda Þahlanan yardýmlaÞma ve hediyeleÞme ruhu yalnýzca hayatta olanlarla baðlý kalmaz.

Bizlerden ayrýlýp kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanýr.

Onlar kabirlerinde bizleri beklerler.

Kabirleri baÞýnda Kuraný Kerim, Fatiha ve okuyacaðýmýz bßtßn dualar onlarý rahatlatýr, onlarý sevindirir.

Bayramlarýn bir baÞka gßzelliði de dargýnlýklara son vermesidir.

Hiçbir mßmin dargýn olduðu kiÞiyle bu dargýnlýðý sßrdßremez.

KucaklaÞýp, barýÞacaksýnýz.

Yoksa o bayram, sizin bayramýnýz olamaz.

RAMAZAN VE KURBAN

 Ramazan ve Kurban bayramlarĂ˝ Hicretin 2. yĂ˝lĂ˝ndan itibaren kutlanmaya baĂžlanmýÞtĂ˝r.

Ramazan orucu da ilk defa o yýl farz kýlýnmýÞ, bu ayý oruçla geçiren mßminler sonraki ayýn (Þevval) ilk ßç gßnßnß bayram olarak kutlamýÞlardýr.

Bu sebeple bu bayrama Ramazan BayramĂ˝ denmiĂžtir.

"Bu gßnßmßzde yapacaðýmýz ilk Þey namaz kýlmaktýr" mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban bayramlarý bayram namazlarýnýn kýlýnmasýyla baÞlar.

Hz. Peygamber, "Arefe gßnß, kurban gßnß ve teÞrik gßnleri biz Mßslßmanlarýn bayramýdýr. Bu gßnler yeme içme gßnleridir" buyurmuÞtur.

Ramazan Bayramýný da bu manada bir gßn olarak kabul etmiÞ ve bu bayramý Ramazan orucunun iftar gßnß olarak nitelendirmiÞtir.

BAYRAM GECESÝ ÝBADET

Bayram bir aylýk orucun toplu bir iftarý olduðu için, gßnlßk iftarlarýn sßnnet tßrßnden âdabý bayramda da yerine getirilir. Orucunu tatlý bir Þeyle açmayý adet edinen Peygamber Efendimiz Ramazan Bayramýna da tatlý yiyerek baÞlarlardý.

Bayram sabahýnda hurma gibi bir tatlý ile bir aylýk oruçlarýný açmadan evlerinden ayrýlmazlardý.

Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teÞvik buyuran Peygamberimiz, yýlýn iki bayram gecesinde kalkýp ibadet etmeyi tavsiye ederlerdi.

Bu gecelerde uyanýk bulunmanýn, kalbin uyanýklýðýna vesile olduðunu bildirirlerdi.

Bunu bir hadis-i Þeriflerinde ÞÜyle buyurmuÞlardý:

"Sevabýný Allah'tan umarak iki bayram gecesinde kalkýp ibadet eden kimsenin kalbi, kalblerin Üldßðß gßn Ülmez."

BAYRAMA HAZIRLANMAK

Bayramlara sßnnet çerçevesinde hazýrlanmak da ibadettir.

Bunun için sßnnette yer aldýðý gibi bayrama Ünceden hazýrlanmak, temiz ve gßzel elbiseleri giymek, gusletmek, misvak kullanmak veya diÞleri fýrçalamak, gßzel kokular sßrßnmek, gßler yßzlß olmak, namazdan Ünce Ramazan Bayramýnda hurma gibi tatlý bir Þey yemek bugßnlerimize ayrý bir mana kazandýrýr.

PEYGAMBERLER VE MUCÝZELERÝ

Lut Aleyhisselam

Üzerine yattýðý taþlar döþek gibi yumuþak oldu

Kur'ân-ý kerîm'de ismi bildirilen peygamberlerden. Ýbrahim aleyhisselamýn kardeþinin oðludur. Ýbrahim aleyhisselam ve ona inananlarla birlikte Nemrûd'un memleketinden hicret edip Þam'a geldikten sonra, Lut Gölü yanýndaki Sedum þehri halkýna peygamber gönderildi. Ýnsanlara Ýbrahim aleyhisselamýn dinini teblið etti. Ýbrahim aleyhisselamla birlikte Bâbilíden hicret edip, Þam diyarýna geldikleri zaman Cebrâil aleyhisselam gelerek Lut Gölü civarýndaki Sedum bölgesi ahalisine peygamber olarak gönderildiðini bildirdi. Ýbrahim aleyhisselamdan ayrýlarak Sedum bölgesine gitti.

Mucizeleri;

1. Bulutsuz yaðmur yaðdýrmýÞtýr. Kavmini doðru yola davet ettiði vakit, mucize olarak bulutsuz yaðmur yaðdýrmasýný istediler. Duâsý kabul olunup, elleriyle gÜðe iÞaret etmesi vahyedildi. GÜðe iÞaret edince yaðmur yaðmaya baÞladý.

2. Duâsý bereketiyle otsuz bir daðda ot bitmiÞtir. Kavmi Lut aleyhisselamýn koyunlarýný otsuz bir daða toplayýp baÞka yere salmadýlar. Hayvanlar açlýktan telef olmaya baÞlamýÞtý. Hazret-i Lut kuruyan daðda ot bitmesi için dua etti ve yemyeÞil otlar bitti. Azgýn kavmin koyunlarý o daðdan otlasa hemen Ülßrdß. Bu mucizesi ile kýrk kiÞi iman etmiÞtir.

3. TaÞlar, çakýllar ve kum taneleri, Lut aleyhisselam ile konuÞmuÞlardýr. Kavminin isyaný ßzerine taÞ parçalarý dile gelip, ÏKavminin imân etmeyeceði sizce muhakkak ise cenâb-ý Hakkía dua et, onlarý yakmak için bizi ateÞ eylesinÎ dediler.

4. Kavmi, ona eziyet vermek için ßzerine ufak taÞlar atardý. Allahß teâlânýn korumasý ile hiçbiri ona dokunmazdý.

FÝTRENÝZÝ  UNUTMAYIN

ASIL itibariyle fýtýr sadakasý olarak bildiðimiz fitre de bayram gßnß verilir. Ramazan ayý içinde verilmemiÞse fitrenin de o gßn verilmesi gerekir. Bayramlarýn en gßzel Þekli tanýsýn tanýmasýn mßminlerin tokalaÞarak, kucaklaÞarak birbirleriyle bayramlaÞmasý, bayramlarýný kutlamasý ve tebrikleÞmesidir. Saadet Asrýnda Sahabiler birbirleriyle "Bârekâllâhß lenâ ve lekßm" diyerek bayramlaÞýlardý, yani "Allah bizden de, sizden de kabul etsin" dedikleri rivayet edilir. Bu tebrikleÞme bizim dilimizde "Bayramýnýz mßbarek olsun, bayramýnýzý kutlu olsun, hayýrlý bayramlar" gibi sÜzlerle ifade edilir.

Hýdýr Abdal Sultan Tßrbesi

Türbe Erzincan'ýn Kemaliye ilçesi Ocak Köyü'ndedir. XIII. yy. da Hz. Muhammed soyundan gelen seyyitlere tanýnan Yeþil sarýk sarmaî hakkýna sahip Hýdýr Abdal Sultaníýn zaviyesi etrafýnda, söylenceye göre; 12 hane ile kurulmuþtur. Çeþitli devirlerdeki Osmanlý kayýtlarýndan ve padiþah fermanlarýndan elde edilen bilgiye göre Hýdýr Abdal Sultaníýn ceddi Hz. Hüseyiníin oðlu Zeynel Abidinídir. Ocok Köyü Osmanlý devrinde gelip geçene yemek veren bir vakýf niteliðindeydi. Hýdýr Abdal Sultan, Hünkar Hacý Bektaþ-ý Veli derviþlerinden olup, tarikat törelerine göre ìDüþ künler ocaðýî mürþidi, Üsküdarída türbesi olan, babasý hekim Karaca Ahmet Sultanídan el aldýðý için o devre göre ruh doktoru idi. Týp doktorlarýnýn iyi edemediði sinir ve ruh hastalýklarýný kendi telkin yöntemi ile iyileþtirmesi ile ün kazanmýþtýr. Bu ün, daha da ulvileþerek Hakkía yürümesinden bu güne kadar süre gelmiþtir. Her yýl Aðustosun ilk pazarýnda Kültür etkinlikleri yapýlmaktadýr.

..  

  Yorumlar

 
2015 Feyzullah KoÇ - SuLtaným


Mustafa Cihad - AdĂ˝ Yok


( 2014 ) AbduLLah AkbuLak - Medine'Nin ÇiçeÐi


Mehmet Yýlmaz - GÜnßl Açar


YatSĂ˝ NamaZĂ˝ - Namaz RekatLarĂ˝


Kßçßk Abdurrahman - hak bir diyelim dinle


Namazda erkek mi var ki kadýn kapanýyor


GßzeL SÜzLer - DanýÞma


Muzaffer GĂźrler - Dermane Dilucana


Fatih ÇOLLAK - Asr Suresi dinle


Adem Karabey - Kalb-i Ask


Hilmi Tunalý - Sultanýsýn


Grup DergaH - Kerbu Bela 2012


Hasan Dursun__2012__Hicranda GĂśnLĂźm....


CenGiz ÇeLikeL 2015 Görmeye GeLdim


Mehmet KarakuÞ__2013__YeÞiL KuBBe...


KuRBan ÝBaDeti...


AdeM KaRaca - FahRi ALem


Ey SevDam - MevLana


Celaleddin Ada - Ahmedim GĂźlĂźm


GßLLer AçmýÞ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLĂ˝ - Hz. ALi'nin DuaSĂ˝


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiĂźLevveL AyĂ˝ Nedir ?


RebißLevveL Ayýmýz Mßbarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yßce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN YĂźrĂźrĂźm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GÜzLerim iLahiSi


(YepYeNi) GĂśnLĂźme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSĂ˝ - MinareLer SĂźnGĂź KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


GĂśtĂźrĂźn Sevdama


Sevdim Seni


GĂśnĂźl


MĂźsaden Var MĂ˝ Ya Rasulallah


AĂ°laya AĂ°laya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright Š 2009 Š 2023 Tßm HaklarĹ SaklĹdĹr iLahi.Be

Desing By eFe