Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ramazan Bayramý__

Ramazan Bayramý__Ramazan Bayramýnda Neler Yapýlýr__Ramazan Bayramý hakýnda Dini Bilgiler.... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

4951
ilahi dinle  

 

Bayram bir sevinç ve neþe günüdür. Yüce duygularýn coþtuðu, sevgi ve saygý, hislerinin mü’minler arasýnda alabildiðine canlandýðý güzel günlerden biridir. O günde yardýmlaþma ve kaynaþma son sýnýrýna varýr.
Bayram insanlarý kaynaþtýrýp biraraya getiren en güzel vesilelerden biridir. Öyle ki, bayramda þahlanan yardýmlaþma ve hediyeleþme ruhu yalnýzca hayatta olanlara baðlý kalmaz, dünyadan gidip kabirlerinde bir Fatiha bekleyenlere kadar uzanýr. Onlarýn bu dileðini yerine getirmek için mü’minler bayramda kabirleri ziyaret ederler; ruhlarýna Kur’ân’lar, Fatihalar ve dualar okuyarak onlarý da sevindirirler.
Ramazan Bayramýnýn mü’minler arasýnda ayrý bir yeri vardýr. Çünkü Ramazan Bayramý, hergün tutulan orucun iftar vaktindeki sevinci gibi, tutulan bir aylýk orucun toplu bir iftar sevincini ifade eder. Bir ay gibi uzun bir süreyle, özellikle Ramazan’ýn yaz mevsimine denk geldiðinde sýcak günlerde nefislerine oruç tutturan mü’minler, sabýr imtihanýný vererek manevi sorumluluktan kurtulmanýn sevincini Ramazan Bayramýnda yaþama imkânýna kavuþurlar.

Ramazan ve Kurban bayramlarý Hicretin 2. yýlýndan Ýtibaren kutlanmaya baþlanmýþtýr. Ramazan orucu da ilk defa bu yýl farz kýlýnmýþ, bu ayý oruçla geçiren rnü’minler sonraki ayýn (þevval) ilk üç gününü bayram olarak kutlamýþlardýr. Bu sebeple bu bayrama Ramazan Bayramý denmiþtir.

“Bu günümüzde yapacaðýmýz ilk þey namaz kýlmaktýr“(1) mealindeki hadise dayanarak Ramazan ve Kurban bayramlarý bayram namazlarýnýn kýlýnmasýyla baþlar.

Hz. Peygamber, “Arefe günü, kurban günü ve teþrik günleri biz Müslümanlarýn bayramýdýr. Bu günler yeme içme günleridir”(2) buyurmuþtur.

Ramazan Bayramým da bu manada bir gün olarak kabul etmiþ ve bu bayramý Ramazan orucunun iftar günü olarak nitelendirmiþtir.(3) Bu sýr içindir ki, Ramazan ve Kurban Bayramlarýnda oruç tutmak haram kýlýnmýþtýr. Bir gün önce oruç bozmak haramken, bir gün sonra oruç tutmanýn haram olmasý, mü’minlerin düþünce ve duygu dünyasýnda nimetlerin gerçek Sahibini hatýrlatan en etkili bir sebeptir.

Herkes bir gün önce kimin emrine uyarak oruç tutuyorsa, bugün de Onun rýzasýna uyarak orucunu açar. Ve Onun gerçek nimet Sahibi olduðunu hakkýyla idrak ederek, gerçek bir þükre yol bulur.

Bayram bir aylýk orucun toplu bir iftarý olduðu için, günlük iftarlarýn sünnet türünden âdabý bayramda da yerine getirilir. Nitekim orucunu tatlý bir þeyle açmayý adet edinen Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, Ramazan Bayramýna da tatlý yiyerek baþlarlardý. Bayram sabahýnda hurma gibi bir tatlý ile bir aylýk oruçlarýný açmadan evlerinden ayrýlmazlardý. (4)

Her vesile ile bizleri ibadete ve ahiret amellerine teþvik buyuran Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam, yýlýn iki bayram gecesinde kalkýp ibadet etmeyi tavsiye ederlerdi. Bu gecelerde uyanýk bulunmanýn, kalbin uyanýklýðýna vesile olduðunu bildirirlerdi. Bunu bir hadis-i þeriflerinde þöyle ifade etmiþlerdi:
“Sevabýný Allah’tan umarak iki bayram gecesinde kalkýp ibadet eden kimsenin kalbi, kalblerin öldüðü gün ölmez.” (5)

Bayramlar saadet asrýnda da bambaþka bir hava ve neþ’e içinde yaþanýrdý. Peygamber Efendimiz Aleyhissalâtü Vesselam bayram sabahýnda namazgaha çýkardý. Peygamber hanýmlarýnýn da, diðer hanýmlar ve kýzlarla birlikte namazgaha çýkmasý istenirdi. Kadýnlar cemaatin arka tarafýnda yer alýrlardý.(6) Kýlýnan bayram namazýndan sonra Peygamberimizin Aleyhissalâtü Vesselam cemaate hitaben bir hutbe okuduðunu anlatan îbni Mes’ud (r.a.) devamla þöyle der:

“Resuîullah Aleyhissaiâtü Vesselam üzerine þehadet ederim ki, o namazý hutbeden önce kýldý. Sonra hutbe okudu. Daha sonra kadýnlara iþittiremediðini düþünüp onlarýn yanýna geldi. Onlara hatýrlatmalarda bulundu, öðüt verdi ve sadaka vermelerini emretti.

Bilal de elbiselerini açmýþ, vermelerini iþaret etmekte idi. Kadýnlar yüzük, halka ve diðer kýymetleri þeyleri atmaya baþladýlar.” (7)

Bu hadiseyi anlatan sahabilerden biri, “Kadýnlarýn bu verdikleri Ramazan Bayramý zekatý mý idî?” sualine þöyle cevap verdi: “Hayýr, lakin o vakit verdikleri bir sadaka idi. Kadýnlar yüzüklerini atýyor ve atýyorlardý.”(8)

Ayný olaya iþaret eden Ebu Saidi’l-Hudri de (r.a.) bayram gününde en çok sadaka verenlerin kadýnlar olduðunu anlatýr.

Ramazan Bayramý, baðýþlanmýþ olmanýn bir sevinç iþaretidir. Bu baðýþlanma müjdesini insanlara melekler veriyor.

Sa’d bin Evs el-Ensârî anlatýyor: Resulullah Sallal-lahü Aleyhi Vesellem þöyle buyurmuþtur.

Ramazan Bayramý sabahý melekler yollara dökülür ve þöyle seslenirler:
“Ey Müslümanlar topluluðu! Keremi bol olan Rabbinizin rahmetine koþunuz. O, bol iyilik ve ihsanda bulunur. Sonra onlara bol bol mükâfatlar verilir. Siz gece ibadet etmekle emrolundunuz ve emri yerine getirdiniz. Gündüz oruç tutmakla emrolundunuz, orucu tuttunuz ve Rabbinize itaat ediniz, mükâfatýnýzý alýnýz.

“Bayram namazýný kýldýktan sonra bir münadi þöyle seslenir:
“Dikkat ediniz, müjde size! Rabbiniz sizi baðýþladý, evlerinize doðru yola ermiþ olarak dönünüz. Bayram günü mükâfat günüdür. Bugün semâ âleminde mükâfat günü olarak ilan edilir.”(9)

Bayram günleri sevinç günleri olduðu için, bu sevincin açýkça gösterilmesine vesile olacak meþru oyun ve eðlencelere de müsaade edilmiþtir. Bu hususta Müslim’de ayrý bir bab ayrýlmýþ ve misaller verilmiþtir. Bunlardan birinde Hazret-i Âiþe (r.a.) þöyle anlatýr:

“Bir grup Habeþli, bir bayram günü mýzrak ve kalkanlarýyla gösteriler yaparken rakseder gibi oynuyorlardý. Peygamber Aleyhissalâtü Vesselam beni çaðýrdý. Baþýmý onun omuzuna dayadým. Bu vaziyette onlarýn harp oyununa bakmaya baþladýk. Ta onlara bakmaktan ilk vaz geçen ben oluncaya kadar.”(10)

Ancak bayramdaki sevincin gaflete dönüþecek kadar taþkýnlýða varmamasý lazýmdýr. Eðlence meþru dairede olmalý ve günah unsurlarýný taþýmamalýdýr. Esasen bayram Allah’ýn bize verdiði Ýlahi bir ziyafettir. Bu bakýmdan, bayram gününde en çok Allah’ý hatýrlayýp þükretmeye ihtiyacýmýz vardýr. Zaman þeridi içinde bayram yeni bir deðiþimin baþý, bir dönüm noktasý ve bir muhasebe vaktidir. Ömürden bir yýlýn daha geçip gittiðini, kabir alemine doðru bir adým daha yaklaþýldýðýný hatýrlatan vesilelerden biridir.

“Bunun içindir ki, bayramlarda gaflet istila edip gayr-i meþru daireye sapmamak için, rivayetlerde zikrullaha (Allah’ý zikretmeye) ve þükre azim tergibat (büyük teþvikler) vardýr. Ta ki, bayramlarda o sevinç ve sürür nimetlerini þükre çevirip, o nimeti idame ve ziyadeleþtirsin. Çünkü þükür nimeti ziyadeleþtirir,, gafleti kaçýrýr.” (11)

Nitekim büyük cemaatler halinde kýlýnan bayram namazlarý esnasýnda getirilen tekbirler, gafletin giderilmesine ve þükür vazifesinin yerine getirilmesine en büyük bir vesiledir. Sadece bir ülke halkýnýn deðil, yeryüzünde sayýsý milyarlara varan Müslümanlarýn hep beraber ayný anda tekbir getirdiklerini hayal ettiðimizde, karþýmýza çýkan muhteþem tablo, bayramlarýmýzý kâinat çapýnda bir manaya kavuþturur. O anda adeta yeryüzü tek bir aðýz olur, tekbir getirip namaz kýlar gibi bir hale bürünür. Misâl âleminde birleþen o seslerin bir anda yeryüzünden yükseliþi, adeta muhteþem bir koro halinde dünyamýzýn göklere doðru tevhidi haykýrmasýdýr.

Bu muhteþem manalarýn yaþandýðý bayram günlerinde küçük meselelerden çýkan kýrgýnlýklarýn, dargýnlýklarýn ne önemi olabilir? Onun için bayramda her mü’minin kardeþleriyle kardeþlik sözleþmesini yenilemesi, kuvvetlendirmesi, fakirlerin yardýmýna koþmasý, çocuklarýný sevindirmesi lazýmdýr ki, o manalar yaþanan hayata geçsin.
Bayramlarýn asýl süsü ve zineti tekbirlerdir. Getirilen her tekbir ruh ve gönüllerde manevi coþkuyu ve heyecaný canlandýrýr. Kulu, Rabbinin azameti karþýsýnda yüce duygulara taþýr.

Ebû Hüreyre anlatýyor:
Resulullah Resulullah Sallallahü Aleyhi Vesellem þöyle buyurmuþtur:
“Bayramýnýzý tekbir getirmek suretiyle süsleyiniz.” (12)

Bayramlara sünnet çerçevesinde hazýrlanmak bu âdeti de ibadet haline getirir, bu sevinç günlerini biri iman þuuru içinde geçirmeyi temin eder.
Bunun için sünnette yer aldýðý gibi bayrama önceden hazýrlanmak, temiz ve güzel elbiseleri giymek, gusletmek, misvak kullanmak veya diþleri fýrçalamak, güzel kokular sürünmek, güler yüzlü olmak, namazdan önce Ramazan Bayramýnda hurma vb. tatlý bir þey yemek bugünlerimize ayrý bir mana kazandýrýr.

Asýl itibariyle fýtýr sadakasý olarak bildiðimiz fitre de bayram günü verilir. Ramazan ayý içinde verilmemiþse fitrenin de o gün verilmesi gerekir. Zaten Ramazan Bayramýnýn hadislerde geçen adý “Ýydü’I-fýtr”, yani Fýtr Bayramý demektir. Yaratýlýþýn gereði olan kulluk görevleri yapýldýðý için bu adý almýþtýr.

Bayramlarýn en güzel þekli tanýsýn tanýmasýn mü’minlerin tokalaþarak, kucaklaþarak birbirleriyle bayramlaþmasý, bayramlarýný kutlamasý ve tebrikleþmesidir. Saadet Asrýnda Sahabiler birbirleriyle “Bârekâllâhü lenâ ve leküm” diyerek bayramlaþýlardý, yani “Allah bizden de, sizden de kabul etsin” dedikleri rivayet edilir.(13) Bu tebrikleþme bizim dilimizde “Bayramýnýz mübarek olsun, bayramýnýzý kutlu olsun, hayýrlý bayramlar” gibi sözlerle ifade edilir.

........Hayýrlý BayramlaR........

 

  Yorumlar

 
Turan Turgut - Dertliler Dermaný


Ahmed Bukhatir - Ramadan iLahisi izle


OðuLLarýnýn ÝsimLeri NeLerdir ?


Osman Erdoðan - Allahu Allah


Rüyada abanoz aðacý görmek


Abdurrahman Önül - Medine Yoluna Vardým


Müziksiz ilahiler - Gökler Karardý Yine


Bedirhan GÖKÇE - Ben Böyle Olmamalýydým


ReSimLi MevLana SözLeRi...


Umut Murare - VusLat iLahisi


Muzaffer Gürler - Mezar bekçisi


Ahmet Feyzi - Medinem


Ender Doðan - Kimi Dosta Gider


2014 ~ BeytuLLah KuZu ~ AnneM


Güzel Sözler - Adalet


Güçlü Soydemir - Selam Sana


MüminLer Gerçekten - ( Mü'minun Suresi 1-4 )


Kerkük Ýlahileri - Bu Dünyaya geldin ne amel kýLdýn


Hýrsýz Evliya


Minik kaLpLer Korosu - sihirli sözcükler ilahisi


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe