Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 KaDiR GeCeSi Duasý....

Kadir Gecesi Duasý__Kadir Gecesine Özel Dua__Kadir Gecesi Yapýlacak Dua__Hakkýnda Dini Bilgiler... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5149
ilahi dinle  

resimli kadir gecesi mesajlarý

Bismillahirrahmanirrahim

اَلْحَمْدُ ِللهِ رَبِّ الْعَالمَِينَ. وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلىَ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ


Allahümme Salli âlâ Seyyidina Muhammedin ve âlâ Âli seyyidina Muhammed (Allahým peygamberimiz Hz.Muhammed'e ve aline evladu iyaline salatu selam ve esenlikler eyle )

Ey talihsizlerin sýðýnaðý, Ey âcizlerin güç kaynaðý, Ey dertlilerin tabibi, Ey yolda kalmýþlarýn yol göstereni!, Ey çaresizler çaresi! ve Ey her duada bulunana icabet eden ululuk tahtýnýn Sultaný!

Ýçinde bulunduðumuz bu Kadir Gecesi hürmetine bizleri affeyle Ya Rabbi!
 

Ey Bizleri varlýða erdiren Allahým,

Sen bizleri ufku, inancý ve davranýþlarýyla tam bir ruh ve mana kahramaný eyle! Derinlik ve zenginliðimizi bilgi ve müktesebatýmýzla birlikte gönül zenginliði, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarýyla yap Ya Rabbi!
 

YA ÝLAHE'L-ALEMÝN!

Sen bizleri, kalbi ve ruhi hayata programlý, maddi manevi bütün kirlerden uzak durmaya kararlý, cismani ve bedeni isteklere karþý her zaman teyakkuzda, Kin, nefret, hýrs, hased, bencillik ve þehvet gibi hastalýklarla mücadele azmiyle gerilmiþ tevazu ve mahviyet abideleri eyle Ya Rabbi!
 

Allahým,

Sen bizleri her zaman hakký tutup kaldýrma peþinde, mülk ve melekut alemiyle alakalý duyup hissettiklerini baþkalarýna duyurma iþtiyakýyla yanýp tutuþan diðergamlardan eyle Ya Rabbi!
 

YA RABBÝ!

Sen bizleri, olabildiðine sabýrlý ve temkinli, konuþup gürültü çýkarmadan daha çok, inandýklarýný yaþayan, yaþadýklarýyla baþkalarýna da örnek olan bir iman ve aksiyon insaný eyle Ya Rabbi!
 

Allahým,

Sen bizleri dur-durak bilmeden sürekli koþan, Hak'ka yürüyenlere yürümenin âdâbýný öðreten, iç dünyasý itibarýyla her zaman ocaklar gibi cayýr cayýr yanan ve yanarken de asla gam izhar eylemeyen; eyleyip aðyârý âhýna âgâh kýlmayý düþünmeyen her zaman içten içe yanan ve kendine sýðýnanlarýn ruhlarýna hararet üfleyen kullarýndan eyle Ya Rabbi!
 

EY KENDÝSÝNE YÜKSELEN ELLERÝ BOÞ ÇEVÝRMEYEN ALLAH'IM!

Hedefimizde hep öteler tüllenip dursun. Bizler Hak rýzasýna baðlanmýþ, sürekli ilerleyen ve sürekli mesafelerle yaka paça olan iman insanlarý olalým ya Rabbi! Matlûbumuza ulaþacaðýmýz ana kadar hep bir küheylan gibi koþalým; koþarken de herhangi bir beklentiye girmeyelim Ya Rabbi!
 

YA RABBÝ!

Sen bizleri öylesine içten bir hakikat eri eyle ki, oturup kalkýp sürekli yeryüzünde hakký ikame etmeyi düþünelim ve senin hatýrýn söz konusu olduðunda da rahatlýkla bütün arzularýmýzdan ve isteklerimizden vazgeçebilelim Ya Rabbi!
 

Allahým,

Herkese sinemizi açalým, herkesi þefkatle kucaklayalým ve toplum içinde hep bir sýyanet meleði görüntüsü sergileyelim. Ama senden baþka kimseden de bir þey beklemeyelim Ya Rabbi!
 

EY HER DUADA BULUNANA ÝCABET EDEN ULULUK TAHTININ SULTANI!

Sen bizlere Tavýrlarý, davranýþlarý itibarýyla herkesle uyum içinde olmayý lutfet. Hiç kimseyle cedelleþmeyelim. Hiç kimseye karþý düþmanlýk beslemeyelim. Kat'iyen baþkalarýyla rekabete ve sürtüþmeye girmeyelim. Dinimize, ülkemize ve ülkümüze hizmet eden hemen herkesi sevelim. Bütün olumlu faaliyetlerinden ötürü herkesi alkýþlayalým. Baþkalarýnýn anlayýþlarýna hem de konumlarýna saygýlý kalmaya alabildiðine itina gösterelim ya Rabbi!
 

EY YÜCELER YÜCESÝ!

Kendi gayret ve aktivitelerimizin yanýnda, senin tevfik ve inayetine de fevkalâde önem verelim. Her hareketimizde rýzana mazhar olma yollarýný araþtýralým. Senin inayetine vesile sayýlan birliðe-beraberliðe olaðanüstü ihtimam gösterelim Ya Rabbi!
 

YA RABBÝ!

Sen bizleri bir Hak âþýðý ve Hak rýzasý sevdalýsý eyle. Nerede ve hangi þartlar altýnda olursa olsun bütün hareketlerimizi senin hoþnutluðuna baðlayalým. Seni memnun etme yolunda ölesiye bir hýrs gösterelim ve böyle bir hedefe ulaþmak için de bütün varýmýzý feda edebilelim, dünyevî-uhrevî her þeyden vazgeçebilelim Ya Rabbi!
 

Allahým,

Düþünce dünyamýzda "benim yapmam", "benim baþarmam", "benim sonuçlandýrmam" gibi merdud mülâhazalara asla yer verme Ya Rabbi! Yerine getirilmesi gerekli olan þeyleri kim yaparsa yapsýn, kendimiz yapmýþ gibi memnun olalým, baþkalarýnýn baþarýlarýný kendi baþarýlarýmýz sayalým, öncülük yapma þeref ve payesini de onlara býrakalým Ya Rabbi!
 

EY ALLAH'IM!

Her zaman kendimizle yaka-paça ve kendi ayýplarýmýzla meþgul olalým kimsenin eksiðiyle-gediðiyle uðraþmayalým. Her fýrsatta iyi bir insan olma örneði sergileyelim, baþkalarýný daha yüksek ufuklara yönlendirip herkese bir hüsn-ü misal olalým Ýnsanlarýn ayýplarýna ve kusurlarýna göz yumalým. Onlarýn olumsuz tavýrlarýna tebessümle karþýlýk verelim, kötülüklerini iyilikle savalým ve elli defa rencide edilsek de, bir kerecik olsun kimseyi kýrmayý düþünmeyelim Ya Rabbi!
 

Ey yüceler yücesi!

Hayatýmýzý iman-ý kâmil yörüngeli ve ihlas donanýmlý yaþamayý en birinci mesele bilelim. Duygularý, düþünceleri ve davranýþlarý itibarýyla Hakrýzasýna kilitlenmiþ bir hakikat eri olalým. Beraber yürüdüðümüz, ayný mefkûreyi paylaþtýðýmýz kimselerle asla rekabete girmeyelim. Onlarakarþý kat'iyen kýskançlýk duymayalým; aksine, onlarýn noksanlarýný giderip, eksiklerini tamamlayalým ve onlara karþý hareketlerimizde hepbir vücudun uzuvlarýndan herhangi bir organmýþ gibi davranalým Ya Rabbi!
 

Allahým,

Tam bir îsar rûhuyla; makam ve mansýp, paye ve þöhret gibi maddî-manevî hemen her konuda yol arkadaþlarýmýzý öne çýkarýp kendimiz gerilerden gerilere çekilerek onlarýn baþarýlarýnýn tellalý gibi davranalým, kardeþlerimizin mazhariyetlerini alkýþlayýp muvaffakiyetlerini de bir bayram sevinciyle karþýlayalým Ya Rabbi!
 

YA RABBÝ!

Baþkalarýnýn düþünce ve hareketlerine karþý hep saygýlý kalmaya çalýþalým. Paylaþmaya, beraber yaþamaya açýk duralým. Oturup kalkýp ayný mefkûre insanlarýyla müþterek hareket etme yollarýný araþtýralým, müþterek projeler geliþtirelim ve "ben" yerine "biz"i ikame etme gayreti gösterelim. Dahasý, baþkalarýnýn mutluluðu yolunda rahatlýkla kendi saadetimizi feda edebilelim ve bunlarý yaparken de kimseden herhangi bir teveccüh beklemeyelim. Hatta böyle bir beklentiye girmeyi kendi hesabýmýza bir düþüþ sayalým; yýlandan-çýyandan kaçtýðýmýz gibi önde görünmekten, namdan-þandan kaçalým ve unutulma murakabesine dalalým Ya Rabbi!
 

Allahým,

Kimsenin kýlýna dokunmayalým, saldýrýya saldýrýyla mukabelede bulunmayalým. En kritik durumlarda bile hep dengeli hareket edelim. Her zaman fenalýklara karþý iyilikle mukabelede bulunalým. Kötülükleri kötülerin iþi sayýp, bir iyilik âbidesi gibi davranalým Ya Rabbi!
 

Allahým,

Hayatýmýzý Kur'ân ve Sünnet çizgisinde Hak dostluðu, takva, azimet ve ihsan þuuru çerçevesinde yaþayalým. Benlik, gurur, þöhret gibi kalbi öldüren hislere karþý sürekli tetikte bulunalým kendimize nisbet edilen güzellikleri "her þey senden" deyip sana verelim. Ýradeye vâbeste iþlerde de her zaman "ben"den kaçýp, "biz"e sýðýnalým. Hiç kimseden korkmayalým. Hiç bir hâdise karþýsýnda telâþa kapýlmayalým ve doðru bildiðimiz þeylerden asla geriye durmayalým Ya Rabbi!
 

Allahým,

Kimseye gücenmeyelim; hele Hak'ka dilbeste olanlara kat'iyen kýrýlmayalým. Yol arkadaþlarýmýzý herhangi bir fenalýk içinde gördüðümüzde onlardan uzaklaþmayalým. Perdeyi yýrtýp onlarý utandýrmayalým; utandýrmak bir yana, böyle bir fenalýðý gördüðümüzde büyük bir hata iþlemiþ gibi kendimizi kýnayalým. Mü'minlerin farklý yorumlara açýk tavýrlarýndan dolayý onlar hakkýnda sû-i zanda bulunmaktan kaçýnalým; görüp duyduðumuz þeylere iyi yorumlar getirip ve kat'iyen olumsuz mülâhazalara girmeyelim Ya Rabbi!
 

Allahým,

Hareket ve faaliyetlerimizi, bu dünyanýn bir ücret yeri deðil de, bir hizmet mahalli olduðu mülâhazasýna baðlayalým. Her zaman memur bulunduðumuz sorumluluklarý fevkalâde bir disiplin içinde yerine getirelim. Netice ve sonuçla meþgul olmayý da sana karþý bir saygýsýzlýk sayalým Ya Rabbi!
 

Allahým,

Dine, imana ve insanlýða hizmeti, Hak rýzasý yolunda en büyük bir vazife bilelim. Ne kadar büyük iþler baþarsak da, bundan nefsimiz adýna maddî-manevî herhangi bir pâye çýkarmayý hiç mi hiç düþünmeyelim Ya Rabbi!
 

Allahým,

Düzenimizin bozulmasýndan dolayý ümitsizliðe düþmeyelim. Ýnsanlarýn bize karþý olmasýndan dolayý sarsýntý yaþamayalým. "bu dünya, darýlma dünyasý deðil, bir dayanma âlemidir" deyip diþimizi sýkýp sabredelim, maruz kaldýðýmýz durumlardan kurtulmak için de alternatif çýkýþ yollarý arayalým en kritik anlarda dahi deðiþik stratejiler üretip Hep azm u ikdamda bulunalým Ya Rabbi!
 

Allahým,

Ýnsanî deðerlerin hor görüldüðü, dînî düþüncede kýrýlmalarýn yaþandýðý, her tarafta baþý boþlarýn gürültülerinin duyulduðu günümüzde, baþka bir þey deðil, bizleri gönül insanlarý eyle ya Rabbi!

Kadir Gecesi hürmetine gönül insanlarý eyle Ya Rabbi!
 

Ey yüceler yücesi!

Efendimiz Hazreti Muhammed'e,

Muallâ aile efradýna

ve bütün ashab-ý güzînine salât u selam ederek bunlarý Senden

dileniyoruz; dualarýmýzý kabul buyur ya rabbi!..

amin amin amin

velhamdü lillahi Rabbil alemine'l-fatiha

..  

  Yorumlar

 
AkaiD Ne Demektir...?


EzaN DuaSý


Grup 571 - Ya Kerim Allah


aÞk DavaYa BenzeR...


Guzel ilahiler 2013 - 2014


Alper - Anne


2011 Nihat Hatipoðlu - Berat Kandili


Aykut Kuþkaya Allah Sorar ilahi sözleri


Abdurrahman Önül - Dertli Dolap 2011 Sahur Özel


Cocuklar ve bilmiyenler icin Namaz nasil kilinir 4. Bölüm


Yusuf Can - Davamýn Sesi


MevLid KandiLi'nde Ne Oldu ?


Rüyada ABDESTÝ BOZAN ÞEY görmek


Allahim ..öyle bir gönül verki


Müziksiz ilahiler - Gönül Kuþum Konmak Ýster


Abdurrahman Önül - Çek Zincirim


Abdulkadir Þehitoðlu - Yatsý Ezaný


Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru Aleyna


Ahmet ZeyD Tetik - KeL HuLmineRa


Grup Kardelen - SOR BENÝ


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe