Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 AzraiL'in GüzelliÐi.....

Azrailin Güzelliði__Azrailin güzelliði adlý Hikaye__Azrailin Güzelliði hakkýnda paylaþým... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6689
ilahi dinle  

 

Okumadan Geçme Derim.....

Ben, 40 yýllýk bir kanser uzmaný olarak maddeyi aþan sayýsýz olayla karþýlaþtým ve bunlarý, o olaya þahit olanlarla birlikte belgeleyerek özel bir arþiv yaptým. Bunlardan 1976 yýlýnda yaþanmýþ bir olayý size nakletmek istiyorum.
Kanser hastanesinde baþhekimken Serap adýnda genç bir haným hastam vardý. Bu hastam göðüs kanserine yakalanm......ýþ ve tedavi için yurt dýþýna gitmek istemesine raðmen, bazý formaliteler sebebiyle o imkaný bulamamýþtý.

Serap'ý özel bir ilgiyle bizzat ben tedavi altýna aldým. Ve kýsa bir süre sonra da iyileþtiðini gördüm. Ancak Serap'ýn da bütün diðer kanserliler gibi ilk 5 yýllýk süreyi çok dikkatli geçirmesi gerekiyordu. Bir iþ kadýný olan Serap, 4 yýl kadar sonra 1 ihale için Ýzmir'e gitmek istedi. Kýþaylarýnda olduðumuz için uçakla gitmesi þartýyla kabul ettim. Maalesef bilet bulamamýþ ve benden habersiz bindiði otobüsün kaza geçirmesi üzerine 6 saat kadar mahsur kalmýþ. Dönüþünden kýsa 1 süre sonra kanser, kemik ve akciðerine yayýldý. Serap bacak kemiklerindeki metastaz nedeniyle yürüyemez hale gelirken, hastalýðýn akciðerdeki tezahürü sebebiyle de devamlý olarak oksijen cihazý kullanýyor ve söylediði her kelimeden sonra aðzýný o cihaza yapýþtýrarak nefes almak zorunda kalýyordu. Evine gittiðim gün, yine güçlükle konuþarak:

-''Doktor bey,'' dedi. ''Ben size...dargýným.'' ''Niçin?" diye sordum.

-"Siz...dindar bir insanmýþsýnýz. Niçin bana da, ALLAH 'ý, ölümü, ahireti anlatmýyorsunuz?"

Dini inançlarýnýn çok zayýf olduðunu bildiðim için bu teklifi karþýsýnda oldukça þaþýrdým. O'nu üzmemeye çalýþarak:
--"Doktora ulaþmak kolaydýr'' dedim. ''Parayý bastýrdýn mý istediðine tedavi olursun. Ancak iman tedavisi için gönülden istek duymalýsýn..."

Konuþmaya mecali olmadýðýndan "Ben o isteði duyuyorum" manasýnda baþýný salladý. Artýk ümitsiz bir týbbi tedavinin yaný sýra, ebedi hayatýn ve saadetin reçetesi olan iman derslerimiz baþlamýþ ve dersler "hýzlandýrýlmalý öðretime" dönmüþtü. Anlattýðým iman hakikatlarýný bütün ruhuyla meczediyor ve arada bir soru soruyordu.Vefatýna bir hafta kala:

-"Doktor bey,'' dedi. ''Ben ölürken ne söylemeliyim?"

-"Senin durumun çok özel" dedim. ''Kelime-i Þehadet sana uzun gelir. O aný farkedince ''Muhammed'' (s.a.v) sana yeter."

O, haliyle tebessüm ederek yine baþýný salladý. Çok ýstýrabý olduðu için Serap'a sürekli morfin yapýyor ve O'nu uyutmaya çalýþýyorduk. Ben, bir iþ seyahati sebebiyle bir müddet ziyaretine gidemedim. Dönüþümde annesi telefon ederek:

-"Serap, bir haftadýr morfin yaptýrmýyor." dedi. "Sabahlara kadar inliyor ve çok ýstýrap çekiyor. Hemen eve gittim ve iðne yaptýrmamasýnýn sebebini sordum. Aldýðým cevabý hala unutamýyor ve hatýrladýkça ürperiyorum. "Ya morfinin tesiriyle ölüme uykuda yakalanýr ve son nefeste "Muhammed" diyemezsem?.

Ýþte Serap, böyle bir hanýmdý. Bu arada benden istihareye yatmamý ve eðer bir kaç gün daha ömrü varsa , son günü uyanýk kalacak þekilde morfin yaptýrýlmasýný rica etti. Ben hiç adetim olmadýðý halde cuma gününe rastlayan o gece istihareye yattým ve Serap'ýn acizliði hürmetine sandýðým salý gününe kadar yaþayacaðýna dair iþaret sezdim.

Ertesi gün O'na:

-"Hiç korkma!" dedim. "Ýðneyi vurdurabilirsin

Ve Serap bir veda niteliði taþýyan bu görüþmemizde son sorusunu da sordu:

-"Doktor bey...Azrail bana nasýl görünecek?"

-"Kýzým," dedim. "O bir melek deðil mi? Hiç merak etme, sana yakýþýklý bir prens gibi gelecektir."

Salý günü Serap'ýn aðýrlaþtýðý haberini alýnca hemen eve gittim.Ancak vefatýna yetiþememiþtim. Ailesi tam manasýyla periþandý. Sadece kendisine uzun müddet bakan dindar bir haným akrabasý ayaktaydý ve beni görünce yanýma gelerek:

-"Doktor bey, biliyor musunuz, bu evde biraz önce bir mucize yaþandý!" dedi ve devam etti:

-Serap, bir saat kadar önce oksijen cihazýný attý ve "yataktan kalkmasý imkansýz" denmesine raðmen kalkarak abdest aldý, iki rekat namaz kýldý.Bütün ev halký hayretten donup kaldýk. Ve kelime-i Þehadet getirerek vefat etmeden biraz önce de:

-Doktor bey'e söyleyin, dedi. Azrail, O'nun söylediðinden de güzelmiþ..!

Alýntýdýr.

 

..  

  Yorumlar

 
Mp3 - MuRat GökÞen - Amenna SöyLedik


Abdurrahman Toprak - Binlerce Hamd


DoÐum Günün KutLu Olsun Ya Resulallah (s.a.v)


KunuT DuaLaRý...


Esat Aydoðan - Saadet Çaðý


Yemek Tarifleri Sitesi


Aynen Senin Gibi Olmak Ýsterim


Mustafa Cihad - Seyyah


Ahmet Baþak - Ömür Yolu


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Yalvarýþ


Kalksam Ve Dirilsem


Ali-Ercan - Basini Son Yastiga Koyacaklar


Dini Sohbetler - Cübbeli Ahmet Hoca [Sagopa Kajmer Hakkýnda]


Fehmi Eren - Seydam Meþhurdur


AðLatan iLahi DinLemek Ýster Misin?


Mehmet Emin Ay - Tecellayi Cemalinden


Osman Erdoðan - Sevdim Seni


Kadir Gecesi'nin Ýslamiyet'teki Önemi


Saçlarým Kadar Baþým Olsa - Eþref Ziya


YakMa YaRaBBi....


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe