Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 ÝmtihaN Þiirinin SözLeRi...

Ýmtihan__Ýmtihan þiiri Sözleri__Serdar Tuncer Ýmtihan adlý Þiiri.... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

7333
ilahi dinle  


Ýnsan arar...
Bazen bulur, bazen buldum zanneder,
Bazen buldum zannetmiþken bir imtihanla kaybediverir...
Aradýðýný bazen bir çift gözün derûnunda bulur,
Bazen kaybeder kendisini insan,
Bir çift gözbebeðinin ta içinde...
Genç adam da ararmýþ, Aþký ararmýþ...
O kitaplarda okuduðu, filimler de seyrettiði,
Hayalini kurduðu, rüyalarda gördüðü aþký aramýþ yýllar boyu.
Bir gün bir kütüphaneden bir kitap almýþ
Oturmuþ sabaha kadar okumuþ, yutmuþ, o kitabý ezberlemiþ.
Bazen sayfalarý birbiri ardýnca çevirmiþ.
Tekrar okumuþ... Tekrar okumuþ...
Ve o kitapta ki aþka vurulmuþ genç adam.
Sonra kitabý kapatmýþ sabaha karþý, düþünmeye baþlamýþ;
`Acaba böyle âþýklar gerçekten var mýdýr?`
`Böyle bir âþýk? Böyle bir maþuk? Böyle bir çift göz gerçekte de var mýdýr?`

Kitabýn kapaðýný kaldýrýp bakmýþ ki,
Kendinden önce okuyanlarýn isimleri var.
Bir tane bayan ismi `Acaba?` demiþ,
`Bir ömür beklediðim, aradýðým acaba o olabilir mi?
O da bu kitabý okurken, filan sayfada benim düþündüðümü düþünmüþ müdür?
Falanca sayfayý okurken, böyle bir tebessüm etmiþ midir?
Falan yerde gözlerinden yaþlar süzülmüþ müdür bir bir?`
Hayaller kurmaya baþlamýþ.
Sabah olduðunda genç adam, `Aradýðým sevgiliyi buldum!` demiþ.
`O kadýn benim bir ömür aradýðýmdan baþkasý deðil!
Göreceðim onun gözlerini, onun gözlerinin kapýsýndan gireceðim yüreðine...`
Sabah olunca, o isimde ki herkese birer tane mektup yazmýþ.
Adresleri bulmuþ fihristten.
Göndermiþ mektuplarý ve beklemeye baþlamýþ...
Bir, iki, üç, dört, beþ...
Günler günleri kovalamýþ haber yok.
Bir sabah eve geldiðinde posta kutusu,
Kalbi güm güm atmaya baþlamýþ, çýkartmýþ `o`.
Ondan bir mektup...
Hemen alelacele merdivenleri koþarak çýkmýþ,
Bir taraftan zarfý açmýþ okumuþ, cevap;
"Genç adam sizi tanýmýyorum, bir kez bile görmedim yüzünüzü. Zaten görmem de gerekmez bir tek gördüðünü sevmez gözler ama itiraf edeyim yazdýklarýnýza vuruldum. Sizde benim hoþuma gittiniz."
Genç adam hemen bir cevap karalamýþ oracýkta.
Cevabýný beklemeye koyulmuþ, iki, üç gün.
Hani beklerken de zaman geçmez.
Koþmuþ, gelmiþ, bakmýþ posta kutusunda bir mektup,
Hemen bir cevap,
Bir mektup, bir cevap...
Beþ yýl boyunca karþýlýklý mektuplaþmýþlar.
Birbirlerinin ne yüzünü ne de gözünü görmemiþler bu zaman diliminde.
Delikanlý dayanamamýþ artýk yakmýþ hasret yüreðini,
Bir mektup yazmýþ;
"Hanýmefendi sizi görmek istiyorum. Yüzünü görmeden, özüne vurulduðum kadýný merak ediyorum. Ne olur buluþalým."
Cevap gelmiþ;
"Hay hay. Filan gün, falan sahil kasabasýnda, falan yerde bekliyorum. Beni tanýmanýz için yakamda da kýrmýzý bir gül olacak."
Zaman geçmek bilmemiþ.
Genç adam þiirler okumuþ, türküler söylemiþ...
Nihayet o sabah geldiðinde, iki saat evvelden belki
Koþturup o sahil kasabasýna gelmiþ, beklemeye baþlamýþ.
Martýlarýn sesi bir baþka,
Dalgalar bir baþka vurmakta sahile,
Simitçi çocuk bile o gün bir baþka güzel.
Yüreði alt üst, pýrpýr.
Vakit yaklaþtýkça yerinde duramaz olmuþ.
Karþýdan gelenlere `Acaba o mu?` `Belki de budur.`
Hepsinin yakasýna bakýyor, `Yok o deðildir!` `O deðildir!`
En son bakmýþ ki; karþýdan birisi geliyor.
Muhteþem bir endam, saçlar bellere kadar dökülmüþ,
Bakýþlar alýp insaný asýrlar ötesine, kýtalar ötesine götürecek kadar güzel.
Ve o kadar tatlý bir tebessümle genç adama doðru yürüyerek geliyor ki;
"Ýþte" demiþ "Ýþte biliyordum, o..."
Ona doðru yürümeye baþlamýþ, yaklaþmýþ,
Tam karþý karþýya gelmiþler, göz göze bakmýþlar,
Genç kýz bir tebessüm edip delikanlýnýn önünden sýyrýlýp geçmiþ ki;
Arkada ellili yaþlarda, kalýn camlý gözlükleri olan, yüzü çiçek bozuðu,
Seksen kilo kadar, 1,50 boylarýnda, yakasýnda kýrmýzý bir gül olan bir kadýn.
Dönüp bakmýþ giden kýza,
`Gel!` der gibi bakmakta o güzellik.
Diðerinin gözlerine bakmýþ, yalvararak bakýyor.
`Hayýr!` demiþ. `Ben bir anda vurulduðuma deðil,
Yüzünü görmeden, özüne vurulduðum kadýna gideceðim.`
Ýhtiyar kadýnýn önüne gelmiþ, durmuþ, elini uzatmýþ.
`Merhaba` demiþ, `Ben filanca`. Kadýn tebessüm etmiþ.
`Delikanlý sizi tanýmýyorum ama þu karþý kaldýrýmda ki kýz var ya, sizi görünce gözleri ýþýl ýþýl oldu. Yakasýnda ki gülü çýkartýp benim yakama taktý ve dedi ki;
`Þiþiþ... Teyze, imtihan, imtihan...`
Delikanlý dönüp bakmýþ ki, genç kýz kollarýný açýp kendisine doðru gelmekte.
Bazen yýllar sürer bir gözün kapýsýndan içeri girmek, bazen bir an...
Ve o imtihaný verenler o kapýdan içeri girip,
O gönülde bir ömür misafir olurlar.
Gözler ki aþk kapýsýnýn tokmaðýdýr, gözler ki aþkýn kapýsýdýr...
Girmesini bilene...

 

  Yorumlar

 
TüRKiYeM Caným Benim DinLe


2014 ~ BeytuLLah KuZu ~ GötürSene Beni HaCý oLmaya


Abdurrahman Önül - Ne var üstünde


Muhammed Ýlhan - Cennette


Abdullah Akbulak - Veda Haccý


Sevdim Seni


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Sýðýn Yüce Allaha


KadiR SuResi Ve MeaLi


Bir VeyseLcik Çocuk iLahisi DinLe


~2014~ FuLL aLbüm ~ HaSan DuRSun


Küçük EmRe__Senin Sevdana....


Ömer Gümüstas - Bir Allah


Küçük Ahmet - Nur Muhammed


Yemek Tarifleri - Kolay Kek


Namaz Ýlahileri - Namaz Dinde Direktir


2015 Yeni - OsmaN TutuK - eL MedeT


Yetim Kýz - ilahi sözleri


CumaRTeSi DuaSý


Mehmet Emin Ay - Acýlar Kapýmý Yoklar


iLahi - Kadir Gecesi - Ahmet Özhan


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe