Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Evlilik Ýle Ýlgili Hadisler...

Evlilik Ýle Ýlgili Hadisler__Evlilik Ýle Ýlgili Hadisler Nelerdir__Evlilik ile Ýlgili Hadisler Hakkýnda Dini Bilgiler... en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5987
ilahi dinle  

EVLENME (NÝKÂH)
Abdullah b. Mesûd’un (r.a.) Alkame’den rivayet ettiðine göre, Alkame þöyle dedi:
Ben Mina’da Abdullah b. Mesûd ile beraber yürüyordum.
Derken, Osman b. Affan Abdullah’a rastladý ve onunla konuþmaya baþladý.
Osman, ona: “Ey Ebu Abdurrahman! Seni genç bir hanýmla evlendirsek, olur ki sana geçen zamanýndan gençliðinin ve kuvvetinin bir kýsmýný hatýrlatýr” dedi.
Abdullah cevaben: Sen böyle söylediysen Resulüllah’da (a.s.) bize þöyle buyurmuþtur: “Ey gençler topluluðu! Sizden kimin evlenmeye gücü yetiyorsa hemen evlensin.
Zira evlilik gözü (haramdan) daha çok uzaklaþtýrýcý, iffeti de çok daha koruyucudur.
Evlilik külfetine güç yetiremeyenler ise oruç tutsun. Çünkü oruç, þehveti kýran bir þeydir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2485
**************************************
Enes’ten (r.a.) þöyle rivayet edilmiþtir:
Hz. Peygamber’in ashabýndan bir gurup, onun özel olarak yaptýðý iþ ve ibadetlerini öðrenmek maksadýyla, zevcelerine müracaat etmiþlerdi.
Gerekli bilgileri aldýktan sonra, bunlardan birisi: Ben, kadýnlarla evlenmeyeceðim; diðeri: Ben, et yemeyeceðim; ötekisi de: Ben döþekte uyumayacaðým, diye söylendiler.
Bunun üzerine Hz. Peygamber (a.s.) Allah’a hamd ve sena ettikten sonra: “Bazý kimselere ne oluyor ki, þöyle þöyle demiþler.
Ama ben hem namaz kýlar, hem uyurum.
Bazen oruç tutar bazende tutmam.
Kadýnlarla da evlenirim.
Ýþte her kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden deðildir.”
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2487
**************************************
Ýbn Abbas’ýn (r.a.) bildirdiðine göre:
Resulüllah (a.s.) ihramlý olduðu halde Meymune ile evlenmiþtir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2527
**************************************
Sa’d b. Ebu Vakkas (r.a.)
“Resulüllah (a.s.) Osman b. Mazûn’un kadýnlardan ve Dünya lezzetlerinden uzak durmasýna izin vermedi.
Eðer Hz. Peygamber onun uzletine izin verseydi, biz husyelerimizi çýkartýp hadýmlaþýrdýk” demiþtir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2488
**************************************
Ali b. Ebu Talib’den (r.a.) rivayet edildiðine göre:
(a.s.) Hayber günü kadýnlarýn, muta suretiyle nikâh edilmesini ve evcil eþeklerin etlerinin yenmesini yasak etmiþtir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2510
***************************************
Ebu Hureyre’nin (r.a.) rivayet ettiðine göre:
Resulüllah (a.s.): “Kadýn halasýyla veya teyzesiyle, bir nikâh altýnda tutulamaz” buyurmuþtur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2514
***************************************
Ýbn Ömer’in (r.a.) rivayet ettiðine göre:
Hz. Peygamber (a.s.) “Sizden biriniz diðerinin alýþ-veriþi üzerine, alýþ-veriþ iþine kalkýþmasýn.
Yine biriniz, diðer birinin evlenme teklifi bir sonuca varmadan ayný hanýma evlenme talebinde bulunmasýn.” buyurmuþtur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2530
****************************************
Ebu Hureyre (r.a.) þöyle haber vermiþtir:
Hz. Peygamber (a.s.) þehirliyi, köylünün malýný rayiç fiyattan daha fazlaya satmak maksadýyla satýn almaktan,
satýcýlarýn müþteriyi aldatmak için fiyat yükseltmelerinden,
bir kimsenin dünürlüðü üzerine dünür göndermekten veya onun alýþ-veriþi sonuçlanmadan alýþ-veriþe kalkýþmasýndan nehyetti ve: “Hiç bir kadýn da baþka bir kadýnýn kabýndaki veya tabaðýndakini boþaltmak için, onun boþanmasýný istemesin” buyurmuþtur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2532
****************************************

Ýbn Ömer’in (r.a.) bildirdiðine göre:
Resulüllah (a.s.), þiðar suretiyle nikâhtan nehyetmiþtir.
Þiðar nikâhý; aralarýnda mehir olmaksýzýn bir kimsenin kýzýný diðerine, o da kýzýný kendisine vermek þartýyla nikâh etmesidir.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2537
****************************************
Ukbe b. Âmir’in (r.a.) rivayet ettiðine göre:
Resulüllah (a.s.): “Uyulmasý gereken en haklý þart, kadýnlarý helalliðinize almanýzý saðlayan þarttýr.” buyurmuþtur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2542
*************************************
Ebu Hureyre’nin (r.a.) bildirdiðine göre:
Resulüllah (a.s.) þöyle buyurmuþtur: “Dul kadýn kendisiyle istiþare edilmedikçe nikâh edilemez.
Kýz da kendisinden izin alýnmadýkça nikâh olunamaz.
” Orada bulunan sahabeler: “Ey Allah’ýn Resulü! Bakire bir kýzýn izni nasýl olur?” diye sordular.
Hz. Peygamber: “Onun izni susmasýdýr” buyurmuþtur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2543
**************************************
Hz. Aiþe’den (r.ah.) rivayet edildiðine göre:
O; Hz. Peygamber’e (a.s.) ailesinin evlendireceði genç kýzýn nikâhý hususunda görüþü sorulup rýzasýnýn alýnýp alýnmayacaðýný sormuþtur.
Resulüllah, Aiþe’ye: “Evet kendisi ile istiþare edilir” buyurmuþtur.
Aiþe, Resulüllah’a: Genç kýz utanýr dediðinde Allah Resulü cevaben: “Genç kýzýn susmasý onun iznidir” buyurmuþtur.
Sahih-i Müslim’deki hadis numarasý: 2544
**************************************

 

  Yorumlar

 
Nihat Hatipoðlu Sahur Özel - 21 Aðustos 2010 sohbeti izle 3. Bölüm


AbduLLah Nayir - 2015 - Medineye Varamadým


Cennet Kuþlarý - Ya Taiba


Yeni 2015 Mp3 - AbduLLah AkbuLak - Bir DiLeðim Var


ÖmeR KoçeR__ReSuL ÞehRi MeDiNe....


Allah ' ý c.c Tanýmak - Çizgi Film


SizLeri ÇoK ÖzLedim


Peygamber Sevdalýlarý - Peygamber asiklari


Senai DemiRci__Bize SENÝ Sevecek YürekLer VeR....


Abdullah Beyhan - Ya Rahman


Hidayet Doðan - Salavat


Güzel bir Cizgi Film Abdestin Alýnýþý


SoRu - CevaP


MuStaFa DuRSun --- AþkýN iLe...


Yusuf Gurbet - Elver Sultaným


ilahi100 - Sohbeti


Dini Hikaye - Aðýzdaki Taþýn Hikmeti


geLin KarþýLayaLým Ramazaný


Derviþhane iLahi Grubu - Medet ya Þehri Ramazan izle


Osman Tutuk - Doðduðunda 2011


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe