Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ramazanýn Güzelliði Ve El Uzatma Zamaný...

Ramazanýn Güzelliði Ve El Uzatma Zamaný__ Ramazanýn Güzelliði Ve El Uzatma Zamaný__Ramazanýn Güzelliði Ve El Uzatma Zamaný ile ilgili Bilgiler__ en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5728
ilahi dinle  

Her þeyiyle bizi biz yapan, insanlýðýmýzý hatýrlatan avantajlý bir aydayýz. Diðer zamanlarda böylesine rahat, böylesine huzur içinde bir oruç tutamayýz. Bu da, ramazanýn bir özelliðidir. Bu nedenle ramazanda her hangi bir sebepten dolayý oruç tutamamýþ insanlar, ramazan dýþýnda zorlanýrlar. Ramazanýn bir baþka özelliði; geçmiþ günahlarýmýzý yok etmesi. Ayrýca bin aydan daha hayýrlý olan kadir gecesinin varlýðý.
Ramazan gelince; her evde bir mutluluk hissedilir. Çocuk büyük herkes oruç tutmak için seferber olur. Ýftar sofrasýndaki o bekleyiþ, akþam hep birlikte teravih namazlarýnýn kýlýnýþý, teravih aralarýnda ilahiler, kasidelerle uzun olan namazýn verdiði huzur, gece davulcularýn; mani söyleyerek, bazen solo bazen koro halinde mahallelerde insanlarý sahura kaldýrma faaliyetleri,küçüklerin gözlerini ovuþturarak o tatlý uykudan kalkýp sahurun güzelliðini paylaþmalarý, sahurun bitiminde yine hep birlikte sabah namazý ve mukabele için mahalle camiime gitme telaþý, camilerdeki o hýnca hýnç doluluk oranlarý!

Ramazan dýþýnda bu tatlý telaþlarý görmek mümkün mü? Evet, her zamanýn kendine has özellik ve güzellikleri var ancak ramazan baþka. Ramazan; çokça fakir, yoksul, muhtaçlarýn düþünüldüðü, insanlara el uzatmanýn çoðaldýðý, “veren el”  olmanýn arttýðý bir zaman dilimidir. Eðer almak istiyorsak, vereceðiz. Vermeyen alamaz. Onun için zekât, malý artýrýr denmiþtir. Verdiðimiz zaman Allah’tan her iyilik için bir’e on olarak alacaðýz! Dünyadaki iyiliklerimizin karþýlýðýnda Cenneti bulacaðýz! Diðergam olduðumuz zaman en mutlu insan olma özelliðine kavuþacaðýz!  
Verirken; yakýndan uzaða, acilden daha az acil olana doðru destek ve yardým halkasýný geniþletmek gereklidir. Þöyle ki; yakýn akrabalar, uzak akrabalar, kapý dibi veya kapý karþý komþular, sokaðýmýzdaki insanlar, mahallemizdeki muhtaçlar, þehrimizdeki yardým edilecek kimseler, ülkemiz ve dünyada durumu yardýma el veriþli olanlar þeklinde bir sýra takip eder.
Malýmýzda baþkalarýnýn gözü olmamasý, zenginlere karþý kin ve düþmanlýk hissi beslenmemesi için zekât kurumu ihdas edilmiþtir. Bu ayný zamanda bir sosyal adalet sistemidir. “ben yiyeyim sen yeme, ben iyiyim sen fena” anlayýþý yüzünden bugün dünya aðlýyor. Þayet dünyanýn herhangi bir köþesinde; gözü yaþlý, maðdur duruma düþmüþ, acil olarak yardým bekleyen insanlar varsa önceliði onlara vermek en doðru olandýr.

Ýþte orucun verdiði haslet! Ýþte ramazanýn insana kazandýrdýðý güzellik! Ýþte Ýslâm’ýn insanlara yüklediði kardeþlik þuuru! “bana ne”, “beni ilgilendirmez” yaklaþýmlarý kadar insanlýk dýþý ve insaný esfeli safiline indiren bir tutum olamaz! Bugün komþuda bir yangýn varsa, buna ilgisiz kalamayýz, kalmamalýyýz. Çünkü yarýn bu yangýnýn bize gelmeyeceðine garantimiz var mý?

 

  Yorumlar

 
Ramazan Ayý ve Oruç Ýbadeti


Engin Titiz - Bir güN iLahiSi


Abdurrahman Toprak - Tevhit


HaSan DuRSun --- KadiR MevLaM...


Rüyada çocuk görmek


2014 - MevLid KandiLi


Eþref Ziya Terzi__SenSin GüLüm....


chatmuhabbet.net


Altýyüz Dirhemlik Ýp


Cumanýz Mübarek oLa


Yeni Mp3 - Ammar AcarLýoðLu - KuyTu KöþelerDe DinLe (2015)


Habil ile Kabil


Yusuf Gurbet - Elver Sultaným


mp3 iLahiLer DinLe


Ahmet Baþak - Vuslat dinle


Murat Günes - Anamin hasreti


Fatih Dur - Askin Sardi dinle


menzil sohbet


Mehmet Emin Ay - Taleal Bedru Aleyna


Hristiyan ve Hazret-i Ali'nin Zýrhý


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe