Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 teravih namazi

teravih anmazi hakkinda bilgiler - teravih anmazi ne zamn baþlar ve ne zamn biter,nasil kilinir en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6149
ilahi dinle  

ilahi.be sitemizden en güzel ramazan online soru sual þekilde  yeni 2013 - 2014 -2015 ramazan teravih namazi hakkinda bilgileri ilahi dinleyerek ilahi  sitemizden oðrenin

Sual: Peygamberimiz teravihi 8 ve 12 rekat kýlmýþtýr. 20 rekat nereden çýkarýlýyor ki?

CEVAP
Peygamber efendimiz, teravihi, 8, 12 ve 20 rekat olarak da kýlmýþtýr. Ýbni Abbas hazretleri bildiriyor ki, Resulullah, yatsýdan sonra, vitirden önce, 20 rekat namaz kýldýktan sonra, (Ramazanda 20 rekat teravih namazý kýlanýn, yirmi bin günahý affolur) buyurdu. (Ýbni Ebi Þeybe)

Teravihin yirmi rekat oluþu ve cemaatle kýlýnmasý hadis-i þerifle bildirilmiþtir. Sünnet olduðu icma ile sabittir. (Merakýl-felah þerhi)

Sual: Peygamberimiz teravihi 20 rekat olarak niye her zaman kýlmamýþtýr?
CEVAP
Peygamber efendimiz, 3-4 gün teravihi cemaatle kýldýrdý, daha sonra evden çýkmadý. Sebebi sorulunca, (Teravih namazýnýn size farz olacaðýndan korktuðum için evden çýkmadým) buyurdu. (Buhari)

Sual: Teravihin 20 rekat olduðuna inanmayan kâfir olur mu?

CEVAP
Hayýr kâfir olmaz. Fakat Teravihin yirmi rekat olduðuna inanmayanýn bid'at ehli olduðu (Nur-ül-izah) þerhinde de yazýlýdýr.

Sual: Peygamberimiz teravihi 8 rekat kýlmýþ, Hazret-i Ömer kendiliðinden 20 ye çýkarmýþtýr. Onun sözü ile sünnet meydana gelir mi hiç?
CEVAP
Ýmam-ý a’zam hazretleri, (Teravih namazý sünnet-i müekkededir. Hazret-i Ömer, teravihin 20 rekat olarak cemaatle kýlýnmasýný kendiliðinden ortaya çýkarmadý. O, elindeki saðlam esasa, yani Resulullahýn sünnetine dayanarak emretti) buyuruyor. (El-Ýhtiyar)

Peygamber efendimiz, teravihi hiç kýlmasa bile hulefa-i raþidinin kýlmasý, sünnet olmasý için kâfidir. Hadis-i þerifte, (Sünnetime ve hulefa-i raþidinin sünnetine sýmsýký sarýlýn!) buyuruldu. (Buhari)

Sual: Teravihi camide kýlmak þart mýdýr, herkes evinde kýlamaz mý?

CEVAP
Teravihin cemaatle kýlýnmasý sünnet-i kifayedir. Yani bir mahallede cemaatle kýlýnýnca, diðerleri evde kýlsa, sünnet ifa edilmiþ olur. (Nimet-i Ýslam)

Erkeklerin camide cemaatle namaz kýlmalarýnýn, evde kýldýklarý namazdan 27 derece daha fazla sevap olduðu, kadýnlarýn ise, evde namaz kýlmalarýnýn, camide namaz kýlmalarýndan daha çok sevap olduðu hadis-i þeriflerle bildirilmiþtir.

Sual: Teravihi on rekatta bir selam vererek kýlmak caiz midir?
CEVAP
Teravih namazý iki veya dört rekatta bir selam vererek kýlýnýr. Fakat iki rekatta bir selam vermek daha iyidir. Teravih namazýný on rekatta bir selam vererek iki selamla bitirmek caiz, fakat mekruhtur. Þafii’de ise hiç sahih olmaz.

Sual: Teravih namazýnýn vakti ne zamandýr?
CEVAP
Teravih, vitirden önce kýlýnýr. Vitirden sonra da kýlmak caizdir.

Sual: Teravihi kýlamazsak kazasý gerekir mi?
CEVAP
Kýlýnamayan teravih namazýnýn kazasý gerekmez.

Teravihi yalnýz kýlmak
Sual: Yatsýyý cemaatle kýlan, teravihi yalnýz, vitri de cemaatle kýlabilir mi?

CEVAP
Kýlabilir, hatta teravihi kýlmasa da, farzý kýlmýþ olduðu imama uyarak vitri kýlabilir. Ýmamla birlikte yatsýnýn farzý kýlýnsa, sonra imam gitse, cemaatten biri imam olup teravihi ve vitri kýldýrsa sahih olur. Birkaç kiþi camiye girince, yatsýnýn farzýnýn kýlýnmýþ olduðunu görseler, biri imam olup yatsýnýn farzýný kýldýrsa ve teravih kýldýran imama uysalar, vitri de bu imamla kýlsalar sahih olur.

Bir özrü sebebiyle camiye gidemeyen, teravihi evde yalnýz baþýna kýlabilir. Hanýmý, annesi ve kýzýyla da cemaat yapýp kýlabilir, fakat imamýn itikadý düzgünse ve sünnete de uygun kýldýrýyorsa, erkekler camiye gitmelidir.

Sual: Bir özrü sebebiyle camiye gidemeyen kimse, teravihi evde hanýmý, annesi ve kýzý ile de cemaat yapýp kýlabilir mi?

CEVAP
Evet kýlabilir.

Sual: Bazý imamlar tadil-i erkâna riayet etmeyerek teravihi hýzlý kýldýrýyor. Böyle kýldýrmalarý sahih oluyor mu?
CEVAP
Hanefi’de tadil-i erkân vaciptir. Vaciplerinden biri kasten terk edilerek kýlýnan namazý tekrar kýlmak vaciptir. Unutularak vacib terk edilirse, secde-i sehv gerekir. Tadil-i erkân Þafii’deyse farzdýr. Farz terk edilince namaz hiç sahih olmaz. Teravih de olsa, sahih olmayacak kadar hýzlý kýlmak caiz olmaz.

Sual: Yatsý namazýný kýldýktan sonra vitri kýlýp, gece sahura kalkýnca da teravihi kýlmak caiz mi? Yani herhangi bir sebeple vitri teravihten önce kýlmakta mahzur var mý?
CEVAP
Teravih, vitirden önce kýlýnýr. Vitirden sonra da kýlmak caizdir.

Sual: Teravihte her dört rekat kýlýndýktan sonra neler okunur?
CEVAP
Dört rekat kýlacak kadar oturulup, salevat-ý þerife veya tesbih veya Kur'an okumak sünnettir. Ýki rekat arasýnda oturulmaz. Bazý yerlerde “sallû alâ Muhammed” deniyor. Bu ifade, (Muhammed aleyhisselama salevat getirin) demektir. Böyle söylemeyip, (Allahümme salli alâ Muhammed) demeli Elbette daha uzun olanlarýný söylemek daha iyidir.

Sual: Teravihte koro halinde okunan salevat-ý þerifler caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Þafii mezhebindeyim. Bizim mezhebimize göre, kazasý olan kimsenin vaktin sünnetlerini, teravih ve vitir gibi sünnet namazlarý kýlmasý haram oluyor. Hanefiler teravih kýlarken, biz imama uyup kaza kýlabilir miyiz?
CEVAP
Þafii mezhebinde sünnet kýlana da uyup kaza kýlmak mümkündür. Ýmam dört rekatta bir selam veriyorsa, ilk kazaya kalmýþ öðle veya ikindi veya yatsýnýn farzýna niyet edip kaza kýlmak mümkündür. Ýmam iki rekatta bir selam veriyorsa, hep sabah namazýnýn farzýný kaza etmesi daha kolay olur. Hanefi’de ise kaza kýlan, teravih kýldýran imama uyamaz.

Sual: Kadýn imamýn, kadýnlara teravih kýldýrmasý sahih midir?
CEVAP
Kadýnýn kadýnlara imam olmasý tahrimen mekruhtur. Tahrimen mekruh, harama yakýn demektir. Mekruh olan namaz sahih olursa da kabul olmaz, yani sevap verilmez. (Redd-ül Muhtar)

Þafii’de kadýnýn kadýna imam olmasý caizdir. Maliki’de ise sahih deðildir. (Tenvir, Mizan)

Sual: Teravih namazýný kýlarken mesbuk olunur mu? Dört rekatta bir selam verilirken, ikinci dört rekatýn dördüncü rekatýna yetiþen teravihi nasýl tamamlar?
CEVAP
Teravih kýlarken mesbuk olunur. Dördüncü rekatýna yetiþirse, hemen durmamalý, imamýn bitirmesini beklemelidir. Baþtan baþlamalýdýr. Dördüncü rekatýna yetiþince kalkýp üç rekat daha kýlmasý gerekir. Sonra, ikinci dört rekata da yetiþemez, hep böyle gider. Yani teravih bitene kadar hep mesbuk olur. Eðer ilk dörde hiç uymazsa, mesbuk olmaz, kalan dört rekatý vitirden sonra kýlar.

Sual: Teravihte (4 rekatta selam verirken) namaz surelerini sýrayla okurken, Kuleuzülerden sonra Elemtera ve Liilafi okunur mu?
CEVAP
Okumamalý.

Sual: Ramazanda cemaatle teravih kýlan kimse kazaya kalmýþ namazlarýna niyet etse caiz olur mu?
CEVAP
Caiz olmaz.

Sual: Ramazanda Þafii imam, Hanefilere teravih ve vitir kýldýrabilir mi?
CEVAP
Evet kýldýrabilir. Þafii’de teravih namazýnda iki rekatta bir selam verilir. Hanefi’de ise, iki rekatta bir selam vermek daha efdaldir. Bu bakýmdan teravih kýlarken Þafii imama uymakta hiçbir mahzur yoktur.

Sual: Vitir kýlarken iki rekatta bir selam veren Þafii imama uymak caiz midir?
CEVAP
Þafiilerin üç rekat kýlýp selam vermeleri de caizdir. Þafii imam, iki rekatýn sonunda selam verirse, Hanefiler uyamaz. Fakat aynen Hanefi gibi üç kýlarsa, Hanefilerin ona uymalarýnda mahzur yoktur. (T. Kulub, Redd-ül Muhtar)

Sual: Yatsýnýn farzýný cemaatle kýlan beþ on kiþinin, baþka bir mescide gidip, teravih kýldýran imama uymasý caiz mi?
CEVAP
Evet.

Sual: Teravih namazýný belirli rekatta kýlmak þart mý? Mesela 20 rekat süresince bazen 4 rekat bazen de 2 rekat kýlýp selam verme durumu olur mu?
CEVAP
Evet bazen dört ve bazen iki rekatta bir selam vermek de caizdir.

Sual: Kaza borcu olan kimsenin cemaatle kýlýnan teravih namazýnda teravih namazýna mý yoksa kazaya kalan namazlarýna mý niyet etmesi gerekir?
CEVAP
Cemaatle kýlýnan teravih namazýnda kazaya niyet edilmez. Cemaatle sadece ayný namazlar kaza edilir. Herkesin kazasý ayrýdýr.

Sual: Mescide geldiðinde teravih namazý kýlýnýyorsa o kimse yatsýnýn ilk sünnetini ve yatsýnýn farzýný kýldýktan sonra mý teravih için cemaate uymasý gerekir? Yoksa hemen mi cemaate uymasý gerekir? Cemaate uyduðunda eksik kalan rekatlarý nasýl tamamlamalý?
CEVAP
Yatsýnýn farzýný bir kenarda kýlar. Sonra cemaate uyar. Yetiþtiremediklerini vitirden sonra kendi baþýna kýlar.

Sual: Farz borcumuz olduðu için teravih yerine kaza namazý kýlýnca, teravih de kýlýnmýþ olur mu?
CEVAP
Gece bir günlük kaza kýlýnýnca teravih de kýlýnmýþ olur, ama kaza kýlarken teravihe de niyet edilirse niyet sevabýna da kavuþulmuþ olur.

Sual: Kazaya da niyet ederek teravih namazýný evde birkaç kiþi ile cemaatle kýlmak caiz mi?
CEVAP
Kaza namazý, ayný namazlar olmadýðý için cemaatle kýlýnmaz. Hepsi ayný kazayý yapsa olur.

Sual: Cemaat ile teravihe katýlan ama kaza namazý kýlan bir kimse, teravih namazýnýn aralarýnda kamet getirmeye vakit bulamaz. Kametsiz kýlmak uygun olur mu?
CEVAP
Teravih kýlýnýrken kazaya niyet edilmez. Evde kaza namazý kýlmalýdýr. Kazayý kýlarken teravihe de niyet edilir.

Sual: Teravihe ilk baþlarken, imamýn ikiþer ikiþer mi yoksa dörder mi kýldýracaðýný bilmiyoruz. Ýki mi, yoksa dört rekat olarak mý niyet edeceðiz?
CEVAP
Sadece teravihe niyet edilir, imam kaç kýldýrýrsa kýldýrsýn, fark etmez.

Sual: Evde teravih yerine kaza kýlarken aralarda teravih dualarýný okusak olur mu?
CEVAP
Evet iyi olur.

Sual: Teravih kýlarken en baþta niyet etsek diðerlerinde niyet etmesek olur mu?
CEVAP
Olur.

Sual: Oruç tutamayanýn da teravih kýlmasý gerekir mi?
CEVAP
Evet gerekir.

Sual: Teravih namazýný kazaya niyet ederek kýlarken, toplam 20 rekat olmasý gerekir mi? Yani diyelim iki günlük kaza kýlamaz mýyýz? Teravih namazý sevabý alabilmek için niyet nasýl olmalýdýr?
CEVAP
Bir günlük kaza namazý kýlarken teravihe de niyet edilirse hem kaza hem de teravih kýlýnmýþ olur. Ýki günlük kaza kýlýnýrsa daha iyidir. Kaza namazý ne kadar çok kýlýnýrsa sevabý o kadar çok olur.

Sual: Ýmam ve cemaat de kazaya niyet ederek, evde cemaatle teravih kýlabilir mi?
CEVAP
Ayný namazlar kazaya kalmýþsa olur. Fakat bunu denk getirmek çok zordur. Onun için ayrý ayrý kýlmak gerekir.

Sual: Þafii’de teravih namazýnda rekatlar kaçar kaçar kýlýnýr?
CEVAP
Ýkiþer ikiþer kýlýnýr.

Sual: Kaza borcu olmayan, evde yalnýz baþýna kýlarken teravihe mi yoksa kazaya mý niyetlenmelidir?
CEVAP
Ýkisine de niyetlenmesi iyi olur.

Sual: Kaza borcu olan teravih kýlabilir mi? Þafii’de de ayný mýdýr?
CEVAP
Kaza borcu varsa teravih kýlamaz. Evet, Þafii’de de aynýdýr.

Sual: 10 senelik kaza namazý borcum var. Teravih namazý kýlabilir miyim?
CEVAP
Kazasý olan nafile namaz ve sünnet kýlamaz. Teravih namazý da sünnettir. Onun yerine kaza kýlmak gerekir. Kaza namazýný kýlarken teravihe de niyet edilir.

Sual: Teravih namazý 20 rekat olmasýna raðmen bazýlarý daha az kýlýnsa veya hiç kýlýnmasa da olur diyorlar. Bu doðru mu?
CEVAP
Sünnet olaný 20 rekattýr. Az kýlan az sevab kazanýr. Tam kýlan çok sevab kazanýr. Hiç kýlýnmasa büyük sevabdan mahrum kalýnýr. Çünkü hadis-i þerifte buyuruldu ki:
(Ramazanda inanarak ve sevabýný umarak teravih namazý kýlanýn günahlarý affolur.) [Nesai]

Sual: Teravih kýlmayan, yatsýyý kýldýðý imamla vitri kýlabilir mi?
CEVAP
Evet kýlabilir. Ýmam da teravih kýlmasa, yine yatsý ile vitri cemaatle kýldýrabilir.

Sual: Vitri kýlarken Kunut duasý, Ramazanda açýktan mý okunur?
CEVAP
Kunut duasý her zaman gizli okunur.

Sual: Teravih namazýna kalkarken ve teravih bitince hangi dualar okunur?
CEVAP
Teravih namazýna kalkarken okunacak dua:
Sübhane zil mülki vel melekût. Sübhane zil izzeti vel azameti vel celali vel cemali vel ceberût. Sübhanel melikil mevcûd. Sübhanel melikil ma’bûd. Sübhanel melikil hayyillezi la yenamü ve la yemût. Sübbûhun kuddûsün Rabbüna ve Rabbül melaiketi verrûh. Merhaben, merhaben, merhaba ya þehre Ramezan. Merhaben, merhaben merhaba ya þehrel-bereketi vel gufran. Merhaben, merhaben, merhaba ya þehret-tesbihi vet-tehlili vez-zikri ve tilavet-il Kur’an. Evvelühû, ahiruhû, zahiruhû, batýnühû ya men la ilahe illa hû.

Not: Ramazanýn onbeþinden sonra, merhaben, merhaben... yerine elveda, elveda... denir

Teravih bitince okunacak dua:
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala Âli seyyidina Muhammed. Biadedi külli dain ve devain ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesira. Üç defa okunur ve üçüncüsünde (ve salli ve sellim ve barik aleyhi ve aleyhim kesiran kesira) denir. Ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, ya Burhan. Ya Zel-fadlý vel-ihsan nercül-afve vel gufran. Vec’al-na min utekai þehri Ramezan bi hurmetil Kur’an.

Sual: Teravihte okunan dualarýn Türkçeleri nasýldýr?
CEVAP
Sübhâne zil-mülki vel-melekût.
Görülen, görünmeyen, bilinen, bilinmeyen bütün mahlukatýn sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlýktan uzaktýr.

Sübhâne zil-ýzzeti vel-azameti vel cemâli vel-celâli vel-ceberût.
Ýzzet, azamet, cemal, celal ve ceberut sýfatlarýn sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlýktan uzaktýr.

Sübhân-el melikil mevcûd. Sübhân-el melik-il ma'bûd.
Varlýðý lazým olan her þeyin sahibi olan [Rabbimiz] her türlü noksanlýktan uzaktýr. Her þeye gücü yeten mabudu her türlü eksikliklerden tenzih ederim.

Sübhân-el melikil hayy-illezî lâ yenâmü ve lâ yemût.
Her þeye gücü yeten, uyumayan ve ölmeyen devamlý hayat sahibini [Rabbimizi] tenzih ederim.

Sübbûhun, kuddûsun, Rabbünâ ve Rabb-ül melâiketi ver-rûh.
Bizim ve Meleklerin ve Cebrail’in rabbi, noksan sýfatlardan münezzeh ve kemal sýfatlarla muttasýftýr.

Merhaba, merhaba, merhaba, ya þehre Ramazan.
Ramazan ayý hoþ geldin, geliþine çok sevindik.

Merhaba, merhaba, merhaba ya þehr-el bereketi vel-gufrân.
Ey bereket bolluk ve maðfiret af ayý hoþ geldin, hoþ geldin.

Merhaba, merhaba, merhaba ya þehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve tilâvet-il Kur'an.
Hoþ geldin hoþ geldin hoþ geldin ey tesbih, tehlil, zikir ve Kur'an okuma ayý.

Evvelühû, âhiruhû, zâhiruhû, bâtýnühû ya men lâ ilâhe illâ hû.
Kendisinden baþka ibadete layýk ilah bulunmayan rabbimiz, evveldir, ahirdir, batýndýr ve zahirdir

Allahümme salli alâ Muhammed.
Allah’ým Muhammed aleyhisselama salatü selam olsun.

Teravih aralarýnda, her dört rekatýn sonunda okunacak salevat:
(Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin biadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîrâ.)
Allah’ým, seyyidimiz Muhammed aleyhisselama, Onun yakýnlarýna bütün dert ve derman sayýsýnca çok salat, selam ve bereket ihsan eyle

Teravih namazý tamamlandýktan sonra okunacak dua:
Ya hannân, ya mennân, ya deyyân, ya bürhân,
Ey merhameti acýmasý çok olan, ey ihsaný, nimeti bol olan, ey insanlarý hesaba çeken onlarý inanç ve amelleriyle mükafatlandýran, ey varlýðýný birliðini gösteren delilleri yaratan.

Ya zel-fadlý vel-ihsân, nerc-ül afve vel-gufrân,
Ey lütfu ve ihsaný bol olan [Rabbimiz], affýný ve baðýþlamaný dileriz.

Vec'al-nâ min utekâi þehr-i ramezan bi-hürmet-il Kur'an.
Kur’an-ý kerim hürmetine bizi Ramazan ayýnda ateþten [Cehennemden] azat edilenlerden eyle.

Kaza ve teravih
Sual: Kaza namazý borcumuz yok. Buna raðmen, sünnetleri kýlarken kaza namazýna da niyet ediyoruz. Olur ya bir kaza namazýmýz varsa onun yerine geçer. Yoksa zaten, farz yanýnda bir namaz kýlmakla sünneti iþlemiþ oluyoruz. Ayrýca sünnet kýlmaya dediðimiz için sünnet sevabý da alýyoruz. Evde iken, vaktin sünnetlerinde olduðu gibi, kazasý olmayan, akþam ve vitrin kazasýný kýlarken teravihe de niyet edebilir mi? Dört rekatlý farzlarýn üçüncü ve dördüncü rekatýnda zammý sure okumasý gerekir mi?
CEVAP
Kazasý olmayan vaktin sünnetlerinde olduðu gibi, akþam ve vitrin kazasýný kýlarken teravihe de niyet edebilir. Dört rekatlý farzlarýn üçüncü ve dördüncü rekatýnda zammý sure okumasý gerekmez, okusa da mahzuru olmaz. Kaza namazý borcu olmayan kimseler, iki kiþi bile olsalar muhakkak cemaatle teravih kýlmalýdýr. Herhangi bir sebeple Camiye gidemeyen ve cemaat de bulamayan, o zaman kaza kýlarken teravihe niyet edebilir.

Þafiilerin teravih kýlmamasý
Sual: Þâfiî mezhebindeki bazý kimseler, (Kaza borcumuz var, kazasý olan kimse sünnet olan teravihi kýlamaz) diyerek teravih kýlmýyorlar. Yatsýnýn farzýný kýldýktan sonra hemen çýkýp, kahvede oyun oynayarak dedikoduya sebep oluyorlar. Kazasý olan Þafiiler teravih kýlamaz mý?
CEVAP
Kazasý olan Þâfiî, sünnet ve nafile kýlamaz, ama kazasý varsa, kahvede oyun oynamak yerine kazasýný kýlmasý farzdýr. Þâfiî'de farz kýlan, sünnet kýlana da uyabilir. Yani teravih kýldýran imama uyarak kaza kýlabilirler. Böylece teravihi de kýlmýþ olurlar. Hanefi'de böyle kýlmak caiz deðildir.

Teravihte birinci oturuþ
Sual: Teravih namazýnda birinci oturuþ farz olduðuna göre, teravih namazýný dört rekâtta bir selam vererek kýlarken, imam oturmayý unutup 3. rekâta kalksa, hemen oturmayý da bilemese veya unutsa, sonunda secde-i sehv yapsa, namaz sahih olur mu?
CEVAP
Evet, sahih olur. Teravih de, nafile namazdýr. Nafile namazlarda, her iki rekatta bir oturmak farzdýr, fakat yanýlarak ilk oturuþu terk ederse, secde-i sehv yaparak namazýna devam etmesi, istihsanen caiz görülmüþtür. (Hulasa)

 

  Yorumlar

 
YeNi aLBum - YaSin KoneVi - HaY AllaH


Fikret ErKaya - cürmüm ile geLdim Ýlahisi


FerRiDun ERoðLu__KýyaMeT.....


Grup Hacegan - Feda Ettim


Muzaffer Gürler - Ya Rasulüm Ya Habibim


Adnan aydýn - Göçtü Kervan


2012 Kani Karaca - Mevlüt ilahileri


Sedat Uçan - GÜL EFENDÝM


Mehmet Emin Ay - Veysel Karani


Muhammed Bilal Özkan - Þehitler


Endonezya nasýl Müslüman oldu?


GüzeL SözLer - Dedikodu Gýybet


Mp3 SonaLbüm - Sami YuSuf - Khorasan DinLe


Müziksiz ilahiler - Bülbüller Þakýr Sana


Enver Cin - Yollandým Gidiyorum dinle


UðuR IþýLaK - AðLaMaM oNDaN


Küçük EmRe__GeL KardeÞim....


Mp3 - GeyLani KaraaSLan ~ Aþkýna MuhammeD'in


Hz. MevLana 'dan...


Annenin Ýhtiyacý Var


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe