Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Mevlid Kandili 2013 Mevlid kandili tarihi

Mevlid Kandili 2013 Mevlid kandili tarihi - Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili 2013 ne zaman kutlanacak? Mevlid kandili nedir ne anlama gelir en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5803
ilahi dinle   Mübarek Mevlid Kandili nedir?. Mevlid Kandili Peygamber efendimizin doðum günü, bütün Müslümanlarýn bayramýdýr. Mevlid Kandilinin anlamý nedir. Mevlid Kandili Nasýl deðerlendirilmeli. Mevlid Kandili gecesi neler yapýlmalý. Ýþte Mevlid Kandili manasý ve ehemmiyeti..Mevlid Kandili nedir

Mevlid Kandili 2013 23 Ocak Çarþamba akþamýný 24 Ocak Perþembeye baðlayan gecedir

Bu gece Mübarek Mevlid Kandili. Mevlid Kandili Peygamber efendimizin doðum günü, bütün Müslümanlarýn bayramýdýr. Mevlid Kandilinin anlamý nedir. Mevlid Kandili Nasýl deðerlendirilmeli. Mevlid Kandili gecesi neler yapýlmalý. Ýþte Mevlid Kandili manasý ve ehemmiyeti..

Mevlit ; Mevlid, doðum zamaný demektir. Mevlid gecesi, Rebiul-evvel ayýnýn 11. ve 12. günleri arasýndaki gecedir.

Peygamber efendimizin doðum günü, bütün Müslümanlarýn bayramýdýr

Mevlid Kandili (Kutlu Doðum)

Mevlid Kandili Nedir Anlamý bilgi ; Ýnsanlýðýn kurtuluþu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yýlýnda Kameri aylardan Rebiü'l-evvel ayýnýn 12. gecesi doðmuþtur. Bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.

O'nun doðduðu çaðda dünyanýn her tarafýnda cehalet, zulüm ve ahlâksýzlýk almýþ yürümüþ, Allah inancý unutulmuþ, insanlýk korkunç ve karanlýk bir duruma düþmüþ, dünya yaþanmaz hale gelmiþti.

Sevgili Peygamberimizin teblið ettiði Ýslâm dini ile dünya aydýnlandý, tek Allah inancý ile kalpler nurlandý. Eþitlik, adalet ve kardeþlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuþtu. O'nun doðduðu gece, insanlýðýn kurtuluþu için çok hayýrlý ve mübarek bir baþlangýçtýr.

Bu gece, müslümanlar arasýnda yüzyýlllardan beri büyük bir coþku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygý ile anýlmaktadýr. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafýndan yazýlan ve asýl adý "Vesiletün'necat" olan mevlid kitabý O'nun doðumunu, üstünlüðünü ve mucizelerini en güzel bir þekilde dile getiren deðerli bir eserdir.

Peygamberimizin doðum yýldönümlerinde okunan mevlidleri saygý ile dinlemek, O'nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç þüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve baðlýlýðýnýn bir ifadesidir.

Bununla beraber, O'nun ahlâk ve fazilet dolu hayatýný öðrenmek ve kendimize örnek almak baþta gelen görevlerimizdendir. Asýl o zaman O'nun sevgisini ve hoþnutluðunu kazanmýþ oluruz.
Yeryüzünü mânevî bir karanlýk kaplamýþtý.

Mevcudat, beþerin zulüm ve vahþetinden adeta mâteme bürünmüþtü. Göz­yaþý döken gözler deðil, ruh ve kalpler idi. Kalp ve ruhlarýn keder, elem ve gözyaþýna âlem de iþtirak etmiþ, sanki umumî yas ilan edilmiþti!

Yeryüzü saadetin, sevincin ve huzurun kaynaðý olan “tev­hid” inancýndan mahrumdu. Küfür ve þirk fýrtýnasý, ruh­larý ve kalpleri kasýp kavurmuþtu. Gö­nüllerde tek mâbud yerine, birçok bâtýl ilâh yer almýþtý! Hakikî sahibini arayan ruhlarýn feryadý ortalýðý çýnlatýyordu.

Ýnsanlar, birbirini yiyen canavarlar misâli vahþîleþmiþ, küfür, þirk, cehalet ve zulüm bataklýðýnda boðulmaya yüz tutmuþlardý. Zâlimin zulüm kamçýsý al­týnda mazlum inim inim inler hale gelmiþti.

Âlem mahzun, varlýklar mahzun, gönüller mahzun ve simalar mahzundu.

Akýl, ruh ve kalpleri mânevî kýskacý altýna alýp olanca kuv­vetiyle sýkan bu küfür ve þirke, bu dalâlet ve cehalete, bu hüzün ve sýkýntýya beþerin daha fazla katlanmasýna Allah’ýn sonsuz merhameti elbette müsaade edemezdi! Bütün bunlara son verecek bir zâtý, þefkat ve merhametinin bir eseri olarak elbette gönderecekti!

Ýþte, o zât geliyordu!

Dünyanýn mânevî þeklini beraberinde getirdiði nurla deðiþtirecek eþsiz in­san, Allah’ýn Son Peygamberi geliyordu!

Cin ve inse ebedî saadetin yolunu gösterecek Hz. Muhammed (a.s.m.) geli­yordu!

O An…
Kâinat, hürmet ve haþyet içinde Efendisini beklemekte idi. Her varlýk, ken­disine mahsus diliyle, hal ve hareketiyle bu emsâlsiz insana “hoþ-âmedî”de bu­lunmak üzere sevinç içinde hazýr durumda idi.

Tarih: Milâdî 571, Nisan ayýnýn yirmisi.
Fil Vak’asýndan elli veya elli beþ gece sonra.
Kamerî aylardan Rebiülevvel ayýnýn on ikinci gecesi.
Mekke’de mütevazý bir ev. Günlerden Pazartesi. Vakit, vakitlerin sultaný seher vakti.
Bu mütevazý evde ve bu eþsiz vakitte muazzam ve eþsiz bir hadise vuku buldu: Kâinatýn Efendisi Hz. Muhammed (a.s.m.), dünyaya gözlerini açtý!
Bu göz açýþla birlikte âlem, sanki birden elem ve mâtemini unutarak sürura garkoldu. Karanlýklar, ânýnda nurla yýrtýlýverdi. Kâinat, sevinç ve heyecan için­de adeta, “Doðdu ol saatte Sultan-ý Din Nura garkoldu semâvât-ü zemin” di­ye haykýrdý.

O vahþet devrinde kâinat ufkundan bir güneþ doðdu. Bu güneþ âhirzaman Peygamberi Hz. Muhammmed Aleyhissalâtü Vesselam idi. Tarihin seyrini, hayatýn akýþýný deðiþtiren bu eþsiz olay, dünyayý yerinden sarsan deðiþimlerin en büyüðü idi.

Ýþte insanlýðýn akýl ve kalbinde düðümlenen "Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?" sorularýný, düðümlerini çözüp kâinatýn Sahibini ilân ve ispat edecek bir zatýn teþrifi sadece insanlarýn ruh ve kalbinde deðil, diðer varlýklarda, hattâ cansýz eþyada bile yansýmasýný bulacaktý.

Doðudan batýya bütün âlemin nurlara büründüðü, Ýlâhi deðiþimin tecelli ettiði o gece neler oldu neler?

Yahudi ileri gelenleri ve âlimleri kitaplarýnda daha önce rastladýklarý iþaret ve müjdelerin açýða çýktýðýný gördüler. Kimsenin haberi olmadan en önce onlar bu müjdeyi verdiler.

O gece Yahudi âlimleri semâya bakýp "Bu yýldýzýn doðduðu gece Ahmed doðmuþtur" dediler.(1)

Bîr Yahudi Ýleri geleni Mekke'de Peygamberimizin doðduðu gece, içlerinde Hiþam ve Velid bin Muðire, Utbe bin Rabia gibi Kureyþ ileri gelenlerinin bulunduðu bir toplantýda,
- "Bu gece sizlerden birinin çocuðu oldu mu?" diye sordu.
- "Bilmiyoruz" diye cevap verdiler.
Yahudi, "Vallahi sizin bu ihmalinizden iðreniyorum!
"Bakýn, ey Kureyþ topluluðu, size ne söylüyorum, iyi dinleyin. Bu gece, bu ümmetin en son peygamberi Ahmed doðdu. Eðer yanlýþým varsa, Filistin'in kudsiyetini inkâr etmiþ olayým. Evet, onun iki küreði arasýnda kýrmýzýmtýrak, üzerinde tüyler bulunan bir ben var" dedi.

Toplantýda bulunanlar Yahudinin sözünden hayrete düþtüler ve daðýldýlar. Her birisi evlerine döndüðünde bu durumu ev halkýna anlattýlar. "Bu gece Abdülmuttalib'in oðlu Abdullah'ýn bir oðlu doðdu. Adýný Muhammed koydular." haberini aldýlar.

Ertesi gün Yahudiye vardýlar:
"Bahsettiðin çocuðun bizim aramýzda dünyaya geldiðini duydun mu?" dediler.
Yahudi "Onun doðumu benim size haber verdiðimden önce midir, sonra mýdýr?" dedi.
Onlar, "Öncedir ve ismi Ahmed'dir" dediler. Yahudi, "Beni ona götürün" dedi.
Yahudi ile beraber kalkýp Hz. Âmine'nin evine gittiler, içeri girdiler.
Pegamberimizi Yahudinin yanýna çýkardýlar. Yahudi Peygamberimizin sýrtýndaki beni görünce, üzerine baygýnlýk geldi, fenalaþtý. Kendine gelip ayýldýðý sýrada,

"Ne oldu sana, yazýklar olsun" dediler.

Yahudi, "Artýk Ýsrailoðullarndan peygamberlik gitti. Ellerinden kitap da gitti. Artýk Yahudi âlimlerinin kýymet ve itibarlarý da kalmadý. Araplar peygamberleriyle kurtuluþa ereceklerdir.

"Ey Kureyþ topluluðu, ferahladýnýz mý? Vallahi size, doðudan batýya kadar ulaþacak bir güç, kuvvet ve bir üstünlük verilecektir" dedi.(2)

Kâinatýn Efendisini dünyaya getiren bahtiyar annenin henüz dünyaya gelmeden görüp gördükleri çok manalýydý..

Peygamber Efendimize hamileyken rüyasýnda, "Sen, insanlarýn en hayýrlýsýna ve bu ümmetin efendisine hamile oldun. Onu dünyaya getirdiðin zaman 'Her hasetçinin þerrinden korumasý için bir ve tek olana sýðýnýrým' de, sonra ona Ahmed yahut Muhammed ismini ver."

Yine kendisinden çýkan bir nurun aydýnlýðýnda bütün doðuyu ve batiyi, Þam ve Busra saray ve çarþýlarýný, hattâ Busra'daki develerin uzanan boyunlarýný gördüðünü Abdülmüttalib'e anlatmýþtý.(3)

Ayný gece Hz. Âmine'nin yanýnda bulunan Osman ibn Âs'ýn annesinin gördükleri de þöyle:

"O gece evin içi nurla doldu, yýldýzlarýn sanki üzerimize dökülecekmiþ gibi sarktýklarýný gördük."

Evet bu ulvî aný dile getiren Mevlid'in yazarý Süleyman Çelebi bütün bu hakikatleri þu beytiyle þiirleþtirmiþtir:

"Hem Muhammed gelmesi oldu yakin
Çok alâmetler belürdi gelmedin"

Rabiülevvel ayýnýn 12. Pazartesi gecesi, yapýlan hesaplamalara göre, Miladi takvime göre 20 Nisan'a denk gelen gece idi.

Dünyayý þereflendiren iki Cihan Serverinin üzerini o günün bir âdeti olarak bir çanakla kapattýlar.

Araplara göre o zaman, gece doðan çocuðun üzerine bir çanak koymak ve gündüz olmadan ona bakmamak âdetti. Fakat bir de baktýlar ki. Peygamber Efendimizin üzerine konulan çanak yarýlarak ikiye ayrýlmýþ, Efendimiz gözlerini gökyüzüne dikmiþ, baþparmaðýný emiyordu.(5)

Evet, bu iþaret her türlü küfrün, zulmün, þirkin ve her türlü bâtýl inanç ve âdetlerin parçalanýp yok olmasý, imanýn, nurun ve hidâyetin kâinatý aydýnlatmasý için gönderilmiþ bir Peygamber idi.

Ayný gece Kabe'de tapýlmakta olan cansýz putlarýn çoðunun baþaþaðý devrildiði görüldü.

Ayný gece Kisra sarayýnýn beþik gibi sallanýp on dört balkonunun parçalanýp yerlere düþtüðü öðrenildi.

Sava'da mukaddes tanýnan gölün suyunun çekilip gittiði görüldü.

Bin senedir yakýlan ve söndürülmeyen mecusi ateþinin sönüverdiði müþahede edildi.

Bütün bunlar iþaret ve alamettir ki, yeni dünyaya gelen zat ateþe tapmayý, puta tapmayý kaldýrýp, Fars saltanatýný parçalayarak Allah'ýn izni olmadan kutsal tanýnan þeylerin kutsallýðýný ortadan kaldýracaktýr.(6)

Ýþte bu geceye Veladet-i Nebi gecesi diyor ve onun bütün kalbimizle, ruhumuzla her sene yeniden yâd edip kutluyoruz. Bütün kâinatla bu geceyi karþýlayarak onun âleme teþrifine kýyam ediyoruz.
Getirdiði ebedi nura, açtýðý saadet caddesine ve sünnet-i seniyyesine yeniden sýmsýký sarýlmak ve Mevlid Kandilini vesile ederek ona yeniden biatimizi, baðlýlýðýmýzý tazelemek ne yüce bir þeref ve ne büyük bir saadettir.

Yüce Rabbim bizleri sevgili Resulünün þefaatine nail eylesin.

Kaynaklar:
(1)Ýbn-i Sa'd, Tabakat, 1:60.
(2)A.g.e, 1:162-163.
(3)Taberî Tarihi, 2:125; Ýbn-i Sa'd, Tabakat, 1:102.
(4)A.g.e., 1:102.
(5)Ýbn-i Sa'd, Tabakat, 1:102.
(6)Bediüzzaman, Mektûbat,s:161,162.

 

  Yorumlar

 
Grup visaL - Layýk Gör Muhammede dinle


Bakýp Seni Gören Aþýk iLahisi DinLe


2016 - KemaL Faruk - KendiNe GeL DinLe


ABDULMETÝN KAYA - MEDÝNE-YE VARAMADIM izle


Müziksiz ilahiler - Gaflet Uykusundan Yatar


Mp3...GruP GözYaþý - Cuma iLahisi DinLe


Kiyametin dehsetleri


Senai Demirci - Uyanýþ izle


Yusuf Ýslam - Allah Nurdur


Muhammed Yilmaz - Ya Rabbena 2011


Regaip Kandili ve Secde ayetleri


Ömer Gümüstas - Eyle Bize


Fala Ýnanma, Faldan da Geri Kalma


Grup Buhara Ya Hu Ya Hu Ýllallah Hu


KimLer KuRBan KeSmekLe YükümLüdüR...


ResimLi CuMa DuaSý


Kadir Gecesinde nasýl dua etmeliyiz?


Derviþ Olduðun Ýçin


Sesli Kuran-ý Kerim - Al-i Ýmran Suresi


Mustafa Caymaz - Yýl Ýkibin Üstü


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe