Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Regaip Kandili Duasý 2012

Regaip Kandili Duasý 2012 en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6765
ilahi dinle   Yüce Allah'ýn insanlara rahmetini bolca ihsan ettiði, belli vakitler ve belli mevsimler vardýr. Kameri aylardan Recep, Þaban ve Ramazan aylarý da, feyiz ve bereketi bol olan zaman dilimlerindendir. Allah'a þükürler olsun ki, islam dinine gönülden baðlý halkýmýzýn, "üç aylar" diye özel bir önem verdiði Recep, Þaban ve Ramazan aylarýna yaklaþmýþ bulunuyoruz. Ýnþaallah; 22 Mayýs Salý günü "üç aylar" baþlayacak. 24 Mayýs Perþembeyi Cuma'ya baðlayan gecede Regaib Kandilini idrak edeceðiz. Sevgili Peygamberimiz(sav), bu aylarda her zamankinden daha çok ibadet eder ve söyle dua ederdi. "Allah'ým! Recep ve Þaban ayýný bize bereketli kýl ve bizi Ramazan ayýna kavuþtur." Þüphesiz ki bu aylar, dünyanýn aðýr iþleriyle bnalan ruhlarýmýzý dinlendirmek ve kulluk þuuru ile içinde Yüce Allah'ýn merhametine sýðýnmak için çok büyük fýrsatlardýr. Bu aylarda yapýlacak dualar, tövbe-istiðfar, iyilikler ve hayýrlar, sevinç ve üzüntülerin gönülden paylaþýlmasý, Rabbimizin katýnda karþýlýðýný fazlasýyla bulacaktýr. Regaib Kandili; Yüce Allah'ýn Rahmetinin, ihsan ve manevi hediyelerinin diðer zamanlardan daha çok tecelli etmesi, samimi kalple Allah'a dua edenlerin affdilmelerinin ümit edilmesi ve müminlere gönülden arzulamasý sebebiyle bu geceye "regaib" denilmiþtir. Bu gecede özellikle yapmamýz gerek þey, nefis muhasebesidir. Yani kendimizi hesaba çekmektir. Her þeyin para ile ölçüldüðü, insanlarýn ve toplumlarýn arasýnýn bozulduðu, huzurun yerine kargaþanýn hakim olduðu bir dünyada insanýn ruhunu derin acýlardan koruyabilmek için, nefis muhasebesine her zamankinden daha çok ihtiyaç vardýr. Dinimizinýsrarla bize tavsiye ettiði bu nefis muhasebesini ihmal etmemeliyiz. Eðer nefis muhaseesini terk edersek, bunun toplumdaki yansýmasýda, arsýzlýk, hayasýzlýk, ahlaksýzlýk, haksýzlýk, hýrsýzlýk, yolsuzluk, kin ve intikam duygularýnýn yaygýnlaþmasý, merhametsizlik ve sevgisizlik biçiminde ortaya çýkar. Nefsiyle muhasebesini hakkýyla yapanlarda ve iç dünyasýna yönelenlerde görülen ilk deðiþim ise, bütün kötülükleri terk ederek isnanlýðýn sýkýntý ve ýzdýraplarýný yüreklerinde hisederler. Regaib Kandili, sözünü ettiðimiz bu nefis muhasebesinin yapýlmasý için bulunmaz bir fýrsattýr. Þu halde, bu gece hatalarýmýz varsa onlarý terk edelim, kötü duygu ve düþünceleri kalplerimizden silelim. Bize Allah ve Resulünü unutturan þeyleri terk edelim. Gönül dünyamýzý kirleten haset, kin, düþmanlýk, haksýzlýk ve zulme bulaþmaktan sakýnalým. Ýçten bir tövbe ile yeni bir baþlangýç yapalým. Birbirimize, anne ve babamýza, yakýnlarýmýza sevgiyle ve iyilikle yaklaþalým. Dünyamýzý saran kötülükdüþmanlýklara karþý birlik ve beraberlik içinde olalým. Gönüllerimizde iyilik, merhamet, sevgi ve hoþgörü ýþýðýný yakalým. Kalplerimiz bu güzel duygularla dolsun. Bu vesileyle turkiyenin'nun en büyük ilahi sitesi www.ilahi.be ailesi olarak, tüm müslümanlarýn üç aylarýný þimdiden kutlar, regaib gecesi yapýlacak olan dua ve yakarýþlarý Allah nezdinde kabul etsin dilekleriyle, Allah'ýn rahmet ve bereketi üzerinize olsun.

..  

  Yorumlar

 
Celaleddin Ada - Gel Hele izle


MuRat AnLaR -- 2013 -- YaK BeNi ALLaH...


Marmara Çocuk Korosu - sevgili peygamberim


Seçmeler - Funda Arar - O Gece Sendin Gelen Ýlahisi


Ezandan Sonra Okunacak DUA__


Eþref Ziya Terzi - Aðlama Karanfil


Rüyada sevgili görmek


Grup Haykýrýþ - Peygamberin Ýzindeyiz ilahiSi


MevLana - Ah DiLim..!


Cevþen-i Kebir Duasý Full


Ahmet Fevzi Sen Gidince 2015


Cinler ve Iþýnlama


Fatih Çollak - Kureyþ Suresi


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 16 Aðustos 2010 izle 1. Bölüm


Diyanet'ten Regaip Kandili mesajý


Abdurrahman Onul - Ciktik Kabe Yoluna


Ali Ercan - Nedir Bu Ýsyanýn


KutsaL Emanetler Belgeseli.....


Ömer Birpýnar - Cani Tenden Gecup


ReceP Ayýnda - Sadaka -


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe