Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Kadir gecesi mesajlarý - Kandil mesajlarý

Kadir gecesi mesajlarý (Kandil mesajlarý Kur'an-ý Kerim'de bin aydan daha hayýrlý olduðu belirtilen Kadir Gecesi, 26 Aðustos Cuma günü kutlanacak.Ýþte kadir gecesi en güzel mesajlarý,sms'leri en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

7034
ilahi dinle  

KADÝR GECESÝ KADÝN MESAJLARI

Bin aydan daha hayýrlý olan Kadir Gecesi'nde, kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi baðýþlayýcý ve acýyýcý yüce Allah tüm dualarýnýzý kabul etsin.

Bu gece kulun yalvarýþ ve yakarýþlarýný Yüce Mevla'ya sunacaðý ve O'nun sonsuz affýndan, merhametinden, iyiliðinden bol bol yararlanacaðý umut, huzur ve müjde gecesidir. Kadir gecesiniz hayýrlý olsun !

Borçlarýmýzdan, ceza ve günahlarýmýzdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve baðýþlayandýr, unutmayalým.. Eller semaya kalkýp, yürekler bir atýnca bu gece, gözler sevinç yaþlarýyla dolacak.. Kadir Geceniz mübarek, dualarýnýz kabul olsun...

 

Kadir geceniz mübarek olsun. Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir þekilde yaþamayý nasip etsin.

 

Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin yaþardýðý, ilahi esintilerin kalpleri okþadýðý anýn bir asra bedel olduðu bu gece dualarda birleþmek dileðiyle kandilinizi kutlarým.

Allah'ýn nimet, rahmet ve maðfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiði gece manasýna gelen Kadir Gecesi'nde, bir yýllýk yaþantýmýzý, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düþünecek ve ona göre hayatýmýza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceðiz. Bu gece hayýrlý bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsýn, gönüllerimiz bir olsun.. Kadir gecesiniz mübarek olsun!

Kuran-ý Kerim'de Kadir Gecesi için Leyletül kadri hayrun min elfi þehrin yani Kadir Gecesi bin aydan hayýrlý bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayýrlý olsun..

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taþýmak için bölük bölük inerler; her çeþit barýþ, huzur, saadet ve güven taþýrlar... ta þafak sökünceye dek!.. Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarýnýzý kabul etsin.

Kadir Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de deðerli bir fýrsattýr. Kadir Gecesi, Allahýn rahmet ve baðýþlanmasýnýn saðanak halinde yeryüzüne indiði, dileyen her müminin armaðanlara garkettiði bir gecedir. Hepimize hayýrlý olsun..

Bu gece bin aydan daha hayýrlý olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yakýn olduðu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlarý baðýþlayan, her þeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarýmýzý kabul etsin.

Kim erdemine inanarak ve sevabýný umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse Allah onun bütün geçmiþ günahlarýný baðýþlar" (Hadis)

Bin damla serilsin yüreðine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualarýn Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun..

Kadir Gecesi deðer gecesidir, Allah tarafýndan deðerli kýlýnmýþ bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr. Bu gece bir ömürden daha hayýrlýdýr. Ellerin açýldýðý, gözlerin dualarla yaþardýðý, kalplerin okþandýðý Kadir Gecesinde bütün insanlarýn günahlardan uzaklaþýp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlarý iman yolundan ayýrmasýn.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açýn. Avucunuza melekler gül koysun, yüreðiniz coþsun. Kadir geceniz hayýrlara vesile olsun.

*Kadir Gecesi deðer gecesidir, Allah tarafýndan deðerli kýlýnmýþ bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr. Bu gece bir ömürden daha hayýrlýdýr. Ellerin açýldýðý, gözlerin dualarla yaþardýðý, kalplerin okþandýðý Kadir Gecesinde bütün insanlarýn günahlardan uzaklaþýp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlarý iman yolundan ayýrmasýn.

*Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiðince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

*Allah'ýn aþkýyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varýp huzura erince, þu fakiride an bu gece. Hayýrlý kandiller!

*Allah'ýn rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneþiniz hiç solmasýn, yüzünüz aydýn olsun, kabriniz nur dolsun, makamýnýz Firdevs, dualarýnýz kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

  *Avuçlarýn açýldýðý, gözlerin yaþardýðý, ilahi esintilerin kalpleri okþadýðý anýn bir asra bedel olduðu bu gece dualarda birleþmek dileðiyle kandilinizi kutlarým.

  

*Bakiler sevgiler adýna nice dilekler vardýr. Ölümü bile ayýrýr saymayan gönüller vardýr. Mesafeler araya set çekmiþse ne çýkar, dualarda birleþen gönüller vardýr. Hayýrlý kandiller..

*Biçarelere, dul ve aceze hatunlara bakmak için çalýþýp, çabalayan kimsenin; gece sabaha kadar namaz kýlan, her gün oruç tutan, meydan-I gazada cihad eden gibi Allah yanýnda rütbesi vardýr.

*Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaþlarýný bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

*Borçlarýmýzdan, ceza ve günahlarýmýzdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve baðýþlayandýr, unutmayalým.. Eller semaya kalkýp, yürekler bir atýnca bu gece, gözler sevinç yaþlarýyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarýnýz kabul olsun!

*Bu gece kulun yalvarýþ ve yakarýþlarýný Yüce Mevla'ya sunacaðý ve O'nun sonsuz affýndan, merhametinden, iyiliðinden bol bol yararlanacaðý umut, huzur ve müjde gecesidir. Kandiliniz hayýrlý olsun!

*Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmiþinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sýcaklýðý yuvamýza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun..

*Bugün Peygamber efendimizin doðduðu gündür. Peygamber efendimiz yýlýnda rebiül evvel ayýnýn gecesi doðmuþtur. Her yýl bu günde müslümanlar peygamberimizin dünyaya geliþini dualarla anarlar. Bu gece eller semaya kalkar, yürekler yaratana onun için açýlýr. Kandiliniz mübarek olsun.

*Kadir Gecesi deðer gecesidir, Allah tarafýndan deðerli kýlýnmýþ bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayýrlýdýr. Bu gece bir ömürden daha hayýrlýdýr. Ellerin açýldýðý, gözlerin dualarla yaþardýðý, kalplerin okþandýðý Kadir Gecesinde bütün insanlarýn günahlardan uzaklaþýp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananlarý iman yolundan ayýrmasýn... Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karýþsýn aminler,mübarek akþamdýr, gelin ey Fatihalar, Yasinler.... Ýyi Kandiller....

*Size karanfilin sadakatini, sümbülün baðlýlýðýný, menekþenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleðýn saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kandiliniz mübarek olsun..

*Talihiniz gözleriniz kadar berrak, kaderiniz bakýþýnýz kadar güzel, umudunuz yarýn kadar yakýn, yarýnýnýz aþkýnýz kadar mutlu, aþkýnýz Miraç kadar mukaddes, dualarýnýz istediðiniz gibi makbul olsun.

*Varlýðý ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarýnýzýn Rabbin yüce katýna iletilmisine vesile olan kandiliniz mübarek olsun

  *Kuran da Kadir Gecesi için Leyletü'l kadri hayrun min elfi þehrin Kadir Gecesi bin aydan hayýrlý bir gecedir diye buyuruluyor. Bu nedenle bu geceyi ihya edelim.. Kadir geceniz hayýrlý olsun..

*Kim erdemine inanarak ve sevabýný umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiþ günahlarýný baðýþlar" HADÝS

 *Bin aydan daha hayýrlý olan Kadir Gecesinde, kainatýn yaratýcýsý ve alemlerin Rabbi baðýþlayýcý ve acýyýcý yüce Allah tüm dualarýnýzý kabul etsin.

 *Bin damla serilsin yüreðine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, dualarýn Kabul olsun bu gece. Kadir gecen mübarek olsun..

 *Bu gece bin aydan daha hayýrlý olan Kadir gecesi. Kulun Rabbine yakýn olduðu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahlarý baðýþlayan, her þeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarýmýzý kabul etsin. 

 

  Yorumlar

 
Limon Arzusu


aLbüm 2014 - Abdurrahman ÖnüL - GönLümün SuLtaný


Mustafa YýLmaz__HuRMa KütüÐü...


Sedat Uçan - Güzel Medinem


Mehmet Gökçe - Ateþi Aþk


Rüyada ADIM görmek


Aþýk Ýmam - Benim Efendim


Rüyada kalem suresi görmek


Hasan Dursun - Can Vermiþler ( Yeni 2011 )


HaSan DurSun - Mp3 - KaRa TopRak DinLe


Rüyada aðaçkakan görmek


Adem OrmanCý - 2014 - Can EfendiM'e


MuStafa CihaT ~2014~ DerLer OðLu GiLLer


Sami Savni Özer - Bir Gece Muhammed'e


Kur'an-ý Kerim de Cinler


Cübbeli Ahmet Hoca - Ramazan'ýn 17. Gunu - 17 Aðustos 2011 izle


2015 Yeni aLbüm - Muzaffer GürLer - DeRmane DiLocane


Müziksiz ilahiler - Can Yine Bülbül Oldu


Burhan Çaçan - Sordum Sarý Çiçeðe


Emrullah Coþkun - Nazarý Kalbimde


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe