Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Diyanet Ýþleri Baþkaný'ndan Kadir Gecesi mesajý

Diyanet Ýþleri Baþkaný'ndan Kadir Gecesi mesajý en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

7051
ilahi dinle   Diyanet Ýþleri Baþkaný'ndan  Kadir Gecesi mesajý Rahmet, maðfiret ve arýnma iklimi Ramazan-ý þerifin son günlerine yaklaþýrken, önümüzdeki 26 Aðustos Cuma gününü Cumartesiye baðlayan gece, her yýl kadrimizi yüceltmek üzere gelen mübarek Kadir gecesine kavuþmanýn sevinç ve mutluluðunu yaþayacaðýz. Taþýdýðý sayýsýz ilim ve hikmetleriyle kudsiyyetini bizzat Kur’an-ý Kerim’den alan bu gece, bütün Müslümanlar için her zaman derin bir ilgi ve saygýya mazhar olmuþtur. Kur’an-ý Azimüþþan’ýn leyle-i kadir’le birlikte kendi semâmýza inmeye baþlamasý, hiç kuþkusuz, sadece biz Müslümanlar için deðil ayný zamanda tüm insanlýk için de yüksek bir þeref ve iftihar vesilesi olmuþtur. Çünkü Kur’an’ýn rahmet mesajlarý tüm insanlýðý kuþatmak üzere gönderilmiþ, bütün insanlarý karanlýklardan aydýnlýklara çýkarmayý ve onlara Hakk’ý batýldan ayýrabilmek için sunduðu þaþmaz ve eskimez ölçüleriyle yön göstermeyi hedeflemiþtir. Kadir suresinde ifade edildiði gibi Kadir gecesini bin aydan daha hayýrlý kýlan þey, þüphesiz, Kur’an’ýn ilk nüzulüne þahit olmuþ bir zaman dilimi olmasýndandýr. Binaenaleyh Kur’an’ýn kadrini, kýymetini bildiðimiz oranda Kadir gecesini ihya etmiþ oluruz. Kur’an’ýn hak, hakikat, ahlâk, adalet ilkelerine sarýldýðýmýz ölçüde bin aylýk manevi geliþmeler yaþayabiliriz. Kur’an’ýn barýþ ve esenlik mesajlarýna deðer verdiðimiz nispette Allah’ýn meleklerinin, yeryüzüne barýþ ve esenlik getirmek üzere ineceklerini bilebiliriz. Kadir gecesini idrak etmekten maksat, o gün yeryüzüne inen meleklere ve Cebrail aleyhisselâma eþlik edecek bir maneviyata uygun bir kulluða sahip olmaktýr. Bir hüküm ve karar gecesi olarak bilinen bu gecede her birimize düþen, Ýslâm’ýn hemen her konuda belirleyici temel kriteri olan takvaya yönelmek, Allah’a yakýn olmayý baþka her bir þeye yakýn olmaktan daha aziz ve üstün tutmaktýr. Dünyada olup bitenlere karþý duyarsýzlýk, Kur’an’ý hayatýn hiçbir evresinde hatýrlatmayan bir dünya talebi ve ilahî hikmete pek az raðbet eden bir duyarlýlýkla bu gecenin ihya edilemeyeceði açýktýr. Eþref-i mahlûkat sýfatýyla Cenâb-ý Hakk’ýn emanetini müdrik olan bir kulluk, her þeyden önce bu geceyi bir af ve maðfiret þölenine dönüþtürerek kendini yenileme durumunda mümkündür. Bu þölen baþta Afrika kýtasýnda yaþayan kardeþlerimiz olmak üzere açlarýn, yoksullarýn, maðdurlarýn, mahrumlarýn, topyekûn zayýf býrakýlmýþlarýn haklarýna dikkat kesilmeyi, buna karþýlýk yapýp ettiklerinden, arayýp bulduklarýndan dolayý þýmaran, azgýnlaþan, kendini mutlaklaþtýran her düþünceye karþý da bir tavýr almayý zorunlu kýlmaktadýr. Kadir gecesini ihya, baþta büyük zorluk ve sýkýntýlar yaþayan Müslüman kardeþlerimiz olmak üzere zaman ve mekân sýnýrlamasý gözetmeksizin bütün kardeþlerimize yakýn durmayý, onlarýn dertleriyle dertlenmeyi, acýlarýna ortak olmayý, din ve dünya tasavvurumuzu altüst eden her tür marazi tutum ve düþünceye karþý bünyemizi yenilemeyi, hayýrda yarýþýrken þerden mütemadiyen uzak durmayý gerektirmektedir. Bu geceyi, Yüce Allah’a kendi iç dünyamýzý açabileceðimiz, günahlarýmýzdan af ve maðfiret dileyeceðimiz, yapýp ettiklerimizin muhasebesini yapabileceðimiz bir lütf-i ilahî olarak deðerlendirelim. Ayný þekilde Kadir gecesinin deðer ve kýymetini gereken âdâb ve erkân içinde takdir ederken, bu gecenin, kendimizi yeniden inþa etme yolunda bir itiraf, yüzleþme ve hesaplaþma fýrsatý sunduðunu da layýkýyla idrak edelim. Bu duygu ve düþünceler içinde bütün vatandaþlarýmýzýn, soydaþlarýmýzýn ve topyekûn Ýslam âleminin mübarek Kadir gecelerini en içten dileklerimle kutluyor, bu gecenin hayýr ve bereketiyle hepimizi feyizlendirmesini Cenâb-ý Mevlâ’dan niyaz ediyorum.

 

  Yorumlar

 
Hasan Kýlýçatan - Allahu Ekber


Abdurrahman Onul Gül Yüzüne 2012


PazaR Günü iÇin TarifLer


Minik Dualar Grubu - Anneme Dua


Yýlmaz Sarýkaya - Kulluk Eyle


MuCize Ne DemektiR..?


Kuran-ý Kerim 53 Sayfa Dinle


bir seneLik ömrün kaLsa ?


Muzaffer Gürler - Subhanallah


Sami Yusuf feat - Orhan Olmez - Muhammad


Ayna ve vitrin karþýsýnda namaz kýlýnabilinir mi?


Seyyid Veysel Ekinci - Nur Ahmedim


Ali - ERcan - La iLahe iLLaLLah


Hasan Dursun - Ýsmi Sübhan


Umut MüraRe - Sor BeNý


aLi KýnýK - 2015 - YaLnýz DeÐiLsin


2016 - KemaL Faruk - SuSKun DiLLer DinLe


Peygamber Sevdalýlarý - Kaside Nura Muhammed


Aþk-ý Ýlahi - Neyleyim Dünyayý


Peygamberin A.s Devesi Kasva -


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe