Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Mirac Gecesinde Neler Oldu

Mirac Gecesinde Neler Oldu en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7184
ilahi dinle  

Mirac Gecesi, Recep ayýnýn 27. gecesidir. Mirac mucizesi, hicretten bir buçuk yýl önce, 621 yýlý baþlarýnda vuku bulmuþtur. Olayýn iki aþamasý vardýr. Birinci aþamada Hz. Peygamber (s.a.v) Mescidül-Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ýn andýðý bu aþama, gece yürüyüþü anlamýnda isra adýný alýr. Ýkinci aþamayý ise Hz. Peygamber (s.a.v)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükseliþi oluþturur. Mirac olarak anýlan bu yükselme olayý Kur'an'da anýlmaz, ama çok sayýdaki hadis-i þerifde ayrýntýlý biçimde anlatýlýr.

 

Hadis kitaplarýnda rivayet edildiði üzere:

Hz. Peygamber (s.a.v) Burak ile Beytü'l Makdis'e vardýktan sonra oradaki büyük ve sert kayadan göðe çýkarýldý. Her bir gökte peygamberlerden biriyle görüþtü, nice nice melekler gördü. Cennet ve cehennemin durumlarýný gördü, Sidre-i Müntehâ'ya geçti, Allah'ýn melekût âleminden bir çok acaib þeyler gördü. Nihayet beþ vakit namazýn farz kýlýnmasý emri ile ayný gecede geri döndü.

Sabahleyin Mescid-i Haram'a çýkýp Kureyþ'e haber verdi. Hayret etmek ve kabul etmemekten kimi el çýrpýyor, kimi elini baþýna koyuyordu. Ýman etmiþ olanlardan bazýlarý dönüp dinden çýktý. Birtakým erkekler Ebû Bekir'e koþtular.

Ebu Bekir;

"Eðer o, bunu söylediyse þüphesiz doðrudur" dedi.

Onlar:

"Onu bu konuda da mý tasdik ediyorsun?" dediler.

O da:

 

"Ben onu bundan daha ötesinde tasdik ediyorum, sabah akþam gökten getirdiði haberleri yani peygamberliðini tasdik ediyorum" dedi. Bunun üzerine kendisine Sýddýk unvaný verildi.

 

Kureyþliler içinde Beytü'l-Makdis'i o zamanki haliyle bilenler vardý. Bunlar, onun vasýflarý ve durumuyla ilgili sorular sordular, tanýmlamasýný istediler. Derhal Hz. Peygambere Beytü'l-Makdis gösterildi. Bunun üzerine ona bakýp anlatýyordu.

"Gerçi Beytül-Makdis'i tanýmlamada isabet etti." dediler.

Sonra:

"Haydi bakalým bizim kervandan haber ver, o bizce daha önemlidir, onlardan bir þeyle karþýlaþtýn mý?" dediler.

Peygamber (s.a.v)

"Evet, falancanýn kervanlarýyla karþýlaþtým, Revhâ'da idi. Bir deve kaybetmiþler arýyorlardý. Yüklerinde bir su kadehi vardý. Susadým onu alýp su içtim ve yine eskiden olduðu gibi yerine koydum. Geldiklerinde sorun bakalým kadehte suyu bulmuþlar mý?" buyurdu.

"Bu da diðer bir alâmettir" dediler. Sonra sayýlarýn, yüklerini ve görünüþlerini sordular.

Bu defa da kervan olduðu gibi Hz. Peygambere gösterildi ve sorduklarýnýn hepsine cevap verdi ve buyurdu ki:

"Ýçlerinde falan ve falan önde, boz renkte bir deve üzerinde dikilmiþ iki harar olduðu halde falan gün güneþin doðmasý ile beraber gelirler".

Bunun üzerine:

"Bu da diðer bir âyettir" dediler ve o gün hýzla Seniyye'ye doðru çýktýlar. Güneþ ne zaman doðacak da onu yalancý çýkaracaðýz diye bakýyorlardý. Derken içlerinden birisi:

"Güneþ doðdu!" diye haykýrdý. Diðer birisi de:

"Ýþte kervan geliyor, önünde boz bir deve ve içlerinde falan ve falan da var, týpký (Hz. Muhammed'in) dediði gibi" dedi. Böyle olduðu halde yine iman etmediler de:

"Bu apaçýk bir büyüdür." dediler. Bazýlarý göðe yükselmenin de "Burak" üzerinde meydana geldiðini söylemiþler ise de gerçek olan þudur: Mescid-i Aksâ'ya kadar Ýsrâ (gece yolculuðu) Burak ile olmuþ. Ondan sonra Mirac, asansör kurulmuþtur.

Ebu Sa'îd-i Hudrî'den rivayet olunduðu üzere Resulullah buyurmuþtur ki:

"Beytü'l-Mak-dis'te olanlarý bitirdiðim zaman Mirac getirildi ki, ben ondan güzel bir þey görmedim. Ve o, odur ki, ölünüz can çekiþme vaktinde gözlerini ona diker. Arkadaþým, beni, onun içinde kapýlardan bir kapýya ulaþýncaya kadar çýkardý ki, ona "Koruyucu melekler kapýsý" denir. Koruyucular kapýsý, gök koruyucularýnýn beklediði dünya göðü kapýsýdýr.

Nitekim bu konuda : "

Ve onu, her kovulmuþ þeytandan koruduk" buyurulmuþtu.

(Hicr, 15/17)

 

Ve Ebu Sa'îd-i Hüdrî'nin diðer bir rivayetinde þu detaylý açýklama vardýr:

"Sonra Mirac getirildi -ki insanlarýn ruhu onda göðe yükselir. Baktým ki, gördüðüm þeylerin en güzeli; görmez misin ölmek üzere olan kimse, ona nasýl gözünü diker? Bunun üzerine dünya göðü kapýsýna kadar yükseltildik. Cebrail kapýnýn açýlmasýný istedi. "O kimdir?" denildi.

"Cibril" dedi.

 

"Yanýndaki kim?" denildi.

 

"Muhammed" dedi.

 

"Öyle mi?

 

O Peygamber olarak gönderildi mi?" denildi.

 

O, "evet" dedi.

 

Hemen kapýyý açtýlar ve beni selamladýlar. Bir de ne bakayým görevli bir melek gördüm ki göðü koruyor ve ona Ýsmail deniliyor, emrinde yetmiþbin melek ve her birinin emrinde yüzbin melek var.

"Burada Resulullah (s.a.v) þu âyeti okudu:

 

"Biz o ateþin koruyucularýný meleklerden baþkasýný kýlmadýk. Ve onlarýn sayýsýný inkar edenler için yalnýzca bir fitne (konusu) yaptýk ki, kendilerine kitap verilenler, kesin bir bilgiyle inansýn, iman edenlerin de imanlarý artsýn; kendilerine kitap verilenler ve iman edenler (böylece) kuþkuya kapýlmasýn. Kalplerinde bir hastalýk olanlar ile kafirler de þöyle desin:

 

 

"Allah, bu örnekle neyi anlatmak istedi?" Ýþte Allah, dilediðini böyle þaþýrtýp-saptýrýr, dilediðini böyle hidayete erdirir. Rabbinin ordularýný Kendisi'nden baþka (hiç kimse) bilmez. Bu ise, beþer (insan) için yalnýzca bir öðüttür."

(Müddessir, 74/31)

 

 

ve buyurdu ki:

Derken bir adam ile beraberim ki, þekli Allah'ýn yarattýðý günkü gibi, ondan hiçbir þey deðiþmemiþ, kendisine soyundan olan insanlarýn ruhu arzediliyor: "Mümin ruhu, hoþ ruh, hoþ kokuludur. Bunun kitabýný (iyilerin defterin)de kýlýn" diyor. "Kâfir ruhu ise; kötü ruh, kötü kokuludur. Bunun kitabýný (kötülerin defterin) de kýlýn" diyor.

"Ey Cibril! bu kim?" dedim.

"Baban Âdem" dedi. Ve o, bana selam verdi, gönlümü aldý, hayýr ile dua etti

"Hoþ geldin salih peygamber ve salih evlad" dedi.

Sonra baktým bir toplum gördüm ki, dudaklarý deve dudaðý gibiydi. Onlara bir takým memurlar görevlendirilmiþti, dudaklarýný kesiyorlar ve aðýzlarýna ateþten bir taþ koyuyorlar, bu taþlar makadlarýndan çýkýyordu.

Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim.

O: "Yetimlerin mallarýný haksýzlýkla yiyenlerdir" dedi.

Sonra baktým bir toplum vardý ki, derilerinden sýrým kesiliyor ve aðýzlarýna týkýlýyor. Ve yediðiniz gibi yiyiniz deniliyor. Ve bu onlara en iðrenç bir þey oluyor.

"Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim.

"Bunlar o koðucular, fitnecilerdir ki, insanlarýn etlerini yerler ve sövmek ile ýrz ve namuslarýna saldýrýrlar." dedi. "

Sonra baktým bir toplum var ki, önlerine bir sofra kurulmuþ, üzerinde benim gördüðüm etlerin en güzellerinden kebaplar var, etraflarýnda da leþler var. Onlar, o güzel etleri býrakýp bu leþlerden yemeðe baþladýlar.

"Bunlar kim? Ey Cebrail!" dedim.

O:

 

"Bunlar zinakarlar" dedi. "Allah'ýn helal kýldýðýný býrakýrlar da haram kýldýðýný yerler."

Sonra baktým bir toplum var ki, karýnlarý evler gibidir. Bunlar Firavun ailesinin yolu üzerinde bulunuyor. Firavun ailesi sabah ve akþam ateþe atýlýrken bunlara uðruyor, uðradý mý bunlar bir fýrlýyorlar, fýrlayýnca her biri karnýnýn aðýr basmasý ile düþüyor ve bunun üzerine Firavun ailesi bunlarý ayaklarýyla çiðniyorlar.

"Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim...

Dedi ki:

"Bunlar, karýnlarýnda faiz yiyenlerdir. "onlarýn misali kendisini þeytan çarpmýþ olan kimse gibidir".

Sonra birtakým kadýnlar memelerinden asýlmýþ ve birtakým kadýnlar, baþ aþaðý ayaklarýndan asýlmýþ.

"Ey Cibril! Bunlar kimler?" dedim. O:

"Bunlar zina eden ve çocuklarýný öldüren kadýnlardýr" dedi.

Sonra ikinci göðe çýktýk. Orada Yusuf ile buluþtum. Ümmetinden kendine tabi olanlar da etrafýnda idi. Yüzü, ayýn ondördündeki dolunay gibiydi. Bana selam verdi, hoþ geldin dedi.

Sonra üçüncü göðe geçtik. Orada iki teyzeoðlu; Yahya ve Ýsa ile buluþtum. Giyimleri ve saç sakallarý birbirine benziyordu. Bana selam verdiler. Hoþ geldin dediler.

Sonra dördüncü göðe geçtik. Ýdris ile buluþtum. Bana selam verdi, hoþgeldin dedi. Nitekim yüce Allah:

 

"Biz onu yüce bir yere yükselttik" (Meryem, 19/57) buyurmuþtur.

 

Sonra beþinci göðe geçtik. Orada milletine sevdirilmiþ olan Harun ile buluþtum. Etrafýnda ümmetinden birçok tabileri vardý, uzun sakallý idi. Sakalý hemen hemen göbeðine deðecekti. Beni selamladý, hoþgeldin dedi.

Sonra altýncý göðe çýktýk, Orada Musa b. Ýmran ile buluþtum. Çok kýllý idi. Üzerinde iki gömlek olsaydý kýllarý onlardan çýkardý. Musa dedi ki:

"Ýnsanlar beni "Allah katýnda en þerefli olan yaratýk" diye iddia ederler. Bu ise Allah katýnda benden yalnýz daha þerefli olsaydý aldýrýþ etmezdim. Fakat her peygamber ümmetinden kendine uyanlarla beraberdir. "

Sonra yedinci göðe geçtik. Ben, orada Ýbrahim ile buluþtum. Sýrtýný Beyt-i Ma'mur'a dayamýþtý. Beni selamladý.

"Salih Peygamber ve Salih evlad hoþ geldin" dedi. Bunun üzerine bana denildi ki:

"Ýþte senin yerin ve ümmetinin yeri."

Sonra Resulullah,

 

"Gerçekten Ýbrahim'e insanlarýn en yakýný, zamanýnda ona tabi olanlarla þu Peygamber (Hz. Muhammed) ve ona iman edenlerdir. Allah müminlerin yardýmcýsýdýr."

 

 

(Al-i Ýmran, 68) âyetini tilavet etti ve buyurdu ki:

 

 

"Sonra Beyt-i Ma'mur'a girdim, içinde namaz kýldým. Ona her gün yetmiþbin melek girer, Kýyamete kadar geri de dönmezler. Sonra baktým bir aðaç var ki bir yapraðý bu ümmeti bürür. Bunun kökünde bir kaynak akýyor, iki kola ayrýlýyordu.

"Ey Cibril! Bu nedir?" dedim. O:

 

"Þu rahmet nehri, þu da Allah'ýn sana verdiði Kevser'dir" dedi. Bunun üzerine rahmet nehrinde yýkandým, geçmiþ ve gelecek günahlarým baðýþlandý. Sonra Kevser'in akýþ istikametini tuttum ve nihayet cennete girdim. Bir de ne bakayým orada hiçbir gözün görmediði, kulaðýn iþitmediði, insan kalbine gelmeyen þeyler var.

 

 

Namaz Emri

 

 

Sonra yüce Allah bana emrini emretti ve elli namaz farz kýldý. Ondan sonra Musa'ya uðradým.

"Rabbin ne emretti?" dedi.

 

"Üzerime elli namaz farz kýldý" dedim.

 

O:

 

"Dön, azaltmasý için Rabbine yalvar. Çünkü ümmetin bunun altýndan kalkamaz" dedi.

 

Rabbime döndüm, azaltmasý için yalvardým. O benden on vakit namaz indirdi. Sonra Musa'ya döndüm. Bu þekilde Musa'ya uðradýkça Rabbime dönüyordum. Sonunda beþ vakit namaz farz kýldý.

 

Musa, yine:

 

"Rabbine dön, azaltmasýný iste" dedi.

 

Ben:

 

"Çok müracaat ettim, artýk utandým." dedim.

 

Bunun üzerine bana denildi ki:

 

"Sana bu beþ vakit namaz, elli namazdýr. Bir iyilik on katý iledir. Her kim iyilik yapmaya gayret eder de onu iþlemezse, onu bir iyilik yazýlýr, iþleyene de on iyilik yazýlýr. Her kim de bir günah yapmaya teþebbüs eder de iþlemezse bir þey yazýlmaz, iþlerse bir günah yazýlýr."

 

..  

  Yorumlar
Tahsin Demirpolat
"Çok güzel bir site Emeði Geçen Tüm Arkadaþlardan ALLAH razý olsun... 
Rüyada aba görmek


Günahkar Aðýzdan Çýkan Dua


MuhammeD'in DüÐünü Var Cennet'te


Fatih Öztürk - Canim Medinem


Zara - sevdim seni mabuduma izle


Muhammed Ýlhan - Yusufum


ABDULMETÝN KAYA - MEDÝNE-YE VARAMADIM izle


Rüyada aðustos böceði görmek


Yakup Kilic - Aurferstehnungstag


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 3 Eylül 2010 sohbeti izle 2. Bölüm


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 4 Eylül 2010 sohbeti izle 1. Bölüm


GüzeL SözLer - Eðitim


Eþref Ziya Terzi - Hasret Gülleri


Ramazan orucu ve oruç çesitleri


Sedat Uçan - Aþk ile


Ahmet ÞaFaK - DeLi GöNüL dinle


Kefeniniz Sizin Olsun


Ýmaný Olmayanýn Hayrý


Rüyada ADAÇAYI görmek


Ýftar.....


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe