Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Diyanet'ten Regaip Kandili mesajý

Diyanet'ten Regaip Kandili mesajý - Diyanet Ýþleri Baþkaný Mehmet Görmez, bugün idrak edilecek Regaip Kandili dolayýsýyla ilk kez görüntülü bir mesaj yayýmladý. en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6767
ilahi dinle  

Görmez, ''Ýnsanoðlunun günümüzde en büyük sorunlarýndan birisi hiçbir arzusuna gem vuramamasý, isteklerini dizginleyememesi, tutkularýný terbiye edememesi, güç, servet, þehvet tutkusunu frenleyememesi, kýsaca raðbetini, içten isteðini, regaibini Rabbine yöneltememesidir'' deðerlendirmesinde bulundu. 

 2 Haziran Perþembe'yi 3 Haziran Cuma'ya baðlayan gecenin, rahmet, bereket ve maðfiret iklimi üç aylarýn ilk habercisi ve Kur'an ayý Ramazan'ýn müjdecisi olarak idrak edilecek mübarek Regaib Kandili olduðunu hatýrlatan Görmez, ''Regaib''in, dilimizde arzu, istek, emel, tutku anlamlarýna gelen raðbet kelimesinin çoðulu olduðunu ifade etti.

''Regaib, diðer bazý kandillerimiz gibi tarihte yaþanmýþ bir gecenin sene-i devriyesi deðildir. Regaib, geleceðe, istikbale yönelik arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularýmýzý gözden geçirme imkaný veren mübarek bir gecedir'' ifadesini kullanan Görmez, þunlarý kaydetti:

''Bugün insanoðlunun en büyük sorunlarýndan birisi hiçbir arzusuna gem vuramamasý, isteklerini dizginleyememesi, tutkularýný terbiye edememesi, güç, servet, þehvet tutkusunu frenleyememesi, kýsaca raðbetini, içten isteðini, regaibini Rabbine yöneltememesidir. Ýþte Regaib Kandili, bitmeyen arzularýmýzýn, tükenmek bilmeyen isteklerimizin, bizi esir alan aþýrý tutkularýmýzýn ve bütün bu arzular doðrultusunda ortaya koyduðumuz çaba ve gayretlerimizin muhasebesini yapmamýz için Rabbimizin her yýl bize lütfettiði mübarek bir gecedir.''

Kur'an-ý Kerim'de Ýnþirah suresinin son ayetinde ''Raðbetiniz sadece Rabbinize olsun'' buyrulduðunu hatýrlatan Görmez, þöyle devam etti:

''Sure bir bütün olarak ele alýndýðýnda Yüce Rabbimizin, kalbimizin inþirahý, yüreklerimizin huzuru, kalbimizin neþe ve sevinci için arzu ve isteklerimizi, emel ve tutkularýmýzý, kýsacasý raðbetlerimizi iyiye, doðruya, güzele, faydalý olana, regaibimizi Rabbimize yöneltmemizi, tüm iþlerimizi Rabbimizin rýzasýna uygun hale getirmemizi emrettiðini görürüz. Dahasý ayný surede bellerimizi büken günahlarýmýzdan, hata ve kusurlarýmýzdan, sinelerimizin aðýr yüklerinden kurtulmak, þanýmýzý yüceltmek, güçlükleri yenmek ve iþlerimizi kolay kýlmak için raðbetimizin daima Rabbimize yönelik olmasý istenmiþtir.

Ýlahi rahmete fazlasýyla mazhar olan bu mübarek gün ve gecelerde kendimizi bu açýlardan sorgulamaya ve yüce dinimiz Ýslam'ýn manevi ikliminde gönül huzuru, istikamet ve öz güven kazanmaya, ihtiraslarýmýzý dizginleyip menfaat ve çekiþmelerden uzak kalmaya ihtiyacýmýz daha da artmaktadýr. Öyleyse bu mübarek zaman dilimini fýrsat bilerek, aramýzdaki çekiþmeleri ve kýrgýnlýklarý, þahsi menfaat hesaplarýný bir tarafa býrakýp, yüce dinimizin bizden istediði, sevgi, saygý ve hoþgörü ortamýnýn kurulmasýna, birlik, beraberlik ve kardeþliðimizin güçlenmesine, insani ve ahlaki meziyetlerin yaygýnlaþmasýna gayret gösterelim.''

Hz. Muhammed'in Regaip Kandili'ne ulaþtýðýnda ''Allah'ým, Recep ve Þaban ayýný bizim için mübarek kýl ve bizi Ramazan ayýna kavuþtur'' diye dua ettiðini aktaran Görmez, þunlarý kaydetti:

''Biz de ayný duayý bütün Ýslam alemi için tekrar ederek; 'Allah'ým, dünyada yaþayan bütün Müslüman kardeþlerimiz için Recep ve Þaban ayýný mübarek kýl ve Ramazan ayýna hayýrla kavuþmayý bizlere nasip eyle' diye dua etmeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle baþta ülkemiz olmak üzere yurt dýþýnda yaþayan vatandaþ ve soydaþlarýmýzla birlikte bütün Ýslam aleminin mübarek Regaib Kandili'ni tebrik ediyor, bu gecenin, özellikle insanlýðýn ortak huzurunu tehdit eden terör ve þiddetin, savaþ ve düþmanlýðýn yerini barýþ ve huzura býrakmasý için raðbetlerimizin iyiye, güzele ve doðruya yönelik olmasýný, bu gecede yapacaðýmýz ibadet, dua ve yakarýþlarýn kabul olmasýný Cenab-ý Mevla'dan niyaz ediyorum.''

..  

  Yorumlar

 
Baþkal - Maksatullah


Kadir Gecesi Olduðu Nasýl Anlaþýlýr?


Derviþane - Bu Akl-u Fikr Ýle


Mirac Kandili - Dursun Ali Erzincanli


HaSan DurSun - Mp3 - ÖzLedim ResuL'ü DinLe


Ali Ercan - Donanmam Var Cennette


FetuLLah GüLen - Hey Gidi GünLer


Mikail – Sultaným


Ramazan Fýkralarý - Oruç farz sahur sünnet


Rüyada aðrý görmek


Yasin Konevi - Aþýklar


Derviþane - Muhammed Doðduðu Gece


Adem Karaca - Fahri Alem


Müziksiz ilahiler - Canýmýn Cananý


Mp3 - Mehmet GökÇe - ZehRa


Maksadýmýz Altýn Deðildi


Namaz Ýlahileri - Namaz Kilalim Namaz iLahisi


eþref ziya daðlar geçit verin


Babam da beyim de açýlmamý istiyor ne yapayým


Ali Ercan - Yalan Dünya


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe