Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Bu gece Regaip Kandili

Bu gece Regaip Kandili - bu gece neler yapýlmalý en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

10946
ilahi dinle  
Regaip Kandili gecesinde neler yapýlýr Regaip Kandili gecesinde ne yapmalý nasýl ibadet etmeli? Regaip kandiline özel namaz var mý?
Regaip Kandili çok lütuf ve ihsanla dolu kýymetli bir gece.. Regaip Kandili gecesinde ne yapmalý nasýl ibadet etmeli? Regaip kandiline özel namaz var mý?
BU GECE NELER YAPMALI

Kelime olarak regaib, “çokça raðbet edilen, nefis, kýymetli, deðerli, ihsan” manalarýna gelen Ragibe kelimesinin çoðuludur. Buna göre Regaip Gecesi denilince: “Çok lütuf ve ihsanla dolu, kýymeti ve deðeri büyük, çok iyi deðerlendirilmesi gereken gece” manasý anlaþýlýr. Bu gece Allah lütuflarýný saðanak saðanak yaðdýrýr.

Bu geceyi ibadetle ihya etmenin sevabý pek çoktur. Diðer zamanlarda okunan her Kur'an harfi için on sevap verilirse, Recep ayýnda yüzleri geçmekte, Regaib kandilinde ise daha da artmaktadýr. Kaza ve nafile namazlarýn sevabý ise diðer gecelere oranla kat kat fazladýr. Regaib kandilinde yapýlacak ibadetlerden birisi de duadýr. Peygamberimiz (sas), bir hadîslerinde bu gecede yapýlacak dualarýn Allah katýndan geri çevrilmeyeceðini bildirmiþlerdir.

Bütün kandil gecelerinde yapýlabilecek ve yapýlmasý gereken önemli bir takým afv ü maðfirete nail olma, ecr ü sevap kazanma, manevî terakki kaydetme, bela ve musibetlerden kurtulma ve rýza–i Ýlahiye ulaþma vesileleri vardýr ki, bunlardan bazýlarýný maddeler halinde kýsaca ve toplu olarak yeniden hatýrlamakta yarar var:

1. Kur'an–ý Kerim okunmalý; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekanlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygý ve baðlýlýk duygularý yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

2. Peygamber Efendimiz (sas)'e salat ü selamlar getirilmeli; O'nun þefaatini ümit edip, ümmetinden olma þuuru tazelenmeli.

3. Kaza, nafile namazlar kýlýnmalý; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrýca kýlýnabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan þuuruyla ihya edilmeli.

4. Tefekkürde bulunulmalý; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ýn benden istekleri nelerdir” gibi konular baþta olmak üzere hayatî meselelerde derin düþüncelere girmeli.

5. Geçmiþin muhasebe ve murakabesi yapýlmalý; ve þimdinin ve geleceðin plan ve programý çizilmeli.

6. Günahlara samimi olarak tevbe ve istiðfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fýrsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalý.

7. Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalý.

8. Mü'minlerle helalleþilmeli; onlarla irtibatýmýz cihetinden rýzalarý alýnmalý.

9. Küs ve dargýn olanlar barýþtýrýlmalý; gönüller alýnmalý; kederli yüzler güldürülmeli.

10. Kiþi kendine ve diðer Mü'min kardeþlerine hatta isim zikrederek dualar etmeli.

11. Üzerimizde haklarý olanlar aranýp sorulmalý; vefa ve kadirþinaslýk ahlaký yerine getirilmeli.

12. Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaþlý olanlar ziyaret edilip, sevgi, þefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.

13. O gece ile ilgili ayetler, hadîsler ve bunlarýn yorumlarý ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalý.

14. Dini toplantýlar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;

15. Kandil gecesinin akþam, yatsý ve sabah namazlarý cemaatle ve camilerde kýlýnmalý.

16. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoþnutluklarý alýnmalý; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalý.

17. Vefat etmiþ yakýnlarýmýzýn, dostlarýmýzýn ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeþliðine ait sadakati yerine getirilmeli.

18. Hayattaki maneva® büyüklerimizin, anne ve babamýzýn, dostlarýmýzýn ve diðer yakýnlarýmýzýn kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; dualarý istenmeli.

19. Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduðunca oruç tutulmalý

..  

  Yorumlar

 
Abdurrahman Önül - Öyle Özledim Ki Seni


Dursun Ali Erzincanlý - Asrý Saadette Çocuk Olmak


Dursun Ali ERZÝNCANLi - Nasihat


Kuran-ý Kerim 89 Sayfa Dinle


Küçük Abdurrahman - Rahmetin dinle


KýR ÇiçekLeRi__Rabbim Sana Çok Þükür..


mp3 ilahi download


Murat Günes - Al cennetine


.Þemail__Dini Fon Müzikleri Eþliðinde Þirler....


Asure Gününüz Mübarek OLsun


Grup HiLaL - Arafat Daðý


Dursun Ali Erzincanlý -- Bedir


Mustafa Caymaz - Boyacý Geldi 2012


O Dar Günde Seni Nerde BuLaLým DinLe


Mehmet Emin Ay - Hatibin Türküsü


2014 ~ SüLeyman Erkiþi - Tövbe Ettim Allah'ým


Ammar Acarlýoðlu__Korku Düþtü Gecelere


Halil Büyükdumlu - Anneciðim


Mehmet Emin Ay - Mustafa Demirci – Gani Mevlam Nasib Etse


GüzeL SözLer - Arzu


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe