Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Regaip Kandili Nedir

Regaip Kandili Nedir? Regaip Kandili Önemi? Regaip Kandilinde Hangi dualar Edilir en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6697
ilahi dinle   Müslüman alemi için kutsal sayýlan “Üç aylar”ýn müjdecisi Regaip Kandili bu gece idrak edilecek. Regaip kandilinin önemi nedir, Regaip kandili’nde hangi dualar edilir… REgaip kandili mesajlarý…

Sual: Regaib gecesi ne zamandýr? Bu geceye mahsus namaz var mý?

CEVAP

Receb-i þerifin ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Her Cuma gecesi kýymetlidir. Bu iki kýymetli gece bir araya gelince, daha kýymetli oluyor. Allahü teâlâ, bu gecede, mümin kullarýna, ragibetler, yani ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapýlan dua red olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayýsýz sevaplar verilir.

Bu gece, Peygamber efendimizin babasýnýn evlendiði gece deðildir. Böyle söylemek yanlýþtýr. Resulullahýn dokuz aydan önce dünyayý teþrif etmiþ olduðunu bildirmek olur ki, bu da, noksanlýk ve kusurdur. Her bakýmdan, her insanýn üstünde ve her bakýmdan kusursuz olduðu gibi, Âmine validemizi nurlandýrdýðý zaman da, noksan ve kusurlu deðildi. Bu zamanýn noksan olmasý, týp ilminde ayb ve kusur sayýlmaktadýr.

Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Regaib gecesini ibadetle geçirmeli, kazasý olan, hiç deðilse bir günlük kaza namazý kýlmalý! Kazasý olmayan da nafile namaz kýlar, Kur’an-ý kerim okur, tesbih çeker, tevbe istiðfar eder. Bugün oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptýr. Mübarek gecelerde ve her zaman ilim öðrenmek hepsinden daha faziletlidir. Ýlmihal bilgileri en kýymetli ilimdir.

Perþembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevaptýr. Perþembe ile birlikte, Cuma günü de oruç tutmakta mahzur yoktur. (Gunye)

Receb ayýnda oruç tutmak faziletlidir. Hadis-i þeriflerde buyuruluyor ki:

(Receb ayýnda Allah’a çok istiðfar edin; çünkü Allahü teâlâ Receb ayýnýn her vaktinde Cehennemden azat ettiði kullarý vardýr. Ayrýca Cennette öyle köþkleri vardýr ki, ancak Receb ayýnda oruç tutanlar girer.) [Deylemi]

(Allahü teâlâ, Receb ayýnda oruç tutanlarý maðfiret eder.) [Gunye]

(Receb-i þerifin bir gün baþýnda, bir gün ortasýnda ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recebin hepsini tutmuþ gibi sevap verilir.) [Miftah-ül-cenne]

(Ramazan ayý dýþýnda Allah rýzasý için bir gün oruç tutan, iyi bir yarýþ atýnýn bir asýrda alacaðý mesafe kadar Cehennemden uzaklaþýr.) [Ebu Ya’la]

(Þu beþ gecede yapýlan dua geri çevrilmez: Regaib gecesi, Berat gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramý ve Kurban bayramý gecesi.) [Ý.Asakir]

(Receb büyük bir aydýr. Allahü teâlâ bu ayda hasenatý kat kat eder. Receb ayýnda bir gün oruç tutan, bir yýl oruç tutmuþ gibi sevaba kavuþur. 7 gün oruç tutana, Cehennem kapýlarý kapanýr. 8 gün oruç tutana Cennetin 8 kapýsý açýlýr. On gün oruç tutana, Allahü teâlâ istediðini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, “Geçmiþ günahlarýn affoldu” der. Receb ayýnda Allahü teâlâ Nuh aleyhisselamý gemiye bindirdi ve o da, Receb ayýný oruçlu geçirdi. Yanýndakilere de oruç tutmalarýný emretti.) [Taberani]

(Receb ayýnda, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip “Ya Rabbi onu maðfiret et” derler.) [Ebu Muhammed]

(Receb’in ilk Cuma gecesini [Regaib gecesini] ihya edene, kabir azabý yapýlmaz. Dualarý kabul edilir. Yalnýz, yedi kimsenin duasý kabul olmaz: Faizci, Müslümanlarý aþaðý gören, ana babasýna eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasýný dinlemeyen kadýn, çalgýcý, livata ve zina eden, beþ vakit namazý kýlmayan.) [S. Ebediyye]

[Bunlar, bu günahlardan vaz geçmedikçe, tevbe etmedikçe, dualarý kabul olmaz.]

Receb ayýnda yapýlan dua kabul edilir, hatalar affedilir. Günah iþleyenin cezasý da kat kat olur.

Hazret-i Hüseyin (radýyallahü anh) anlatýr:

“Kâbe’yi tavaf ederken yanýk sesle Allahü teâlâya dua eden bir kimsenin sesini iþittik. Babam bunu çaðýrmamý emretti. Güzel yüzlü temiz bir kimseydi. Ancak sað tarafý felç olmuþ, kurumuþ, hareketsiz idi. Ona dedim ki:

- Sen kimsin, vaziyetin ne böyle?

- Menâzil bin Lâhýk… Ben çalgý çalmakla, þarký söylemekle þöhret salmýþ, Arabistan’ýn artisti denilen ünlü bir kimseydim. Hep nefsin arzularý peþinde koþtum. Recep ve Þaban aylarýnda bile bu günahlara devam ederdim. Salih babam, beni bu günahlardan kurtarmaya çalýþtý. Bana, (Allahü teâlânýn azabý þiddetlidir, bir anda kahredebilir. Kötü arkadaþlardan vazgeç, bu kötü iþleri býrak! Melekler ve bu aylar senden þikayet ediyorlar) dedi. Nasihate hiç tahammülüm yoktu. Babamýn üzerine yürüyüp, döverek susturdum. Üzüntülü ve kýrýk kalble, (Bu aylarda oruç tutar, geceleri ibadet ederim. Beytullaha gidip þerrinden korunmak için Allahü teâlâdan yardým dilerim) dedi.

Bir hafta oruç tutup Kâbe’ye giderek, (Ey Rabbim, mazlumlarýn âhýný yerde býrakmazsýn. Bu ayda, bu mübarek yerlerde yapýlan dualarý reddetmezsin. Hakkýmý oðlumdan al, onu felç et) diye dua etti. Henüz duasý bitmeden sað tarafým felç oldu. Bunu görenler, (Baba bedduasýna uðramýþ kiþi) derler.

- Baban bu haline ne dedi?

- Babamdan af ve özür diledim. Onun da babalýk þefkati galip gelerek beni baðýþladý. Beddua ettiði yerde, bu sefer þifa bulmam için hayýr dua etmek üzere deve ile Beytullaha gelirken, devenin ürkmesi ile babam düþüp öldü. Þimdi çaresizim.

Babam Hazret-i Ali, bu gence dua etti. Recebde yaptýðý bu dua bereketiyle Allahü teâlâ ona þifa ihsan eyledi

..  

  Yorumlar

 
Kâbe'nin Yollarý (Rast)


Rüyada Salavat Çektiðini Görmek - BakaLým mý Ne Dersin !


Yusuf Ýslam - Salli Ala Muhammed


SaLih ve ÝbRahim Cuþan__Tek UmUT....


Grub Buhara - Bu Bir Aský Ummandýr ilahisi


dini bilgiler - Kader


GüzeL RüyaLaR AnLatýlýr mý ?


Mustafa Özcan Güneþoðlu - Salavat


SeNai DemiRci__Bize SENÝ Sevecek Yürekler VeR...


Mp3 SonaLbüm - Sami YuSuf - The_Centre DinLe


Buyrun MiSaFirimiz oLun Ne Dersiniz..!


Kuran-ý Kerim 27 Sayfa Dinle


Ali Ercan - Muhammede Salavat Ver


Mustafa Ceceli - iftar duasi


Dursun Ali Erzincanlý -- Gönlümün Gülü


......( GüzeLSözLeR )......


Zehra 3 yasinda 37 Sure ezberlemis


Teravih Nedir_Ne Zaman Baþlar Ve Biter.....


Yalnýz Allah Bilsin


Grup Kýr Çiçekleri - Dua dinle


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe