Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Allah Mazlumlarý Zorbalardan Korur

Allah Mazlumlarý Zorbalardan Korur dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6022
ilahi dinle   Ýbrahim Aleyhisselam'ýn bir kýssasý vardý. Bir zaman Ýbrahim Aleyhisselam, eþi Sare validemizle birlikte Mýsýr'a gider. O devirde Mýsýr'da Firavunlar hüküm sürmektedir. Firavun zulümde en zirveye çýkmýþtýr. Þehrin giriþ ve çýkýþlarý kontrol altýndadýr. Gelen gidenlerin haberleri anýnda Firavuna bildirilmektedir. Özellikle kadýnlara karþý zaafý olan Firavun, gözüne kestirdiði kadýný yanýnda alýkoyuyordu. Görevliler Sare validemizi alýp, Firavun'a götürmek isterler. Ýbrahim Aleyhisselam'a sorarlar: - Bu kadýn senin neyindir? Ýbrahim Aleyhisselam: -Benim kardeþimdir, der. Sonra da Sare validemizin yanýna gidince ona bir açýklama getirir: -Bugün bana senden sordular, ben de seni kardeþim olarak tanýttým. Sana da sorarlarsa beni yalancý çýkartma. Bu memlekette Allah'a inanan ikimizden baþka kimse yok. Seninle eþ olmanýn yanýnda ayný zamanda iki din kardeþiyiz. Benim onlara kardeþimdir demem, din kardeþliði açýsýndadýr. Bekledikleri an geldi, Firavun Sare validemizi istedi. Görevli adamlarýn eþliðinde Sare validemiz zorla Firavunun huzuruna çýkarýldý. Anlama ve idrak kapasitesi zayýf ya da fitne çýkarmaya niyetli bir takým insanlar bu hadiseyi deðiþik yerlere çekmektedirler. Bir peygamber hanýmýný yabancý bir insana nasýl gönderirmiþ? Hadiseyi baþtan sonra akýl gözü ile takip edenler, bu olayda en küçük bir olumsuzluðun olmadýðýný görecekler. Hatta günümüze birçok dersler de çýkarmak mümkündür. Bu olay hadisi þeriflerde þöyle haber verilmektedir. Sare, Firavunun karþýsýna çýkar. Hadisi Þerifte Firavun zorba olarak anlatýlmaktadýr. Zorba Sare'ye yaklaþmak için oturduðu yerden ayaða kalktý. Sare o sýrada zorbadan izin istedi, abdest alýp iki rekât namaz kýldý ve þu niyazda bulundu: "Ya Rabbim!Sana ve gönderdiklerine iman etmiþim. Bu ana kadar kocamdan baþkasýna karþý ýrzýmý, namusumu korumuþ isem, þu kâfiri üzerime saldýrtma, beni ondan koru!" Firavun da Sare'yý bekliyordu. Namazýný kýlýp duasýný eden Sare validemiz, Firavunun yanýna döndü. Firavun kaldýðý yerden tekrar yaklaþmaya baþladý. Tam o esnada Firavunun ayaklarý kendini tutmaz oldu, olduðu yere yýkýlýp kaldý. Aciz duruma düþen kuþ gibi çýrpýnmaya baþladý. Bu durumu gören Sare validemiz endiþeye kapýldý, Firavun bu halde ölecek olsa, sorumlu onu tutacaklardý. Sare validemiz yine Rabbine yöneldi: "Ya Rabbim! Bu ölürse, benim üzerime atarlar, onu eski haline getir." Zorba eski durumuna geldi. Ancak Sare'den de vazgeçmemiþti. Tekrar Sare validemizin üzerine yürüdü. Sare validemiz bu sefer de izin istedi. Namazýný kýldý, duasýný yaptý ve ayný hadise cereyan etti. Bu olay üç defa tekrarlandý. Firavun yaþadýklarý karþýsýnda dehþete düþtü. Adamlarýna emirler verdi: -Bu kadýný aldýðýnýz yere götürün. Bana kadýn diye getirdiðiniz þeytanýn ta kendisidir. Benden uzak olsun, yanýna cariyelerimden birini de verin. Böylece Sare validemiz, Firavunun zulmünden, tecavüzünden korundu. Bir de yardýma mahzar oldu. Sare eþinin yanýna gelince: -Ey Ýbrahim! Rabbim beni zorbanýn þerrinden korudu, bir de þu cariyeyi bize ihsan eyledi, dedi. Bunlar Mevla'mýzýn ayetlerindendir, her bir ayette insana bir mesaj vardýr.

..  

  Yorumlar

 
Umut MüraRe - HeCe HeCe


Rüyada - Günah ÝþLemek


Salevatýn Kefareti


SaLavat GetirMek


ManiLer ~ Ramazan'a ÖzeL


Ender Doðan - Edrikna Ya Allah


Enver Cin - Selam Söyleyen dinle


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Kâbe'nin Yollarý


Küçük EmRe__PeyGamBeRim....(a.s)


Ameþ ve Karýsý


PeyGamberimiz'in Okuduðu ÖzeL Dua


Sedat Ucan - Allah Yeter 2012


Muhammed Ýlhan - Yusufum


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Veysel Karani


Senai Demirci - Nisyan


Grup Dergah - Ya Muhammed 2012


Hasan Dursun__2012__Mekke Bakar Medine'Ye...


Emre Ermiþ - Medinenin Yollarýnda


CenGiz ÇeLikeL 2015 aÞk aTeÞi


ÞehiD AnaSý


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe