Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Allah’tan Utanmaya Senden Daha Layýðým!

Allah’tan Utanmaya Senden Daha Layýðým! dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

20654
ilahi dinle   Çok eski devirlerde Kifl adýnda bir adam vardý. Kifl, ahlâkî ve insanî deðerlere önem vermeyen, para kazanmak için her yolu meþru gören çok zengin bir adamdý. Zenginliðini de faizden elde etmiþti. Dara düþen, ihtiyacý olan kimse kendisine geliyor, oda yüksek bir faizle geri ödenmesi þartýyla onlara para veriyordu. Vadesi geldiði zaman kiþi parasýný ödeyemezse bu sefer faiz miktarýný daha da artýrýyordu. Þayet yine ödeyemezse adamlarý vasýtasýyla o kimsenin bütün varýna yoðuna el koyuyordu. Bir gün, kapýsýna borç için bir kadýn geldi. Bu kadýn yakýn zamanda kocasýný kaybetmiþ, namuslu, kendisini çocuklarýna adamýþ bir anneydi. Bir süre, kocasýndan kalan þeylerle evini idare etmeye çalýþmýþtý. Ancak artýk evde para kalmamýþtý. Bunun için çalýþmasý gerekiyordu. Bir yerde iþ bulmak istedi; ama dýþarýsý dul bir kadýn için çalýþmaya müsait deðildi. Neden sonra aklýna evde dokuma yapýp onlarý yakýn bir arkadaþý vasýtasýyla satmaya karar verdi. Bunun için bir dokuma tezgahýna ihtiyacý olacaktý. Tezgahý alabilmek için de borç arayýþýna girdi. Yakýn dost ve akrabalarýna gitti; ama kimsede para yoktu. Çok üzülmüþtü. Çaresiz bir þekilde evine doðru giderken yolda istemeden iki kiþi arasýnda geçen bir diyaloga þahit oldu. Þehirde Kifl adýnda bir kiþinin insanlara borç para verdiðini duydu. Hemen onun yanýna gitmeye karar verdi. Kifl kapýda kadýný görünce çok beðendi. Onu elde etmek istedi. Kadýn, Kifl’den karþýlýðýný ödemek þartýyla borç para istedi. Kifl, kadýnýn dul olduðunu da anlayýnca ona ahlaksýz bir teklifte bulundu. Kendisiyle beraber olmasý þartýyla vereceði parayý istemeyeceðini söyledi. Bu teklifi kadýn þiddetle reddetti. Çok üzülmüþtü. En çok da kendisine böylesi tekliflerin gelmesinden korkuyordu. “Allah’ým bana yardým et.” diye dua etti. Aradan birkaç gün daha geçmiþti. Evde hiçbir þey kalmamýþtý. Çocuklar açlýktan aðlýyordu. Onlarýn aðlamasýna kendisi de katýlýyordu. Kendisini Kifl’e teslim etmeye mecbur hissetti. Bu sýrada da “Allah’ým! N’olursun beni affet. Bir daha böyle bir günah iþlemeyeceðim.” diye dua ediyordu. Kadýn, Kifl’in yanýna gitti. Kifl’in yüzü gülüyordu. Ancak kadýn bir yandan aðlýyor, bir yandan da titriyordu. Kifl, kadýna bu halinin sebebini sordu. Kadýn, - Buraya kendi isteðimle gelmedim. Daha önce böyle bir günah iþlemedim. Onun için Allah’tan çok utanýyorum ve korkuyorum. Beni bu günaha sürükleyen fakirliðimdir, dedi. Kifl, duyduklarýna çok þaþýrmýþtý. O kaskatý kalbi bir anda yumuþayýverdi. Ýçini piþmanlýk duygularý sarmýþtý. O sýrada aðzýndan þu ifadeler döküldü: - Sen fakirliðin sebebiyle mecbur kaldýðýn bir günah iþliyor ve bundan dolayý aðlýyorsun. Halbuki Allah bana bu kadar servet vermiþken, ben günah iþlemekten çekinmiyorum. Ben, Allah’tan utanmaya ve korkmaya senden daha layýðým. Kifl, piþmanlýk hisleri içinde, yapacaðý kötü iþten vazgeçti. Kalbine apayrý bir huzur ve mutluluk geldi. Kadýna bir miktar para verip onu gönderdi. Kadýncaðýz, sevinç ve kendisini harama girmekten koruyan Rabb’ine þükür içinde evine döndü. Kifl, artýk eski Kifl deðildi. O güne kadar yapmýþ olduðu bütün günahlar için tevbe ediyordu. O gün sabaha kadar Rabb’ine dua dua yalvardý ve affýný diledi. O gece Kifl’in ecel vaktiydi. O hal üzere ruhunu Rahman’a teslim eyledi. Sabah olmuþtu. Kifl’in evinden çýkmadýðýný gören yakýnlarý kapýyý açtýklarýnda Kifl’i ölü olarak buldular. Bu sýrada kapýsýnda herkesin okuyabileceði þekilde þöyle bir yazý vardý: “Allah, Kifl’in günahlarýný affetti.” Halk, bu duruma þaþýrdý kaldý. Allah, Kifl’in affedilmesine sebep olan bu olayý, o dönemin peygamberine vahiy yoluyla bildirdi. Böylece herkesin þaþkýnlýðý gitti ve insanlar bundan büyük bir ders aldýlar. Hikâye bize ne anlatýyor? Tevbe kapýsý her zaman ve her kiþi için açýktýr. Bir kimse ne kadar günahkâr bir kul olursa olsun büyük bir piþmanlýk ve samimiyetle tevbe ederse Allah onun tevbesini kabul eder ve onu baðýþlar. Allah, kendi rýzasý istikametinde bir hayat yaþamaya gayret eden kullarýný sever. Rahmetinin gereði olarak bazen kullarý günaha gireceði an onlarý deðiþik vesilelerle korur. O yüzden kula düþen Rabb’iyle arasýndaki baðý devamlý surette güçlü tutmasýdýr.

 

  Yorumlar

 
Sami Yusuf - The Key


Abdulhamit Tutkun - Gelin Canlar


Kadir Gecesi Nedir?


Selçuk Kubalý - bunca yýldýr dinle


ReCeb-i ÞeriF DuaLarý


Bismillah Her Hayrýn Baþýdýr


Ýnkar Edenlerim ÖLüMü


Ahmed Baþak - Beþikten Mezara


Turan Turgut - Ezan


Sedat Uçan - Haline Þükret


Yasin Konevi - Hazirmisin


Dursun Ali Erzincanlý - Hz Alinin Duasý


ÞeYtani RüYaLar


Muhammed Ýlhan - Devem


Engin Titiz - Mahcubum Allahým


Padiþahýn Hizmetkarlarý Çizgi Film Dini Çizgi Film


Ramazan Fýkralarý - Oruç gitti ama


Mehmet Emin Ay - Acýlar Kapýmý Yoklar


YeNi aLBum - YaSin KoneVi - Demedim Mi


Mustafa Cihat__EmaneT...


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe