Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Bire yediyüz.

Bire yediyüz. dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6265
ilahi dinle   Ýmâm-ý Hasen ve imâm-ý Hüseyn ve Abdüllah bin Ca'fer (r.a.) Medîne-i münevvereye giderken, yolda erzâklarý kalmadý. Sahrâda olduklarý için, yiyecek birþey alacak yer de olmayýp, açlýk ve susuzlukdan gâyet muzdarib oldular. Allahü teâlâya tevekkül etdik deyip, yoldan sapdýlar. Birâz gitdikleri gibi, ovanýn orta yerinde bir karaltý gördüler. Ona doðru sürüp, gitdiler. Bakdýlar ki, bir kara çadýr içinde, bir kadýncýkdan baþka kimse yok. Kadýncaðýza selâm verdiler. O kadýncaðýz da, letâfet ile selâmlarýný alýp ve bunlara dikkat ile bakdý. Hâtýrýna bu geldi ki, bu üç sultânýn dünyâda benzerleri az bulunur. Kadýna dediler ki, -Bir yiyeceðin var mýdýr. -Bir keçim vardýr. Kendiniz saðýnýz, sütünü içiniz. Ýmâmlardan birisi saðdý, bir çanak südü bir imâma verdi. Bir çanak da Abdüllaha verdi. Bir çanak da kendi içdi. Ondan sonra kadýna dediler ki, -Baþka yiyeceðin yok mudur. -Bu keçimi boðazlayýp, yiyin. O kadýn, bunu böyle söyleyince, Abdüllah hazretleri o keçiyi kesip, piþirip, yidiler. Allahü Sübhânehü ve teâlâ hazretlerine hamd edip, atlarýna bindiler. Sonra kadýncaðýza dediler ki, -Medîne-i münevvereye vardýðýn zemân, mutlaka bize uðrayasýn ki, biz Seyyidlerdeniz ve Hâþimîlerdeniz. Se'âdetle dönüp, gitdiler. Bir zemân sonra o kadýncaðýzýn kocasý geldi. Gördü ki, ortada keçi yok. -Keçi ne oldu diye sordu. Hanýmý da meydâna gelen hâdiseyi anlatdý. Kocasý da huzûrsuz olup, -Ey akýlsýz haným! Niçin böyle yapdýn. Bizim ondan gayri nesnemiz yok idi, dedi. -Allahü teâlâ rahîmdir. Kullarýný aç koymaz. Bunun gibi güzel yiðitler, asîlzâdeler evimize geldi. Onlarý müsâfir etmeden göndermek insâf deðildir. Bir keçi nedir ki, öyle sultânlardan esirgerim. Ammâ kadýncaðýz, imâmlarý bilmez idi. Güzel yiðitleri gördüðünde, mubârek yüzlerinin nûrânîliðinden ve sözlerinin tatlýlýðýndan, firâsetle bildi ki, asîlzâdeler ve çelebî insanlardýr. Onun için kendilerinden bir nesne esirgemedi. Bu dünyâda bütün malý bir keçi olup, onu da müsâfirlerine ikrâm etmek o kadýncaðýzýn kemâl derecede cömerdliðini gösterir. Artýk, kadýncaðýz, kocasý ile birþeyler alýp-satmak için, Medîne-i münevvereye gitdiler. Þehir içinde gezerken, hikmet-i ilâhî, imâm-ý Hüseyn 'radýyallahü teâlâ anh' hazretlerine Bâb-ý selâm önünden geçerken rast geldiler. Ýmâm hazretleri, kadýncaðýzý gördü ve tanýdý. Acele adam gönderip, huzûr-ý þerîflerine getirdiler. Kadýncaðýza hitâb edip, buyurdular ki, -Benim kim olduðumu bilir misin? -Bilmem, deyip, cevâb verdi. Ýmâm hazretleri buyurdu ki, -O üç yiðit, bir zemân senin çadýrýna uðradýlar. Sen onlara süt içirdin. Keçiyi kesdiler. Onlarýn biri, benim. Emr etdi, bunlara ziyâde ikrâmda bulundular. Hikmet-i Rabbânî imâm hazretlerinin yanýnda fazla bir þey bulunmadýðýndan, beyt-ül mâl emînine adam gönderdiler. -Bize bin dirhem gümüþ ve yüz koyun versin. Ýnþâallah biz yine veririz, dediler. Beyt-ül mâl emîni verdi. Huzûr-ý þerîflerine getirdiler. Temâmýný kadýncaðýza verip, bizi ma'zûr tut, dedi. Yanlarýna adam verip, imâm-ý Hasen (r.a.) hazretlerine gönderdi. Ýmâm-ý Hasen de bunlarý iyi karþýlayýp, yanýnda bulunduðu kadar ikrâm etdi. Ve onlarýn yanýnda fazla nesne bulunmadýðý için, beyt-ül mâl emînine adam gönderip, bin dirhem ile ikiyüz koyun ödünç aldýlar. Hepsini o kadýncaðýza verip, özr dilediler. Sonra yanlarýna bir adam verip, Abdüllah bin Ca'fer hazretlerine gönderdiler. Abdüllah hazretleri, -Ýmâmlar ile buluþdunuz mu diye süâl etdi. -Evet, onlardan geliriz, dediler. Abdüllah hazretleri buyurdu: -Ne olaydý, önce bizim yanýmýza gelseydiniz! Zîrâ onlarýn ellerinde, dünyâ malý karâr etmez. Hâzýr nesneleri bulunmadýðý için, belki ýzdýrâb çekmiþlerdir. Bunlar dediler ki, her biri biner dirhem ve yüz ve ikiyüzer koyun ihsân etdiler. Abdüllah hazretleri çok ni'metler verip, ikibin dirhem ve dörtyüz koyun ihsân etdi. Hazret-i Abdüllah bin Ca'fer varlýklý idi. Ondan sonra, kadýncaðýz kocasý ile dörtbin dirhem gümüþ ve yediyüz koyunu alýp, sevinerek evlerine döndüler. Resûlullahýn 'sallallahü teâlâ aleyhi ve sellem' hazretlerinin evlâdýnýn cömerdliði, ikrâmlarý bu mertebede olunca, lâyýk olan odur ki, ümmeti olan kiþi dünyâya raðbet etmeyip, eline geçeni infâk edip, onlarýn izinden gidip, tâ ki, dünyâda müslimânlýklarý ma'mûr, âhýretde de günâhlarý afv edilmiþ olur.

..  

  Yorumlar

 
Sedat Uçan - GÖNÜL


Mehmet Karakus - Ya Resulallah


Eþref Ziya - Gür Seda


Duanýn Kabulü


ORuç Ne DemektiR..?


AçýLsýnda YoLLar Sana GeLeyim DinLe


Köprü Yaptýran Mecusi


Abdullah Akbulak - Veda Haccý


Abdullah Akbulak - Ayrýlýk Deðilmi


Rüyada - YýLdýRým Görmek...


FiL SuResi


Ufuk Akýn - Gül


Cocuklar ve bilmiyenler icin Namaz nasil kilinir 3. Bölüm


Ali Ercan - AlabildinizMi


UðuR IþýLaK - AðLaMaM oNDaN


Ertuðrul ERKÝÞÝ - Güllerin Efendisi - Allah De Kalbim


Tabutumdan tuðlayý çýkarýn


2014 ~ BeytuLLah KuZu ~ MuhammeD'e oLan SevGim Baþkadýr


Seyfullah Çakmak - Benim Sultaným


Senin Aþkýn


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe