Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Boynumu Eðmiþ, Beklirem

Boynumu Eðmiþ, Beklirem dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6393
ilahi dinle   Deðerli mimar arkadaþýmýz Hilmi Þenalp, Türkmenistan'ýn baþþehri Aþkabat'ta selatin bir cami inþa etmiþtir. “Selatin” kelimesi, "sultanlar' demek olduðu halde bir cami-i þerif hakkýnda bu kelimenin kullanýlmasý, o cami-i þerifin sultanlara yakýþýr þekilde azametli olduðunu ifâde eder. Osmanlý'da çifte minareli cami yapmak -bir an'ane olarak- padiþahlara býrakýlmýþ, ondan maaqa kimseler büyük bir cami yaptýrsalar bile ona tek minare ikame ederlerdi. Osmanlý tarihinde en zengin bir sadrazam olarak ün yapmýþ bulunan hýrvat asýllý Rüstem Paþa bile Eminönü'nde çinileriyle dünyaca ünlü camie çifte minare yapmamýþtýr. Lakin o devlet tarihe karýþtýktan sonra bu an'ane unutulmuþ; þahýslar ve dernekler de çifte minare yaptýrýr olmuþlardýr. Eski mimarýnýn bütün hususiyetlerini akýllara durgunluk verecek bir liyakatle bilen ve bunu inþa ettiði camilerde gerçek­leþtirmeye muvaffak olan deðerli mimar Hilmi Þenalp Japonya'nýn baþþehri Tokyo'da inþa ettiði cami-i þerifle mimarý tarihimizde haklý yerini almýþ bulunmaktadýr. Onun Aþkabat'ta inþa ettiði klasik Osmanlý mimarý tarzýndaki selatin ünvanýna layýk cami-i ,þerif de çifte minarelidir. Bu cami-i þerifin inþaatý devam ederken bir gün Aþkabat'ta mesaý arkadaþlarýndan bir grupla caddede yürüyorlarmýþ. Önlerine þab-r emred (sakalý çýkmamýþ bir delikanlý) Türkmenistanlý bir genç çýkmýþ ve: "-Bir dakika beyler! Siz Türkiye'den gelmiþ olmalýsýnýz, öyle deðil mi?" Hilmi bey ve arkadaþlarý: "Evet!" cevabýný verince Türkmenistanlý genç: "-Size bir sual sorabilirem mi?" demiþ. Onlar da: "-Buyur, sor!" demiþler. Türkmenistanlý genç: "-Türkiye'de hatun kiþiler baþlarýný örtirler mi?" demiþ. Muhatablarý: "-Evet." Cevabýný verince ilave etmiþ: "-Bacaklarýný örtirler mi?" Buna da "Evet." karþýlýðýný alýnca: "-Kusura bakman, beyler!ý'. Zannýmca siz doðru söylemirsinizl.. Men (ben) tilifisyon seyredirem. Sizin rus­laþtýðýnýzý görürem." ihtimal bu Türkmenistanlý genç "ruslaþmýþsýýz' sözüyle, "batýlýlaþmýþ olmayý” kasdediyordu. Kendi memleketinin þartIarýna göre böyle söylüyordu. Sonra ilave etmiþ: "-Halinize bakýrem, size müslüman demekte zorlanýrem. Hiç güven duymirem. Lâkin düþünürem ki. Cenab-ý Allah birine ruhsat fýrsat verip de "Mukaddes Emanetler"i elinizden .aldýrmadý. Onlarý sizde kodi. Bunu düþününce sizin bir gün yeniden adam olacaðýnýza ihtimal verirem. Lakin ne zaman, bilemirem? Boynumu eðmiþ beklirem!.." demiþ. Muhatablarý bu arifane cevab karþýsýnda söyleyecek söz bulamamýþ ve delikanlýyla kucaklaþarak: "-Ümidin boþuna deðildir, kardeþ! Milletimizin Allah yolunda sebkat etmiþ olan hizmetleri bereketine çok geçmeden umduðun güzel günlere þahid olacaksýn. Cenab-ý Allah neye kaadir deðil! Bak iþte Rusya topsuz-tüfeksiz yýkýldý. Bugünkü hal, adetullah icabýdýr. Kainatta kahýr ve lütuf bir arada mevcud olup onlar arasýnda bir galebe nöbetleþmesi vardýr. Þu senin gönlündeki güzel ümid o güzel günlere aid mümin ferasetiyle bir seziþten ibarettir. Me'yus olma!" demiþler. Not: . Gayr-i islamý sayýsýz tatbikattan ruhlarý bunalarak ümidsizliðe düþen müminlere ithaf olunur.

..  

  Yorumlar

 
Güzel Sözler - Cömertlik


Sihir nedir?


Kadir Gecesinde Ne Yapýlýr?


Yusuf Ýslam - Esma al-Hüsna


Peygamber Efendimizin Kabr-i þerifi


Sami Yusuf - Interview at TRT Turk


Müziksiz ilahiler - Gelip de Bir Görsen


DoSt SiteLer


Adem Karabey - Pismanim


HadiS-i ÞeriF


Rüyada - DeFine Görmek..


iLahiSözü ~ HASAN DURSUN ~ ÖZLEDÝM RESUL'Ü


Dursun Ali Erzincanlý - Mevlid Kandili


Cemal Kuru - Ölüm Ani


Rüyada erkek çocuk görmek


Bedirhan Gökçe - Sevda Sokaðý


TeÞRik TekbiRi


Selçuk Kubalý - Gururlanma Ýnsanoðlu


Adem Karabey - O Geliyor


Mustafa Özcan Güneþdoðdu - Cürmüm Ýle Geldim Sana


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe