Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Bu da Geçer Ya Hû!

Bu da Geçer Ya Hû! dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

17102
ilahi dinle   Derviþin biri, uzun ve yorucu bir yolculuktan sonra bir köye ulaþýr. Karþýsýna çýkanlara kendisine yardým edecek,yemek ve yatak verecek biri olup olmadýðýný sorar. Köylüler kendilerinin de fakir olduklarýný,evlerinin küçük olduðunu söyler ve Þakir diye birinin çiftliðini tarif edip oraya gitmesini tavsiye ederler. Derviþ yola koyulur,birkaç köylüye daha rastlar.Onlarýn anlattýklarýndan Þakirin bölgenin en zengin kiþilerinden biri olduðunu anlar. Bölgedeki ikinci zengin ise Haddad adýnda baþka bir çiftlik sahibidir. Derviþ Þakir’in çiftliðine varýr. Çok iyi karþýlanýr,iyi misafir edilir,yer içer, dinlenir.Þakir de aileside hem misafirperver hem de gönlü geniþ insanlardýr… Yola koyulma zamaný gelip Derviþ, Þakir’e teþekkür ederken, “Böyle zengin olduðun için hep þükr et.”der. Þakir ise þöyle cevap verir: “Hiçbir þey olduðu gibi kalmaz. Bazen görünen gerçeðin ta kendisi deðildir. Bu da geçer…” Derviþ Þakir’in çiftliðinden ayrýldýktan sonra bu söz üzerine uzun uzun düþünür. Bir kaç yýl sonra derviþin yolu yine ayný bölgeye düþer.Þakir’i hatýrlar,bir uðramaya karar verir. Yolda rastladýðý köylüler ile sohbet ederken Þakir den söz eder. “Haa o Þakir’mi” der köylüler, “O iyice fakirledi,þimdi Haddad’ýn yanýnda çalýþýyor.” Derviþ hemen Haddad’ýn çiftliðine gider,Þakir’i bulur.Eski dostu yaþlanmýþtýr,üzerinde eski püskü giysiler vardýr.Üç yýl önceki bir sel felaketinde bütün sýðýrlarý telef olmuþ,evi yýkýlmýþtýr.Topraklarý da iþlenemez hale geldiði için tek çare olarak selden hiç zarar görmemiþ ve biraz daha zenginleþmiþ olan Haddad’ýn yanýnda çalýþmak kalmýþtýr.Þakir ve ailesi üç yýldýr Haddad’ýn hizmetkarýdýr. Þakir bu kez Derviþ’i son derece mutevazi olan evinde misafir eder.Kýt kanaat yemeðini onunla paylaþýr…Derviþ vedalaþýrken Þakir’e olup bitenlerden ötürü ne kadar üzgün olduðunu söyler ve Þakir’den þu cevabý alýr: Üzülme…Unutma,bu da geçer…” Derviþ gezmeye devam eder ve yedi yýl sonra yolu yine o bölgeye düþer.Þaþkýnlýk içinde olup biteni öðrenir.Haddad birkaç yýl önce ölmüþ,ailesi olmadýðý içinde bütün varýný yoðunu en sadýk hizmetkarý ve eski dostu Þakir’e býrakmýþtýr.Þakir Haddad’ýn konaðýnda oturmaktadýr,kocaman arazileri ve binlerce sýðýrý ile yine yörenin en zengin insanýdýr. Derviþ eski dostunu iyi gördüðü için ne kadar sevindiðini söyler ve yine ayný cevabý alýr: “Bu da geçer…” Bir zaman sonra Derviþ yine Þakir’i arar. Ona bir tepeyi iþaret ederler. Tepede Þakir’in mezarý vardýr ve taþýnda þu yazýlýdýr: “Bu da geçer…” Derviþ, “ölümün nesi geçecek?” diye düþünür ve gider. Ertesi yýl Þakir’in mezarýný ziyaret etmek için geri döner; ama ortada ne tepe vardýr nede mezar.Büyük bir sel gelmiþ,tepeyi önüne katmýþ,Þakir’den geriye bir iz dahi kalmamýþtýr… O aralar ülkenin sultaný,kendisi için çok deðiþik bir yüzük yapýlmasýný ister. Öyle bir yüzük ki ,mutsuz olduðunda umudunu tazelesin,mutlu olduðunda ise kendisini mutluluðun tembelliðine kaptýrmamasý gerektiðini hatýrlatsýn…Hiç kimse Sultaný tatmin edecek böyle bir yüzük yapamaz.Sultanýn adamlarý da bilge Derviþ’i bulup yardým isterler.Derviþ, Sultanýn kuyumcusuna hitaben bir mektup yazýp verir.Kýsa bir süre sonra yüzük Sultan’a sunulur.Sultan önce bir þey anlamaz; çünkü son derece sade bir yüzüktür bu. Sonra üzerindeki yazýya gözü takýlýr, biraz düþünür ve yüzüne büyük bir mutluluk ýþýðý yayýlýr: “Bu da geçer” yazmaktadýr. ‘Buda geçer Ya Hû’ sözünün aslý bundan bin küsür sene önceye , Bizans dönemine uzanýr. Bizanslýlar fena bir iþe uðradýklarý zaman ‘Buda geçer’ manasýna gelen ‘k’afto ta perasi’ demektedirler. Ýbare Selçuklular zamanýnda Ýran taraflarýna geçer; ama Farsçalaþýp ‘in niz beguzered’ olur. Osmanlýlar devrinde Türkçe söylenip ‘bu da geçer’ yapýlýr. Derken tekkelerde ve dergâhlardada benimsenir ve sonuna ‘Ya Allah’ manasýna gelen bir ‘Ya Hû’ ilave edilip ‘BU DA GEÇER YA HÛ’ haline gelir… Hayat iniþli çýkýþlýdýr.Her zaman bulunduðumuz durumun gelip geçici olabileceði aklýmýzdan çýkmamalýdýr.

 

  Yorumlar

 
Dursun Ali Erzincanlý - Ana Hakkýný Helal Eyle


Çocuk kusmuðu ile namaz kýlýnýr mý?


Ramazan Fýkralarý - Yalansa


Üç AyLarýn FaziLeti


Celalleddin Ada – Can Ahmed’im


KabriStan iLahi SözLeri


Mehmet Karakus- Sabahin Seherinde


( 2014 ) AbduLLah AkbuLak - DünYa TreNi


Arslanýn da Þerefi Var


Senai Demirci - Sabah Zamaný Kýl Beni Ey Namaz


~ 2014 ~ GruP TaiF ~ Eyub EL EnSari


Abdurrahman Önül - Baslayalim Zikire


sohbet.cc


Grup Tillo - Tevhid Erenlerin Yoludur


Mehmet Karakus - Canimin Cani Muhammed


MuhammeD Ýlhan__Cennette...


Kusmakla oruç bozulur mu?


Kerkük Ýlahiler - Bu Dünyaya Geldin Ne Amel Kýldýn


MeLekLer NasýL VarLýkLardýR....


Sami Yusuf - Eid Song


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe