Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Çobandaki Feraset ve Marifet

Çobandaki Feraset ve Marifet - dini hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5468
ilahi dinle   Abdullah bin Mübarek (rah) bir gün Medine dýþýnda seyahat ediyordu. Yolda koyun otlatan genç bir çoban gördü. Gence acýdý. Bu zavallý genç, çocuklukta cobanlýk yaparsa büyüyünce Allah Teala'nýn ibadet ve marifetini nasýl öðrenir, diye düþündü ve kendi kendine, `Gideyim, ona Allah Teala'yý tanýmasý için bazý þeyler söyleyeyim, bir kaç mesele öðreteyim" deyip genç çobanýn yanýna geldi. Ona selam verip tanýþtýktan sonra, "Evladým, Allah Teala'yý bilir misin? diye sordu. Çoban, "Kul sahibini nasýl bilmez?" dedi. Abdullah bin Mübarek, "Allah Teala'yý ne ile nasýl tanýdýn, kim öðretti? diye sordu. Çoban, "Bu koyunlarýmla tanýdým" dedi. Abdullah bin Mubarek, "Bu koyunlarla O`nu ne þekilde tanýdýn ki? diye sordu. Çoban, "Düþünsene, bu bir kaç koyun sahipsiz ve çobansýz olmaz, olan da bir iþe yaramaz. Bunlara su ve ot verecek, kurttan ve diðer tehlikelerden koruyacak birisi lazýmdýr. Bundan anladým ki kainat, insanlar, cinler, hayvanlar, diðer canlýlar ve þu üzerimde uçan kanatlý kuþlar bir koruyucuya muhtaçtýr. Hem bunlar kendi kendine olmaz. Þu alemde ki binlerce çeþit varlýklarý yaratan, koruyan, kollayan, hepsine gücü yeten biri vardýr. Bu Allah Teala'dan baþkasý deðildir. Ýþte bu koyunlarla Allah Teala'nýn varlýðýný böylece bildim" dedi. Abdullah bin Mübarek, "Allah Teala'yý nasýl bilirsin?" diye sordu. Çoban, "O`nu hiçbir þeye benzetmeden bilirim" dedi. "O`nun hiçbir þeye benzemediðini nasýl bildin?" diye sordu. Çoban, "Yine bu koyunlarý düþünerek böyle olduðunu bildim" dedi. Abdullah bin Mübarek, "Nasýl düþündün?" diye sordu. Çoban, "Þöyle düþündüm: Ben bu koyunlarýn çobanýyým, onlarý sevk ve idare ediyorum. Bakýyorum, ne onlar bana benziyor, ne de ben onlara. Bundan anladým ki, bir çoban koyunlarýna benzemezse, bütün varlýklarýn sahibi olan Allah Teala da kullarýna benzemez" dedi. Abdullah bin Mübarek, "Güzel, doðru söyledin. Ýlimden bir þey öðrendin mi? diye sordu. Çoban, "Ben bu sahralarda, nasýl ilim tahsil edebilirim ki" dedi. Abdullah bin Mübarek, "Peki, bu ferasetle baþka ne öðrenmiþsin?" diye sordu. Çoban, "Yüce Allah'ýn yardýmý ile üç çeþit ilim öðrendim. Bunlar gönül ilmi ve beden ilmidir" dedi. Abdullah bin Mübarek, "Bunlar nelerdir?" diye sorunca, genç çoban þöyle açýkladý. "Gönül ilmi þudur: Allah bana kalp verdi. Orayý kendisine muhabbet ve marifet yeri yaptý. Ýstedi ki bu kalp ile O`nu bileyim, tanýyayým ve seveyim. Ayrýca O`nun sevdiklerini de seveyim, sevmediklerine kalbimde yer vermeyeyim, onlardan uzak kalayým. Dil ilmi þudur: Allah bana dil verdi. Bu dilimle kendisini zikretmemi, adýný anmamý ve nimetlerini anlatmamý istedi. Dilime kötü sözü yasakladý. Beden ilmi þudur: Yüce Allah bana beden verdi. Onunla kendisine hizmet ve ibadet yapmamý istedi. Hayýrda koþmayý, kötü iþlerden uzaklaþmayý emretti." Genç çobandan bunlarý dinleyen Abdullah bin Mübarek, iþittiklerine hayret etti. Çok memnun oldu. Çobaný tebrik etti ve ona, "Ey genç, senin bu söylediklerin öncekilerin ve sonrakilerin bilmesi gereken ilimdir. Ýlmin aslýný ve herkese lazým olaný sen söyledin. Þimdi o temiz gönlünle bana bir nasihat et" dedi. Genç çoban þunlarý söyledi. "Efendi, yüzünüzden alim bir zat olduðunuz belli oluyor. Eðer ilmi Allah rýzasý için öðrendi iseniz artýk insanlardan bir þey istemeyin, onlardan bir menfaat beklemeyin. Eger din ilmini dünya kazanmak icin ögrenmiþseniz ahirette bir faydasýný göremezsiniz, cennete giremezsiniz. Ayrýca vebali de sana kalýr" dedi. Abdullah bin Mübarek (rah), genç çobana dua ederek ve yüce Allah'a þükrederek oradan ayrýldý

 

  Yorumlar

 
Ufuk Akýn - Geleyim


Hasan Dursun - KerbeLa' da iLahi Sözü


Rüyada aðaç sakýzý görmek


32 FaRz - GuSLün FaRzLarý


Kuran-ý Kerim 81 Sayfa Dinle


Yusuf Ýslam - Allahým Sana Þükürler


mustafa yilmaz - ozluyorum


aÞk DavaYa BenzeR...


Yetiþ Ya Resulallah!


Ramazan Fýkralarý - Deniz oruç bozar mý?


Kusmakla oruç bozulur mu?


Abdulkadir Þehitoðlu - ikindi Ezaný


Abdurrahman Önül - Ne Zaman Anarsam Seni


Ay Doðdu Üzerimize iLahi Sözleri....


Cumanýz Mübarek Olsun


Müziksiz ilahiler - Bilmez imiþ


Muhammed Bilal Özkan - Çaðýr Beni Kabetullah


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Ulu Dergahýna


ÝLAHÝLER DÝNLE


Yakup Kilic - Rosen Kranaz


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe