Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Çok sevdiði ne ise

Çok sevdiði ne ise - dini hikayeler en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5977
ilahi dinle   Hz. Musa Aleyhisselâm zamanýnda evliyaullahtan ve meþâyihi kiramdan ve büyük ulemadan Belam Bin Bâûr isminde bir kimse vardý ki, duasý kabul olunur, mürþid-i kâmil, fazilet ve marifet sahibi bir zat idi. Tam 400 yýl gece-gündüz Cenabý Hak'ka ibadet etmiþti. Hatta zaman olurmuþ ki bir secdede dört gün dört gece durur, tesbih ve tahmid okurmuþ. Hak Celle ve Âlâ Hazretlerinin vahdaniyyetine dâir 700 tane kitab te'lif ve tasnif etmiþ. Ve mihrablarýnda oturup daima insanlarý irþad ile meþgul olurmuþ. Bazan da 700 müridi ile birlikte havada uçarlarmýþ. Ýþte bu vasýflarda bir kimseyi, Cenabý Hak ibadetinden reddedip, güneþe tapan kâfirlere ilhak eylemiþ. Nitekim Kur'an-ý Kerim'deki «Femeselühû Kemeselil-Kelbi» âyet-i celîlesi bunun hakkýnda olduðu tefsirlerde yazýlýdýr. Bu kýssanýn tafsili ise þöyledir: Hz. Musa Aleyhisselâm, Þam tarafýnda bulunan kavm-i cebbarin ile harbetmek üzere, Cenabý Hak tarafýndan memur edilir. Benî Ýsrail ile beraber Tur daðýndan hareket ederler. Benî Ýsrail 12 kabile olup her kabilede 50 þer bin kiþi bulunmakla 600 bin kiþi idiler. Hz. Musa Aleyhisselâmm böylece Þam havalisine hareketini, kavm-i cebbarin haber alýr ve hemen þeyh Belam'a müracât ederler. Zira ekserisi Belam'ýn müridleri ve halifesi idiler. Hz. Musa Aleyhisselâmm Þam tarafýna gelmesine hased ederler. Ýblis aleyhillâne de Belam'a: - Eðer Musa bu tarafa gelirse, o peygamberdir bütün insanlar O'nun yanýna giderler, sizin ise evvelki raðbetiniz kalmaz diye, bir takým iðva verir. Aralarýnda Þeyhe çok muhabbetli olanlardan bir kaç tanesi, sûret-i Hak'tan gözükerek: - Þeyhimiz, efendimiz, Hz. Musa bu tarafa geliyormuþ. Pek âla, ve lâkin onlar tamamen askerdirler. Bizim ise memleketimiz onlarý idareye tahammül edemez. Azizlerimiz zelîl ve memleketimizde kýtlýk vaki olur. Lütfen siz, gelmemesi için dua edin, diye çok ricada bulunurlar. Fakat þeyh buna asla rýza göstermez ve O peygamberdir. Onlarýn, seyir ve hareketi vahy-i ilâhî iledir. Bu hususta, onlarýn gelmemesine dua etmek, azgýnlýk ve âsi olmaktýr. O ise büyük bir peygamberdir. Hepimizin peygamberi ve þeriatý ile de âmil olduðumuz halde, aleyhine ve takdir-i Hak'ka muhalif dua etmek kötü bir netice meydana getirir. O'nun geliþinde bereket vardýr. Sayesinde bizler de rahatlarýz diye, bir hayli nasihatlar ederek hepsini, men ve def eder. Onlar þeyhi ikna etmeye bir türlü çare bulamayýnca baþka yollar aramaya baþlarlar. Þeyhin gayet güzel, o civarda hiç emsali olmayan bir ailesi vardýr. O'na hediye tarzýnda bir kýsým kýymetli ve nadide þeyler ile kumaþlar getirip: - Ey bizim muhterememiz, vilayetimizde Hz. Þeyhten ulu kimse ve senden iyi bir hatun daha yoktur. Hz. Musa, bu diyara doðru gelmektedir. O peygamberdir, geldiði zaman bütün insanlar O'na giderler. Hz. Þeyhin izzet ve hürmeti ve sizin de raðbetiniz kalmaz. Þeyh Hazretlerine ifade ettik razý olmadýlar. Lütfen þeyhin izzeti ve sizin hürmetiniz için, Hz. Musa'nýn gelmemesi için Þeyhe dua ettirin. Dualarý müstecab olduðu þüphesizdir. Eðer dua ettirir iseniz, nihayetsiz mal toplayýp, zat-ý muhteremelerine takdim için gayret gösteririz derler. Ve kadýný razý ederler, Ýblis aleyhillâne de iðvasý ile ikna ettirmeye söz vererek, gece - gündüz þeyhe sûret-i Hak'tan bazan lütuf ve bazan da aðlamak ile, her nasýlsa iðfal eder ve Hz. Musa Aleyhisselâmýn Tur daðýndan hareketini haber alan Þeyh Beham, artýk kâmil oldum zanneder. Kalbi marifet-i ilâhî'den ve esrar-ý vahdaniyetten habersiz olarak, ettiði ibadetlerde iblis gibi istidrac ettiðini idrak edemeyip ucub ve kibir sahrasýnda nefsu hevasýna uyar. Bunlardan baþka aklý noksan olan kadýnýna da tam muhabbet besleyip O'nun rýzasýný Hak'kýn rýzasýna tercih eder ve benim duam dergâh-ý izzette kabul olunur diyerek dua edeceðine söz verir. Þiir: Kadýna meyi edip sevmek, hakikatte hamakattýr. Ki onlara gönül vermek, þeriatta sefahettir. Ýblis, Þeyhin Hak'ký gören gözü önünü kadýn vasýtasý ile örttü. Ve Þeyh gayret-i cahiliyye kuþaðýný beline kuþanýp, nefsi emmaresi ile mücadeleleri de býrakarak, Salihiyye daðýnda dua etmek üzere yola çýktý. Giderken: - Ey Þeyh, nereye gidiyorsun, geri dön. O, Hak'kýn emri ile gelen Kelîmullah'týr. Gerçi duan dergâh-ý izzette makbuldür ve lâkin sonu hayýr deðildir. Ýblis gibi nedamet çekersin, diye gizliden ses gelir. Þeyh bir miktar durur. Fakat gayret-i cahiliyyesi ile" ve vefasýz kadýnýnýn muhabbetini, iblis kalbine ilka etmekle, bu nida-yi Hakîkate uyanamayýp yola devam eder. Bir müddet gittikten sonra havada uçan kuþlar açýk bir lisan ile: - Ya Þeyh, nereye gidiyorsun, geri dön. Hepimiz, Ulûlazîm Rasûlü Âzam olan Hz. Musa'nýn gelmesine ve bu diyarý þereflendireceðine seviniyoruz. Allahu Teâlâ Hazretlerinden kork. Son piþmanlýk faide vermez, dedikleri zaman þeyh bir miktar daha durur ve þöyle düþünür: - Ben iblisin ve kadýnýn yanýna ne yüzle giderim. Bir kýsým kuþlarýn sözleriyle mi döneyim. Sonra tevbe ve istiðfar ederim, nasýl olsa dergâh-i Hak'da kabul olunur. Böylece yine yoluna devam ederken, aðaçlar açýk bir lisan ile: - Ya Þeyh, nereye gidiyorsun, Allahu Teâlâ Hazretlerinin rýzasýna muhalif harekette bulunma. Sonra piþman olursun. Ýblis ne derece yakýn iken nasýl reddedildi ve melun oldu. Sonunda harab olursun, geri dön. O gelen Hz. Musa'dýr. Bizler O'nun cemâline âþýðýz. Rýzâya aykýrý dua etmek senin fazlýna ve takvana yakýþmaz, derler Fakat iblis aleyhillâne her taraftan O'nu sarmýþtýr. Bunlardan hiç birisi kulaðýna girmez ve merkebini dövüp yoluna devem etmek isteyince bu defa de merkebi asla yerinden hareket etmeyip, açýk bir lisan ile: - Ey âsi ve azgýn insan, Cenabý Hak'kýn emri ile gelen Kelîmullah'týr. Bütün mahlukat O'nun geliþine sevinirken sen, gelmemesi için dua etmeye gidiyorsun. Akibetinin iblis gibi olacaðý açýktýr. Beni de âsi etme. Öldürsen bir adým bile ileriye gitmem, der. Bunun üzerine, gözleri örtülen o þeyh inad eder ve merkebinden iner, yürüyerek dua mahalline gider ve duasýný yapar. Cenabý Hak hikmeti üzere duayý kabul buyurur. Þeyh de dönüp aklý kýsa kadýnýna ve müridlerine bunu haber verir. Hep birlikte sevinirler. Gelelim Hz. Musa Aleyhisselâma. O Sultan-ý Azîm de kavmi ile beraber Tur daðýndan kalkýp Konkoçe sahrasýna gelmiþlerdi. Þeyh-i habisin duasý da tam o zaman kabul olunmuþtu. Hz. Musa Aleyhisselâm ertesi gün kavmi ile beraber hareket ederler ve akþama kadar yol giderler. O gece istirahat etmek için konaklayýp, sabah kalktýklarýnda, kendilerini tekrar hareket ettikleri yerde bulurlar. Sahih rivayete göre bu hal tam 40 gün devam eder. Nihayet Hz. Musa Aleyhisselâm Cenabý Hak'ka teveccüh edip «Ey bütün sýrlarý ve gizlilikleri bilen Rabbim! Emrine uyarak gaza etmek için bu sahraya kadar geldik. Bu kadar zamandýr ilerlemek için gayret ediyoruz, fakat bir türlü olduðumuz yerden ileriye gidemiyoruz. Bunun hikmeti nedir? diye münacatta bulunur. Allahu Teâlâ Hazretleri de: - Ya Musa! Kavm-i Cebbarýn büyüklerinden duasý dergâhýmda kabul olunan Belam, senin o diyara gitmemen için dua etti. Ýþte bundan dolayý siz o sahradan ileriye gidemiyorsunuz, buyurdu. Hz. Musa Aleyhisselâm: - Ya Rabbî! O Belam'ýn çok sevdiði ne ise, senin emrine muhalefette bulunduðu için, onu al, diye tazarrûda bulunur. Böylece, biçare Belam'ýn duasý kendi aleyhine döndü ve Cenabý Hak O'nun en sevdiði þeyi olan imanýný aldý ve son nefesinde imansýz olarak gitti. Rivayet edilir ki, Belam'ýn cennetteki makamý, Eshâb-ý Kehfin köpeði olan Kýtmir'e verilmiþtir.

..  

  Yorumlar

 
Umut MüRaRe - Hosgeldiniz


Ey Ýman EdenLer


Sesli Kuran-ý Kerim - Bakara Suresi


Müziksiz ilahiler - Doðru Ol


Dört Dirhemlik Gömlek


Rüyada ölüm görmek


Rüyada el sýkýþmak görmek


Abdurrahman Önül - Yusufun Öyküsü


2015 - Ammar AcarLýoÐLu - KoLLa KendiNi


MehteR - GenÇ Osman


Grup MAVERA - Beyrut Gibiyim


Adem OrmanCý - 2014 - Hz. HüseYin


Feridun EROgLU - Gurbet Ellerdeyim


TevekküL ÞiiRi


Kuran-ý Kerim 24 Sayfa Dinle


Aþk-ý Ýlahi - Taleal Bedru


Minik Dualar Grubu - Ehl-i Beyt Duasý


AnKa iLahi GruBu - KeRVan


Rüyada beyaz renk görmek


SeDat UçaN --- SevDaSý ReSuL...


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe