Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Düþünen sahip olduðu nimetin farkýna varýr

Düþünen sahip olduðu nimetin farkýna varýr dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5368
ilahi dinle   Ýsa aleyhisselam bir aðacýn altýnda dua eden birini gördü. Dikkatlice baktýðýnda adamýn ayaklarý yürümeyen bir kötürüm olduðunu anladý. Ýki gözü de görmüyordu. Vücudunda ise baras hastalýðý olduðu anlaþýlýyordu. Ama adam bütün bunlara raðmen ellerini kaldýrmýþ mutluluktan uçacakmýþ gibi dua ediyordu: – Ey nice zenginlere vermediði nimeti bana ikram eden Rabbim! Sana aðaçlarýn yapraklarý sayýsýnca þükürler olsun!.. Hazret-i Ýsa kötürüm adama yaklaþtý: – Ayaðýn yürümüyor, gözün görmüyor. Bedenin de sýhhatli görünmüyor? Buna raðmen çoðu zenginlere verilmeyen nimetlerin sana verildiðini düþünmekte, bunun için de büyük bir mutlulukla þükretmektesin. Hangi nimettir nice zenginlere verilmediði halde sana verilen? Kapalý gözleriyle sesin geldiði yana yönelen kötürüm adam dedi ki: – Efendi! Allah bana öyle bir kalp vermiþ ki, o kalple Onu tanýyorum. Öyle de bir dil vermiþ ki, o dille de ona þükrediyorum. Halbuki, dünyanýn serveti elinde olan nice zenginler var ki, kalbinde Onu tanýma sevinci, dilinde de Ona þükretme mutluluðu yoktur. Ama gel gör ki, ayaklarý topal, gözleri kör, bedeninde hastalýklar bulunan bu kötürüm adama Rabbim, bu sevgiyi ihsan eylemiþ, bu nimetin farkýna varma tefekkürünü nasip eylemiþ. Ýþte bunu düþününce kendimi tutamýyor da: – Nice zenginlere vermediði nimeti bana veren Rabbim! Sana aðaçlarýn yapraklarý sayýsýnca þükürler olsun! Diye teþekkürden kendimi alamýyorum. Kafa gözü kapalý da olsa kalp gözü açýk olan bu adama yaklaþan Ýsa aleyhisselam: – Ver þu elini öyle ise! diyerek elinden tutar, eðilerek görmeyen gözlerinden öper. Peygamberin dudaklarýnýn deðdiði gözler anýnda açýlýr. Karþýsýndakinin Ýsa aleyhisselam olduðunu görünce heyecanlanan adam: – Sen þu ölüleri dirilten, hastalara þifalar bahþeden mucizelerin sahibi Peygamber deðil misin? der. Ýsa Peygamber: – Belli olmuyor mu? deyince: – Gözlerimden belli oluyor da ayaklarýmdan henüz belli deðil, der. Tebessüm eden Hz. Ýsa: – Sen hele bir ayaða kalkmayý dene! Deyince, silkinen kötürüm adam dimdik ayaða kalkar. Ayaklarý üzerine dikilebildiðini anlayýnca söylediði ilk sözü þu olur: – Ey Allahýn Nebisi, sendeki bu mucizeler de O’ndan deðil mi? Öyle ise izin ver de geç kalmayayým, O’na þükredeyim, diyerek hemen yere iner, baþýný secdeye koyar ve der ki: – Rabbim! Seni tanýyan bir kalple, þükreden bir dil nimetinin þükrünü yapmaktan acizken, þimdi gören bir çift gözle, yürüyen iki de ayak da lütfettin. Artýk bilemiyorum nasýl þükretmem gerekiyor bu eþsiz nimetler karþýsýnda? Bu sýrada çevreden toplanan halk, gösterdiði bu mucizelerden dolayý Ýsa aleyhisselamýn elini öpmek isterler. Ama Allahýn Nebisi iþaret eder: – Benim deðil secdedeki þu kötürüm adamýn elini öpün!.. Derler ki: – Onu secdeye indiren nimetlere biz baþtan beri sahibiz. Ama hiç birimiz onun duyduðu gibi bir mutluluk duymadýk. – Öyle ise, der, tefekkür edin, siz de düþünün. Sözünü þöyle baðlar Allahýn Nebi’si: – Düþünen sahip olduðu nimetin farkýna varýr. Düþünmeyen ise kendisini mahrumiyette sanýr!

..  

  Yorumlar

 
BayRam MesajLarý


Mehmet Emin Ay - Beklenen Nesil


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 30 Aðustos 2010 sohbeti izle 4. Bölüm


Abdurrahman Önül - Zikir Ediyor


Adil Ýslamoðlu - Tövbe


Celaleddin Ada__2013__Halkayý ZikiR...


2012 Mirac kandili ilahisi


Yemek Tarifleri - Çikolata Ve Fýndýklý Fiyonklar


2015 - ÜnaL DoÐan - ÖyLe ÖzLedim Ki


Recep Kapusuz - Goncagül


Peygamber Efendimizin Kabr-i þerifi


KaLbinizLe YaptýÐýnýz Her Þey....


MuRat AnLaR -- 2013 -- GüLLeRin EfenDiSi..


Evlilik Ýle Ýlgili Hadisler...


Abdurrahman Toprak - Tevhid


Mescid-i Aksa - Kudüs


Sami Savni Özer – Bir Gece Muhammed’e


EndeR TekiN --- UyaN inSan...


10 BüYük NimeT....


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 19 Aðustos 2010 sohbeti izle 3. Bölüm


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe