Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ekmek Veren Eli Kýran Baba

Ekmek Veren Eli Kýran Baba dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

6846
ilahi dinle   Baðdat'ý kýtlýk kýrýp geçiriyordu. Herkesten önce de hamallar açlýk çekiyordu. Ýçinde ekmek piþtiði, sokaða kadar yayýlan kokudan belli olan bir evin kapýsýndan seslendi hamalýn biri: - Allah rýzasý için birazcýk ekmek. Günlerdir lokma girmedi aðzýmdan. Tandýrýn baþýndaki kadýn taze ekmekleri kýzýna uzattý. "Ver þu adama" dedi. Kýzcaðýz ekmekleri güzelce katlayýp verdi aç hamala. Hamalýn sevincine sýnýr yoktu. Evine doðru hýzlandý. Kim bilir kaç günlük açlýðýný giderecekti? Tam bu sýrada karþýdan gelen birinin sert ikazý durdurdu onu: - Çabuk söyle, bu ekmeði hangi evden aldýn? Geriye bakýp eliyle iþaret etti: - Ýþte þu evden. Adam kýzgýn þekilde salladý baþýný: - Yanýlmamýþým, böyle zamanda baþka kimin evinden alýnabilir ekmek? diyerek eve doðru ilerledi. Kapýyý açar açmaz da sordu: - Kim verdi ekmeði hamala? Haným korkudan kýzýný gösterdi. Güya kýzýna acýr, bir þey yapmaz diye düþünmüþtü. Halbuki adamýn þükürsüzlük ve cimrilik içine iþlemiþti. Elindeki sopayý hýzla havaya kaldýrdý, kýzýnýn ekmek veren eline öyle bir indirdi ki bilek zedelenip burkuldu, el çarpýk kaldý. Söyleniyordu kendi kendine: - Ben herkese ekmek versem bu evde ekmek kalýr mý? diye. Halbuki nimet þükür isterdi. Þükürsüzlük nimetin gitmesine sebepti. Nitekim bu þükürsüzlüðün akibeti de öyle olacaktý. Olmaya baþladý bile. Kýsa zamanda iþleri bozuldu, çarþýnýn en iþlek yerindeki dükkanýný satmasý da onun bozulan iþlerini. Bir ara o hale geldi ki, evine ekmek alamaz duruma bile düþtü. Nitekim bir akþam eve gelmiþ, kýzcaðýzýna da acý sözü söylemiþti; - Artýk benden ümidinizi kesin. Çünkü bu akþam ekmek alacak kadar da olsa elime para geçmedi. Çarþýya in, ekmek parasý iste. Kýzcaðýz çarþýya inmiþ, utana sýkýla sattýklarý dükkanýn karþýsýna geçerek bir tanýdýk görürüm diye beklemeye baþlamýþtý. Kendisini gören dükkandaki adam hemen yanýna gelerek: - Sen masum birine benziyorsun, ne bekliyorsun burada? diye sormuþtu. O da anlatmýþtý gerçek durumu: - Ekmek alacak paramýz kalmadý, bir tanýdýktan ekmek parasý istemek üzere bekliyorum burada. Hemen elini cebine attý adam. Hatýrý sayýlýr bir miktar parayý uzatarak "Al" dedi. "Bununla istediðin kadar ekmek alabilirsin. Ben de nimetin þükrünü eda etmiþ olurum böylece." Kýzcaðýz elinin birini arkasýna saklamýþ, ötekiyle parayý alýrken adamýn dikkatin çekti bu saklayýþ; - Elinde bir yara bere varsa tedavi ettireyim, niçin saklýyorsun? Allah bana nimet verdi, þükrünü eda etmek için iyilik yapmam gerek, dedi. Kýzcaðýz önce açýklamak istememiþse de adamýn ýsrarý üzerine anlattý elinin durumunu: - Ben bir yoksula ekmek vermiþtim. Babam yolda rastlayýp sormuþ, o da evi gösterip 'Ýþte oradan aldým' demiþ, bizi haber vermiþ. Babam eve gelince elindeki sopayla ekmek veren elime öylesine bir darbe indirdi ki, elim böylece çarpýk kaldý. Göstermekten utanýr oldum. Bu yüzden de evde kaldým. Bu açýklamayý dinleyen adam baðýrmaya baþlar: - Komþular! Çabuk buraya gelin, ben hayalimdeki altýn kalpli kýzý buldum, hayat arkadaþým iþte karþýmda, siz de þahit olun... diyerek baþlar anlatmaya: - Ekmeði isteyen fakir bendim. Ben o gün bir hamaldým. Demek ki elinin çarpýk kalmasýna ben sebep olmuþum. Hem sebep olayým hem de seni bu halinle baþ baþa býrakayým. Buna Allah razý olmaz. Seni görünce içimden bir sevgi selinin koptuðunu anladým, bana ekmek veren kýza ne kadar da benziyor diye düþünmüþtüm. Yanýlmamýþým. Baban þükürsüzlük ettiðinden Allah onun dükkanýný elinden alýp bana nasip eyledi. Þimdi ise imtihan sýrasý bana geldi, ben de ayný þükürsüzlüðe düþmek istemem. Haydi gel, nikahýmýzý yaptýrýp birlikte babaný sýkýntýdan kurtaralým. Yola koyulurlar, ekmek veren eli sakatlayan þükürsüz babaya doðru... "Þükrederseniz çoðaltýrým, etmezseniz elinizden alýr þükredene veririm. Þükürsüze de azabým þiddetli olur..." (Kur'an-ý Kerim, 14/7

..  

  Yorumlar

 
BeRat KandiLi


Erkan MUTLU - Allah Yolu Yektir Yek


Güzel Sözler - Affetmek


GüzeL SözLer - Devlet


Köprü Yaptýran Mecusi


PazarteSi - PerSembe Orucu


KandiL KutLama KartLarý


Mustafa Caymaz - Kabirde Yüzleþme


Grup Hacegan - Ahmedin Aþýklarý


AbduLLah TakDim --- NerdeSin


Fatih Öztürk - Tövbekarým


Adem Karaca - Gavsi Geylani


Yusuf Ýslam - Esma al-Hüsna


Celaleddin Ada - Sürgün - Ýlahi Sözleri


mustafa yýlmaz - matem


Abdulkadir sehitoglu - ezan duasi


Murat Günes - Kücük ibrahim


Ammar Acarlýoðlu__Daðlar Gibi


Allahi anmada gevþeklik göstermemek


2015 - Ammar AcarLýoÐLu - HaberiN Var Mý


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe