Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Hakimin dört suçu

Hakimin dört suçu dini hikayeler - en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5419
ilahi dinle   Hazreti Ömer Radýyallahü Anh, hilafeti zamanýnda Hýmýs ileri gelenlerine bir mektup yazýp çevredeki fakirlerin kendisine bildirilmesini isteyerek yardým edeceðini bildirdi. Hýmýs'lýlar Þam ve civarýnda bulunan fakirlerin bir listesini Halife Hazreti Ömer'e arzettiler. Hazreti Ömer (R.A.) gelen listeyi açýp baktýðýnda listenin baþýnda kadý olarak ta'yin ettiði Sa'd bin Amir'in ismini görüp listeyi getirenlere hakiminin malî durumunu sordu. Onlar: - Hakimimiz hakikaten gayet fakirdir. Çünkü rüþvet olacaðý korkusundan, en küçük bir hediyemizi bile kabul etmiyor, dediler. Bu sözler Halife Ömer'in hoþuna gitmiþti: - Allah'tan bu kadar korkan hakiminizin hoþunuza gitmeyen taraflarý da vardýr herhalde... Dedi. Onlar: Hakimlerinden þikâyetlerinin de olduðunu ve bazý hallerinden memnun olmadýklarýný söyleyerek kusurlarýný þöyle sýraladýlar: 1 - Hakimimiz vazifesine her zaman sabah namazýndan sonra baþlamasý lâzým geldiði halde kuþluk vakti vazifesinin baþýna gelir. 2 - Hakimimizi hiç bir gece aramýzda görmüyoruz. O hep kendi baþýna evine çekilir halkla münasebet kurmaz. 3 - Hele haftada birgün, evinden dýþarý bile çýkmaz, kapýsýný arkasýndan sürgüleyip içerden ses bile vermiyor. 4 - O'nun þahid olduðu bir hadise vardýr. O hadise aklýna geldiði zaman baygýnlýk gelir ve üzüntüsünden hastalanýr. O hadise ise Eshaptan Hubeyb'in öldürülmesidir, dediler. Hýmýslýlarýn þikâyetlerini sonuna kadar dinleyen Hazreti Ömer, onlara bir kýsým erzak ve giyecek vererek gönderdi. Hakim Sa'd bin Amir'i de kusurlarýnýn sebebini öðrenmek üzere huzuruna davet etti. Hakim, Hazreti Ömer'in huzuruna geldiðinde, Halife O'na Hýmýslýlarýn bazý þikâyetleri olduðunu söyleyerek dört kusurunun sebebini sordu. O, bu dört hatasýný þöyle izah etti: Birinci kusurum; ailem hasta olduðundan evin bütün iþlerini bizzat kendim görüyorum ve bu sebepten vazifemin baþýna ancak kuþluk vakti gelebiliyorum, ikincisi ise; gündüzleri halk için vazife gören bir kimsenin gece olunca Hak için vazife görmesine müsaade edersiniz her halde. Ben akþam olunca gün boyu yaptýðým iþlerin muhasebesini yapýyor acaba yaptýðým iþlerde bir kusurum var mý diye onu tetkik ediyorum. Üçüncüsü ise; sýrtýmdakinden baþka giyecek elbisem yoktur. Haftada birgün giydiðim çamaþýrlarýmý yýkýyor temizlik iþleri ile meþgul oluyorum. Hatta evimde bile üzerime alacak bir elbisem olmadýðýndan yýkadýðým çamaþýrlarým kuruyuncaya kadar hiçbir kimseyi görüþmeye bile kabul edemiyorum. Hubeyb'in þehid edilmesini hatýrlayýnca bayýldýðým ise doðrudur. Çünkü müþrikler Hubeyb'i asarlarken ben yanlarýnda idim. Belki mani olabilirdim, ama o zaman Ýslâmla müþerref olmamýþtým, sadece hadiseye seyirci kaldým. Ýþte bu hadise aklýma geldikçe kendimi tutamýyor mes'uliy etinden korktuðum için bayýlýyorum, hastalanýyorum, diye sayarak dört kusurunu da Halife Ömer'e izah etti. Sa'd bin Amir'in (R.A.) bu izahatý karþýsýnda göz yaþlarýný tutamayan Halife çok memnun oldu ve ondan sonra Sad'ý hatýrladýkça aðlar «Ah Sa'd ah Allah korkusu seni ne kadar yüceltmiþ» der onunla iftihar ederdi.

 

  Yorumlar

 
GüzeL SözLer - Dedikodu Gýybet


Grup Tillo - Aþkýnla Bu Uþþaki


YaLanýn KüÇüðü OLur Mu ?


CenGiz ÇeLikeL 2015 Merhamet EyLe ALLah'ým


Adem Karabey - umit Var


YaSin KoneVi__2013__SeVDaLýYým....


Murat Günes - Seyreyle güzel


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - SeheR YeLi


Arzu Eden Gelsin


Ali Ercan - Adaletin bu mu dünya dinle


HeRkeSin VeFasýzLýðýný


Ümit Akkaya - Divane Gönül


Yusuf Ýslam - Allahým Sana Þükürler


Mevlid Kandili - Vaaz


Fatih Koca - Buyruk Senin


Mustafa Topal - Geldim kapina


ýSLanDý SeccaDem --- iLahi SözLeRi


AhMet BaÞak - GeL EfenDim


Salevatýn Kefareti


Ney Sololarý - Bilmem Ne Deyim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe