Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Hasan-ý Basri

Hasan-ý Basri dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

9038
ilahi dinle   Basra'nýn güllerinden biri... Hasan-ý Basri Ahitname Bir gün Basra'da... Basra'lý Þem'ûn kendi halinde bir mecusidir. Müslümanlarla içli dýþlýdýr ve bir sürü güzel haslet edinir. Kimseyle uðraþmaz, yalan söylemez, sözünde durur ve cömerttir. Sonra o gülyüzlü komþusunu (Hasan-ý Basri Hazretlerini) çok beðenir, uzaktan bile görse ayaða kalkar, hürmetle yol verir. Hasan-ý Basri, Þem'ûn'un Müslüman olmasýný çok ister. Hatta bazý geceler sabahlara kadar yalvarýr onun ve onun gibiler için hidayet diler. Rahman ve Rahim olan Rabbimiz bu dualarý kâbul eder ve mübareðin teblið için beklediði fýrsatý önüne çýkarýr. Nasýl mý? Anlatalým. Þem'ûn amansýz bir hastalýða yakalanýr. Birkaç gün içinde mum gibi erir ki artýk öleceðinin farkýndadýr. Hasan-ý Basri biraz süt, biraz hurma alýr, komþusunun kapýsýný týklatýr. Þem'ûn onu görünce çok duygulanýr. Aðlamakla gülmek arasýnda gidip gelen bir sesle 'Ey asil komþum' der 'niye zahmet ettin ki?' -Ne zahmeti, vazifemiz deðil mi? -Biliyor musun ben gidiciyim. -Hepimiz gidiciyiz. -Korkarým ahirette de görüþemeyeceðiz. Zira inandýklarým doðruysa ayný yerde olmayacaðýz. Mübarek acý acý gülümser. -Peki' der, ya benim inandýklarým doðruysa? -Yine ayný yerde olmayacaðýz, zira beni taptýðýmla yakacaklar. -Bak Þem'ûn ateþ yaratýcý deðil mahlûktur. Alemlerin Rabbi (Celle Celalüh) dilemezse kimseye bir þey yapamaz. -Müslümanlar buna benzer þeyleri çok söylerler ama ateþin yakmadýðý nerede görülmüþ? -Ateþin yakmadýðýný görsen bana inanýr mýsýn? -Ýnanýrým. Biliyor musunuz veliler hallerini bir sýr gibi saklar, tanýnmaktan, bilinmekten sýkýlýrlar. Ancak böylesi hayati kavþaklarda keramet göstermek zorunda kalýrlar. Nitekim Hasan-ý Basri Hazretleri de mangaldaki ateþi avuçlar, kýzgýn korla kollarýný sývazlar. Þem'ûn hayretler içindedir. Büyük veli, bunlar sýradan þeylermiþ gibi gülümser, 'Ýstersen yanan fýrýna girelim' der, 'var mýsýn?' -Yoo, hayýr. Bu kadarý yeter. -Görüyorsun iþte. Senin, benim, daðlarýn, göklerin, denizlerin yaratýcýsý onu zararsýz kýldý. -Sanýrým, Allah'ýn büyüklüðünü kabullenmek zorundayým . -Al, istersen dokunabilirsin. Eðer ateþ bir þeye kaadirse yaksýn da görelim. -Diyecek bir þey bulamýyorum. -Ama benim diyecek çok þeyim var. Yapma Þem'ûn, kendine kýyma. Gel iman et ve kurtul. Altýndan nehirler akan köþkler, nefis þerbetler, bahçeler, huriler seni bekliyor. Bir kere kelimeyi þahadet söyle, ebedi saadete kavuþ. -Bu kadar kolay mý yani? -Evet bu kadar kolay. -Ama benim ömrüm günah içinde geçti. -Benim ki de öyle ama Allah-ü teâlâ affedicidir. -Ne desem bilmem ki, bunca yýldýr mecusi olarak yaþadýktan sonra... -Sakýn 'millet ne der?' diye düþünme, sadece kalbinin sesini dinle. -Kalbim seninle beraber, yalnýz endiþelerim var. -Nasýl yani? -Sahi, Rabbim beni kâbul eder mi? -Eder. -Bana kulum der mi? -Der. -Emin misin? -Adým gibi. -Peki kefil olur musun? -Olurum. -Ahitname de yazar mýsýn? -Yazarým. -Mührünü de basar mýsýn? -Basarým. -Ýyi öyleyse, sen þimdi bana yapmam gerekenleri söyle. Þem'ûn oðullarýný, yakýnlarýný çaðýrýr. Kalabalýðýn huzurunda iman eder. Olacak bu ya hemen o gün ecel þerbetini içer. Onu söz konusu kâðýtla birlikte topraða verirler. Hasan-ý Basri Hazretleri hem þaþkýn, hem sevinçlidir. Omuzlarýndan irice bir yük gitmiþtir. Definden sonra evine gelir. Bir baþýna kalýnca hadisenin muhasebesini yapar ve birden dehþete düþer. Büyük bir piþmanlýkla 'yaptýðýný beðendin mi' der, 'sen kim oluyorsun da ahidname veriyorsun. Kendini kurtaracaðýn þüpheli, kalkýp baþkalarýna kefil oluyorsun. Eyvah ki ne eyvah! Aman Allah'ým ben ne yaptým!' O gece binlerce, onbinlerce kez tövbe eder, 'Yarabbi, ben acizin, zavallýnýn biriyim' der, 'n'olur bu cüretimi affeyle!' Hasan-ý Basri o kadar aðlar ve o kadar yalvarýr ki bitap düþer. Birara içi geçer, rüyasýnda Þem'ûn belirir, çok neþelidir. Öylesine nurludur ki dolunayý imrendirir. Baþýnda cennet cevahirleriyle süslenmiþ bir taç vardýr. Hasan-ý Basri Hazretlerine döner 'Meðer Allah-ü teâlâ ne büyükmüþ' der, 'merhametinin zerresi benim gibi nice asiye yetti.' -Peki ya ahitname? -Ona bakmadý bile, istersen geri verebilirim. -Yalvarýrým ver, n'olur ver. -Al! Hasan Basri Hazretleri heyecanla uyanýr. Ne görse beðenirsiniz. Kâðýt elindedir. ............. Firûz, Meysan muharebesinde Ýslâm ordularýna direnme hatasýna düþen bir Basralýdýr ve esir alýnýr. Diðerleriyle birlikte Medine'ye getirilir ve köle olarak Zeyd bin Sabit'e verilir. Ancak ne zincir ne kýrbaç bilir, ne de incitilir. Evin bir ferdi gibi yaþar, iþine bakar. Hatta Peygamber Efendimizin hanýmlarýndan Ümmü Seleme'nin (Radýyallahu anha) cariyesi Hayre ile evlenmeye kalkar. Kimse ona 'Hadi ordan sen kölenin birisin' demez. Ev kurmasýna yardým ederler. Ümmü Seleme Hayre ile evladý gibi ilgilenir, ceyizini yapar, evini döþer. Hatta 'bizim evin iþinden ne olsun' der, 'siz kendinize bakýn.' Hayre buna raðmen kutlu kapýdan ayrýlmaz. Evin kýzý gibi gelir gider, sýkýldýkça içini döker. Çok geçmeden nurtopu gibi bir oðullarý olur. Ýki köle (belki de sevinçlerini paylaþmak için) üç kýtaya yayýlan devletin halifesine (Hazret-i Ömer'e) çýkarlar. Mübarek onlarý kapýda karþýlar. Yer gösterir, süt, hurma ikram eder. Þirin bebeði kucaðýna alýr ve sever. Ýri gözlerine ve minik burnuna bakýp 'Yarabbim ne güzel þeyler yaratýyorsun' der. Firûz bir isim istediðinde düþünmeden 'Hasan olsun' buyurur, 'hasana (güzele) Hasan yakýþýr!' Sütüm olsa da... O yýllarda hayat herkes için zordur. Ama sýfýrdan baþlayanlar için (Firûz ve Hayre için) daha zordur. Üç beþ dirhem yevmiye için karý koca bahçelere koþar, akþamlara kadar hurma toplarlar. Hasad zamanlarý oðullarýný Ümmü Seleme'ye (radýyallahü anh) býrakýrlar. Ümmü Seleme Validemiz, Hasan'ý baðrýna basar. Her istediðini verir, her dediðini yapar. Bu sevimli yavrunun aðlamasýna dayanamaz. Hatta 'N'olurdu' der, 'onu bir emzirebilseydim' Öyle hulusi kalp ile dua ederki yaþlý olmasýna raðmen göðüsleri süt dolar. Güzel çocuðu doyurur, ayaðýnda sallayýp uyutur. Kalbinin yumuþadýðý anlarda elini açar ve 'Ya Rabbi' der, 'Sen bu çocuðu âleme imam kýl. Ona uyanlar selâmet bulsun, azabdan kurtulsun.' O yýl da ramazan bereketi ile gelir. Zeyd bin Sabit, Firûz'u, Ümmü Seleme'de Hayre'yi azad eder. Bu þefkat iklimi garip kölelerin kalbini yumuþatýr ve kendi istekleriyle Müslüman olurlar. Ümmü Seleme'nin terbiyesinden geçen Hasan farklý bir çocuk olur. Edipleri imrendirecek fasihlikte bir arapça konuþur ve akranlarýnýn çelik çomak oynadýklarý günlerde Kur'an-ý kerimi ezberler. En hoþlandýðý þey cuma günleri Mescid-i Nebi'ye gidip Hazret-i Osman'ý dinlemektir. Zira bu gülyüzlü Halifeyi çok sever, hep onunla birlikte olmak ister. Nitekim þehit edildiðinde de yanýbaþýndadýr. Hasan yüzlerce sahabe ile görüþür ve onlardan ilim devþirir ki onbeþ, onaltý yaþýna geldiðinde benzeri az bulunan bir âlimdir. Acaib bir merasim Aradan yýllar uzun yýllar geçer. Hasan-ý Basri babasýnýn memleketine yerleþir. Burada Abdullah bin Abbas, Enes bin Malik, Abdurrahman bin Semûre (Radýyallahu anhüm) gibi sahabilerin eteðine yapýþýr ve onlardan hisse kapar. Bir ara Sicistan seferine katýlýr, bir ara Horasan'a uzanýr. Ondan sonra Basra'ya dönüp inci ticaretine baþlar. Küçük kârlara razý olmasýna raðmen büyük paralar kazanýr ve hatýrý sayýlýr bir servet sahibi olur. Ticaret bahanesiyle çok yer gezer. Bir seferinde yolu Kayseri'ye düþer. Burada acayip bir merasime þahit olur. Meydana altýn direkli bir çadýr kurar, kýymetli halýlar, atlas yastýklar ve gümüþ þamdanlar arasýna bir tabut oturturlar. Askerler, çiftçiler, tüccarlar, hekimler, müneccimler çadýrýn etrafýnda dolanýr, saçlarýný baþlarýný yolarlar. Birara vezir, Hasan-ý Basri'nin kulaðýna eðilir ve olup biteni izah eder. 'Kayser'imizin genç bir oðlu vardý' der, 'hem boylu poslu, hem de çok yakýþýklýydý. Bir sürü lisan bilirdi ve bir çok fenlerde mahirdi. Hepimizden iyi ata binerdi. Attýðýný vurur, vurduðunu devirirdi. Ancak bir gün hastalanýverdi. Nice bilge hekimlerin yaptýðý ilaçlar fayda vermedi. Görüyorsun iþte, ölüme çare mi var?' Bu hadise Hasan-ý Basri'ye çok tesir eder. Ani bir kararla Basra'ya döner ve elindekini avucundakini fukaraya daðýtýr. Zahiri ilimlerde zaten hatýrý sayýlýr bir alimdir. Ancak dahasýný yapmalý, yaratýklarý býrakýp yaratana koþmalý, bir gönül ehlinin önünde diz çöküp sýrlara kapý aralamalýdýr. Ýlk icazetname Hasan-ý Basri, Muhsin Ali Hazretleri'nin terbiyesinden geçer ve kýsa sürede yetiþir. Hocasý ondan halka vaaz vermesini ister. Ýþte, bir gün kürsüdeyken kapýdan bir yabancý girer. Hasan-ý Basri mescidin nurlandýðýný hisseder. Bu ne heybettir Ya Rabbi, bu ne güzelliktir... Yoksa bu zat... Evet, yanýlmadýðýný anlar. Meçhul misafir Hazret-i Ali'nin (Kerremallahü vecheh) ta kendisidir. Hasan-i Basri , Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman'dan sonra 'ilim þehrinin kapýsý' ile þereflenir. Hazreti Ali Efendimiz, bu genç vaizi çok sever. Kimseye yapmadýðýný yapar, ona tasavvuf ile ilgili sýrlarý fýsýldar. Dahasý nurlu elleri ile bir 'icazet' yazar ve talipleri yetiþtirmekle vazifelendirir. Ýþte tasavvufta hilafetnâme (izin belgesi) verme usülü Hazret-i Ali'den kalma bir gelenektir. O günden sonra Hasan-ý Basri'nin hizmeti büyük olur. Ýnsanlar fevç fevç sohbetine gelirler. Talebeleri ülkeler beldeler ötesini nurlandýrýrlar ki bunlarýn arasýnda Malik bin dinar, Utbe-i Gulâm, Ebû Haþim-i Mekki, Habib-i Acemi gibi pýrlantalar vardýr. Bu yol ölümünden sonra da devam eder Ýbrahim Edhem ve Mûiniddin-i Çeþti gibi zirveler halkaya eklenirler. Hasan-ý Basri hazretleri hurma dalýndan dokunmuþ bir yataktan baþka bir þey býrakmaz. Ölüm halleri belirdiðinde 'ömrümün hesabýndan çok korkuyorum' diye aðlar. Birara dalar, soluðu duyulmaz olur. Talebeleri hafifçe sarsarlar. Mübarek gözlerini aralar 'beni cennet bahçelerinden, nefis pýnarlardan, güzel konaklardan uyandýrdýnýz' buyururlar. Son olarak 'Bir kimse ölüm anýnda sýdk ile kelimeyi þehadet getirirse cennete gider' hadisi þerifini nakleder ve tane tane þehadet söylerler. Basra, Basra olalý böyle bir cenaze merasimi görmez. Talebeleri onu Salihiyye denilen yere defnederler. Ýçinde tutsana! Adamýn biri Hasan-ý Basri hazretlerine gelir. 'Biliyor musunuz der, filanca sizin hakkýnýzda olmayacak þeyler söylüyor? -Nerden biliyorsun? -Kulaklarýmla duydum. -Nerede? -Fitnecinin evinde -Orada ne arýyordun? -Ziyafete gitmiþtim. -Peki neler ikram etti? -Çorba, börek, pilav, tatlý, dolmalar, köfteler, meyveler, þerbetler... Bir sürü þeyler iþte. Bütün bunlarý içinde tutuyorsun da o üç beþ kelimeyi niye tutamýyorsun?

..  

  Yorumlar

 
yeni 2015 abdullah akbulak döner semazen


ilahi100.com


Hafiz ilhan tok - ettehiyyatu


ReSimLi Dini ÞiiRLer


Hilmi Tunali YALVARIS 2011


Erkan mutLu - Zikr-i Ramazan izle


GruP HilaL__2013__Selamlar Getirin....


celaleddin ada - yalan dunya


Fatih Koca - Mestane Gönül


Mustafa Demirci - Tevbe Estaðfurullah


Fikret ErKaya - LaiLaheillallah


Sedat Uçan - Müminiz


Kurtlarýn Vazifesi


Titredim efendim seni andým dün gece


ALper - Bize Rahmet Lazým


Ramazan Ayýna Özel ManileR__


Sultanýn Karþýsýnda Ýken


Bu gece Regaip Kandili


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - GöZ YaÞý


Rüyada kedi görmek


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe