Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 HERÞEYÝ BÝLMEK ÝYÝ MÝ?

HERÞEYÝ BÝLMEK ÝYÝ MÝ? dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5692
ilahi dinle   Adamýn biri Musa Aleyhisselâm'a: — Ya Musa, ben bütün hayvanlarýn dilinden anlamak istiyorum. Tur'u Sina'ya gittiðin zaman Allah'tan iste de benim duamý kabul etsin, diyordu. Musa Peygamber: — Her þeyi bilmek iyi olmaz. Senin hayvanlarýn dilinden anlamaman daha iyidir. Bu sevdadan vazgeç, dediyse de, adam illâ öðrenmek istiyordu. Bir gün Musa Aleyhisselâm Tur'a çýktýðý zaman Cenab-ý Allah Musa Aleyhisselâm'a: — «Ya Musa! O kulumun duasýný kabul ettim, bundan sonra bütün hayvanlarýn dilinden anlayacak. Yalnýz her þeye ehemmiyet vermesin, sonra onun için iyi olmaz.» buyurmuþtu. Musa Aleyhisselâm, Tur'u Sina'dan geldikten sonra durumu bildirip her þeyle fazla ilgilenmemesini söyledi. Kendisine selâhiyet verilen adam, akþam ahýra hayvanlarýný yemlemeye girmiþti. Orada eþekle öküzün konuþmalarýna þâhid oldu. Onlar aralarýnda þöyle konuþuyorlardý: Öküz: — Yahu eþek kardeþ, senin iþin ne iyi, bana yazýn rahat yok, kýþýn rahat yok. Sabah olacak çifte koþacaklar, ama sense akþama kadar rahat gezeceksin, diyordu. Eþeðin öküze nasihati þöyle oldu: — Bunlar hep senin ahmaklýðýndan... Sen sabah olunca hasta numarasý yaparsýn, akþamdan sahibimizin döktüðü yemi bile yemezsin. O da sabahleyin seni bu haliyle görünce çifte koþmaktan vazgeçer ve birkaç gün olsun istirahat etmiþ olursun, dedi. Bu sözler öküzün hoþuna gitmiþti. Hakikaten yem yemedi ve öyle aç karnýna sabaha kadar yattý. Eþek ise öküzün yemlerini bile kendisi yemiþti. Tabii bunlarýn bu konuþmalarýný sahibi duymuþ ve gülerek ahýrdan çýkmýþtý. Sabah oldu, adam ahýra girdi ki, öküz aç. Kalkmasý için birkaç tekme vurdu ise de öküz hastalanmýþtý. Adam: — Bu sefer de onun yerine eþeði koþalým, diyerek aldý tarlaya götürdü Akþama kadar eþekle çift sürdü. Eþeðin emdiði süt burnundan gelmiþti. Akþam eve geldiði zaman öküz rahat rahat geviþ getiriyor kendi kendine hakikaten bu iyi bir numara oldu diyordu. Eþek bu iþin çekilemeyecek gibi olduðunu görünce öküze baþka yoldan akýl verip kurtulmak istedi: -Öküz kardeþ, sen böyle yatarsan sahibimiz seni satacak. Bu gün tarlada beni gören köylüler sordular. O da, zaten tembel bir öküzdü, þimdi de hasta oldu. Yarýn kasaba vereceðim, dedi. Eðer yarýn' da böyle yaparsan kendini býçaðýn altýnda bil, diyerek sabahleyen çifte gitmekten kurtuldu. Adam bunlarýn bu konuþmalarýný dinledikçe kendi kendine gülüyor ve: - Gördün mü ne kadar iyi bir þeymiþ hayvanlarýn dilinden anlamak, diyordu. Ertesi sabah horozla köpeðin konuþmalarýna þahit oldu. Horoz: -Yarýn efendinin, öküzü ölecek. Sana müjdem var. Ýyi bir ziyafet olacak senin için, diyordu. Adam bunu duyar duymaz hemen pazara götürüp öküzünü sattý ve zarardan kurtuldu. Ýkinci gün oldu, köpek horoza: - Niye yalan söyledin? Hani ziyafet? Adam öküzü sattý kurtuldu, dediðinde, bu sefer horoz: -Hiç merak etme! Öküzü sattý ama, yarýn kölesi ölecek ve onun hayrýna mutlaka bir yemek yedirirler. Sen de artýklarýndan istifade etsen yeter, dedi. Adam bunu da duymuþtu. Hemen pazara çýkarýp kölesini de sattý. Köpek gene ziyafete eriþememiþti. Horoza: -Beni ne kandýrýp duruyorsun? diye çýkýþtý. Horoz: -Ben yalan söylemem... Ziyafet var dediysem vardýr. Efendimiz öküz ve köleyi satarak zarardan kurtuldu ama, yarýn kendisi ölecek, iþte o zaman ziyafetin büyüðü olacak, dedi. Adam horozdan bunlarý duyunca etekleri tutuþtu. Ne yapacaðýný þaþýrdý ve doðru Hazreti Musa'nýn huzuruna çýkýp durumu anlattý: -Hakikaten ben yarýn ölecek miyim? Bunun bir çaresi yok mu? diye yalvarmaya baþladý. Musa Aleyhisselâm: -Ben sana demedim mi? Her þeye ehemmiyet vermeyeceksin diye... Eðer sen öküzü satmasaydýn, o ölecek ve belâ atlatýlmýþ olacaktý. Ama sen onlarý satmakla baþkalarýnýn zarar etmesini istedin. Kendi menfaatini düþünüp baþkalarýný kendisi gibi hesap etmeyenin hali budur, dedi.

 

  Yorumlar

 
Grup DergaH - Hoca Efendi 2012


Emre Ermiþ - Her yerde sen Varsýn


Bekir BÜYÜKBAÞ - Ýkindi Namazý


Grup Dergah - col Yamandýr 2012


guzelsozler.be


Yemek Tarifleri - Etli Kayýsýlý Dolma


Cin Görünür mü


Kadir Gecesi Yapýlacak DUA__


ilahi dinle


MevLana Sözü - NiCe KiþiLer


Adem Karabey - Veda Vakti


Grup Dergah - olum var 2012


Ahmed Sarýkaya - Zikir Hakký Anmaktýr


HaSan DurSun - Hazýr Mýsýn ?


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Her Sabah Gönlümü


Muzaffer Gürler - Sultaným


Ser de Gitti Sýr da


Cübbeli Ahmet Hoca Ýftar Sohbeti 4


GüçLü SoyDemiR --- BiR ÇiFt TuRNa....


Grup Hanedan Aman Allah


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe