Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýbrahim Amca'nýn Hikayesi

Ýbrahim Amca'nýn Hikayesi dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

7553
ilahi dinle   Bu yaþanmýþ gerçek bir hikaye. Mýsýrlý bir dava adamý olan doktor Saffet Hicazi'den dinledim bir Tv kanalýnda..Kendisi de, olayýn kahramanýndan bizzat dinlemiþ. Ýbrahim Amca bir Türk. Fransa'da yaþýyor ve mütevazý bir bakkal dükkaný var, daha doðrusu küçük bir marketi.. O'ndan alýþveriþ yapan bir sürü site sakini var dükkanýnýn çevresinde. Her milletten, her dinden, her renk ve ýrktan pek çok insanlar.. Olayýmýzýn kahramaný Cad, 7 yaþýnda bir Yahudi çocuðudur. Cad, hergün gelir ve Ýbrahim Amca'dan alýþveriþ yapar, her geliþinde de sahibine hissettirmeden(!) bir çikolatayý cebine indiriverir.. Bu aylarca böyle devam eder. Birgün yine gelir, alýþveriþ yapar ama her zaman yaptýðý gibi çikolata almaz, çýkar.. Ýbrahim Amca, arkasýndan seslenir þefkatle; "Caad, bugün çikolataný almadýn " Ve uzatýr ona her zaman Cad'ýn aldýðý çikolatayý.. Þaþýrýr çocuk ve; "Biliyor muydun?" der hayretle. Ýbrahim Amca baþýný okþar Cad'ýn ve; "Sakýn bir daha çalma Cad, hýrsýzlýk büyük bir suçtur..Baþkasýnýn hakkýna tecavüzdür! Buraya geldiðinde yine al çikolataný, ama benden hediye olarak" der þefkatle.. Bundan sonra Cad ile arkadaþ hatta dost olurlar..Ýbrahim Amca 50 yaþýnda, Cad ise 7 yaþýnda bir çocuktur..Aradan yýllar geçer..Ne zaman Cad'ýn bir sýkýntýsý olsa, doðru Ýbrahim Amca'sýna koþar Cad.. O'nun þefkatli sinesine sýðýnýr; Ailesiyle, arkadaþlarýyla vb. tüm sorunlarýný anlatýr bu dostuna ve nasihatlarini, çözümlerini hayranlýkla dinler, uygular. Ne zaman sýkýntýyla Ýbrahim Amca'sýna koþsa Cad, Ýbrahim Amcasý çekmecesinden bir kitap çýkarýr ve Cad'a vererek; "Hadi aç bir yeri" der, sonra Cad'ýn açtýðý yeri okur, Cad'a anlatýr ve sorununu böylece çözümlerler birlikte. Hayrettir ki, her defasýnda da teþhis ve çözümler doðrudur!.. Böylelikle tam 17 yýl geçer; Cad 24 yaþýnda koca bir genç delikanlý, Ýbrahim Amca da ötelere yürüyen bir fani..Ama dostluklarý hep bu minval üzeri devam etmiþtir.. Bir gün emr-i Hakk vaki olur ve Ýbrahim Amca, Hakk'ýn rahmetine kavuþur..Ölmeden önce çocuklarýna bir vasiyeti vardýr Ýbrahim Amca'nýn; "Ýçerideki küçük Sandýk olduðu gibi hiç açýlmadan Cad'a verilecektir." Cad, bu en büyük dostunun ölümüyle yýkýlýr..Çok aðlar, çok yanar. Artýk elinden yüreðinden tutan, sorunlarýna çözümler bulan, sýrdaþý-dert ortaðý yoktur. Vasiyet üzerine sandýk Cad'a ulaþtýrýlýr. Ama ilk anlarýn hüznüyle açmak bile istemez Cad.. Neden sonra yine büyük bir sorunla baþ baþa kalýr Cad ve içinden çýkamadýðý, çok daraldýðý bir vakit aklýna Ýbrahim Amcasý gelir, gözleri dolar; seslenir dostuna; "Ah keþke burada olsaydýn da, çözümleseydin yine, bak yalnýz kaldým, bak ortada kaldým." derken aklýna sandýk gelir..Koþar açar sandýðý. Bir de bakar ki sandýktan, Ýbrahim Amca'sýnýn eline verip açtýrdýðý ve okuduðu böylelikle sorunlarýný her seferinde çözümlediði o Kitap çýkar. Kur'an'dýr O!.. Ama bilmez bunu Cad.. Koþar, okutmak için birini arar, herkese gösterir kitabý. Sonunda bir Tunuslu okur açtýðý sayfayý ve tercüme eder Cad'a..Sorun yine çözümlenmiþtir o Kitap sayesinde.. Merak eder Cad, sorar "Bu Kitap nedir?" Tercüme eden Tunuslu; "Bu Kur'an-ý Kerim'dir, Müslümanlarýn kitabý" Cad þaþýrýr, þoktadýr! Demek ki yýllarca bilmeden okuduklarý, her derde deva olan o esrarengiz kitap Kur'an'dýr ha? Zerre tereddüt etmez Cad ve sorar hemen; "Müslüman olmam için ne yapmalýyým?" Tunuslu gerekeni söyler-öðretir-yönlendirir ve Cad müslüman olur. Cadallah Kur'an adýný alýr.. Hikaye burada bitmiyor.. Cadallah Kuran, öyle ilerler, öyle kendini yetiþtirir ki bu yolda, sadece Avrupa'da 5000 kiþinin Müslüman olmasýna vesile olur..Her geçen gün artar, hidayetine vesile olduklarý.. Daha sonra Cadallah Kuran, Afrika Kýtasýna geçer, orada da 5 milyondan fazla kiþi, sayesinde Müslüman olur.. Dr. Saffet Hicazi, Bizzat tanýþýr O'nunla ve hikayesini dinler, elinden hiç býrakmadýðý hayli yýpranmýþ Kur'an'ý sorduðunda Cadallah; "Ammu Ýbrahim'in Kur'an'ý iþte bu" der, yanýnda gezdirmektedir hep.. Dr. Saffet; "Niçin Afrika Kýt'asý diye sorunca da; Açar elindeki Ýbrahim Amca'nýn Kur'an'nýný ve kabýný sýyýrýp son sayfasýnda çizili Afrika haritasýný gösterir ve der ki; "Ýbrahim Amcam biliyordu benim Müslüman olacaðýmý ve bana iþaret etti ki bu haritayla, Afrika'ya gideyim ve bu Nur'u gönüllere koyayým Rabbimin izniyle" Yine Dr. Safet'in anlattýðýna göre, bir gün Nijerya dan bir heyet gelir Mýsýr'a, yardým heyeti. Bu heyetin sözcüsüyle konuþurken Saffet Bey, kabilesini, nerede oturduðunu vb sorar adama. O da söyleyince, "Sen der Cadalllah Kur'an'ý tanýyor musun?.. Bunu sorunca, adam çok þaþýrýr ve heyecanla; " Evet!" der ve "Sen nerden tanýyorsun, yoksa gördün mü O'nu, konuþtun mu O'nunla?" peþpeþe sýralar sorularýný. "Evet" deyince Saffet Bey, ellerine sarýlýr, elini-yüzünü öper, öper gözyaþlarýyla.. Ve der ki; "Ben O'nun sayesinde Müslüman oldum. Madem bu eller O'nun elini tuttu, madem bu gözler O'nu gördü, ben sanki O'nu öpüyorum" 2004 yýlýnda vefat etmiþ Cadallah Kur'an..Rabbim mekanýný cennet eyleye, amin.. Rabbim Ýbrahim Amca'ya da rahmet ede, O gibilerin emsallerini arttýra.. Avrupa'nýn bataðýnda bir Nur.. Dirayet, þefkat, din, ýrk ayýrmadan seven yüce bir gönül.. Her yaþa hitabetmesini bilen bir kocaman bir yürek, O'na sallallahu aleyhi ve sellem benzeyenbir can.. Sana, senin gibilerine ne kadar muhtacýz ya Ammu Ýbrahim! Bir Arap kanalýnda Kur'an'ý, O'na sarýlmayý, Kur'an'la amel etmenin lüzumunu anlatan bir Mýsýrlý Tebliðci, konuþmasýnýn sonunu senin kýssana ayýrmýþtý. Gözyaþlarýyla anlattý seni. Gözyaþlarýyla dinledik. Gurur duyduk seninle Ýbrahim Amca! Hele zerafetle, hiç örselemeden yetiþtirdiðin fidanýnýn, dünyanýn dört bir köþesinde, ab-ý hayat daðýtmasý hiç olacak þey miydi Ýbrahim Amca? Hele bu asýrda!..Herkesin maddeye meftun olduðu, herkesin "ben ben" dediði, kendi çocuklarýný bile önemsemeyip, nefsinin bitmez tükenmez arzularýnýn peþinde olduðu þu talihsiz asýrda... Senin amel defterin mahþere kadar hiç kapanmayacak ne mutlu sana Ýbrahim Amca. Sana, senin gibilerine ne kadar muhtacýz ya Ammu Ýbrahim! Nefesini yolla bize, diriltici yüreðindeki o nefhalarý. Silkinip dirilelim, þu ölüm uykusundan kendimize gelelim..

..  

  Yorumlar

 
ADem PaLa --- CaN SuLtaNým...


2013 - MuhaRRem Ayý Ne Zaman BaþlýyoR


Rüyada BABAYÝÐÝT görmek


Çaðdaþ Dünyada büyü


Kuran-ý Kerim 23 Sayfa Dinle


Nuh Tufaný Çizgi Filmi


Müziksiz ilahiler - Besmele Çekelim


Adil Ýslamoðlu - Yaralý


Abdullah Akbulak - Zakir


Ali Ercan - Nedir Bu Ýsyanýn


Yolcular -- Uyan Ey Gözlerim


Sedat Ucan - Görsem Arayi arayi 2012


cubbeli Ahmet Hoca - Beraat kandili


Turan Turgut - Dertliler Dermaný


Adem Karaca - Meyil


Kuran-ý Kerim 93 Sayfa Dinle


Nihat hatipoglu - Hz FATiMA


2014 ~ BeytuLLah KuZu ~ Uyan Þu GafLetten ALLah Aþkýna


Ömer Gümüstas - Eyle Bize


Gel Kardeþim


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe