Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýlimsiz amel edenin sonu

Ýlimsiz amel edenin sonu dini hikayeler - en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

5771
ilahi dinle   Bersisa isminde bir zat, inzivaya çekilmiþ, gece-gündüz vakti Allah'a (c.c.) ibadetle geçer ve hiçbir kötülükte bulunmazdý. Bu zatý þeytan aleyhilla'ne kandýrmak için türlü hilelere baþvurdu. Fakat bir türlü kandýramadý. En sonunda þeytan iþin kolayýný bulmuþt'u. Çünkü Þeyh Bersisa, âmil, mütteld, züht ü takva sahibi bir zattý ama, alim deðildi. Yani ilm-i zahiri yoktu. Ondan dolayý onu kandýrmak kolay olacaktý. Plânýný þöyle tatbik etti: Þeytan, sýrtýnda cübbesi, elinde asasý, baþýnda sarýðý, elinde tesbihi olduðu halde bembeyaz sakalýyla Þeyh Bersisa'nýn ibadet ettiði yere varýp kapýsýný çaldý. Þeyh Bersisa kapýyý açtýktan sonra, kim olup, nereden geldiðini ve niçin geldiðini sordu. Þeytan Alleyhilla'ne ona þu, cevabý verdi: - Ben dünya nimetlerinden uzak, ömrünü Allah'a ibadetle geçirmek isteyen bir kimseyim. Bir Allah dostu bulup kendime arkadaþ edinmek için çok yer dolaþtým, fakat sizden baþka bir kimseye rastlamadým. Memleketine yaklaþtýðýmda, sizin isminizi duydum. Sizin de bütün gayretiniz Allah'ýn rýzasýný kazanmak olduðuna göre, beni de kabul buyur da, beraber ibadete devam edelim.» dedi. Þeyh Bersisa, onun þeytan olduðunu ve kendisinin ayaðýný kaydýrmak için geldiðini nereden bilecekti. Arkadaþlýðý kabul etti... Beraber ibadete baþladýlar. Aradan zaman geçiyor, Þeyh Bersisa ibadet ediyor, yiyor içiyor ve diðer insanlar gibi yaþýyor, lâkin Þeytan Allah'a öyle ibadet eder gözüküyor ki yemiyor - içmiyor, yatýp uyumuyor ve bütün zamanýný ibadet ederek geçiriyordu. Þeyh Bersisa, yeni dostuna hayran kalmýþtý. Aradan- çok zaman geçmeden dayanamayarak: - Ey Allah'ýn salih kulu, sen bu mertebeye nasýl yetiþtin. Ben senelerden beri ibadet ederim, yeyip içmekten kurtulamadým. Sense bütün zamanýný ibadete ayýrabiliyorsun. Ne olur, bunun sýrrýný bana da öðret de, ben de senin gibi olayým, dedi. Þeytanýn istediði doðmuþtu... - Bunun kolayý var! Evvela bir büyük günah iþleyecek, sonra da -ona samimiyetle tövbe edeceksin. Büyük bir günah iþlemiþ olduðundan Allah'tan daha fazla korkmaya baþlayacak ve böylece de benim gibi, sen de her türlü insanî kötü hasletlerden kurtulmuþ olacaksýn, dedi. Þeyh, meselâ ne gibi bir günah iþlemesi lazým geldiðini sordu. Þeytan, artýk bayram ediyordu. Çünkü avýný kandýrmýþtý. - Zina edebilirsin, dedi. Þeyh: - Yapamam, dedi. Bu sefer þeytan: - Adam öldür! dedi. Bersisa, yine: - Onu da yapamam, dedi. Þeytan: - Ýçki içersin, dedi... Bersisa, düþündü taþýndý, onu biraz hafif görmüþtü: - O olur, yapabilirim, dedi. Þeytan artýk sevincinden havalarda uçuyordu. Bersisa doðru kasabadaki meyhanelerden birine gidip bir miktar içki istedi, içkiyi sunan saki kadýndý, içtikçe içti ve sonunda sarhoþ olup kadýna zina etmeyi düþünmeye baþladý. Þeytan tabiî ki boþ durmuyor, adamýn gözüne gözükmeden nefs yoluyla durma, böyle fýrsat elegeçmez, hemen bu kadýnla münâsebet kur, diyordu. Bersisa, tamamen sarhoþ olduktan sonra, meyhaneci kadýna orada zina etti. Bu onun için çok kötü bir þeydi... Duyulursa ne derlerdi. En iyisi o kadýný öldürüp gömmekti, ve öyle yaptý. Kadýný öldürüp meyhanenin arkasýnda bir yere gömdü. Fakat hadise duyulmakta ve yayýlmakta gecikmedi. Bersisa'yý yakalayýp mahkemeye çýkardýlar. Katil oldüðü için kýsasa kýsas Ölümüne hükmolundu. Bersisa idam sehpasýna çýkmýþ, artýk ip boðazýna geçirildikten sonra onu kurtaracak hiçbir kimse yoktu. Þeytan karþýda görüldü. - Bu hal nedir ey dostum, dedi. Bersisa: - Görüyorsun ey Allah'ýn sevgili kulu beni kurtar, diye yalvarmaya baþladý. Þeytan: - Bir þartla seni kurtarýrým. O da bana secde edeceksin, dedi. Bersisa: - Görüyorsun ip boðazýma geçirilmiþ nasýl secde edebilirim, deyince de: - Ýþaretle secde edebilirsin, dedi. Bersisa baþýyla iþaret ederek secde etti ve sandalye ayaðýnýn altýndan çekilince imansýz olarak göçüp gitti. Allah muhafaza buyursun. Ýlimsiz amelin, insaný nereye kadar götüreceðine güzel bir misâl böylece vuku bulmuþ oldu. Eðer onda þeriata müteallik ilim olsaydý içki içmek, zina etmekle, adam öldürmekle evliya olunamayacaðýný bilir ve þeytana uymazdý.

 

  Yorumlar

 
Emrullah Coþkun - Ölüm Meleði


Ekmek Ýstedin Afiyet Ýstemedin


TebRik - BeRaatýnýz KuTLu Olsun


Taha - Meleklerin Elinde


Yemek Tarifleri - Albenili Kek


aLi KýnýK - 2015 - DoÐum GünüM


SevdaLýyým - iLahi ( mp3 )


Kuran-ý Kerim 53 Sayfa Dinle


Rüyada ev görmek


Selçuk Kubalý - Gönül Sen Ölmezmisin


Ertuðrul Erkiþi - Gözlerimden Akan Yaþlar


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Sýðýn Yüce Allaha


Hüseyin Sandýklý - Ya Muhammed 2012


Grup Kardelen - SOR BENÝ


Enver Cin - Dustum Kabe YoLuNa


2015 Yeni - ÝbrahiM SivaSi - AffeyLe Allah'ým


Fatih Koca - Mestane Gönül


Kapanmaya Karþý Olan Kiþiyle Evlenelir mi


2011 Nihat Hatipoðlu - Berat Kandili


TarihiN DestaNý ( ÇanakkaLe )


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe