Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýmam-ý Azam'ýn Ýkna Kabiliyeti

Ýmam-ý Azam'ýn Ýkna Kabiliyeti dini hikayeler - en guzel yeni 2017 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2016 ilahisi ve sozleri  

...
...
 

Okunma

5817
ilahi dinle   Bir adam hem çok iyi bir müslüman olduðunu iddia ediyor, hem de Resülüllahýn halifeleri olan Hulefa-i Raþidine karþý bile son derece kin ve nefret besliyordu. Ondaki bu nefret öylesine aklýný baþýndan almýþtý ki, o büyük zatlar hakkýnda iftira dahi edebilecek reddeye gelmiþti. Öyle ki Hz. Osman (Radýyallahü anh)'ýn haþa "yahudi" olduðunu söyleyecek kadar ileri gitmiþti. Küfe'de yaþayan bu sapýk itikatlý adam, bulunduðu muhitin eþrafýndandý. Onu bu itikadýndan döndürebilmek için her ne kadar ilim adamlarý, hocalar kendisine gidip bu meseleyi anlatmaya, izah etmeye çalýþtýlarsa da, bir türlü onu ikna etmeye muvaffak olamadýlar. Ayetler, Hadisler okumalarýna, yýðýnla deliller göstermelerine raðmen bu kimseyi yanlýþ itikadýndan döndüremiyorlardý. Adam öyledine inat ve öylesine cahildi ki, laf anlatabilene aþk olsun... Bir gün büyük müctehid Imam-ý Azam Hazretlerine bu meseleyi açtýlar ve bu adamýn hakkýndan ancak kendisinin gelebileceðini söylediler. Imam-ý Azam meseleyi dinledi ve yanlýþ itikat sahibi olan kimseyi ikna etmeye çalýþacaðýný söyledi. Bu adamýn güzel ve dindar bilinen bir kýzý vardý. Kýz da evlilik çaðýna gelmiþti. Imam-ý Azam o adama haber göndererek, hayýrlý bir iþ için filan günün akþamý ona misafir olacaðýný bildirdi. Tabi adam bu habere son derece sevindi ve mutlu oldu. Zira kýz evlat baba evinde bir emanet deðilmiydi? Nihayet günün birinde bir kýsmeti çýkacak ve evden ayrýlýp kendine bir yuva kuracaktý. Dolayýsýla Ýmam-ý Azam gibi büyük bir alimin bu meselede aracý olmasý bir nevi dünürlük etmesi, elbette bir iftihar vesilesiydi. Kararlaþtýrýlan gün geldi ve Imam-ý Azam o adamýn evine misafir oldu. Yenildi, içiidi konuþulup sohbetler edildi ve konu döndü dolaþtý asýl meseleye gelindi. Büyük Ýmam konuya girdi ve Allah'ýn emri, Peygamberin kavliyle adamýn kýzýný bir delikanlý için istedi. Adam imam-ý Azamýn aracý olduðu birine kýzýný vermeye dünden razýydý, lakin bu deli kanlý acaba kimdi, neyin nesiydi? Bunu da usulüyle sordu. -Ey Imam! Bu hayýrlý iþ için sizin gelmeniz ve damat adayýna kefil olmanýz,kýzýmý vermem için yeterli bir sebeptir, lakin "bu delikanlý kimdir, kimlerdendir, huyu suyu nasýldýr?" takdir edersiniz ki, bunu bilmek bizim hakkýmýzdýr. Bunun üzerine imam-ý Azam baþladý damat adayýnýn meziyetlerini anlatmaya: -Bu kimse son derece dindardýr. Allah'tan son derece korkar. Öyle bir haya ve edeplidir ki, bu konuda melekler Ona yetiþemez. Ayný zamanda Hafýz-ý Kuran'dýr. Alim, abid, yiðit son derece de zengin ve cömerttir. Imam-ý Azam damat adayýnýn meziyetlerini bu þekilde anlatmaya devam ederken adamýn aðzý bir karýþ açýk kaldý. Baþýna devlet kuþu konuyordu. Böyle birine gözü kapalý herkes kýzýný verirdi. Lafý daha fazla uzatmak istemedi ve dedi ki: - Ya Imam! Bu kadar yeter. Daha fazla bir þey anlatmanýza hiç gerek yok. Öyle þeyler söylediniz ki, bu saydýðýnýz özelliklerden bir tanesi bile kýzýmý o gence vermeme valiahi yeter. Imamý Azam konuyu istediði yere getirmiþti ve sözünün sonuna hemen þunu ilave etti. -Yalnýz tüm bunlarý sayarken, gencin bir kusurunu söylemeyi unuttum. -Nedir o kusur? -Kýzýnýzý istediðim delikanlý Yahudidir. Adam bu cevabý duyunca birden rengi attý. Öylesine hiddetlendi, öylesine gadaplandý ki, aðzýndan tükürükler saçarak baðýrdý: -Nasýlolur Ya Imam!? Benim kýzýmý bir Yahudi'ye mi istiyorsun ve ona mý layýk görüyorsun?! Bunun üzerine Imam-ý Azam, Hz. Osman (Radýyallahü anh) hakkýnda ileri geri konuþup "Yahudi" dir diye iftira eden adama, þu müthiþ cevabý verdi: -Bre adam! Sen bir kýzýný Yahudi'ye veremiyorsun da, Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa (Sallallahü Aleyhi ve Selleml'in, iki kýzýný birden Yahudi'ye verdiðini nasýl iddia edebiliyorsun? Imam-ý Azam'ýn bu sözü üzerine adamýn aklý baþýna geldi ve ne büyük bir hata yaptýðýnýn farkýna vardý. Evvelce söylediði o cahilane sözler için çok mahcup oldu. Peygamber Efendimiz (Sallallahü Aleyhi ve Selleml'in iki kýzýyla da nikahlanma þerefine nail olup, "Osman-ý Zinnureyn" (iki nur sahibi) lakabýný alan Hz. Osman (Radýyallahü anh) hakkýnda yapmýþ olduðu çirkin iftiralardan ötürü derhal tövbe etti. Artýk bundan böyle aleyhinde tek bir söz söylemediði gibi Hz. Osman (Radýyallahü anh)ý hem övdü, hem de çok sevdi

..  

  Yorumlar

 
Timurtaþ Hoca - Güzellik Yarýþmalarý


2014~2015 Abdurrahman ÖnüL - Bir GünahKi


Celaleddin Ada - Dosta Gidelim 2012


Adem PaLa__GeLeCeÐiM....


Grup Kýr Çiçekleri - Sultaným dinle


Küçük Ahmet - Gel Görki


Peygamberimiz'in SüT Annesi


Yýlmaz Sarýkaya - Doðdu Güneþ Gibi


BayRam MesajLarý


Diþ fýrçalamak orucu bozar mý?


Emrullah Coþkun - Günahým Var


Yemek Tarifleri - Baharatlý Jumbo Karides


Kuran-ý Kerim 85 Sayfa Dinle


Habil ile Kabil


Yeni 2015 - Adem Sevgi - Dön Allah'a DinLe


Peygamber Sevdalilari - Ey Ameda Muhammed


Muhammed ihan - Cennette


Emrullah Coþkun - Canlar Kurban Olsun Sana


MüStehab - NediR...?


balsohbet.net


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe