Ana Sayfa EzaN DiNLe  iLahiLer DinLe   Kuran DinLe  NaMaz SureLeri KLip İzLe Arama

iLahiLer

   Ana Sayfa
   isLami Sohbet
  iLahi SözLeRi
  iLahi SanatçýLaRýmýz
  2016 iLahi aLbümLeri
  2016 Mp3 iLahiLeR
  2017 Ýlahiler
  AbduRRahman ÖnüL
  ALi ERcaN iLahiLeri
  ALLah(c.c)
  BiLmeceLer
  CeLaLeDDin ADa iLahileri
  CemaL KuRu KLipLeri
  Cep Ýlahi Dinle
  ÇoCuk iLahileri
  Dini FiLmLer
  Dini BiLgiLer
  Dini FoN MüZikLeri
  Dini HikaYeLer
  Dini MeSajLar
  Dini ReSimLer
  Dini SohBetLer
  DuaLaR
  DurSun ALi ERzinCanLý
  En Çok DinLeNenLeR
  EzaN DinLe
  EzGi DinLe
  EþReF ZiYa TeRzi
  FaTih ÖzTüRk iLahiLeri
  Garip Bekir ilahileri
  GRuP 571 iLahiLeri
  GRuP BahaR iLahiLeri
  GRuP DeRGah iLahiLeri
  GRuP TiLLo iLahiLeri
  GüçLü SoYDemiR iLahileri
  GüzeL SözLeR
  HaDiS BahÇeSi
  HaSan DuRSun iLahiLeri
  iLahi iLe iLGili HabeRLer
  iLahi KLipLeRi izLe
  iLahi SohBet OdaLaRi
  iLahiCiLer
  iSLam Da KaDýn
  iSLami RüYa TabiRLeri
  iSLami ÞiiRLer
  KuRan-i KeRim DinLe
  KüÇük AhMet iLahiLeri
  KüÇük EmRe
  Mehmet Emin ay iLahieri
  Mehmet KaRakus iLahileri
  MetiN KaRa iLahiLeri
  MevLana ve Þems Sözleri
  MiniK DuaLaR GruBu
  MuRat BeLet
  Mustafa Cihat ilahileri
  Mustafa DemirCi ilahileri
  MuSTafa ToPaL iLahiLeri
  MuzaFFer Gürler iLahileri
  MuzaFFer Yalçin iLahileri
  MuzikSiz iLahileR DinLe
  RaMazaN iLahiLeRi
  RaMazaN Ve OruÇ
  SaMi YuSuf KLipLeri
  SeçMe Mp3 iLahiLeR
  SeDat UçaN iLahiLeri
  SeNai DemiRCi KliPLeri
  TeCviD DersLeRi
  tubidy ilahi indir
  UFuK AkýN iLahiLeri
  UmuDa YoLcuLuk
  YaSin KoneVi
  YuSuf CaN iLahiLeRi
  YuSuf GuRBet iLahiLeri
  YuSuf iSLam iLahiLeRi
 32 ve 54 FaRzLaR
 AnKa iLahi GRubu
 AyeTLer
 ÇanakkaLe Destaný
 NamaZ DuaLaRý
 SiyeR
 SuReLeR
 TaRiFLeR
 TebRik MeSajLarý
  İletişim
  Sitemap
sitemap

        

 Ýstanbul'un Manevi Fatihi

Ýstanbul'un Manevi Fatihi dini hikayeler - en guzel yeni 2021 ilahiler - bedava Tubidy ilahi indir - ucretsiz ilahiler indir - ilahi indir - kisa sozlu guzel ilahiler - ilahiler dinle indir - 2021 ilahisi ve sozleri  

 

Okunma

6557
ilahi dinle   Ubeydullah-ý Ahrâr'ýn torunu Hâce Muhammed Kâsým'dan þöyle nakledilmiþtir: "Ubeydullah-ý Ahrâr hazretleri, bir gün öðleden sonra, âniden atýnýn hazýrlanmasýný istedi. Atý hazýrlanýnca, binip Semerkant'tan süratle çýktý. Talebelerinden bir kýsmý da ona tâbi olup, tâkib ettiler. Biraz yol aldýktan sonra Semerkant'ýn dýþýnda bir yerde talebelerine; "Siz burada durunuz!" buyurdu. Sonra atýný Abbâs Sahrâsý denilen sahrâya doðru sürdü. Talebeleri arasýnda Mevlânâ Þeyh adýyla tanýnmýþ bir talebesi, bir müddet daha peþinden gidip tâkib etmiþti. Bu talebesi þöyle anlattý: "Hâce Ubeydullah-ý Ahrâr hazretleri ile sahrâya vardýðýmýzda, atýný saða sola sürmeye baþladý. Sonra birdenbire gözden kayboldu." Ubeydullah-ý Ahrâr daha sonra evine döndüðünde, talebeleri nereye ve niçin gittiðini sorduklarýnda; "Türk Sultâný Sultan Muhammed Hân (Fâtih), kâfirlerle harbediyordu. Benden yardým istedi. Ona yardým etmeye gittim. Allahü teâlânýn izniyle gâlib geldi. Zafer kazanýldý" buyurdu. Bu hâdiseyi nakleden ve Ubeydullah-ý Ahrâr hazretlerinin torunu olan Hâce Muhammed Kâsým, babasý Hâce Abdülhâdî'nin þöyle anlattýðýný nakletmiþtir: "Bilâd-ý Rûm'a (Anadolu'ya) gittiðimde, Sultan Muhammed Fâtih Hânýn oðlu Sultan Bâyezîd Hân, bana, babam Ubeydullah-ý Ahrâr'ýn þeklini ve þemâilini târif etti ve; "O zâtýn beyaz bir atý var mýydý?" diye sordu. Ben de târif ettiði bu zâtýn, babam Ubeydullah-ý Ahrâr olduðunu ve beyâz bir atýnýn olup, bâzan ona bindiðini söyledim. Bunun üzerine Sultan Bâyezîd Hân, bana þöyle anlattý: Babam Sultan Muhammed Fâtih Hân bana þunlarý dedi: "Ýstanbul'u fethetmek üzere savaþtýðým sýrada, harbin en þiddetli bir ânýnda, Þeyh Ubeydullah-ý Ahrâr Semerkandî'nin imdâdýma yetiþmesini istedim. Þekil ve þemâilini târif ederek þu vasýfta ve þu þekilde ve beyaz bir at üzerinde bir zât yanýma geldi; "Korkma!" buyurdu. Ben de; "Nasýl endiþelenmeyeyim, küffâr çok." dedim. Ben böyle söyleyince, elbisesinin yeninden bakmamý söyledi. Baktým, büyük bir ordu gördüm. "Ýþte bu ordu ile sana yardýma geldim. Þimdi sen falan tepenin üzerine çýk, üç defâ kös vur ve orduna hücum emri ver." buyurdu. Emirlerini aynen yerine getirdim. O da bana gösterdiði ordusuyla hücûma geçti. Böylece düþman hezîmete uðradý. Ýstanbul'un fetih iþi gerçekleþti."

 

  Yorumlar

 
Aþýk Ýmam - Sabreyle


MehMet SeYitoÐLu --- UtaNýYoRum....


Azrail araya girdi


Sami Yusuf - Meditation


aLi KýnýK - 2015 - YaLanmýÞ


Regaip Kandili Nedir Bu Gecede Neler Yapýlýr


Aykut Kuþkaya Allah Sorar ilahi sözleri


Minik Dualar Grubu - Ehl-i Beyt Duasý


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 2 Eylül 2010 sohbeti izle 1. Bölüm


2012 Miraç kandili için e-kartlar


Cinlerin, Ýnsani Yönlendirmeleri


Senai Demirci - Sabah Zamaný Kýl Beni Ey Namaz


Abdurrahman Önül - Kurtar Bizi


Abdulkadir ÞEHÝTOÐLU - Hakikat Baðýnýn Gülleri


Kusmakla oruç bozulur mu?


Dini Hikayeler - Adalet ve Tevazu


AbduLLah AkBulak --- ALLahým


Ahmet ÇALIÞIR - Ýsmi Subhan Virdin mi Var


Fatih Koca - Biçare Dost


Nihat Hatipoðlu Sahur Özel 27 Aðustos 2010 sohbeti izle 1. Bölüm


GüLLer Açmýþ RavZasýnda iLahisi DinLe


DurSun ALi ErzincanLý - Hz. ALi'nin DuaSý


RebiüLevveL ÝLahisi DinLe


RebiüLevveL Ayýnýn ÝbadetLeri Ve TesbihLeri


RebiüLevveL Ayý Nedir ?


RebiüLevveL Ayýmýz Mübarek OLSun


tubidy ilahiler indir


AraFat DaÐýda Bir Yüce DaÐdýr iLahisi DinLe


MuStaFa CeCeLi - SevdiM SeNi MabuduMa


MuStaFa CeCeLi - BeN Yürürüm YaNe YaNe


Bu Gece aÐLar GözLerim iLahiSi


(YepYeNi) GönLüme SoR - MuRat BeLet


SeNai DemirCi - GençLiÐim


aSKer DuaSý - MinareLer SünGü KubbeLer MiGFer


Grup TiLLo - OrtaÐiz Bir NamuSa


Götürün Sevdama


Sevdim Seni


Gönül


Müsaden Var Mý Ya Rasulallah


Aðlaya Aðlaya


Bedava En güzel ilahileri bulabileceğiniz ilahi indirme Sitemizdeki ilahiler online ilahi dinleme amacıyla orjinalinden değiştirilmiş demo haline getirilmiştir. Amacımız bu ücretsiz bedava ilahileri sizlere tanıtmak ve sevdirmektir. Sitemiz sadece ücretsiz bedava ilahi dinleme amaciyla kurulmuştur. Sitemizde mp3 ilahi indirme download veya yükleme linkleri bulunmamaktadir.

Copyright © 2009 © 2023 Tüm Hakları Saklıdır iLahi.Be

Desing By eFe